𑒁𑒟 𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 – अथ सप्तशती न्यासः

𑒁𑒟 𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 । अथ सप्तशती न्यासः । 𑒁𑒟 𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧 – 𑒧𑒡𑓂𑒨𑒧𑒼𑒞𑓂𑒞𑒧 𑒔𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰-𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒰𑒇𑒭𑒨𑓁, 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲–𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑓂𑒨𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑓁, 𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳𑒭𑓂𑒝𑒱𑒑𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒦𑒬𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒰𑓀𑒮𑒱, 𑒢𑒢𑓂𑒠𑒰𑒬𑒰𑒏𑒧𑓂𑒦𑒩𑒲-𑒦𑒲𑒧𑒰𑓁 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒨𑓁, 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒠𑒢𑓂𑒞𑒱𑒏𑒰-𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒦𑓂𑒩𑒰𑒧𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒼𑒥𑒲𑒖𑒰𑒢𑒱, 𑒁𑒑𑓂𑒢𑒱𑒩𑓂𑒫𑒰𑒨𑒳𑓁 𑒮𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒱, 𑒇𑒑𑓂𑒨𑒖𑒳𑓁 𑒮𑒰𑒧𑒫𑒹𑒠𑒰𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒢𑒱 𑒮𑒏𑒪𑒏𑒰𑒧𑒢𑒰 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒨𑒹, 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲-𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒟𑒹 𑒖𑒣𑒹 𑒣𑒰𑒚𑒹 𑒫𑒰 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥ अथ प्रथम – मध्यमोत्तम चरित्राणां ब्रह्मा-विष्णुमहेश्वराऋषयः, श्रीमहाकाली–महालक्ष्मी-महासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, नन्दाशाकम्भरी-भीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिका-दुर्गाभ्रामर्य्योबीजानि, अग्निर्वायुः सुर्य्यस्तत्यानि, ऋग्यजुः सामवेदाध्यानानि सकलकामना सिद्धये, महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-प्रीत्यर्थे जपे पाठे वा विनियोगः ॥ 𑒞𑒞𑓂𑒩𑒰𑒠𑒾 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑒰𑓁 । तत्रादौ …

𑒁𑒟 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 – अथ नवार्ण्णविधिः

𑒁𑒟 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 । अथ नवार्ण्णविधिः । 𑒁𑒮𑓂𑒨 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒰𑒇𑒭𑒨𑓁 𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳𑒭𑓂𑒝𑒱𑒑𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒦𑒬𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑓂𑒨𑒼𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑓁, 𑒌𑒿 𑒥𑒲𑒖𑒧𑓂; 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑓁; 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒏𑒲𑒪𑒧𑓂, 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒟𑒹 𑒖𑒣𑒹 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥ अस्य श्री नवार्ण्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराऋषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्योदेवताः, ऐँ बीजम्; ह्रीँ शक्तिः; क्लीँ कीलम्, श्री महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ 𑒁𑒟 𑒇𑒭𑓂𑒨𑒰𑒠𑒱𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 । अथ ऋष्यादिन्यासः । 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒇𑒭𑒱𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁 𑒬𑒱𑒩𑒮𑒱 । 𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳 𑒭𑓂𑒝𑓂𑒑𑒱𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒣𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒼𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁, 𑒧𑒳𑒐𑒹 । 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁 𑒯𑒵𑒠𑒱 …

𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒇𑒑𑓂𑒫𑒹𑒠𑒼𑒏𑓂𑒞𑓀 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒮𑒴𑒏𑓂𑒞𑓀 – श्री ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तं

𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒳𑒠𑓂𑒩𑒹𑒦𑒱𑒩𑒱𑒞𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒫𑒰𑒑𑒰𑒧𑓂𑒦𑒵𑒝𑒲 𑒇𑒭𑒮𑓂𑒩𑒱𑒭𑓂𑒙𑒳𑒣𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒼𑒫𑒰𑒑𑒰𑒧𑓂𑒦𑒵𑒝𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒮𑒴𑒏𑓂𑒞𑒖𑒣𑒹 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥ अहं रुद्रेभिरित्यस्य वागाम्भृणी ऋषस्रिष्टुप्छन्दोवागाम्भृणी देवता देवीसूक्तजपे विनियोगः ॥ 𑓇 𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒳𑒠𑓂𑒩𑒹𑒦𑒱𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑒳𑒦𑒱𑒬𑓂𑒔𑒩𑒰𑒧𑓂𑒨𑒯𑒧𑒰𑒠𑒱𑒞𑓂𑒨𑒻𑒩𑒳𑒞 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒠𑒹𑒫𑒻𑓁 । 𑒁𑒯𑓀 𑒧𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒫𑒩𑒳𑒝𑒼𑒦𑒰𑒫𑒱𑒦𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑓂𑒨𑒯𑒧𑒱𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑒑𑓂𑒢𑒲 𑒁𑒯𑒧𑒬𑓂𑒫𑒱𑒢𑒼𑒦𑒰 ॥ 𑓑 ॥ ॐ अहं रुद्रेभिर्व्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणोभाविभर्म्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥ 𑒁𑒯𑓀 𑒮𑒼𑒧𑒧𑒰𑒯𑒢𑒮𑒧𑓂𑒥𑒱𑒦𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑓂𑒨𑒯𑒢𑓂𑒞𑓂𑒫𑒭𑓂𑒙𑒰𑒩𑒧𑒳𑒞 𑒣𑒴𑒭𑒝𑒧𑓂𑒦𑒑𑒧𑓂। 𑒁𑒯𑓀 𑒠𑒡𑒰𑒧𑒱 𑒠𑓂𑒩𑒫𑒱𑒝𑓀 𑒯𑒫𑒱𑒭𑓂𑒧𑒞𑒹 𑒮𑒳𑒣𑓂𑒩𑒰𑒫𑓂𑒨𑒹 𑒨𑒖𑒧𑒰𑒢𑒰𑒨 𑒮𑒳𑒢𑓂𑒫𑒞𑒹॥𑓒॥ अहं सोममाहनसम्बिभर्म्म्यहन्त्वष्टारमुत पूषणम्भगम्। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥२॥ 𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒰𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒲 …

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 ॥𑓑𑓓॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये ॥१३॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒋𑒞𑒞𑓂𑒞𑒹 𑒏𑒟𑒱𑒞𑓀 𑒩𑒰𑒖𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂। 𑒋𑒫𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒦𑒰𑒫𑒰 𑒮𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒨𑒨𑒹𑒠𑒢𑒡𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒖𑒑𑒞𑓂॥𑓒॥ एतत्ते कथितं राजन्देवीमाहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदनधार्य्यते जगत्॥२॥ 𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒰 𑒞𑒟𑒻𑒫 𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒞𑒹 𑒦𑒑𑒫𑒠𑓂𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒰𑒨𑒨𑒰। 𑒞𑒨𑒰 𑒞𑓂𑒫𑒧𑒹𑒭 𑒫𑒻𑒬𑓂𑒨𑒬𑓂𑒔 𑒞𑒟𑒻𑒫𑒰𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒫𑒱𑒫𑒹𑒏𑒱𑒢𑓁॥𑓓॥ विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः॥३॥ 𑒧𑒼𑒯𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒧𑒼𑒯𑒱𑒞𑒰𑒬𑓂𑒔𑒻𑒫 𑒧𑒼𑒯𑒧𑒹𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒔𑒰𑒣𑒩𑒹। 𑒞𑒰𑒧𑒳𑒣𑒻𑒯𑒱 𑒧𑒯𑒰𑒩𑒰𑒖 𑒬𑒩𑒝𑓀 𑒣𑒩𑒧𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲𑒧𑓂॥𑓔॥ मोह्यन्ते मोहिताश्चै‍व मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्॥४॥ 𑒂𑒩𑒰𑒡𑒱𑒞𑒰 𑒮𑒻𑒫 𑒢𑒵𑒝𑒰𑒧𑓂𑒦𑒼𑒑𑒮𑓂𑒫𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑒣𑒫𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒠𑒰॥𑓕॥ आराधिता सैव नृणाम्भोगस्वर्ग्गापवर्ग्गदा॥५॥ …

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒫𑒰𑒏𑓂𑒨𑒧𑓂॥𑓑𑓒॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देवीवाक्यम्॥१२॥

𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ देव्युवाच॥१॥ 𑒋𑒦𑒱𑓁 𑒮𑓂𑒞𑒫𑒻𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒰𑒢𑓂𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑓀 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒭𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒨𑒮𑓂𑒮𑒧𑒰𑒯𑒱𑒞𑓁। 𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒯𑓀 𑒮𑒏𑒪𑒰𑓀 𑒥𑒰𑒡𑒰𑓀 𑒢𑒰𑒬𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒮𑓀𑒬𑒨𑒧𑓂॥𑓒॥ एभिः स्तवैश्च मान्नित्यं स्तोष्यते यस्समाहितः। तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्॥२॥ 𑒧𑒡𑒳𑒏𑒻𑒙𑒦𑒢𑒰𑒬𑓀 𑒔 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩𑒒𑒰𑒞𑒢𑒧𑓂। 𑒏𑒲𑒩𑓂𑒞𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒨𑒹 𑒞𑒠𑓂𑒫𑒠𑓂𑒫𑒡𑓀 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒨𑒼𑓁॥𑓓॥ मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्। कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः॥३॥ 𑒁𑒭𑓂𑒙𑒧𑓂𑒨𑒰𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒞𑒳𑒩𑓂𑒠𑒬𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒢𑒫𑒧𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒔𑒻𑒏𑒔𑒹𑒞𑒮𑓁। 𑒬𑓂𑒩𑒼𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒔𑒻𑒫 𑒨𑒹 𑒦𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒧𑒧 𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂॥𑓔॥ अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः। श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्॥४॥ 𑒢 𑒞𑒹𑒭𑒰𑒢𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒏𑒵𑒞𑒓𑓂𑒏𑒱𑒘𑓂𑒔𑒱𑒠𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒏𑒵𑒞𑒼𑒞𑓂𑒟𑒰 𑒢 𑒔𑒰𑒣𑒠𑓁। 𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱 𑒢 …

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒢𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒲𑒮𑓂𑒞𑒳𑒞𑒱𑓁॥𑓑𑓑॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये नारायणीस्तुतिः॥११॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒯𑒞𑒹 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒹 𑒮𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑓁 𑒮𑒳𑒩𑒰 𑒫𑒯𑓂𑒢𑒱𑒣𑒳𑒩𑒼𑒑𑒧𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰𑒧𑓂। 𑒏𑒰𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨𑒢𑒲𑒢𑓂𑒞𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒫𑒳𑒩𑒱𑒭𑓂𑒙𑒪𑒰𑒦𑒰 𑒠𑓂𑒫𑒱𑒏𑒰𑒬𑒱𑒫𑒏𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒥𑓂𑒖𑒫𑒱𑒏𑒰𑒬𑒱𑒞𑒰𑒬𑒰𑓁॥𑓒॥ देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्। कात्यायनीन्तुष्टुवुरिष्टलाभा द्विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः॥२॥ 𑒠𑒹𑒫𑒰 𑒆𑒔𑒳𑓁॥ 𑒠𑒹𑒫𑒱 𑒣𑓂𑒩𑒣𑒢𑓂𑒢𑒰𑒩𑓂𑒞𑒱-𑒯𑒩𑒹 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 𑒧𑒰𑒞𑒩𑓂𑒖𑓂𑒖𑒑𑒞𑒼𑓄𑒐𑒱𑒪𑒮𑓂𑒨। 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒱 𑒣𑒰𑒯𑒱 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑓀 𑒞𑓂𑒫𑒧𑒲𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒱 𑒔𑒩𑒰𑒔𑒩𑒮𑓂𑒨॥𑓓॥ देवा ऊचुः॥ देवि प्रपन्नार्ति-हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ज्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥३॥ 𑒂𑒡𑒰𑒩𑒦𑒴𑒞𑒰 𑒖𑒑𑒞𑒮𑓂𑒞𑓂𑒫𑒧𑒹𑒏𑒰 𑒧𑒯𑒲𑒮𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒹𑒝 𑒨𑒞𑓁 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑓄𑒮𑒱। 𑒁𑒣𑒰𑓀 𑒮𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒨𑒰 𑒞𑓂𑒫𑒨𑒻𑒞- 𑒠𑒰𑒣𑓂𑒨𑒰𑒨𑒞𑒹 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒮𑓂𑒢𑒧𑒪𑒓𑓂𑒒𑓂𑒨𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰॥𑓔॥ आधारभूता जगतस्त्वमेका …

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒫𑒡𑓁 ॥𑓑𑓐॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधः ॥१०॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑓂𑒢𑒱𑒯𑒞𑓀 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒦𑓂𑒩𑒰𑒞𑒩𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒰𑒝𑒮𑒧𑓂𑒧𑒱𑒞𑒧𑓂। 𑒯𑒢𑓂𑒨𑒧𑒰𑒢𑒧𑓂𑒥𑒪𑓀 𑒔𑒻𑒫 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒼𑓄𑒥𑓂𑒩𑒫𑒲𑒠𑓂𑒫𑒔𑓁॥𑓒॥ निशुम्भन्निहतं दृष्ट्‌वा भ्रातरम्प्राणसम्मितम्। हन्यमानम्बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः॥२॥ 𑒥𑒪𑒰𑒥𑒪𑒹𑒣𑒰𑒠𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒙𑒹 𑒞𑓂𑒫𑓀 𑒧𑒰 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒹 𑒑𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒰𑒫𑒯। 𑒁𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑒰𑓀 𑒥𑒪𑒧𑒰𑒬𑓂𑒩𑒱𑒞𑓂𑒨 𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑓂𑒨𑒮𑒹 𑒨𑒰𑒞𑒱𑒧𑒰𑒢𑒱𑒢𑒲॥𑓓॥ बलाबलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व्वमावह। अन्यासां बलमाश्रित्य युद्ध्यसे यातिमानिनी॥३॥ 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓔॥ देव्युवाच॥४॥ 𑒋𑒏𑒻𑒫𑒰𑒯𑓀 𑒖𑒑𑒞𑓂𑒨𑒞𑓂𑒩 𑒠𑓂𑒫𑒱𑒞𑒲𑒨𑒰 𑒏𑒰 𑒧𑒧𑒰𑒣𑒩𑒰। 𑒣𑒬𑓂𑒨𑒻𑒞𑒰 𑒠𑒳𑒭𑓂𑒙 𑒧𑒨𑓂𑒨𑒹𑒫 𑒫𑒱𑒬𑒢𑓂𑒞𑓂𑒨𑒼𑒧𑒠𑓂𑒫𑒱𑒦𑒴𑒞𑒨𑓁॥𑓕॥ एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्योमद्विभूतयः॥५॥ 𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒼 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝𑒲𑒣𑓂𑒩𑒧𑒳𑒐𑒰 𑒪𑒨𑒧𑓂। 𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰 …

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒫𑒡𑓁॥𑓙॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधः॥९॥

𑒩𑒰𑒖𑒼𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ राजोवाच॥१॥ 𑒫𑒱𑒔𑒱𑒞𑓂𑒩𑒧𑒱𑒠𑒧𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒦𑒑𑒫𑒢𑓂𑒦𑒫𑒞𑒰 𑒧𑒧। 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔𑒠𑒩𑒱𑒞𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒫𑒡𑒰𑒬𑓂𑒩𑒱𑒞𑒧𑓂॥𑓒॥ विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्भवता मम। देव्याश्चदरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्॥२॥ 𑒦𑒴𑒨𑒬𑓂𑒔𑒹𑒔𑓂𑒕𑒰𑒧𑓂𑒨𑒯𑓀 𑒬𑓂𑒩𑒼𑒞𑒳𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒹 𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹। 𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼 𑒨𑒞𑓂𑒏𑒩𑓂𑒧 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒬𑓂𑒔𑒰𑒞𑒱𑒏𑒼𑒣𑒢𑓁॥𑓓॥ भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः॥३॥ 𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓔॥ ऋषिरुवाच॥४॥ 𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒏𑒼𑒣𑒧𑒞𑒳𑒪𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒹 𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹। 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒰𑒮𑒳𑒩𑒼 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒬𑓂𑒔𑒹 𑒯𑒞𑒹𑒭𑓂𑒫𑒢𑓂𑒨𑒹𑒭𑒳 𑒔𑒰𑒯𑒫𑒹॥𑓕॥ चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भासुरो निशुम्भश्चे हतेष्वन्येषु चाहवे॥५॥ 𑒯𑒢𑓂𑒨𑒧𑒰𑒢𑓀 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑓀 𑒫𑒱𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨𑒰𑒧𑒩𑓂𑒭𑒧𑒳𑒠𑓂𑒫𑒯𑒢𑓂। 𑒁𑒦𑓂𑒨𑒡𑒰𑒫𑒢𑓂𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼𑓄𑒟 𑒧𑒳𑒐𑓂𑒨𑒨𑒰𑒮𑒳𑒩𑒮𑒹𑒢𑒨𑒰॥𑓖॥ हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्। अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया॥६॥ 𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒑𑓂𑒩𑒞𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒹 𑒣𑒰𑒩𑓂𑒬𑓂𑒫𑒩𑒨𑒼𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁। …

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒫𑒡𑓁॥𑓘॥ श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधः॥८॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒹 𑒔 𑒢𑒱𑒯𑒞𑒹 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒹 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒹 𑒔 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹। 𑒥𑒯𑒳𑒪𑒹𑒭𑒳 𑒔 𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒹𑒭𑒳 𑒏𑓂𑒭𑒨𑒱𑒞𑒹𑒭𑓂𑒫𑒮𑒳𑒩𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑓁॥𑓒॥ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते। बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः॥२॥ 𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒣𑒩𑒰𑒡𑒲𑒢𑒔𑒹𑒞𑒰𑓁 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒰𑒣𑒫𑒰𑒢𑓂। 𑒅𑒠𑓂𑒨𑒼𑒑𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒢𑓂𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒧𑒰𑒠𑒱𑒠𑒹𑒬 𑒯॥𑓓॥ ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्। उद्योगं सर्व्वसैन्यानान्दैत्यानामादिदेश ह॥३॥ 𑒁𑒠𑓂𑒨 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒪𑒻𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒭𑒛𑓃𑒬𑒲𑒞𑒱𑒩𑒳𑒠𑒰𑒨𑒳𑒡𑒰𑓁। 𑒏𑒧𑓂𑒥𑒴𑒢𑒰𑓀 𑒔𑒞𑒳𑒩𑒬𑒲𑒞𑒱𑒩𑓂𑒢𑓂𑒢𑒱𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒮𑓂𑒫𑒥𑒪𑒻𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒵𑒞𑒰𑓁॥𑓔॥ अद्य सर्व्वलैर्द्दैत्याः षड़शीतिरुदायुधाः। कम्बूनां चतुरशीतिर्न्निर्य्यान्तु स्वबलैर्व्वृताः॥४॥ 𑒏𑒼𑒙𑒱𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒝𑒱 𑒣𑒘𑓂𑒔𑒰𑒬𑒠𑒮𑒳𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒏𑒳𑒪𑒰𑒢𑒱 𑒫𑒻। 𑒬𑒞𑒓𑓂𑒏𑒳𑒪𑒰𑒢𑒱 𑒡𑒾𑒧𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒢𑒱𑒑𑓂𑒑𑒔𑓂𑒕𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒧𑒰𑒖𑓂𑒘𑒨𑒰॥𑓕॥ कोटिवीर्य्याणि पञ्चाशदसुराणां …

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒫𑒡𑓁॥𑓗॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधः॥७॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒂𑒖𑓂𑒘𑒣𑓂𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔𑒮𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒣𑒳𑒩𑒼𑒑𑒧𑒰𑓁। 𑒔𑒞𑒳𑒩𑒓𑓂𑒑𑒥𑒪𑒼𑒣𑒹𑒞𑒰 𑒨𑒨𑒳𑒩𑒦𑓂𑒨𑒳𑒠𑓂𑒨𑒞𑒰𑒨𑒳𑒡𑒰𑓁॥𑓒॥ आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चसण्डमुण्डपुरोगमाः। चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः॥२॥ 𑒠𑒠𑒵𑒬𑒳𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒲𑒭𑒠𑓂𑒡𑒰𑒮𑒰𑒫𑓂𑒫𑓂𑒨𑒿𑒫𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂। 𑒮𑒱𑓀𑒯𑒮𑓂𑒨𑒼𑒣𑒩𑒱 𑒬𑒻𑒪𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒬𑒵𑒓𑓂𑒑𑒹 𑒧𑒯𑒞𑒱 𑒏𑒰𑒘𑓂𑒔𑒢𑒹॥𑓓॥ ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासाव्व्यँवस्थिताम्। सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्‌गे महति काञ्चने॥३॥ 𑒞𑒹 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒰𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒠𑒰𑒞𑒳𑒧𑒳𑒠𑓂𑒨𑒧𑒘𑓂𑒔𑒏𑓂𑒩𑒳𑒩𑒳𑒠𑓂𑒨𑒞𑒰𑓁। 𑒂𑒏𑒵𑒭𑓂𑒙𑒔𑒰𑒣𑒰𑒮𑒱𑒡𑒩𑒰𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒞𑒞𑓂𑒮𑒧𑒲𑒣𑒑𑒰𑓁॥𑓔॥ ते दृष्ट्‌वा तां समादातुमुद्यमञ्चक्रुरुद्यताः। आकृष्टचापासिधरास्तथाऽन्ये तत्समीपगाः॥४॥ 𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒘𑓂𑒔𑒏𑒰𑒩𑒼𑒔𑓂𑒔𑒻𑒩𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰 𑒞𑒰𑒢𑒩𑒲𑒢𑓂𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱। 𑒏𑒼𑒣𑒹𑒢 𑒔𑒰𑒮𑓂𑒨𑒰𑒫𑒠𑒢𑒧𑓂𑒧𑒭𑒲𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒧𑒦𑒴𑒞𑓂𑒞𑒠𑒰॥𑓕॥ ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्प्रति। कोपेन चास्यावदनम्मषीवर्ण्णमभूत्तदा॥५॥ 𑒦𑓂𑒩𑒳𑒏𑒳𑒙𑒲 𑒏𑒳𑒙𑒱𑒪𑒰𑒞𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰 𑒪𑒪𑒰𑒙𑒤𑒪𑒏𑒰𑒠𑓂𑒠𑓂𑒩𑒳𑒞𑒧𑓂। 𑒏𑒰𑒪𑒲𑒏𑒩𑒰𑒪𑒫𑒠𑒢𑒰 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑓂𑒩𑒰𑓄𑒢𑓂𑒞𑒰𑒮𑒱𑒣𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲॥𑓖॥ भ्रुकुटी कुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्द्रुतम्। कालीकरालवदना विनिष्क्राऽन्तासिपाशिनी॥६॥ 𑒫𑒱𑒔𑒱𑒞𑓂𑒩𑒐𑒙𑓂𑒫𑒰𑒓𑓂𑒑𑒡𑒩𑒰 𑒢𑒩𑒧𑒰𑒪𑒰𑒫𑒱𑒦𑒴𑒭𑒝𑒰। …