𑒁𑒟 𑒁𑒩𑓂𑒑𑒪𑒰 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑒧𑓂 अथ अर्गला स्तोत्रम्

𑓇 𑒢𑒧𑒬𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒨𑒻 ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨 𑒅𑒫𑒰𑒔 ॥ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒢𑓂 𑒏𑒹𑒢 𑒣𑓂𑒩𑒏𑒰𑒩𑒹𑒝 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂 । 𑒬𑒲𑒒𑓂𑒩𑓀 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑓂𑒨𑒞𑒱 𑒞𑒞𑓂𑒮𑒩𑓂𑒫𑓀 𑒏𑒟𑒨𑒮𑓂𑒫 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒞𑒹 || ब्रह्मन् केन प्रकारेण दुर्गामाहात्म्यमुत्तमम् । शीघ्रं सिद्ध्यति तत्सर्वं कथयस्व महामते || ॥ 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒼𑒫𑒰𑒔 ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 𑒁𑒩𑓂𑒑𑒪𑓀 𑒏𑒲𑒪𑒏𑓀 𑒔𑒰𑒠𑒾 𑒖𑒣𑒱𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒏𑒫𑒔𑒧𑓂𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂 । 𑒖𑒣𑒹𑒞𑓂𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲𑒧𑓂𑒣𑒬𑓂𑒔𑒰𑒞𑓂𑒏𑓂𑒩𑒧 𑒋𑒭 𑒬𑒱𑒫𑒼𑒠𑒱𑒞𑓁 ॥ अर्गलं कीलकं चादौ जपित्वा कवचम्पठेत् । जपेत्सप्तशतीम्पश्चात्क्रम एष शिवोदितः ॥ …