𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒠𑒴𑒞𑒫𑒰𑒏𑓂𑒨𑒧𑓂 ॥ 𑓕॥ – श्री मार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये दूतवाक्यम् ॥ ५॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔 ॥𑓑॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ 𑒣𑒳𑒩𑒰 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦-𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑒧𑒮𑒳𑒩𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒬𑒔𑒲𑒣𑒞𑒹𑓁 । 𑒞𑓂𑒩𑒻𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨𑒨𑓂𑒨𑒿𑒖𑓂𑒘𑒦𑒰𑒑𑒰𑒬𑓂𑒔 𑒯𑒵𑒞𑒰𑒧𑒠𑒥𑒪𑒰𑒬𑓂𑒩𑒨𑒰𑒞𑓂 ॥𑓒॥ पुरा शुम्भ-निशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । त्रैलोक्यय्यँज्ञभागाश्च हृतामदबलाश्रयात् ॥२॥ 𑒞𑒰𑒫𑒹𑒫 𑒮𑒴𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒰𑒢𑓂𑒞𑒠𑓂𑒫𑒠𑒡𑒱𑒏𑒰𑒩𑓀 𑒞𑒟𑒻𑒢𑓂𑒠𑒫𑒧𑓂 । 𑒏𑒾𑒫𑒹𑒩𑒧𑒟 𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒰𑒞𑒹 𑒫𑒩𑒳𑒝𑒮𑓂𑒨 𑒔 ॥𑓓॥ तावेव सूर्य्यतान्तद्वदधिकारं तथैन्दवम् । कौवेरमथ याम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च ॥३॥ 𑒞𑒰𑒫𑒹𑒫 𑒣𑒫𑒢𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡𑒱𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒞𑒳𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒯𑓂𑒢𑒱-𑒏𑒧𑓂𑒧𑓀 𑒔 । 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒰 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒩𑓂𑒡𑓂𑒠𑒴𑒞𑒰𑒦𑓂𑒩𑒭𑓂𑒙𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒣𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑒰𑓁 ॥ 𑓔 ॥ तावेव पवनर्द्धिञ्च चक्रतुर्व्वह्नि-कम्मं च । ततो देवा विनिर्ध्दूताभ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ …