𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑒫𑒡𑒼𑓁॥𑓖॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये धूम्रलोचनवधोः॥६॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒃𑒞𑓂𑒨𑒰𑒏𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑓂𑒨 𑒫𑒔𑒼𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒮 𑒠𑒴𑒞𑒼𑓄𑒧𑒩𑓂𑒭𑒣𑒴𑒩𑒱𑒞𑓁। 𑒮𑒧𑒰𑒔𑒭𑓂𑒙 𑒮𑒧𑒰𑒑𑒧𑓂𑒨 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒩𑒰𑒖𑒰𑒨 𑒫𑒱𑒮𑓂𑒞𑒩𑒰𑒞𑓂॥𑓒॥ इत्याकर्ण्ण्य वचोदेव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः। समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्॥२॥   𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒠𑒴𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒞𑒠𑓂𑒫𑒰𑒏𑓂𑒨𑒧𑒰𑒏𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑓂𑒨𑒰𑒮𑒳𑒩𑒩𑒰𑒙𑓂 𑒞𑒞𑓁। 𑒮𑒏𑓂𑒩𑒼𑒡𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒯 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒧𑒡𑒱𑒣𑓀 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑒧𑓂॥𑓓॥ तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्ण्यासुरराट् ततः। सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्॥३॥   𑒯𑒹 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑒰𑓄𑓄𑒬𑒳 𑒞𑓂𑒫𑓀 𑒮𑓂𑒫𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨-𑒣𑒩𑒱𑒫𑒰𑒩𑒱𑒞𑓁। 𑒞𑒰𑒧𑒰𑒢𑒨 𑒥𑒪𑒰𑒠𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒙𑒰𑓀 𑒏𑒹𑒬𑒰𑒏𑒩𑓂𑒭𑒝𑒫𑒱𑒯𑓂𑒫𑒪𑒰𑒧𑓂॥𑓔॥ हे धूम्रलोचनाऽऽशु त्वं स्वसैन्य-परिवारितः। तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्॥४॥   𑒞𑒞𑓂𑒣𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒠𑓁 𑒏𑒬𑓂𑒔𑒱𑓀𑒠𑓂𑒨𑒠𑒱𑒫𑒼𑒞𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒞𑒹𑓄𑒣𑒩𑓁। 𑒮 𑒯𑒢𑓂𑒞𑒫𑓂𑒨𑒼𑓄𑒧𑒩𑒼 𑒫𑒰𑓄𑒣𑒱 𑒨𑒏𑓂𑒭𑒼 𑒑𑒢𑓂𑒡𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒋𑒫 𑒫𑒰॥𑓕॥ तत्परित्राणदः …