𑒁𑒟 𑒏𑒫𑒔𑒧𑓂 अथ कवचम्

॥ 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑓃 𑒅𑒫𑒰𑒔 ॥ ॥ मार्क्कण्डेय़ उवाच ॥ 𑒨𑒠𑓂𑒑𑒳𑒯𑓂𑒨𑓀 𑒣𑒩𑒧𑒪𑓂𑒪𑒼𑒿𑒏𑒹 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒩𑒏𑓂𑒭𑒰𑒏𑒩𑓀 𑒢𑒵𑒝𑒰𑒧𑓂 । 𑒨𑒢𑓂𑒢 𑒏𑒮𑓂𑒨𑒔𑒱𑒠𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒞𑒢𑓂𑒧𑒹 𑒥𑓂𑒩𑒴𑒯𑒱 𑒣𑒱𑒞𑒰𑒧𑒯 || यद्गुह्यं परमल्लोँके सर्व्वरक्षाकरं नृणाम् । यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह || ॥ 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒼𑒫𑒰𑒔 ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 𑒁𑒮𑓂𑒞𑒱 𑒑𑒳𑒯𑓂𑒨𑒞𑒧𑓀 𑒫𑒱𑒣𑓂𑒩 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒦𑒴𑒞𑒼𑒣𑒏𑒰𑒩𑒏𑒧𑓂 । 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒏𑒫𑒔𑓀 𑒣𑒳𑒝𑓂𑒨𑓀 𑒞𑒔𑓂𑒕𑒵𑒝𑒳𑒭𑓂𑒫 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒳𑒢𑒹 || अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्व्वभूतोपकारकम् । देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने || 𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧𑓀 𑒬𑒻𑒪𑒣𑒳𑒞𑓂𑒩𑒲 …