𑒁𑒟 𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑒧𑓂 – अथ ध्यानम्

𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒳 𑒠𑓂𑒠𑒰𑒧𑒮𑒧𑒣𑓂𑒩𑒦𑒰𑓀 𑒧𑒵𑒑𑒣𑒞𑒱𑒮𑓂𑒏𑒢𑓂𑒡𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑓀 𑒦𑒲𑒭𑒝𑒰𑒧𑓂 ।
𑒏𑒢𑓂𑒨𑒰𑒦𑒱𑓁𑒏𑒩𑒫𑒰𑒪𑒐𑒹𑒙𑒫𑒱𑒪𑒮𑒠𑓂𑒡𑒮𑓂𑒞𑒰𑒦𑒱𑒩𑒰𑒮𑒹𑒫𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂 ॥
𑒯𑒮𑓂𑒞𑒻 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒑𑒠𑒰𑒪𑒱𑒐𑒹𑒙𑒫𑒱𑒬𑒱𑒐𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒰𑒣𑓀 𑒑𑒳𑒝𑓀 𑒞𑒩𑓂𑒖𑒢𑒲𑒧𑓂 ।
𑒫𑒱𑒦𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑒢𑒪𑒰𑒞𑓂𑒧𑒱𑒏𑒰𑓀 𑒬𑒬𑒱𑒡𑒩𑒰𑓀 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒞𑓂𑒩𑒱𑒢𑒹𑒞𑓂𑒩𑒰𑓀 𑒦𑒖𑒹 ॥

विद्यु द्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणाम् ।
कन्याभिःकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् ॥
हस्तै चक्रगदालिखेटविशिखाँश्चापं गुणं तर्जनीम् ।
विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गात्रिनेत्रां भजे ॥

𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒑𑒝𑒹𑒬𑒰𑒨 𑒢𑒧𑓁

श्री गणेशाय नमः

𑒁𑒟 𑒣𑓂𑒩𑒨𑒼𑒑𑒰𑒢𑓂𑒞𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒏𑒰𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨𑒢𑒲 𑒞𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒼𑒏𑓂𑒞𑒰𑒢𑒱 ॥
𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒧𑒰𑒠𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒨𑒼𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒝𑒫𑓀 𑒖𑒣𑒹𑒢𑓂𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓑॥

अथ प्रयोगान्तराणि कात्यायनी तन्त्रोक्तानि ॥
प्रतिश्लोकमाद्यन्तयोः प्रणवं जपेन्मन्त्रसिद्धिः ॥१॥

|| 𑒁𑒑𑓂𑒩𑒹 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒞𑓂𑒩 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒣𑒠𑓀 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒼𑒣𑒪𑒏𑓂𑒭𑒝𑒧𑓂 ||

|| अग्रे सर्व्वत्र श्लोकपदं मन्त्रोपलक्षणम् ||

𑒮𑒣𑓂𑒩𑒝𑒫𑒧𑒢𑒳𑒪𑒼𑒧𑒫𑓂𑒨𑒰𑒯𑒵𑒞𑒱𑒞𑓂𑒩𑒨𑒧𑒰𑒠𑒾, 𑒁𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒳 𑒫𑒱𑒪𑒼𑒧𑓀 𑒞𑒠𑒱𑒞𑓂𑒨𑒹𑒫𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒬𑒞𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒱𑒣𑒰𑒚𑒹𑓄𑒞𑒱𑒬𑒲𑒒𑓂𑒩 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓒॥

𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒧𑒰𑒠𑒾 𑒖𑒰𑒞𑒫𑒹𑒠𑒮 𑒃𑒞𑓂𑒨𑒵𑒔𑓀 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒏𑒰𑒧 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓓॥
𑒁𑒣 𑒧𑒵𑒞𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒩𑒝𑒰𑒨 𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒧𑓂𑒥𑒏𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑓀 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂 ॥
𑒂𑒠𑒰𑒫𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒔 𑒬𑒞𑒧𑒱𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒟𑓁। 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒞𑒢𑓂𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒖𑒣 𑒃𑒞𑓂𑒨𑒢𑓂𑒨𑒞𑓂𑒩 ॥ 𑓔 ॥
𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒣𑒰𑒯𑒱𑒢𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒞𑒱 𑒣𑒰𑒚𑒰𑒠𑒣𑒧𑒵𑒞𑓂𑒨𑒳𑒢𑒰𑒬𑓁 𑒁𑒮𑓂𑒨 𑒏𑒹𑒫𑒪𑒮𑓂𑒨𑒰𑒣𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒮𑓂𑒨 𑒪𑒏𑓂𑒭𑒧𑒨𑒳𑒞𑓀 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑓀 𑒬𑒞𑓀 𑒫𑒰 𑒖𑒣𑒹 𑒁𑒣𑒧𑒵𑒞𑓂𑒨𑒳𑒫𑒩𑒝𑒧𑓂 ॥𑓕॥
𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒬𑒩𑒝𑒰𑒑𑒞𑒠𑒲𑒢𑒰𑒩𑓂𑒞𑒹𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑓀 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓖॥
𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒏𑒩𑒼𑒞𑒳 𑒮𑒰 𑒢𑓁 𑒬𑒳𑒦𑒹𑒞𑓂𑒨’ 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓗॥
𑒮𑓂𑒫𑒰𑒦𑒲𑒭𑓂𑒙𑒫𑒩𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒨𑒹 𑒋𑒫𑓀 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒩𑓀 𑒪𑒥𑓂𑒡𑒹𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂 ||𑓘||
𑒮𑒩𑓂𑒫𑒰𑒣𑒞𑓂𑒞𑒱𑒫𑒰𑒩𑒝𑒰𑒨 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒹𑒮𑓂𑒧𑒵𑒞𑒹𑒞𑒱 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂 । 𑒁𑒮𑓂𑒨 𑒏𑒹𑒫𑒪𑒮𑓂𑒨𑒰𑒣𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒮𑓂𑒨 𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒢𑒳𑒮𑒰𑒩𑒹𑒝 𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒨𑒳𑒞𑓀 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩 𑒬𑒞𑓀 𑒫𑒰 𑒖𑒣𑓁 ॥𑓑॥
𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒫𑒰𑒡𑒹𑒞𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒪𑒏𑓂𑒭𑒖𑒣𑒹 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑒰𑒚𑒹 𑒫𑒰 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒼𑒏𑓂𑒞 𑒤𑒪𑒧𑓂 ॥𑓑𑓐॥
𑒃𑒞𑓂𑒟𑓀 𑒨𑒠𑒰 𑒨𑒠𑒰 𑒥𑒰𑒡𑒹𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒖𑒣𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒬𑒰𑒢𑓂𑒞𑒱𑓁 ॥𑓑𑓑॥
𑒞𑒞𑒼 𑒫𑒩𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹 𑒢𑒵𑒣𑒼 𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑒧𑒱𑒞𑒱 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒖𑒣𑒹 𑒣𑒳𑒢𑓁 𑒮𑓂𑒫𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑒪𑒰𑒦𑓁 ॥𑓑𑓒 ||
𑒯𑒱𑒢𑒮𑓂𑒞𑒱 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒞𑒹𑒖𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒃𑒞𑓂𑒨𑒢𑒹𑒢 𑒮𑒠𑒲𑒣 𑒥𑒪𑒱𑒠𑒰𑒢𑒹 𑒒𑓀𑒙𑒰𑒫𑒢𑓂𑒡𑒢𑒹 𑒔 𑒥𑒰𑒪𑒑𑓂𑒩𑒯 𑒬𑒰𑒢𑓂𑒞𑒱𑓁 ||𑓑𑓓||
𑒂𑒠𑓂𑒨𑒰𑒫𑒵𑒞𑒱𑒧𑒢𑒳𑒪𑒼𑒧𑒹𑒢 𑒣𑒚𑒱 𑒫𑒰 𑒞𑒞𑒼 𑒫𑒱𑒣𑒩𑒲𑒞𑒏𑓂𑒩𑒧𑒹𑒝 𑒠𑓂𑒫𑒱𑒞𑒲𑒨𑒰𑒧𑒢𑒳𑒪𑒼𑒧𑒹𑒢 𑒞𑒵𑒞𑒲𑒨𑒰𑒧𑒱𑒞𑓂𑒨𑒹𑒫𑒧𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒱𑒞𑓂𑒩𑒨𑒹𑒝 𑒬𑒲𑒒𑓂𑒩 𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓑𑓔॥
𑒮𑒩𑓂𑒫𑒰𑒣𑒞𑓂𑒞𑒱𑒫𑒰𑒩𑒝𑒰𑒨 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒹 𑒮𑓂𑒧𑒵𑒞𑒹𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡 𑒞𑒞𑒼 𑒨𑒠𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒨𑒔𑓂𑒔 𑒠𑒴𑒩𑒏𑒹 𑒃𑒞𑓂𑒨𑒵𑒔𑓀 𑒞𑒠𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒠𑒰𑒩𑒱𑒠𑓂𑒩𑓂𑒨 𑒠𑒳𑓁𑒐𑒹𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡𑒧𑓂 । 𑒋𑒫𑓀 𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒢𑒳𑒮𑒰𑒩𑒹𑒝 𑒪𑒏𑓂𑒭𑒧𑒨𑒳𑒞𑓀 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑓀 𑒬𑒞𑓀 𑒫𑒰 𑒖𑒣𑓁 ॥ 𑓑𑓕 ॥
𑒏𑒰𑓀𑒮𑒼𑒮𑓂𑒧𑒲𑒞𑓂𑒨𑒵𑒔𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑒚𑒹𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒱𑓁 ॥𑓑𑓖॥
𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒁𑒢𑒵𑒝𑒰 𑒁𑒮𑓂𑒧𑒱𑒢𑓂𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑒴𑒔𑓀 𑒣𑒚𑒹𑒯𑒝𑒣𑒩𑒱𑒯𑒰𑒩𑓁 ||𑓑𑓗||
𑒧𑒰𑒩𑒝𑒰𑒩𑓂𑒟𑒧𑓂𑓁 𑒋𑒫𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒮𑒧𑒳𑒞𑓂𑒣𑒞𑓂𑒨𑒹𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂 𑒧𑒰𑒩𑒝𑒼𑒏𑓂𑒞𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒱𑒦𑒱𑓁 𑒤𑒪𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓑𑓘॥
𑒖𑓂𑒘𑒰𑒢𑒱𑒢𑒰𑒧𑒣𑒱 𑒔𑒹𑒞𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒖𑒣𑒧𑒰𑒞𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒮𑒠𑓂𑒨𑒼𑒧𑒼𑒯𑒢𑒧𑒱𑒞𑓂𑒨𑒢𑒳𑒦𑒫𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒧𑓂 । 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒞𑒔𑓂𑒕𑓂𑒪𑒼𑒏𑒣𑒰𑒚𑒹 𑒞𑓂𑒫𑒫𑒬𑓂𑒨𑒧𑓂 ॥𑓑𑓑॥
𑒩𑒼𑒑𑒰𑒢𑒬𑒹𑒭𑒰𑒢𑒱𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒮𑓂𑒨 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑒰𑒚𑒹 𑒮𑒏𑒪𑒩𑒼𑒑𑒢𑒰𑒬𑓁 | 𑒞𑒢𑓂𑒧𑒰𑒞𑓂𑒩𑒖𑒣𑒹𑓄𑒣𑒱 𑒮𑓁 ॥𑓒𑓐॥
𑒃𑒞𑓂𑒨𑒳𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒮𑒰 𑒞𑒠𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒑𑒧𑓂𑒦𑒲𑒩𑒹𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒮𑓂𑒨 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑒰𑒚𑒹 𑒣𑒵𑒟𑒑𑓂𑒖𑒣𑒹 𑒫𑒰 𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒰𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒱𑒩𑓂𑒫𑒰𑒑𑓂𑒫𑒻𑒏𑒵𑒞𑒱𑒢𑒰𑒬𑒬𑓂𑒔 ||𑓒𑓑||
𑒦𑒑𑒫𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒏𑒵𑒞𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒱𑒞𑓂𑒨𑒰𑒠𑒱 𑒠𑓂𑒫𑒰𑒠𑒬𑒼𑒞𑓂𑒞𑒩 𑒬𑒞𑒰𑒏𑓂𑒭𑒩𑒼 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒏𑒰𑒧𑒠𑓁 | 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒣𑒞𑓂𑒞𑒱𑒫𑒰𑒩𑒬𑓂𑒔 ||𑓒𑓒||
𑒠𑒹𑒫𑒱 𑒣𑓂𑒩𑒣𑒢𑓂𑒢𑒰𑒩𑓂𑒞𑒱𑒯𑒩𑒹 𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑒮𑓂𑒨 𑒨𑒟𑒰𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑓀 𑒪𑒏𑓂𑒭𑒰𑒨𑒳𑒞 – 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑒬𑒞𑒰𑒢𑓂𑒨𑒞𑒧𑒮𑓀𑒐𑓂𑒨-𑒖𑒣𑒹 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒣𑒰𑒚𑒹 𑒫𑒰 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒣𑒢𑓂𑒢𑒱𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒱𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒏𑒰𑒧𑒰𑒫𑒰𑒞𑒱𑒬𑓂𑒔 । 𑒋𑒭𑒳 𑒣𑓂𑒩𑒨𑒼𑒑𑒹𑒭𑒳 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒠𑒲𑒣𑒰𑒑𑓂𑒩𑒹 𑒏𑒹𑒫𑒪𑒧𑒹𑒫 𑒢𑒧 𑒏𑒰𑒩𑒏𑒩𑒝𑒼𑓄𑒞𑒱 𑒬𑒲𑒒𑓂𑒩 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 । 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒏𑒰𑒧𑒥𑒲𑒖 𑒮𑒧𑓂𑒣𑒳𑒙𑒱𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒋𑒏𑒔𑒞𑓂𑒫𑒰𑒩𑒱𑓀𑒬𑒠𑓂𑒠𑒱𑒢𑓀 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒩𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒾 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒏𑒰𑒧𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ||𑓒𑓓||
𑒋𑒏𑒫𑒱𑓀𑒬𑒞𑒱𑒠𑒱𑒢𑒣𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒣𑓂𑒩𑒞𑓂𑒨𑒯𑓀 𑒠𑓂𑒫𑒰𑒠𑒬𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒾 𑒫𑒬𑒲𑒏𑒩𑒝𑒧𑓂 ||𑓒𑓔||
𑒧𑒰𑒨𑒰𑒫𑒲𑒖𑒮𑒧𑓂𑒣𑒳𑒙𑒱𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒭𑒙𑓂 𑒣𑒪𑓂𑒪𑒫𑒮𑒯𑒱𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒮𑒣𑓂𑒞𑒠𑒱𑒢𑒣𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑓀 𑒞𑓂𑒩𑒨𑒼𑒠𑒬𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒰𑒥𑒳𑒔𑓂𑒔𑒰𑒙𑒢𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 ॥𑓒𑓕॥ 𑒞𑒰𑒠𑒵𑒬𑓂𑒨𑒰𑒧𑒹𑒫 𑒠𑒱𑒢𑒔𑒞𑒳𑒭𑓂𑒙𑒨𑒧𑒹𑒏𑒰𑒠𑒬𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒾 𑒮𑒩𑓂𑒫𑒼𑒣𑒠𑓂𑒩𑒫𑒢𑒰𑒬𑓁 ॥𑓒𑓖॥ 𑒋𑒏𑒼𑒢𑒣𑒘𑓂𑒔𑒰𑒬𑒠𑓂𑒠𑒱𑒢 𑒣𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒥𑒲𑒖𑒹𑒢 𑒮𑒧𑓂𑒣𑒳𑒙𑒱𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒣𑒘𑓂𑒔𑒠𑒬𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒾 𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒱𑓁 ॥𑓒𑓗॥
𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒬𑓂𑒪𑒼𑒏𑓀 𑒫𑒰𑒑𑓂𑒥𑒲𑒖𑒮𑒧𑓂𑒣𑒳𑒙𑒱𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒬𑒞𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒰𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒱𑓁 ॥ 𑓒𑓘 ॥
॥ ॥ 𑒃𑒞𑒱 𑒣𑓂𑒩𑒨𑒼𑒑 𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 ॥𑓔॥

सप्रणवमनुलोमव्याहृतित्रयमादौ, अन्ते तु विलोमं तदित्येवं प्रतिश्लोकं कृत्वा शतावृत्तिपाठेऽतिशीघ्र सिद्धिः ॥२॥
प्रति श्लोकमादौ जातवेदस इत्यृचं पठेत्सर्व्वकाम सिद्धिः ॥३॥
अप मृत्युवारणाय त्र्यम्बकमन्त्रं पठेत् ॥
आदावन्ते च शतमित्यर्थः। प्रतिश्लोकं तन्मन्त्रजप इत्यन्यत्र ॥ ४ ॥
प्रतिश्लोकं शूलेन पाहिनो देवीति पाठादपमृत्युनाशः अस्य केवलस्यापि श्लोकस्य लक्षमयुतं सहस्रं शतं वा जपे अपमृत्युवरणम् ॥५॥
प्रति श्लोकं शरणागतदीनार्तेति श्लोकं पठेत्सर्व्वकार्य्यं सिद्धिः ॥६॥
प्रतिश्लोकं करोतु सा नः शुभेत्य’ पठेत्सर्व्वकार्य सिद्धिः ॥७॥
स्वाभीष्टवरप्राप्तये एवं देव्या वरं लब्धेति श्लोकं पठेत् ||८||
सर्वापत्तिवारणाय प्रतिश्लोकं दुर्गेस्मृतेति पठेत् । अस्य केवलस्यापि श्लोकस्य कार्य्यानुसारेण लक्ष्मयुतं सहस्र शतं वा जपः ॥१॥
सर्व्ववाधेत्यस्य लक्षजपे प्रतिश्लोकं पाठे वा श्लोकोक्त फलम् ॥१०॥
इत्थं यदा यदा बाधेति श्लोकजपे महामारी शान्तिः ॥११॥
ततो वर्त्रे नृपो राज्यमिति मन्त्रस्य जपे पुनः स्वराज्यलाभः ॥१२ ||
हिनस्ति दैत्यतेजांसि इत्यनेन सदीप बलिदाने घंटावन्धने च बालग्रह शान्तिः ||१३||
आद्यावृतिमनुलोमेन पठि वा ततो विपरीतक्रमेण द्वितीयामनुलोमेन तृतीयामित्येवमावृत्तित्रयेण शीघ्र कार्यसिद्धिः ॥१४॥
सर्वापत्तिवारणाय दुर्गे स्मृतेत्यर्द्ध ततो यदन्ति यच्च दूरके इत्यृचं तदन्ते दारिद्र्य दुःखेत्यर्द्धम् । एवं कार्य्यानुसारेण लक्षमयुतं सहस्रं शतं वा जपः ।। १५ ।।
कांसोस्मीत्यृचं प्रतिश्लोकं पठेलक्ष्मीप्राप्तिः ॥१६॥
प्रतिश्लोकं अनृणा अस्मिन्नित्यूचं पठेहणपरिहारः ||१७||
मारणार्थम्ः एवमुक्त्वा समुत्पत्येति श्लोकं प्रतिश्लोकं पठेत् मारणोक्तावृत्तिभिः फलसिद्धिः ॥१८॥
ज्ञानिनामपि चेतांसि इति श्लोकजपमात्रेण सद्योमोहनमित्यनुभवसिद्धम् । प्रतिश्लोकं तच्छ्लोकपाठे त्ववश्यम् ॥११॥
रोगानशेषानिति श्लोकस्य प्रतिश्लोकं पाठे सकलरोगनाशः | तन्मात्रजपेऽपि सः ॥२०॥
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरेति श्लोकस्य प्रतिश्लोकं पाठे पृथग्जपे वा विद्याप्राप्तिर्वाग्वैकृतिनाशश्च ||२१||
भगवत्या कृतं सर्व्वमित्यादि द्वादशोत्तर शताक्षरो मन्त्रः सर्व्वकामदः | सर्व्वापत्तिवारश्च ||२२||
देवि प्रपन्नार्तिहरे इति श्लोकस्य यथाकार्यं लक्षायुत – सहस्रशतान्यतमसंख्य-जपे प्रतिश्लोकं पाठे वा सर्व्वापन्निवृत्तिः सर्व्वकामावातिश्च । एषु प्रयोगेषु प्रति श्लोकं दीपाग्रे केवलमेव नम कारकरणोऽति शीघ्र सिद्धिः । प्रतिश्लोकं कामबीज सम्पुटितस्य एकचत्वारिंशद्दिनं त्रिरावृत्तौ सर्व्वकामसिद्धिः ||२३||
एकविंशतिदिनपर्य्यन्तमुक्तरीत्या प्रत्यहं द्वादशावृत्तौ वशीकरणम् ||२४||
मायावीजसम्पुटितस्य षट् पल्लवसहितस्य सप्तदिनपर्य्यन्तं त्रयोदशावृत्ताबुच्चाटनसिद्धिः ॥२५॥ तादृश्यामेव दिनचतुष्टयमेकादशावृत्तौ सर्वोपद्रवनाशः ॥२६॥ एकोनपञ्चाशद्दिन पर्य्यन्तं प्रतिश्लोकं श्रीबीजेन सम्पुटितस्य पञ्चदशावृत्तौ लक्ष्मी प्राप्तिः ॥२७॥
प्रतिश्लोकं वाग्बीजसम्पुटितस्य शतावृत्त्या विद्याप्राप्तिः ॥ २८ ॥
॥ ॥ इति प्रयोग विधिः ॥४॥

Leave a Reply