𑒁𑒟 𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 – अथ सप्तशती न्यासः

𑒁𑒟 𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 । अथ सप्तशती न्यासः । 𑒁𑒟 𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧 – 𑒧𑒡𑓂𑒨𑒧𑒼𑒞𑓂𑒞𑒧 𑒔𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰-𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒰𑒇𑒭𑒨𑓁, 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲–𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑓂𑒨𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑓁, 𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳𑒭𑓂𑒝𑒱𑒑𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒦𑒬𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒰𑓀𑒮𑒱, 𑒢𑒢𑓂𑒠𑒰𑒬𑒰𑒏𑒧𑓂𑒦𑒩𑒲-𑒦𑒲𑒧𑒰𑓁 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒨𑓁, 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒠𑒢𑓂𑒞𑒱𑒏𑒰-𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒦𑓂𑒩𑒰𑒧𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒼𑒥𑒲𑒖𑒰𑒢𑒱, 𑒁𑒑𑓂𑒢𑒱𑒩𑓂𑒫𑒰𑒨𑒳𑓁 𑒮𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒱, 𑒇𑒑𑓂𑒨𑒖𑒳𑓁 𑒮𑒰𑒧𑒫𑒹𑒠𑒰𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒢𑒱 𑒮𑒏𑒪𑒏𑒰𑒧𑒢𑒰 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒨𑒹, 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲-𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒟𑒹 𑒖𑒣𑒹 𑒣𑒰𑒚𑒹 𑒫𑒰 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥ अथ प्रथम – मध्यमोत्तम चरित्राणां ब्रह्मा-विष्णुमहेश्वराऋषयः, श्रीमहाकाली–महालक्ष्मी-महासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, नन्दाशाकम्भरी-भीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिका-दुर्गाभ्रामर्य्योबीजानि, अग्निर्वायुः सुर्य्यस्तत्यानि, ऋग्यजुः सामवेदाध्यानानि सकलकामना सिद्धये, महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-प्रीत्यर्थे जपे पाठे वा विनियोगः ॥ 𑒞𑒞𑓂𑒩𑒰𑒠𑒾 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑒰𑓁 । तत्रादौ …