𑒁𑒟 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 – अथ नवार्ण्णविधिः

𑒁𑒟 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 । अथ नवार्ण्णविधिः । 𑒁𑒮𑓂𑒨 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒰𑒇𑒭𑒨𑓁 𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳𑒭𑓂𑒝𑒱𑒑𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒦𑒬𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑓂𑒨𑒼𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑓁, 𑒌𑒿 𑒥𑒲𑒖𑒧𑓂; 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑓁; 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒏𑒲𑒪𑒧𑓂, 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒟𑒹 𑒖𑒣𑒹 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥ अस्य श्री नवार्ण्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराऋषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्योदेवताः, ऐँ बीजम्; ह्रीँ शक्तिः; क्लीँ कीलम्, श्री महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ 𑒁𑒟 𑒇𑒭𑓂𑒨𑒰𑒠𑒱𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 । अथ ऋष्यादिन्यासः । 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒇𑒭𑒱𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁 𑒬𑒱𑒩𑒮𑒱 । 𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳 𑒭𑓂𑒝𑓂𑒑𑒱𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒣𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒼𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁, 𑒧𑒳𑒐𑒹 । 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁 𑒯𑒵𑒠𑒱 …