𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒫𑒰𑒏𑓂𑒨𑒧𑓂॥𑓑𑓒॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देवीवाक्यम्॥१२॥

𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ देव्युवाच॥१॥ 𑒋𑒦𑒱𑓁 𑒮𑓂𑒞𑒫𑒻𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒰𑒢𑓂𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑓀 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒭𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒨𑒮𑓂𑒮𑒧𑒰𑒯𑒱𑒞𑓁। 𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒯𑓀 𑒮𑒏𑒪𑒰𑓀 𑒥𑒰𑒡𑒰𑓀 𑒢𑒰𑒬𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒮𑓀𑒬𑒨𑒧𑓂॥𑓒॥ एभिः स्तवैश्च मान्नित्यं स्तोष्यते यस्समाहितः। तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्॥२॥ 𑒧𑒡𑒳𑒏𑒻𑒙𑒦𑒢𑒰𑒬𑓀 𑒔 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩𑒒𑒰𑒞𑒢𑒧𑓂। 𑒏𑒲𑒩𑓂𑒞𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒨𑒹 𑒞𑒠𑓂𑒫𑒠𑓂𑒫𑒡𑓀 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒨𑒼𑓁॥𑓓॥ मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्। कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः॥३॥ 𑒁𑒭𑓂𑒙𑒧𑓂𑒨𑒰𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒞𑒳𑒩𑓂𑒠𑒬𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒢𑒫𑒧𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒔𑒻𑒏𑒔𑒹𑒞𑒮𑓁। 𑒬𑓂𑒩𑒼𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒔𑒻𑒫 𑒨𑒹 𑒦𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒧𑒧 𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂॥𑓔॥ अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः। श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्॥४॥ 𑒢 𑒞𑒹𑒭𑒰𑒢𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒏𑒵𑒞𑒓𑓂𑒏𑒱𑒘𑓂𑒔𑒱𑒠𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒏𑒵𑒞𑒼𑒞𑓂𑒟𑒰 𑒢 𑒔𑒰𑒣𑒠𑓁। 𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱 𑒢 …