𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒧𑒡𑒳𑒏𑒻𑒙𑒦 𑒥𑒡𑓁 ||𑓑|| – श्री मार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभ बधः ||१||

𑓇 𑒢𑒧𑒬𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒨𑒻 ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨 𑒅𑒫𑒰𑒔 ॥ 𑓑 ॥ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ १ ॥ 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑒱𑒝𑓁 𑒮𑒴𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒢𑒨𑒼 𑒨𑒼𑒧𑒢𑒳𑓁𑒏𑒟𑓂𑒨𑒞𑒹𑓄𑒭𑓂𑒙𑒧𑓁 ।𑒢𑒱𑒬𑒰𑒧𑒨 𑒞𑒠𑒳𑒞𑓂𑒣𑒞𑓂𑒞𑒱 𑒫𑒱𑒮𑓂𑒞𑒩𑒰𑒠𑓂𑒑𑒠𑒞𑒼 𑒧𑒧 ॥ 𑓒 ॥ सावर्णिणः सूर्य्यतनयो योमनुःकथ्यतेऽष्टमः । निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद्गदतो मम ॥ २ ॥ 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒰𑒨𑒰𑓄𑒢𑒳𑒦𑒰𑒫𑒹𑒢 𑒨𑒟𑒰 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒰𑒡𑒱𑒣𑓁 ।𑒮 𑒥𑒦𑓂𑒩𑒳𑒫 𑒧𑒯𑒰𑒦𑒰𑒑𑓁 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒑𑒱𑒝𑒮𑓂𑒞𑒢𑒨𑒼 𑒐𑒹𑓁 ॥ 𑓓 ॥ | महामायाऽनुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः ।स बभ्रुव महाभागः सावर्गिणस्तनयो खेः ॥ ३ ॥ …