𑒁𑒟 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒬𑒞𑒢𑒰𑒧 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑒧𑓂 – अथ दुर्गाशतनाम स्तोत्रम्

𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒨𑒰𑓁 𑒬𑒞𑒢𑒰𑒧𑒰𑒢𑒱 𑒬𑒵𑒝𑒳 𑒞𑓂𑒫𑒧𑓂𑒦𑒫𑒑𑒹𑒯𑒱𑒢𑒱 ।
𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰 𑒦𑒫𑒰𑒢𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒹𑒬𑒲 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒢𑒰𑒟𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰 𑒬𑒱𑒫𑒰 ॥ 𑓑 ॥
𑒒𑒼𑒩𑒠𑓀𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒰 𑒏𑒩𑒰𑒪𑒰𑒮𑓂𑒨𑒰 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒧𑒰𑒪𑒰𑒫𑒱𑒦𑒴𑒭𑒝𑒰 ।
𑒩𑒴𑒠𑓂𑒩𑒰𑒝𑒲 𑒞𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 𑒞𑒰𑒩𑒰 𑒧𑒰𑒯𑒹𑒬𑒲 𑒦𑒫𑒫𑒪𑓂𑒪𑒦𑒰 ॥ 𑓒 ॥

दुर्गायाः शतनामानि शृणु त्वम्भवगेहिनि ।
दुर्गा भवानी देवेशी विश्वनाथप्रिया शिवा ॥ १ ॥
घोरदंष्ट्रा करालास्या मुण्डमालाविभूषणा ।
रूद्राणी तारिणी तारा माहेशी भववल्लभा ॥ २ ॥

𑒢𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒲 𑒖𑒑𑒠𑓂𑒡𑒰𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒠𑒹𑒫𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰 𑒖𑒨𑒰 |
𑒫𑒱𑒖𑒨𑒰 𑒔 𑒖𑒨𑒰𑓄𑓄𑒩𑒰𑒡𑓂𑒨𑒰 𑒬𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒝𑒲 𑒯𑒩𑒫𑒪𑓂𑒪𑒦𑒰 ॥ 𑓓 ॥
𑒁𑒮𑒱𑒞𑒰𑒔𑒰𑒝𑒱𑒧𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒪𑒒𑒱𑒧𑒰 𑒑𑒩𑒱𑒧𑒰 𑒞𑒟𑒰 ।
𑒧𑒯𑒹𑒬𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑓂𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒹𑒬𑒲 𑒑𑒾𑒩𑒲 𑒣𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒞𑒢𑒢𑓂𑒠𑒱𑒢𑒲 ॥ 𑓔 ॥

नारायणी जगद्धात्री महादेवप्रिया जया |
विजया च जयाऽऽराध्या शर्व्वाणी हरवल्लभा ॥ ३ ॥
असिताचाणिमा देवी लघिमा गरिमा तथा ।
महेशशक्तिर्विश्वेशी गौरी पर्व्वतनन्दिनी ॥ ४ ॥

𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒔 𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑒪𑒓𑓂𑒏𑒰 𑒔 𑒢𑒱𑒩𑒲𑒯𑒰 𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑒢𑒴𑒞𑒢𑒰 ।
𑒩𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒧𑒳𑒐𑒲 𑒫𑒰𑒝𑒲 𑒫𑒮𑒳𑒨𑒳𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒫𑒮𑒳𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰 ॥ 𑓕 ॥
𑒩𑒰𑒧𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰 𑒩𑒰𑒧𑒩𑒞𑒰 𑒩𑒒𑒳𑒢𑒰𑒟𑒫𑒩𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰 ।
𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑒩𑒞𑒰𑒏𑒵𑒭𑓂𑒝𑒰 𑒏𑒵𑒭𑓂𑒝𑒫𑒩𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰 ॥ 𑓖 ॥

नित्या च निष्कलङ्का च निरीहा नित्यनूतना ।
रक्ता रक्तमुखी वाणी वसुयुक्ता वसुप्रदा ॥ ५ ॥
रामप्रिया रामरता रघुनाथवरप्रदा ।
राज्येश्वरी राज्यरताकृष्णा कृष्णवरप्रदा ॥ ६ ॥

𑒨𑒬𑒼𑒠𑒰 𑒩𑒰𑒡𑒱𑒏𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒲 𑒠𑓂𑒩𑒾𑒣𑒠𑒲 𑒩𑒳𑒏𑓂𑒧𑒱𑒝𑒲 𑒞𑒟𑒰 ।
𑒑𑒵𑒯𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰 𑒑𑒳𑒯𑒩𑒞𑒰 𑒑𑒳𑒯𑒫𑓀𑒬𑒫𑒱𑒪𑒰𑒮𑒱𑒢𑒲 ॥ 𑓗 ॥
𑒑𑒝𑒹𑒬𑒖𑒢𑒢𑒲 𑒧𑒰𑒞𑒰 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒰 𑒔 𑒖𑒰𑒯𑓂𑒢𑒫𑒲 ।
𑒑𑒓𑓂𑒑𑒰 𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒔 𑒏𑒰𑒬𑒲 𑒔 𑒦𑒻𑒩𑒫𑒲 𑒦𑒳𑒫𑒢𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 ॥ 𑓘 ॥

यशोदा राधिका चण्डी द्रौपदी रुक्मिणी तथा ।
गृहप्रिया गुहरता गुहवंशविलासिनी ॥ ७ ॥
गणेशजननी माता विश्वरूपा च जाह्नवी ।
गङ्गा काली च काशी च भैरवी भुवनेश्वरी ॥ ८ ॥

𑒢𑒱𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒪𑒰 𑒔 𑒮𑒳𑒑𑒢𑓂𑒡𑒰 𑒔 𑒠𑒹𑒫𑒏𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒣𑒴𑒖𑒱𑒞𑒰 ।
𑒠𑒏𑓂𑒭𑒖𑒰 𑒠𑒏𑓂𑒭𑒱𑒝𑒰 𑒠𑒏𑓂𑒭𑒰 𑒠𑒏𑓂𑒭𑒨𑒖𑓂𑒘𑒫𑒱𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲 ॥ 𑓑 ॥
𑒮𑒳𑒬𑒲𑒪𑒰 𑒮𑒳𑒢𑓂𑒠𑒩𑒲 𑒮𑒾𑒧𑓂𑒨𑒰 𑒧𑒰𑒞𑒓𑓂𑒑𑒲 𑒏𑒧𑒪𑒰 𑒏𑒪𑒰 ।
𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲 ॥ 𑓑𑓐 ॥

निर्म्मला च सुगन्धा च देवकी देवपूजिता ।
दक्षजा दक्षिणा दक्षा दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ १ ॥
सुशीला सुन्दरी सौम्या मातङ्गी कमला कला ।
निशुम्भनाशिनी शुम्भनाशिनी चण्डनाशिनी ॥ १० ॥

𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢 – 𑒮𑓀𑒯𑒩𑓂𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩 𑒧𑒩𑓂𑒠𑒱𑒢𑒲 ।
𑒧𑒡𑒳𑒏𑒻𑒙𑒦 𑒮𑓀𑒯𑒩𑓂𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖 – 𑒯𑒩𑒰𑓄𑒧𑒩𑒰 ॥ 𑓑𑓑
𑒖𑒑𑒠𑒲𑒬𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰 𑒖𑒢𑓂𑒧𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲 𑒦𑒫𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲 ।
𑒒𑒼𑒩𑒫𑒏𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰 𑒪𑒪𑒖𑓂𑒖𑒱𑒯𑓂𑒫𑒰 𑒁𑒙𑓂𑒙𑒯𑒰𑒮𑒰 𑒠𑒱𑒑𑒧𑓂𑒥𑒩𑒰 ॥ 𑓑𑓒 ॥

धूम्रलोचन – संहर्त्री महिषासुर मर्दिनी ।
मधुकैटभ संहर्त्री रक्तबीज – हराऽमरा ॥ ११
जगदीशप्रिया जन्मनाशिनी भवनाशिनी ।
घोरवक्त्रा ललज्जिह्वा अट्टहासा दिगम्बरा ॥ १२ ॥

𑒦𑒰𑒩𑒞𑒲 𑒮𑓂𑒫𑒩𑓂𑒑𑒠𑒰 𑒩𑒰𑒧𑒰 𑒦𑒼𑒑 – 𑒧𑒼𑒏𑓂𑒭-𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰𑒨𑒱𑒢𑒲 |
𑒅𑒧𑒰 𑒑𑒾𑒩𑒲 𑒏𑒩𑒰𑒪𑒰 𑒔 𑒏𑒰𑒧𑒱𑒢𑒲 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒧𑒼𑒯𑒱𑒢𑒲 ॥ 𑓑𑓓 ॥
𑒃𑒞𑓂𑒨𑒹𑒫𑓀 𑒬𑒞𑒢𑒰𑒧𑒰𑒢𑒱 𑒏𑒟𑒱𑒞𑒰𑒢𑒱 𑒫𑒩𑒰𑒢𑒢𑒹 ।
𑒢𑒰𑒧𑒮𑓂𑒧𑒩𑒝𑒧𑒰𑒞𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒖𑒲𑒫𑒢𑓂𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒼 𑒦𑒫𑒹𑒢𑓂𑒢𑒩𑓁 ॥ 𑓑𑓔 ॥

भारती स्वर्गदा रामा भोग – मोक्ष-प्रदायिनी |
उमा गौरी कराला च कामिनी विश्वमोहिनी ॥ १३ ॥
इत्येवं शतनामानि कथितानि वरानने ।
नामस्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ १४ ॥

𑒨𑓁 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒞𑒩𑒳𑒞𑓂𑒟𑒰𑒨 𑒮𑓂𑒧𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒣𑒠𑒠𑓂𑒫𑒨𑒧𑓂 ।
𑒧𑒳𑒔𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒖𑒢𑓂𑒧𑒫𑒢𑓂𑒡𑒹𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒰𑒞𑓂𑒩 𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒱𑒔𑒰𑒩𑒝𑒰 ॥ 𑓑𑓕 ॥
𑒮𑒢𑓂𑒡𑓂𑒨𑒰𑒏𑒰𑒪𑒹 𑒠𑒱𑒫𑒰𑒦𑒰𑒑𑒹 𑒢𑒱𑒬𑒰𑒨𑒰𑒫𑓂𑒫𑒰𑒿 𑒢𑒱𑒬𑒰𑒧𑒳𑒐𑒹 ।
𑒣𑒚𑒱𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒬𑒞𑒢𑒰𑒧𑒰𑒢𑒱 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑒪𑓂𑒪𑒿𑒦𑒹𑒠𑓂𑒡𑓂𑒩𑒳𑒫𑒧𑓂 ॥ 𑓑𑓖 ॥
𑒁𑒖𑓂𑒘𑒰𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒮𑓂𑒞𑒫𑒩𑒰𑒖𑒘𑓂𑒔 𑒠𑒬𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒰𑒦𑒖𑒹𑒠𑓂𑒨𑒠𑒱 ।
𑒞𑒟𑒰𑒣𑒱 𑒢𑒻𑒫 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 𑒮𑓂𑒨𑒰𑒞𑓂 𑒮𑒞𑓂𑒨𑓀 𑒮𑒞𑓂𑒨𑒧𑓂𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒱 ॥ 𑓑𑓗 ॥

यः पठेत् प्रातरुत्थाय स्मृत्वा दुर्गापदद्वयम् ।
मुच्यते जन्मवन्धेभ्यो नात्र कार्य्या विचारणा ॥ १५ ॥
सन्ध्याकाले दिवाभागे निशायाव्वाँ निशामुखे ।
पठित्वा शतनामानि मन्त्रसिद्धिल्लँभेद्ध्रुवम् ॥ १६ ॥
अज्ञात्वा स्तवराजञ्च दशविद्याभजेद्यदि ।
तथापि नैव सिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यम्महेश्वरि ॥ १७ ॥

𑒃𑒞𑒱 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒧𑒰𑒪𑒰𑒞𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹 𑒠𑓂𑒫𑒱𑒞𑒲𑒨𑒣𑒙𑒪𑒹 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒬𑒞𑒢𑒰𑒧𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒣𑓂𑒞𑒧𑓂 ॥

इति मुण्डमालातन्त्रे द्वितीयपटले श्री दुर्गादेव्याः शतनामस्तोत्रं समाप्तम् ।।

Leave a Reply