𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒫𑒡𑓁॥𑓙॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधः॥९॥

𑒩𑒰𑒖𑒼𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ राजोवाच॥१॥ 𑒫𑒱𑒔𑒱𑒞𑓂𑒩𑒧𑒱𑒠𑒧𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒦𑒑𑒫𑒢𑓂𑒦𑒫𑒞𑒰 𑒧𑒧। 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔𑒠𑒩𑒱𑒞𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒫𑒡𑒰𑒬𑓂𑒩𑒱𑒞𑒧𑓂॥𑓒॥ विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्भवता मम। देव्याश्चदरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्॥२॥ 𑒦𑒴𑒨𑒬𑓂𑒔𑒹𑒔𑓂𑒕𑒰𑒧𑓂𑒨𑒯𑓀 𑒬𑓂𑒩𑒼𑒞𑒳𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒹 𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹। 𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼 𑒨𑒞𑓂𑒏𑒩𑓂𑒧 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒬𑓂𑒔𑒰𑒞𑒱𑒏𑒼𑒣𑒢𑓁॥𑓓॥ भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः॥३॥ 𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓔॥ ऋषिरुवाच॥४॥ 𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒏𑒼𑒣𑒧𑒞𑒳𑒪𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒹 𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹। 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒰𑒮𑒳𑒩𑒼 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒬𑓂𑒔𑒹 𑒯𑒞𑒹𑒭𑓂𑒫𑒢𑓂𑒨𑒹𑒭𑒳 𑒔𑒰𑒯𑒫𑒹॥𑓕॥ चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भासुरो निशुम्भश्चे हतेष्वन्येषु चाहवे॥५॥ 𑒯𑒢𑓂𑒨𑒧𑒰𑒢𑓀 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑓀 𑒫𑒱𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨𑒰𑒧𑒩𑓂𑒭𑒧𑒳𑒠𑓂𑒫𑒯𑒢𑓂। 𑒁𑒦𑓂𑒨𑒡𑒰𑒫𑒢𑓂𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼𑓄𑒟 𑒧𑒳𑒐𑓂𑒨𑒨𑒰𑒮𑒳𑒩𑒮𑒹𑒢𑒨𑒰॥𑓖॥ हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्। अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया॥६॥ 𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒑𑓂𑒩𑒞𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒹 𑒣𑒰𑒩𑓂𑒬𑓂𑒫𑒩𑒨𑒼𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁। …