𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒫𑒡𑓁 ॥𑓑𑓐॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधः ॥१०॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑓂𑒢𑒱𑒯𑒞𑓀 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒦𑓂𑒩𑒰𑒞𑒩𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒰𑒝𑒮𑒧𑓂𑒧𑒱𑒞𑒧𑓂। 𑒯𑒢𑓂𑒨𑒧𑒰𑒢𑒧𑓂𑒥𑒪𑓀 𑒔𑒻𑒫 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒼𑓄𑒥𑓂𑒩𑒫𑒲𑒠𑓂𑒫𑒔𑓁॥𑓒॥ निशुम्भन्निहतं दृष्ट्‌वा भ्रातरम्प्राणसम्मितम्। हन्यमानम्बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः॥२॥ 𑒥𑒪𑒰𑒥𑒪𑒹𑒣𑒰𑒠𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒙𑒹 𑒞𑓂𑒫𑓀 𑒧𑒰 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒹 𑒑𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒰𑒫𑒯। 𑒁𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑒰𑓀 𑒥𑒪𑒧𑒰𑒬𑓂𑒩𑒱𑒞𑓂𑒨 𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑓂𑒨𑒮𑒹 𑒨𑒰𑒞𑒱𑒧𑒰𑒢𑒱𑒢𑒲॥𑓓॥ बलाबलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व्वमावह। अन्यासां बलमाश्रित्य युद्ध्यसे यातिमानिनी॥३॥ 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓔॥ देव्युवाच॥४॥ 𑒋𑒏𑒻𑒫𑒰𑒯𑓀 𑒖𑒑𑒞𑓂𑒨𑒞𑓂𑒩 𑒠𑓂𑒫𑒱𑒞𑒲𑒨𑒰 𑒏𑒰 𑒧𑒧𑒰𑒣𑒩𑒰। 𑒣𑒬𑓂𑒨𑒻𑒞𑒰 𑒠𑒳𑒭𑓂𑒙 𑒧𑒨𑓂𑒨𑒹𑒫 𑒫𑒱𑒬𑒢𑓂𑒞𑓂𑒨𑒼𑒧𑒠𑓂𑒫𑒱𑒦𑒴𑒞𑒨𑓁॥𑓕॥ एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्योमद्विभूतयः॥५॥ 𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒼 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝𑒲𑒣𑓂𑒩𑒧𑒳𑒐𑒰 𑒪𑒨𑒧𑓂। 𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰 …