𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨 𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩𑒥𑒡𑓁 ॥𑓓॥ – श्री मार्क्कण्डेय पुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरबधः

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔 ॥𑓑॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ 𑒢𑒱𑒯𑒢𑓂𑒨𑒧𑒰𑒢𑒢𑓂𑒞𑒞𑓂𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒧𑒫𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑓁 । 𑒮𑒹𑒢𑒰𑒢𑒲𑒬𑓂𑒔𑒱𑒏𑓂𑒭𑒳𑒩𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒰𑒠𑓂𑒨𑒨𑒾 𑒨𑒼𑒠𑓂𑒡𑒳 𑒧𑒟𑒰𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂 ॥ 𑓒॥ निहन्यमानन्तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः । सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धु मथाम्बिकाम् ॥ २॥ 𑒮 𑒠𑒹𑒫𑒲𑓀 𑒬𑒩𑒫𑒩𑓂𑒭𑒹𑒝 𑒫𑒫𑒩𑓂𑒭 𑒮𑒧𑒩𑒹𑓄𑒮𑒳𑒩𑓁 । 𑒨𑒟𑒰 𑒧𑒹𑒩𑒳𑒑𑒱𑒩𑒹𑓁 𑒬𑒵𑒓𑓂𑒑𑒢𑓂𑒞𑒼𑒨𑒫𑒩𑓂𑒭𑒹𑒝 𑒞𑒼𑒨𑒠𑓁 ॥ 𑓓 ॥ स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः । यथा मेरुगिरेः शृङ्गन्तोयवर्षेण तोयदः ॥ ३ ॥ 𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒔𑓂𑒕𑒱𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒪𑒲𑒪𑒨𑒻𑒫 𑒬𑒩𑒼𑒞𑓂𑒏𑒩𑒰𑒢𑓂 । 𑒖𑒒𑒰𑒢 𑒞𑒳𑒩𑒑𑒰𑒢𑓂𑒥𑒰𑒝𑒻𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒰𑒩𑓀 𑒔𑒻𑒫 𑒫𑒰𑒖𑒱𑒢𑒰𑒧𑓂 ॥ …