𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒫𑒡𑓁॥𑓘॥ श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधः॥८॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒹 𑒔 𑒢𑒱𑒯𑒞𑒹 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒹 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒹 𑒔 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹। 𑒥𑒯𑒳𑒪𑒹𑒭𑒳 𑒔 𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒹𑒭𑒳 𑒏𑓂𑒭𑒨𑒱𑒞𑒹𑒭𑓂𑒫𑒮𑒳𑒩𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑓁॥𑓒॥ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते। बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः॥२॥ 𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒣𑒩𑒰𑒡𑒲𑒢𑒔𑒹𑒞𑒰𑓁 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒰𑒣𑒫𑒰𑒢𑓂। 𑒅𑒠𑓂𑒨𑒼𑒑𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒢𑓂𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒧𑒰𑒠𑒱𑒠𑒹𑒬 𑒯॥𑓓॥ ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्। उद्योगं सर्व्वसैन्यानान्दैत्यानामादिदेश ह॥३॥ 𑒁𑒠𑓂𑒨 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒪𑒻𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒭𑒛𑓃𑒬𑒲𑒞𑒱𑒩𑒳𑒠𑒰𑒨𑒳𑒡𑒰𑓁। 𑒏𑒧𑓂𑒥𑒴𑒢𑒰𑓀 𑒔𑒞𑒳𑒩𑒬𑒲𑒞𑒱𑒩𑓂𑒢𑓂𑒢𑒱𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒮𑓂𑒫𑒥𑒪𑒻𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒵𑒞𑒰𑓁॥𑓔॥ अद्य सर्व्वलैर्द्दैत्याः षड़शीतिरुदायुधाः। कम्बूनां चतुरशीतिर्न्निर्य्यान्तु स्वबलैर्व्वृताः॥४॥ 𑒏𑒼𑒙𑒱𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒝𑒱 𑒣𑒘𑓂𑒔𑒰𑒬𑒠𑒮𑒳𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒏𑒳𑒪𑒰𑒢𑒱 𑒫𑒻। 𑒬𑒞𑒓𑓂𑒏𑒳𑒪𑒰𑒢𑒱 𑒡𑒾𑒧𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒢𑒱𑒑𑓂𑒑𑒔𑓂𑒕𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒧𑒰𑒖𑓂𑒘𑒨𑒰॥𑓕॥ कोटिवीर्य्याणि पञ्चाशदसुराणां …