𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 ॥𑓑𑓓॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये ॥१३॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 𑒋𑒞𑒞𑓂𑒞𑒹 𑒏𑒟𑒱𑒞𑓀 𑒩𑒰𑒖𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂। 𑒋𑒫𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒦𑒰𑒫𑒰 𑒮𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒨𑒨𑒹𑒠𑒢𑒡𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒖𑒑𑒞𑓂॥𑓒॥ एतत्ते कथितं राजन्देवीमाहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदनधार्य्यते जगत्॥२॥ 𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒰 𑒞𑒟𑒻𑒫 𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒞𑒹 𑒦𑒑𑒫𑒠𑓂𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒰𑒨𑒨𑒰। 𑒞𑒨𑒰 𑒞𑓂𑒫𑒧𑒹𑒭 𑒫𑒻𑒬𑓂𑒨𑒬𑓂𑒔 𑒞𑒟𑒻𑒫𑒰𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒫𑒱𑒫𑒹𑒏𑒱𑒢𑓁॥𑓓॥ विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः॥३॥ 𑒧𑒼𑒯𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒧𑒼𑒯𑒱𑒞𑒰𑒬𑓂𑒔𑒻𑒫 𑒧𑒼𑒯𑒧𑒹𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒔𑒰𑒣𑒩𑒹। 𑒞𑒰𑒧𑒳𑒣𑒻𑒯𑒱 𑒧𑒯𑒰𑒩𑒰𑒖 𑒬𑒩𑒝𑓀 𑒣𑒩𑒧𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲𑒧𑓂॥𑓔॥ मोह्यन्ते मोहिताश्चै‍व मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्॥४॥ 𑒂𑒩𑒰𑒡𑒱𑒞𑒰 𑒮𑒻𑒫 𑒢𑒵𑒝𑒰𑒧𑓂𑒦𑒼𑒑𑒮𑓂𑒫𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑒣𑒫𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒠𑒰॥𑓕॥ आराधिता सैव नृणाम्भोगस्वर्ग्गापवर्ग्गदा॥५॥ …

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒥𑒡𑓁 ॥𑓒॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यबधः ॥२॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔 ॥𑓑॥ ऋषिरुवाच ।।१।। 𑒠𑒹𑒫𑒰𑒮𑒳𑒩𑒧𑒦𑒴𑒠𑓂𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑓀 𑒣𑒴𑒩𑓂𑒝𑒧𑒥𑓂𑒠𑒬𑒞𑓀 𑒣𑒳𑒩𑒰 । 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒹𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑒡𑒱𑒣𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒰𑒢𑒰𑓀 𑒔 𑒣𑒳𑒩𑒢𑓂𑒠𑒩𑒹 ॥𑓒॥ देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा । महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे ॥२॥ 𑒞𑒞𑓂𑒩𑒰𑒮𑒳𑒩𑒻 𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒯𑒰𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒻𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒹 𑒫𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒧𑓂𑒣𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑒧𑓂 𑒖𑒱𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒔 𑒮𑒏𑒪𑒰𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒰𑒢𑒱𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒼𑓄𑒦𑒴𑒢𑓂𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩𑓁 ||𑓓|| तत्रासुरै र्म्महावीर्य्यैर्द्दे वसैन्यम्पराजितम् जित्वा च सकलान्देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ||३|| 𑒞𑒞𑓁 𑒣𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒰𑓁 𑒣𑒠𑓂𑒧𑒨𑒼𑒢𑒱𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒖𑒰𑒣𑒞𑒱𑒧𑓂 । 𑒣𑒳𑒩𑒮𑓂𑒏𑒵𑒞𑓂𑒨 𑒑𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒨𑒞𑓂𑒩𑒹𑒬𑒑𑒩𑒳𑒛𑓃𑒡𑓂𑒫𑒖𑒾 ||𑓔|| ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम्प्रजापतिम् । पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुड़ध्वजौ ||४|| 𑒨𑒟𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒢𑓂𑒞𑒨𑒼𑒮𑓂𑒞𑒠𑓂𑒫𑒢𑓂𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩𑒔𑒹𑒭𑓂𑒙𑒱𑒞𑒧𑓂 । 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒠𑒬𑒰: 𑒏𑒟𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮𑒳𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒹 𑒫𑒰𑒦𑒱𑒦𑒫𑒫𑒱𑒮𑓂𑒞𑒩𑒧𑓂 ॥𑓕॥ …

𑒁𑒟 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒬𑒞𑒢𑒰𑒧 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑒧𑓂 – अथ दुर्गाशतनाम स्तोत्रम्

𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒨𑒰𑓁 𑒬𑒞𑒢𑒰𑒧𑒰𑒢𑒱 𑒬𑒵𑒝𑒳 𑒞𑓂𑒫𑒧𑓂𑒦𑒫𑒑𑒹𑒯𑒱𑒢𑒱 ।𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰 𑒦𑒫𑒰𑒢𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒹𑒬𑒲 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒢𑒰𑒟𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰 𑒬𑒱𑒫𑒰 ॥ 𑓑 ॥𑒒𑒼𑒩𑒠𑓀𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒰 𑒏𑒩𑒰𑒪𑒰𑒮𑓂𑒨𑒰 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒧𑒰𑒪𑒰𑒫𑒱𑒦𑒴𑒭𑒝𑒰 ।𑒩𑒴𑒠𑓂𑒩𑒰𑒝𑒲 𑒞𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 𑒞𑒰𑒩𑒰 𑒧𑒰𑒯𑒹𑒬𑒲 𑒦𑒫𑒫𑒪𑓂𑒪𑒦𑒰 ॥ 𑓒 ॥ दुर्गायाः शतनामानि शृणु त्वम्भवगेहिनि ।दुर्गा भवानी देवेशी विश्वनाथप्रिया शिवा ॥ १ ॥घोरदंष्ट्रा करालास्या मुण्डमालाविभूषणा ।रूद्राणी तारिणी तारा माहेशी भववल्लभा ॥ २ ॥ 𑒢𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒲 𑒖𑒑𑒠𑓂𑒡𑒰𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒠𑒹𑒫𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰 𑒖𑒨𑒰 |𑒫𑒱𑒖𑒨𑒰 𑒔 𑒖𑒨𑒰𑓄𑓄𑒩𑒰𑒡𑓂𑒨𑒰 𑒬𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒝𑒲 𑒯𑒩𑒫𑒪𑓂𑒪𑒦𑒰 ॥ 𑓓 ॥𑒁𑒮𑒱𑒞𑒰𑒔𑒰𑒝𑒱𑒧𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒪𑒒𑒱𑒧𑒰 𑒑𑒩𑒱𑒧𑒰 𑒞𑒟𑒰 …

𑒁𑒟 𑒬𑒞𑒔𑒝𑓂𑒛𑒲𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 – अथ शतचण्डीविधिः

𑒬𑒓𑓂𑒏𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒦𑒫𑒰𑒢𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒰 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒮𑒰𑒠 – 𑒢𑒱𑒏𑒙𑒹 𑒬𑒳𑒦𑒧𑓂 ।𑒧𑒝𑓂𑒛𑒣𑓀 𑒠𑓂𑒫𑒰𑒩𑒫𑒹𑒠𑓂𑒨𑒰𑒜𑓂𑒨𑓀 𑒏𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒞𑓂𑒮𑒫𑒖𑒞𑒼𑒩𑒝𑒧𑓂 ॥ 𑓑 ॥𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒏𑒳𑒝𑓂𑒛𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒏𑒳𑒩𑓂𑒫𑒲𑒞 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒲𑒔𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒧𑒡𑓂𑒨𑒞𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒫𑒰 ।𑒮𑓂𑒢𑒰𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰𑓀 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒫𑒵𑒝𑒳𑒨𑒰𑒠𑓂𑒠𑒬𑒫𑒰𑒛𑓃𑒫𑒰𑒢𑓂 ॥ 𑓒 ॥𑒖𑒱𑒞𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰𑒢𑓂 𑒮𑒠𑒰𑒔𑒰𑒩𑒰𑒢𑓂 𑒏𑒳𑒪𑒲𑒢𑒰𑒢𑓂 𑒮𑒞𑓂𑒨𑒫𑒰𑒠𑒱𑒢𑓁 । प्रकुर्वीत प्रतीच्यां मध्यतोऽपि वा ।स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा वृणुयाद्दशवाड़वान् ॥ २ ॥जितेन्द्रियान् सदाचारान् कुलीनान् सत्यवादिनः । 𑒫𑒰𑒛𑓃𑒫𑒰 𑒥𑓂𑒩𑒰𑒯𑓂𑒧𑒝𑒰𑓁 वाड़वा ब्राह्मणाः 𑒫𑓂𑒨𑒳𑒞𑓂𑒣𑒢𑓂𑒢𑒰𑒿𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒣𑒰𑒚𑒩𑒞𑒰𑒢𑓂 𑒪𑒖𑓂𑒖𑒰𑒠𑒨𑒰𑒫𑒞𑓁 ॥ 𑓓 ॥𑒧𑒡𑒳𑒣𑒩𑓂𑒏𑒫𑒱𑒡𑒰𑒢𑒹𑒢 𑒮𑓂𑒫𑒩𑓂𑒝𑒫𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒠𑒱𑒠𑒰𑒢𑒞𑓁 ।𑒖𑒣𑒰𑒩𑓂𑒟𑒧𑒰𑒮𑒢𑓀 𑒧𑒰𑒪𑒰𑓀 𑒠𑒠𑓂𑒨𑒰𑒞𑓂 𑒞𑒹𑒦𑓂𑒨𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒦𑒼𑒖𑒢𑒧𑓂 ॥ …

𑒁𑒟 𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑒧𑓂 – अथ ध्यानम्

𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒳 𑒠𑓂𑒠𑒰𑒧𑒮𑒧𑒣𑓂𑒩𑒦𑒰𑓀 𑒧𑒵𑒑𑒣𑒞𑒱𑒮𑓂𑒏𑒢𑓂𑒡𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑓀 𑒦𑒲𑒭𑒝𑒰𑒧𑓂 ।𑒏𑒢𑓂𑒨𑒰𑒦𑒱𑓁𑒏𑒩𑒫𑒰𑒪𑒐𑒹𑒙𑒫𑒱𑒪𑒮𑒠𑓂𑒡𑒮𑓂𑒞𑒰𑒦𑒱𑒩𑒰𑒮𑒹𑒫𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂 ॥𑒯𑒮𑓂𑒞𑒻 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒑𑒠𑒰𑒪𑒱𑒐𑒹𑒙𑒫𑒱𑒬𑒱𑒐𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒰𑒣𑓀 𑒑𑒳𑒝𑓀 𑒞𑒩𑓂𑒖𑒢𑒲𑒧𑓂 ।𑒫𑒱𑒦𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑒢𑒪𑒰𑒞𑓂𑒧𑒱𑒏𑒰𑓀 𑒬𑒬𑒱𑒡𑒩𑒰𑓀 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒞𑓂𑒩𑒱𑒢𑒹𑒞𑓂𑒩𑒰𑓀 𑒦𑒖𑒹 ॥ विद्यु द्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणाम् ।कन्याभिःकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् ॥हस्तै चक्रगदालिखेटविशिखाँश्चापं गुणं तर्जनीम् ।विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गात्रिनेत्रां भजे ॥ 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒑𑒝𑒹𑒬𑒰𑒨 𑒢𑒧𑓁 श्री गणेशाय नमः 𑒁𑒟 𑒣𑓂𑒩𑒨𑒼𑒑𑒰𑒢𑓂𑒞𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒏𑒰𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨𑒢𑒲 𑒞𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒼𑒏𑓂𑒞𑒰𑒢𑒱 ॥𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒧𑒰𑒠𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒨𑒼𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒝𑒫𑓀 𑒖𑒣𑒹𑒢𑓂𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓑॥ अथ प्रयोगान्तराणि कात्यायनी तन्त्रोक्तानि ॥प्रतिश्लोकमाद्यन्तयोः प्रणवं जपेन्मन्त्रसिद्धिः ॥१॥ || 𑒁𑒑𑓂𑒩𑒹 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒞𑓂𑒩 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒣𑒠𑓀 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒼𑒣𑒪𑒏𑓂𑒭𑒝𑒧𑓂 || || अग्रे सर्व्वत्र श्लोकपदं …

𑒔𑒝𑓂𑒛𑒲𑒬𑒰𑒣𑒫𑒱𑒧𑒼𑒔𑒢𑓀 – चण्डीशापविमोचनं

𑒔𑒝𑓂𑒛𑒲𑒬𑒰𑒣𑒫𑒱𑒧𑒼𑒔𑒢𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒫𑒬𑒱𑒭𑓂𑒚𑒢𑒰𑒩𑒠 𑒮𑒰𑒧𑒫𑒹𑒠𑒰𑒡𑒱𑒣𑒞𑒱𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝 𑒇𑒭𑒨𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒻𑒬𑓂𑒫𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒏𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰 𑒁𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒣𑒕𑒢𑓂𑒠𑒬𑓂𑒫𑒩𑒱𑒞𑒞𑓂𑒩𑒨𑓀 𑒥𑒲𑒖𑓀 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑒴𑒣𑒱𑒝𑒲 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒲 𑒬𑒰𑒣𑒫𑒱𑒧𑒼𑒔𑒢𑒹 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 । चण्डीशापविमोचनमन्त्रस्य वशिष्ठनारद सामवेदाधिपतिब्रह्माण ऋषयः सर्व्वैश्वर्य्यकारिणी श्रीदुर्गा देवता अनुष्टुपछन्दश्वरितत्रयं बीजं ह्रीँ शक्तिरूपिणी चण्डी शापविमोचने विनियोगः । 𑓇 𑒩𑒲𑒿 𑒩𑒹𑒞𑓁 𑒮𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒰𑒨𑒻 𑒧𑒡𑒳𑒏𑒻𑒙𑒦𑒧𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒱𑒢𑓂𑒨𑒻 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒬𑒰𑒣𑒫𑒱𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒦𑒫 ।𑓇 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒥𑒳𑒠𑓂𑒡𑒱𑒩𑒴𑒣𑒱𑒝𑓂𑒨𑒻 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨 𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑓂𑒨𑒻 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒬𑒰𑒣𑒫𑒱𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒦𑒫 ॥ ॐ रीँ रेतः स्वरूपायै मधुकैटभमर्द्दिन्यै ब्रह्मशापविमुक्ता भव ।ॐ श्रीँ बुद्धिरूपिण्यै महिषासुरसैन्य नाशिन्यै ब्रह्मशापविमुक्ता भव ॥ …

𑒁𑒟 𑒏𑒲𑒪𑒏𑒧𑓂 अथ कीलकम्

𑓇 𑒢𑒧𑒬𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒨𑒻 ॐ नमश्चण्डिकायै 𑒫𑒱𑒬𑒳𑒠𑓂𑒡𑒖𑓂𑒘𑒰𑒢𑒠𑒹𑒯𑒰𑒨 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒫𑒹𑒠𑒲 𑒠𑒱𑒫𑓂𑒨𑒔𑒏𑓂𑒭𑒳𑒭𑒹 । 𑒬𑓂𑒩𑒹𑒨𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒱𑒢𑒱𑒧𑒱𑒞𑓂𑒞𑒰𑒨 𑒢𑒧𑓁 𑒮𑒼𑒧𑒰𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒹 ॥ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे । श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्द्धधारिणे ॥ 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒠𑒻𑒫 𑒣𑒚𑒹𑒠𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑒣𑒱 𑒏𑒲𑒪𑒏𑒧𑓂 । 𑒮𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒏𑓂𑒭𑒹𑒧𑒧𑒫𑒰𑒣𑓂𑒢𑒼𑒞𑒱 𑒮𑒞𑒞𑓀 𑒖𑒣𑒞𑒞𑓂𑒣𑒩𑓁 ॥ सर्व्वदैव पठेद्यस्तु मन्त्राणामपि कीलकम् । सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जपतत्परः ॥ 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒨𑒢𑓂𑒞𑓂𑒨𑒳𑒔𑓂𑒔𑒰𑒙𑒢𑒰𑒠𑒲𑒢𑒱 𑒫𑒮𑓂𑒞𑒴𑒢𑒱 𑒮𑒏𑓂𑒪𑒰𑒢𑓂𑒨𑒣𑒱 । 𑒋𑒞𑒹𑒢 𑒮𑓂𑒞𑒳𑒫𑒞𑒰𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑒫𑒵𑒢𑓂𑒠𑒹𑒢 𑒮𑒱𑒡𑓂𑒨𑒞𑒱 ॥ सिद्धयन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सक्लान्यपि । एतेन स्तुवतान्देवी स्तोत्रवृन्देन सिध्यति ॥ …