𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒫𑒡𑓁॥𑓗॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधः॥७॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒂𑒖𑓂𑒘𑒣𑓂𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔𑒮𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒣𑒳𑒩𑒼𑒑𑒧𑒰𑓁। 𑒔𑒞𑒳𑒩𑒓𑓂𑒑𑒥𑒪𑒼𑒣𑒹𑒞𑒰 𑒨𑒨𑒳𑒩𑒦𑓂𑒨𑒳𑒠𑓂𑒨𑒞𑒰𑒨𑒳𑒡𑒰𑓁॥𑓒॥ आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चसण्डमुण्डपुरोगमाः। चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः॥२॥ 𑒠𑒠𑒵𑒬𑒳𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒲𑒭𑒠𑓂𑒡𑒰𑒮𑒰𑒫𑓂𑒫𑓂𑒨𑒿𑒫𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂। 𑒮𑒱𑓀𑒯𑒮𑓂𑒨𑒼𑒣𑒩𑒱 𑒬𑒻𑒪𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒬𑒵𑒓𑓂𑒑𑒹 𑒧𑒯𑒞𑒱 𑒏𑒰𑒘𑓂𑒔𑒢𑒹॥𑓓॥ ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासाव्व्यँवस्थिताम्। सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्‌गे महति काञ्चने॥३॥ 𑒞𑒹 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒰𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒠𑒰𑒞𑒳𑒧𑒳𑒠𑓂𑒨𑒧𑒘𑓂𑒔𑒏𑓂𑒩𑒳𑒩𑒳𑒠𑓂𑒨𑒞𑒰𑓁। 𑒂𑒏𑒵𑒭𑓂𑒙𑒔𑒰𑒣𑒰𑒮𑒱𑒡𑒩𑒰𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒞𑒞𑓂𑒮𑒧𑒲𑒣𑒑𑒰𑓁॥𑓔॥ ते दृष्ट्‌वा तां समादातुमुद्यमञ्चक्रुरुद्यताः। आकृष्टचापासिधरास्तथाऽन्ये तत्समीपगाः॥४॥ 𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒘𑓂𑒔𑒏𑒰𑒩𑒼𑒔𑓂𑒔𑒻𑒩𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰 𑒞𑒰𑒢𑒩𑒲𑒢𑓂𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱। 𑒏𑒼𑒣𑒹𑒢 𑒔𑒰𑒮𑓂𑒨𑒰𑒫𑒠𑒢𑒧𑓂𑒧𑒭𑒲𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒧𑒦𑒴𑒞𑓂𑒞𑒠𑒰॥𑓕॥ ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्प्रति। कोपेन चास्यावदनम्मषीवर्ण्णमभूत्तदा॥५॥ 𑒦𑓂𑒩𑒳𑒏𑒳𑒙𑒲 𑒏𑒳𑒙𑒱𑒪𑒰𑒞𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰 𑒪𑒪𑒰𑒙𑒤𑒪𑒏𑒰𑒠𑓂𑒠𑓂𑒩𑒳𑒞𑒧𑓂। 𑒏𑒰𑒪𑒲𑒏𑒩𑒰𑒪𑒫𑒠𑒢𑒰 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑓂𑒩𑒰𑓄𑒢𑓂𑒞𑒰𑒮𑒱𑒣𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲॥𑓖॥ भ्रुकुटी कुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्द्रुतम्। कालीकरालवदना विनिष्क्राऽन्तासिपाशिनी॥६॥ 𑒫𑒱𑒔𑒱𑒞𑓂𑒩𑒐𑒙𑓂𑒫𑒰𑒓𑓂𑒑𑒡𑒩𑒰 𑒢𑒩𑒧𑒰𑒪𑒰𑒫𑒱𑒦𑒴𑒭𑒝𑒰। …