𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒢𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒲𑒮𑓂𑒞𑒳𑒞𑒱𑓁॥𑓑𑓑॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये नारायणीस्तुतिः॥११॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒯𑒞𑒹 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒹 𑒮𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑓁 𑒮𑒳𑒩𑒰 𑒫𑒯𑓂𑒢𑒱𑒣𑒳𑒩𑒼𑒑𑒧𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰𑒧𑓂। 𑒏𑒰𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨𑒢𑒲𑒢𑓂𑒞𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒫𑒳𑒩𑒱𑒭𑓂𑒙𑒪𑒰𑒦𑒰 𑒠𑓂𑒫𑒱𑒏𑒰𑒬𑒱𑒫𑒏𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒥𑓂𑒖𑒫𑒱𑒏𑒰𑒬𑒱𑒞𑒰𑒬𑒰𑓁॥𑓒॥ देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्। कात्यायनीन्तुष्टुवुरिष्टलाभा द्विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः॥२॥ 𑒠𑒹𑒫𑒰 𑒆𑒔𑒳𑓁॥ 𑒠𑒹𑒫𑒱 𑒣𑓂𑒩𑒣𑒢𑓂𑒢𑒰𑒩𑓂𑒞𑒱-𑒯𑒩𑒹 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 𑒧𑒰𑒞𑒩𑓂𑒖𑓂𑒖𑒑𑒞𑒼𑓄𑒐𑒱𑒪𑒮𑓂𑒨। 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒱 𑒣𑒰𑒯𑒱 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑓀 𑒞𑓂𑒫𑒧𑒲𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒱 𑒔𑒩𑒰𑒔𑒩𑒮𑓂𑒨॥𑓓॥ देवा ऊचुः॥ देवि प्रपन्नार्ति-हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ज्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥३॥ 𑒂𑒡𑒰𑒩𑒦𑒴𑒞𑒰 𑒖𑒑𑒞𑒮𑓂𑒞𑓂𑒫𑒧𑒹𑒏𑒰 𑒧𑒯𑒲𑒮𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒹𑒝 𑒨𑒞𑓁 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑓄𑒮𑒱। 𑒁𑒣𑒰𑓀 𑒮𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒨𑒰 𑒞𑓂𑒫𑒨𑒻𑒞- 𑒠𑒰𑒣𑓂𑒨𑒰𑒨𑒞𑒹 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒮𑓂𑒢𑒧𑒪𑒓𑓂𑒒𑓂𑒨𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰॥𑓔॥ आधारभूता जगतस्त्वमेका …