𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑒱𑒝𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒬𑒏𑓂𑒩𑒰𑒠𑒱𑒮𑓂𑒞𑒳𑒞𑒱𑓁 ॥ 𑓔॥ श्री मार्क्कण्डेयपुराणे सावरिणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शक्रादिस्तुतिः ॥ ४॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔 ||𑓑|| ऋषिरुवाच ||१|| 𑒬𑒏𑓂𑒩𑒰𑒠𑒨𑓁 𑒮𑒳𑒩𑒑𑒝𑒰 𑒢𑒱𑒯𑒞𑒹𑓄𑒞𑒱𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒹 𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱𑒢𑓂𑒠𑒳𑒩𑒰𑒞𑓂𑒧𑒢𑒱 𑒮𑒳𑒩𑒰𑒩𑒱𑒫𑒪𑒹 𑒔 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 ॥ 𑒞𑒰𑒢𑓂𑒞𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒫𑒳𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒝𑒞𑒱𑒢𑒧𑓂𑒩𑒬𑒱𑒩𑒼𑓄𑒡𑒩𑒰𑓀𑒬𑒰 𑒫𑒰𑒑𑓂𑒦𑒱𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒯𑒩𑓂𑒭 – 𑒣𑒳𑒪𑒏𑒼𑒠𑓂𑒑𑒧𑒔𑒰𑒩𑒳𑒠𑒹𑒯𑒰𑓁 ||𑓒|| शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्य्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिवले च देव्या ॥ तान्तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोऽधरांशा वाग्भिः प्रहर्ष – पुलकोद्गमचारुदेहाः ||२|| 𑒠𑒹𑒫𑒰𑒆𑒔𑒳𑓁 ॥ “𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒨𑒨𑒰 𑒞𑒞𑒧𑒱𑒠𑓀 𑒖𑒑𑒠𑒰𑒞𑓂𑒧𑒬𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒢𑒱𑒬𑓂𑒬𑒹𑒭𑒠𑒹𑒫𑒑𑒝 – 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒮𑒧𑒴𑒯𑒧𑒴𑒩𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 | 𑒞𑒰𑒧𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰𑒧𑒐𑒱𑒪𑒠𑒹𑒫𑒧𑒯𑒩𑓂𑒭𑒱𑒣𑒴𑒖𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒦𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒢𑒞𑒰𑓁𑒮𑓂𑒧 𑒫𑒱𑒠𑒡𑒰𑒞𑒳 𑒬𑒳𑒦𑒰𑒢𑒱 𑒮𑒰𑒢𑓁 ||𑓓|| देवाऊचुः ॥ “देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगण – शक्तिसमूहमूर्त्या …