𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒇𑒑𑓂𑒫𑒹𑒠𑒼𑒏𑓂𑒞𑓀 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒮𑒴𑒏𑓂𑒞𑓀 – श्री ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तं

𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒳𑒠𑓂𑒩𑒹𑒦𑒱𑒩𑒱𑒞𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒫𑒰𑒑𑒰𑒧𑓂𑒦𑒵𑒝𑒲 𑒇𑒭𑒮𑓂𑒩𑒱𑒭𑓂𑒙𑒳𑒣𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒼𑒫𑒰𑒑𑒰𑒧𑓂𑒦𑒵𑒝𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒮𑒴𑒏𑓂𑒞𑒖𑒣𑒹 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥ अहं रुद्रेभिरित्यस्य वागाम्भृणी ऋषस्रिष्टुप्छन्दोवागाम्भृणी देवता देवीसूक्तजपे विनियोगः ॥ 𑓇 𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒳𑒠𑓂𑒩𑒹𑒦𑒱𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑒳𑒦𑒱𑒬𑓂𑒔𑒩𑒰𑒧𑓂𑒨𑒯𑒧𑒰𑒠𑒱𑒞𑓂𑒨𑒻𑒩𑒳𑒞 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒠𑒹𑒫𑒻𑓁 । 𑒁𑒯𑓀 𑒧𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒫𑒩𑒳𑒝𑒼𑒦𑒰𑒫𑒱𑒦𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑓂𑒨𑒯𑒧𑒱𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑒑𑓂𑒢𑒲 𑒁𑒯𑒧𑒬𑓂𑒫𑒱𑒢𑒼𑒦𑒰 ॥ 𑓑 ॥ ॐ अहं रुद्रेभिर्व्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणोभाविभर्म्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥ 𑒁𑒯𑓀 𑒮𑒼𑒧𑒧𑒰𑒯𑒢𑒮𑒧𑓂𑒥𑒱𑒦𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑓂𑒨𑒯𑒢𑓂𑒞𑓂𑒫𑒭𑓂𑒙𑒰𑒩𑒧𑒳𑒞 𑒣𑒴𑒭𑒝𑒧𑓂𑒦𑒑𑒧𑓂। 𑒁𑒯𑓀 𑒠𑒡𑒰𑒧𑒱 𑒠𑓂𑒩𑒫𑒱𑒝𑓀 𑒯𑒫𑒱𑒭𑓂𑒧𑒞𑒹 𑒮𑒳𑒣𑓂𑒩𑒰𑒫𑓂𑒨𑒹 𑒨𑒖𑒧𑒰𑒢𑒰𑒨 𑒮𑒳𑒢𑓂𑒫𑒞𑒹॥𑓒॥ अहं सोममाहनसम्बिभर्म्म्यहन्त्वष्टारमुत पूषणम्भगम्। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥२॥ 𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒰𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒲 …