𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒫𑒡𑓁॥𑓘॥ श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधः॥८॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥

ऋषिरुवाच॥१॥

𑒔𑒝𑓂𑒛𑒹 𑒔 𑒢𑒱𑒯𑒞𑒹 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒹 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒹 𑒔 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹।
𑒥𑒯𑒳𑒪𑒹𑒭𑒳 𑒔 𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒹𑒭𑒳 𑒏𑓂𑒭𑒨𑒱𑒞𑒹𑒭𑓂𑒫𑒮𑒳𑒩𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑓁॥𑓒॥

चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते।
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः॥२॥

𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒣𑒩𑒰𑒡𑒲𑒢𑒔𑒹𑒞𑒰𑓁 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒰𑒣𑒫𑒰𑒢𑓂।
𑒅𑒠𑓂𑒨𑒼𑒑𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒢𑓂𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒧𑒰𑒠𑒱𑒠𑒹𑒬 𑒯॥𑓓॥
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्।
उद्योगं सर्व्वसैन्यानान्दैत्यानामादिदेश ह॥३॥

𑒁𑒠𑓂𑒨 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒪𑒻𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒭𑒛𑓃𑒬𑒲𑒞𑒱𑒩𑒳𑒠𑒰𑒨𑒳𑒡𑒰𑓁।
𑒏𑒧𑓂𑒥𑒴𑒢𑒰𑓀 𑒔𑒞𑒳𑒩𑒬𑒲𑒞𑒱𑒩𑓂𑒢𑓂𑒢𑒱𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒮𑓂𑒫𑒥𑒪𑒻𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒵𑒞𑒰𑓁॥𑓔॥

अद्य सर्व्वलैर्द्दैत्याः षड़शीतिरुदायुधाः।
कम्बूनां चतुरशीतिर्न्निर्य्यान्तु स्वबलैर्व्वृताः॥४॥

𑒏𑒼𑒙𑒱𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒝𑒱 𑒣𑒘𑓂𑒔𑒰𑒬𑒠𑒮𑒳𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒏𑒳𑒪𑒰𑒢𑒱 𑒫𑒻।
𑒬𑒞𑒓𑓂𑒏𑒳𑒪𑒰𑒢𑒱 𑒡𑒾𑒧𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒢𑒱𑒑𑓂𑒑𑒔𑓂𑒕𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒧𑒰𑒖𑓂𑒘𑒨𑒰॥𑓕॥

कोटिवीर्य्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै।
शतङ्कुलानि धौम्राणां निग्गच्छन्तु ममाज्ञया॥५॥

𑒏𑒰𑒪𑒏𑒰𑒠𑒾𑒩𑓂𑒯𑒵𑒠𑒰𑒧𑒾𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒏𑒰𑒪𑒏𑒹𑒨𑒰𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁।
𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑒰𑒨 𑒮𑒘𑓂𑒖𑒰 𑒢𑒱𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒂𑒖𑓂𑒘𑒨𑒰 𑒞𑓂𑒫𑒩𑒱𑒞𑒰 𑒧𑒧॥𑓖॥

कालकादौर्हृदामौर्य्याः कालकेयास्तथाऽसुराः।
युद्धाय सञ्जा निर्य्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम॥६॥

𑒃𑒞𑓂𑒨𑒰𑒖𑓂𑒘𑒰𑒣𑓂𑒨𑒰𑒮𑒳𑒩𑒣𑒞𑒱𑓁 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼 𑒦𑒻𑒩𑒫𑒬𑒰𑒮𑒢।
𑒢𑒱𑒩𑓂𑒖𑓂𑒖𑒑𑒰𑒧 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑒻𑒩𑓂𑒥𑓂𑒥𑒯𑒳𑒦𑒱𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒵𑒞𑓁॥𑓗॥

इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासन।
निर्ज्जगाम महासैन्यसहस्रैर्ब्बहुभिर्व्वृतः॥७॥

𑒂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒞𑓂𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒧𑒞𑒱𑒦𑒲𑒭𑒝𑒧𑓂।
𑒖𑓂𑒨𑒰𑒮𑓂𑒫𑒢𑒻𑓁 𑒣𑒴𑒩𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒡𑒩𑒝𑒲𑒑𑒑𑒢𑒰𑒢𑓂𑒞𑒩𑒧𑓂॥𑓘॥

आयातं चण्डिका दृष्ट्‌वा तत्सैन्यमतिभीषणम्।
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्॥८॥

𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒱𑓀𑒯𑒼 𑒧𑒯𑒰𑒢𑒰𑒠𑒧𑒞𑒲𑒫 𑒏𑒵𑒞𑒫𑒰𑒢𑓂𑒢𑒵𑒣।
𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰𑒮𑓂𑒫𑒢𑒹𑒢 𑒞𑒢𑓂𑒢𑒰𑒠𑒧𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰 𑒔𑒼𑒣𑒥𑒵𑓀𑒯𑒨𑒞𑓂॥𑓙॥

ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्नृप।
घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत्॥९॥

𑒡𑒢𑒳𑒩𑓂𑒖𑓂𑒖𑓂𑒨𑒰𑒮𑒱𑓀𑒯𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰𑒢𑒰𑓀 𑒢𑒰𑒠𑒰𑓄𑓄𑒣𑒴𑒩𑒱𑒞𑒠𑒱𑒓𑓂𑒧𑒳𑒐𑒰।
𑒢𑒱𑒢𑒰𑒠𑒻𑒩𑓂𑒦𑒲𑒭𑒝𑒻𑓁 𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒖𑒱𑒑𑓂𑒨𑒹 𑒫𑒱𑒮𑓂𑒞𑒰𑒩𑒱𑒞𑒰𑓄𑓄𑒢𑒢𑒰॥𑓑𑓐॥

धनुर्ज्ज्यासिंहघण्टानां नादाऽऽपूरितदिङ्‌मुखा।
निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारिताऽऽनना॥१०॥

𑒞𑒢𑓂𑒢𑒱𑒢𑒰𑒠𑒧𑒳𑒣𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞𑓂𑒨 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒻𑒬𑓂𑒔𑒞𑒳𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒱𑒬𑒧𑓂।
𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒮𑒱𑓀𑒯𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒮𑒩𑒼𑒭𑒻𑓁 𑒣𑒩𑒱𑒫𑒰𑒩𑒱𑒞𑒰𑓁॥𑓑𑓑॥

तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्द्दिशम्।
देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः॥११॥

𑒋𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱𑒢𑓂𑒢𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒦𑒴𑒣 𑒫𑒱𑒢𑒰𑒬𑒰𑒨 𑒮𑒳𑒩𑒠𑓂𑒫𑒱𑒭𑒰𑒧𑓂।
𑒦𑒫𑒰𑒨𑒰𑒧𑒩𑒮𑒱𑓀𑒯𑒰𑒢𑒰𑒧𑒞𑒱𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒥𑒪𑒰𑒢𑓂𑒫𑒱𑒞𑒰𑓁॥𑓑𑓒॥

एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्।
भवायामरसिंहानामतिवीर्य्यबलान्विताः॥१२॥

𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒹𑒬𑒑𑒳𑒯𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒴𑒢𑒰𑓀 𑒞𑒟𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒔 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒨𑓁।
𑒬𑒩𑒲𑒩𑒹𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑓂𑒩𑒧𑓂𑒨 𑒞𑒠𑓂𑒩𑒴𑒣𑒻𑒬𑓂𑒔𑓂𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒨𑓂𑒨𑒿𑒨𑒳𑓁॥𑓑𑓓॥

ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः।
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्च्ण्डिकाय्यँयुः॥१३॥

𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒠𑒹𑒫𑒮𑓂𑒨 𑒨𑒠𑓂𑒩𑒴𑒣𑓀 𑒨𑒟𑒰 𑒦𑒴𑒭𑒝𑒫𑒰𑒯𑒢𑒧𑓂।
𑒮𑒠𑓂𑒫𑒠𑒹𑒫 𑒯𑒱 𑒞𑒔𑓂𑒕𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑒮𑒳𑒩𑒰𑒢𑓂𑒨𑒼𑒠𑓂𑒡𑒳 𑒧𑒰𑒨𑒨𑒾॥𑓑𑓔॥

यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्।
सद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धु माययौ॥१४॥

𑒯𑓀𑒮𑒨𑒳𑒏𑓂𑒞𑒫𑒱𑒧𑒰𑒢𑒰𑒑𑓂𑒩𑒹 𑒮𑒰𑒏𑓂𑒭𑒮𑒴𑒞𑓂𑒩𑒏𑒧𑒝𑓂𑒛𑒪𑒳𑓁।
𑒂𑒨𑒰𑒞𑒰 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒝𑓁 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑓂𑒥𑓂𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝𑒲 𑒮𑒰𑓄𑒦𑒱𑒡𑒲𑒨𑒞𑒹॥𑓑𑓕॥

हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः।
आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्ब्रह्माणी साऽभिधीयते॥१५॥

𑒧𑒰𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒧𑒩𑒲 𑒫𑒵𑒭𑒰𑒩𑒴𑒜𑒰 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒬𑒴𑒪𑒫𑒩𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲।
𑒧𑒯𑒰𑒯𑒱𑒫𑒪𑒨𑒰 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒰 𑒔𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒩𑒹𑒐𑒰-𑒫𑒱𑒦𑒴𑒭𑒝𑒰॥𑓑𑓖॥

माहेश्वमरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी।
महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा-विभूषणा॥१६॥

𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒯𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒔 𑒧𑒨𑒴𑒩𑒫𑒩𑒫𑒰𑒯𑒢𑒰।
𑒨𑒼𑒠𑓂𑒡𑒳𑒧𑒦𑓂𑒨𑒰𑒨𑒨𑒾 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰 𑒑𑒳𑒯𑒩𑒴𑒣𑒱𑒝𑒲॥𑓑𑓗॥

कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना।
योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी॥१७॥

𑒞𑒟𑒻𑒫 𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑒲 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒩𑒳𑒛𑓃𑒼𑒣𑒩𑒱 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰।
𑒬𑒓𑓂𑒐𑒔𑒏𑓂𑒩𑒑𑒠𑒰𑒬𑒰𑒓𑓂𑒩𑓂𑒑𑒐𑒛𑓂𑒑𑒯𑒮𑓂𑒞𑒰𑓄𑒦𑓂𑒨𑒳𑒣𑒰𑒨𑒨𑒾॥𑓑𑓘॥

तथैव वैष्णवी शक्तिर्ग्गरुड़ोपरि संस्थिता।
शङ्‌खचक्रगदाशाङ्‌र्गखड्‌गहस्ताऽभ्युपाययौ॥१८॥

𑒨𑒖𑓂𑒘𑒫𑒰𑒩𑒰𑒯𑒧𑒞𑒳𑒪𑓀 𑒩𑒴𑒣𑒨𑓂𑒨𑒰𑒿 𑒥𑒱𑒦𑓂𑒩𑒞𑒼 𑒯𑒩𑒹𑓁।
𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑓁 𑒮𑒰𑓄𑒣𑓂𑒨𑒰𑒨𑒨𑒾 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒫𑒰𑒩𑒰𑒯𑒲𑒧𑓂𑒥𑒱𑒦𑓂𑒩𑒞𑒲 𑒞𑒢𑒳𑒧𑓂॥𑓑𑓙॥

यज्ञवाराहमतुलं रूपय्याँ बिभ्रतो हरेः।
शक्तिः साऽप्याययौ तत्र वाराहीम्बिभ्रती तनुम्॥१९॥

𑒢𑒰𑒩𑒮𑒱𑓀𑒯𑒲 𑒢𑒵𑒮𑒱𑓀𑒯𑒮𑓂𑒨 𑒥𑒱𑒦𑓂𑒩𑒞𑒲 𑒮𑒠𑒵𑒬𑓀 𑒫𑒣𑒳𑓁।
𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒰 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒮𑒙𑒰𑒏𑓂𑒭𑒹𑒣𑒏𑓂𑒭𑒱𑒣𑓂𑒞𑒢𑒏𑓂𑒭𑒞𑓂𑒩𑒮𑓀𑒯𑒞𑒱𑓁॥𑓒𑓐॥

नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः।
प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः॥२०॥

𑒫𑒖𑓂𑒩𑒯𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒞𑒟𑒻𑒫𑒻𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒲 𑒑𑒖𑒩𑒰𑒖𑒼𑒣𑒩𑒱 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰।
𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒰 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑒢𑒨𑒢𑒰 𑒨𑒟𑒰 𑒬𑒏𑓂𑒩𑒮𑓂𑒞𑒟𑒻𑒫 𑒮𑒰॥𑓒𑓑॥

वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता।
प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा॥२१॥

𑒞𑒞𑓁 𑒣𑒩𑒱𑒫𑒵𑒞𑒮𑓂𑒞𑒰𑒦𑒱𑒩𑒲𑒬𑒰𑒢𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒦𑒱𑓁।
𑒯𑒢𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒰𑒧𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁 𑒬𑒲𑒒𑓂𑒩𑓀 𑒧𑒧 𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒰𑓄𑓄𑒯 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓒𑓒॥

ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः।
हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्॥२२॥

𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒬𑒩𑒲𑒩𑒰𑒞𑓂𑒞𑒳 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑓂𑒩𑒰𑒢𑓂𑒞𑒰𑓄𑒞𑒱𑒦𑒲𑒭𑒝𑒰।
𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑒞𑓂𑒨𑒳𑒑𑓂𑒩𑒰 𑒬𑒱𑒫𑒰𑒬𑒞𑒢𑒱𑒢𑒰𑒠𑒱𑒢𑒲॥𑓒𑓓॥

ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्ताऽतिभीषणा।
चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी॥२३॥

𑒮𑒰 𑒔𑒰𑒯 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒖𑒙𑒱𑒪𑒧𑒲𑒬𑒰𑒢𑒧𑒣𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑒰।
𑒠𑒴𑒞𑒞𑓂𑒫𑓀 𑒑𑒔𑓂𑒕 𑒦𑒑𑒫𑒢𑓂𑒣𑒰𑒩𑓂𑒬𑓂𑒫𑓀 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒨𑒼𑓁॥𑓒𑓔॥

सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता।
दूतत्वं गच्छ भगवन्पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः॥२४॥

𑒥𑓂𑒩𑒴𑒯𑒱 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓀 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒘𑓂𑒔 𑒠𑒰𑒢𑒫𑒰𑒫𑒞𑒱𑒑𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒞𑒾।
𑒨𑒹 𑒔𑒰𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒠𑒰𑒢𑒫𑒰𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑒰𑒨 𑒮𑒧𑒳𑒣𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑓁॥𑓒𑓕॥

ब्रूहि शुम्भं निशुम्भञ्च दानवावतिगर्व्वितौ।
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः॥२५॥

𑒞𑓂𑒩𑒻𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨𑒧𑒱𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒼 𑒪𑒦𑒞𑒰𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒰𑓁 𑒮𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒯𑒫𑒱𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒳𑒖𑓁।
𑒨𑒴𑒨𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒨𑒰𑒞 𑒣𑒰𑒞𑒰𑒪𑒨𑓂𑒨𑒿𑒠𑒱 𑒖𑒲𑒫𑒱𑒞𑒳𑒧𑒱𑒔𑓂𑒕𑒟॥𑓒𑓖॥

त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतान्देवाः सन्तु हविर्ब्भुजः।
यूयम्प्रयात पातालय्यँदि जीवितुमिच्छथ॥२६॥

𑒥𑒪𑒰𑒥𑒪𑒹𑒣𑒰𑒠𑒟 𑒔𑒹𑒠𑓂𑒦𑒫𑒢𑓂𑒞𑒼 𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑒏𑒰𑒓𑓂𑒏𑓂𑒭𑒱𑒝𑓁।
𑒞𑒠𑒰𑓄𑓄𑒑𑒔𑓂𑒕𑒞 𑒞𑒵𑒣𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒔𑓂𑒕𑒱𑒫𑒰𑓁 𑒣𑒱𑒬𑒱𑒞𑒹𑒢 𑒫𑓁॥𑓒𑓗॥

बलाबलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्‌क्षिणः।
तदाऽऽगच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः॥२७॥

𑒨𑒞𑒼 𑒢𑒱𑒨𑒳𑒏𑓂𑒞𑒼 𑒠𑒾𑒞𑓂𑒨𑒹𑒢 𑒞𑒨𑒰 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒬𑒱𑒫𑓁 𑒮𑓂𑒫𑒨𑒧𑓂।
𑒬𑒱𑒫𑒠𑒴𑒞𑒲𑒞𑒱 𑒪𑒼𑒏𑒹𑓄𑒮𑓂𑒧𑒱𑒿𑒮𑓂𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒰 𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑒱𑒧𑒰𑒑𑒞𑒰॥𑓒𑓘॥

यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्।
शिवदूतीति लोकेऽस्मिँस्ततः सा ख्यातिमागता॥२८॥

𑒞𑒹𑓄𑒣𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒫𑒔𑒼 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒬𑒩𑓂𑒫𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁।
𑒁𑒧𑒩𑓂𑒭𑒰𑒣𑒴𑒩𑒱𑒞𑒰 𑒖𑒑𑓂𑒧𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑓂𑒩 𑒏𑒰𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨𑒢𑒲 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰॥𑓒𑓙॥

तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः।
अमर्षापूरिता जग्मुर्य्यत्र कात्यायनी स्थिता॥२९॥

𑒞𑒞𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧𑒧𑒹𑒫𑒰𑒑𑓂𑒩𑒹 𑒬𑒩𑒬𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒵𑒭𑓂𑒙𑒱𑒫𑒵𑒭𑓂𑒙𑒱𑒦𑒱𑓁।
𑒫𑒫𑒩𑓂𑒭𑒳𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒞𑒰𑒧𑒩𑓂𑒭𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒧𑒩𑒰𑒩𑒨𑓁॥𑓓𑓐॥

ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः।
ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान्देवीममरारयः॥३०॥

𑒮𑒰 𑒔 𑒞𑒰𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒯𑒱𑒞𑒰𑒢𑓂𑒥𑒰𑒝𑒰𑒘𑓂𑒕𑒴𑒪𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒣𑒩𑒬𑓂𑒫𑒡𑒰𑒢𑓂।
𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒪𑒲𑒪𑒨𑒰𑓄𑓄𑒡𑓂𑒧𑒰𑒞𑒡𑒢𑒳𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒻𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒯𑒹𑒭𑒳𑒦𑒱𑓁॥𑓓𑓑॥

सा च तात्प्रहितान्बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान्।
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातधनुर्म्मुक्तैर्म्महेषुभिः॥३१॥

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒑𑓂𑒩𑒞𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒬𑒴𑒪𑒣𑒰𑒞𑒫𑒱𑒠𑒰𑒩𑒱𑒞𑒰𑒢𑓂।
𑒐𑒙𑓂𑒫𑒰𑒓𑓂𑒑𑒣𑒼𑒟𑒱𑒞𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒰𑒩𑒲𑒢𑓂𑒏𑒳𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒲 𑒫𑓂𑒨𑒔𑒩𑒞𑓂𑒞𑒠𑒰॥𑓓𑓒॥

तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्।
खट्‌वाङ्‌गपोथिताँश्चारीन्कुर्व्वन्ती व्यचरत्तदा॥३२॥

𑒏𑒧𑒝𑓂𑒛𑒪𑒳𑒖𑒪𑒰𑒏𑓂𑒭𑒹𑒣-𑒯𑒞𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒯𑒞𑒾𑒖𑒮𑓁।
𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝𑒲 𑒔𑒰𑓄𑒏𑒩𑒼𑒔𑓂𑒕𑒞𑓂𑒩𑒴𑒢𑓂𑒨𑒹𑒢 𑒨𑒹𑒢 𑒮𑓂𑒧 𑒡𑒰𑒫𑒞𑒱॥𑓓𑓓॥

कमण्डलुजलाक्षेप-हतवीर्य्यान्हतौजसः।
ब्रह्माणी चाऽकरोच्छत्रून्येन येन स्म धावति॥३३॥

𑒧𑒰𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒝𑒩𑒲 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒞𑒟𑒰 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑒲।
𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒘𑓂𑒖𑒒𑒰𑒢 𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒞𑒟𑒰 𑒬𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰𑓄𑒞𑒱𑒏𑒼𑒣𑒢𑒰॥𑓓𑓔॥

माहेश्वणरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी।
दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्याऽतिकोपना॥३४॥

𑒌𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒲𑒏𑒳𑒪𑒱𑒬𑒣𑒰𑒞𑒹𑒢 𑒬𑒞𑒬𑒼 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒠𑒰𑒢𑒫𑒰𑓁।
𑒣𑒹𑒞𑒳𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒠𑒰𑒩𑒱𑒞𑒰𑓁 𑒣𑒵𑒟𑓂𑒫𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒩𑒳𑒡𑒱𑒩𑒾𑒒𑒣𑓂𑒩𑒫𑒩𑓂𑒭𑒱𑒝𑓁॥𑓓𑓕॥

ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः।
पेतुर्व्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः॥३५॥

𑒞𑒳𑒝𑓂𑒛𑒣𑓂𑒩𑒯𑒰𑒩𑒫𑒱𑒡𑓂𑒫𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒠𑓀𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒰𑒑𑓂𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒫𑒏𑓂𑒭𑒮𑓁।
𑒫𑒰𑒩𑒰𑒯𑒧𑒴𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞𑒨𑒰𑒢𑓂𑒨𑒣𑒞𑒿𑒬𑓂𑒔𑒰𑒏𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒔 𑒫𑒱𑒠𑒰𑒩𑒱𑒞𑒰𑓁॥𑓓𑓖॥

तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः।
वाराहमूर्त्तयान्यपतँश्चाक्रेण च विदारिताः॥३६॥

𑒢𑒐𑒻𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒠𑒰𑒩𑒱𑒞𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒰𑒞𑒢𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒦𑒏𑓂𑒭𑒨𑒢𑓂𑒞𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑒰𑒢𑓂।
𑒢𑒰𑒩𑒮𑒱𑓀𑒯𑒲 𑒔𑒔𑒰𑒩𑒰𑒖𑒾 𑒢𑒰𑒠𑒰𑒣𑒴𑒩𑓂𑒝𑒠𑒱𑒑𑒧𑓂𑒥𑒩𑒰॥𑓓𑓗॥

नखैर्व्विदारिताँश्चातन्यान्भक्षयन्ती महासुरान्।
नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा॥३७॥

𑒔𑒝𑓂𑒛𑒰𑒙𑓂𑒙𑒯𑒰𑒮𑒻𑒩𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁 𑒬𑒱𑒫𑒠𑒴𑒞𑓂𑒨𑒦𑒱𑒠𑒴𑒭𑒱𑒞𑒰𑓁।
𑒣𑒹𑒞𑒳𑓁 𑒣𑒵𑒟𑒱𑒫𑓂𑒨𑒰𑒧𑓂𑒣𑒞𑒱𑒞𑒰𑒿𑒮𑓂𑒞𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒦𑒐𑒰𑒠𑒰𑒟 𑒮𑒰 𑒞𑒠𑒰॥𑓓𑓘॥

चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः।
पेतुः पृथिव्याम्पतिताँस्ताँश्चभखादाथ सा तदा॥३८॥

𑒃𑒞𑒱 𑒧𑒰𑒞𑒵𑒑𑒝𑓀 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒧𑓂𑒧𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒨𑒢𑓂𑒞𑓀 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑒢𑓂।
𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰𑓄𑒦𑓂𑒨𑒳𑒣𑒰𑒨𑒻𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒫𑒱𑒡𑒻𑒩𑓂𑒢𑓂𑒢𑒹𑒬𑒳𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒹𑒫𑒰𑒩𑒱𑒮𑒻𑒢𑒱𑒏𑒰𑓁॥𑓓𑓙॥

इति मातृगणं क्रुद्धम्मर्द्दयन्तं महाऽसुरान्।
दृष्ट्‌वाऽभ्युपायैर्व्विविधैर्न्नेशुर्द्देवारिसैनिकाः॥३९॥

𑒣𑒪𑒰𑒨𑒢𑒣𑒩𑒰𑒢𑓂𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒧𑒰𑒞𑒵𑒑𑒝𑒰𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒱𑒞𑒰𑒢𑓂।
𑒨𑒼𑒠𑓂𑒡𑒳𑒧𑒦𑓂𑒨𑒰𑒨𑒨𑒾 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒼 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒼 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑓁॥𑓔𑓐॥

पलायनपरान्दृष्ट्‌वा दैत्यान्मातृगणार्द्दितान्।
योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः॥४०॥

𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒱𑒢𑓂𑒠𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒠𑒰 𑒦𑒴𑒧𑒾 𑒣𑒞𑒞𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒬𑒩𑒲𑒩𑒞𑓁।
𑒮𑒧𑒳𑒞𑓂𑒣𑒞𑒞𑒱 𑒧𑒹𑒠𑒱𑒢𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒧𑒰𑒝𑒮𑓂𑒞𑒠𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑓁॥𑓔𑓑॥

रक्तबिन्दुर्य्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः।
समुत्पतति मेदिन्यान्तत्प्रमाणस्तदाऽसुरः॥४१॥

𑒨𑒳𑒨𑒳𑒡𑒹 𑒮 𑒑𑒠𑒰𑒣𑒰𑒝𑒱𑒩𑒱𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒬𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑓁।
𑒞𑒞𑒬𑓂𑒔𑒻𑒨𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒲 𑒮𑓂𑒫𑒫𑒖𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒧𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨𑒞𑓂॥𑓔𑓒॥

युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महाऽसुरः।
ततश्चैयन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताड़यत्॥४२॥

𑒏𑒳𑒪𑒱𑒬𑒹𑒢𑒰𑒯𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑓄𑓄𑒬𑒳 𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒮𑒳𑒮𑓂𑒩𑒰𑒫 𑒬𑒼𑒝𑒱𑒞𑒧𑓂।
𑒮𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒮𑓂𑒟𑒳𑒮𑓂𑒞𑒞𑒼 𑒨𑒼𑒡𑒰𑒮𑓂𑒞𑒠𑓂𑒩𑒴𑒣𑒰𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒣𑒩𑒰𑒏𑓂𑒩𑒧𑒰𑓁॥𑓔𑓓॥

कुलिशेनाहतस्याऽऽशु तस्य सुस्राव शोणितम्।
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः॥४३॥

𑒨𑒰𑒫𑒢𑓂𑒞𑓁 𑒣𑒞𑒱𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒬𑒩𑒲𑒩𑒰𑒠𑓂𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒱𑒢𑓂𑒠𑒫𑓁।
𑒞𑒰𑒫𑒢𑓂𑒞𑓁 𑒣𑒳𑒩𑒳𑒭𑒰 𑒖𑒰𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒠𑓂𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒥𑒪𑒫𑒱𑒏𑓂𑒩𑒧𑒰𑓁॥𑓔𑓔॥

यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः।
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्य्यबलविक्रमाः॥४४॥

𑒞𑒹 𑒔𑒰𑒣𑒱 𑒨𑒳𑒨𑒳𑒡𑒳𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒣𑒳𑒩𑒳𑒭𑒰 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒮𑒧𑓂𑒦𑒫𑒰𑓁।
𑒮𑒧𑓀 𑒧𑒰𑒞𑒵𑒦𑒱𑒩𑒞𑓂𑒨𑒳𑒑𑓂𑒩 𑒬𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒣𑒰𑒞𑒰𑒞𑒱𑒦𑒲𑒭𑒝𑒧𑓂॥𑓔𑓕॥

ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः।
समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम्॥४५॥

𑒣𑒳𑒢𑒬𑓂𑒔 𑒫𑒖𑓂𑒩𑒣𑒰𑒞𑒹𑒢 𑒏𑓂𑒭𑒞𑒧𑒮𑓂𑒨 𑒬𑒱𑒩𑒼 𑒨𑒠𑒰।
𑒫𑒫𑒰𑒯 𑒩𑒏𑓂𑒞𑓀 𑒣𑒳𑒩𑒳𑒭𑒰𑒮𑓂𑒞𑒞𑒼 𑒖𑒰𑒞𑒰𑓁 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑒬𑓁॥𑓔𑓖॥

पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा।
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः॥४६॥

𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑒲 𑒮𑒧𑒩𑒹 𑒔𑒻𑒢𑒘𑓂𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹𑒝𑒰𑒦𑒱𑒖𑒒𑒰𑒢𑒯।
𑒑𑒠𑒨𑒰 𑒞𑒰𑒛𑒛𑓃𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒌𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒲 𑒞𑒧𑒮𑒳𑒩𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒧𑓂॥𑓔𑓗॥

वैष्णवी समरे चैनञ्चक्रेणाभिजघानह।
गदया ताडड़यामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्॥४७॥

𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑒲𑒔𑒏𑓂𑒩𑒦𑒱𑒢𑓂𑒢𑒮𑓂𑒨 𑒩𑒳𑒡𑒱𑒩𑒮𑓂𑒩𑒰𑒫𑒮𑒧𑓂𑒦𑒫𑒻𑓁।
𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑒬𑒼𑒖𑒑𑒠𑓂𑒫𑓂𑒨𑒰𑒣𑓂𑒞𑒢𑓂𑒞𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒧𑒰𑒝𑒻𑒩𑓂𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒻𑓁॥𑓔𑓘॥

वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः।
सहस्रशोजगद्‌व्याप्तन्तत्प्रमाणैर्महाऽसुरैः॥४८॥

𑒬𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒖𑒒𑒰𑒢 𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒫𑒰𑒩𑒰𑒯𑒲 𑒔 𑒞𑒟𑒰𑓄𑒮𑒱𑒢𑒰।
𑒧𑒰𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑓀 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒧𑓂॥𑓔𑓙॥

शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथाऽसिना।
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महाऽसुरम्॥४९॥

𑒮 𑒔𑒰𑒣𑒱 𑒑𑒠𑒨𑒰 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰 𑒋𑒫𑒰𑒯𑒢𑒞𑓂𑒣𑒵𑒟𑒏𑓂।
𑒧𑒰𑒞𑒶𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒮𑒧𑒰𑒫𑒱𑒭𑓂𑒙𑒼 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒼 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑓁॥𑓕𑓐॥

स चापि गदया दैत्यः सर्व्वा एवाहनत्पृथक्।
मातॄः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महाऽसुरः॥५०॥

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒯𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒥𑒯𑒳𑒡𑒰 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒬𑒴𑒪𑒰𑒠𑒱𑒦𑒱𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒳𑒫𑒱।
𑒣𑒣𑒰𑒞 𑒨𑒼𑒫𑒻 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒾𑒒𑒮𑓂𑒞𑒹𑒢𑒰𑒮𑒘𑓂𑒕𑒞𑒬𑒼𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁॥𑓕𑓑॥

तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्ब्भुवि।
पपात योवै रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः॥५१॥

𑒞𑒻𑒬𑓂𑒔𑒰𑒮𑒳𑒩𑒰𑒮𑒵𑒏𑓂𑒮𑒧𑓂𑒦𑒴𑒞𑒻𑒩𑒮𑒳𑒩𑒻𑓁 𑒮𑒏𑒪𑒘𑓂𑒖𑒑𑒞𑓂।
𑒫𑓂𑒨𑒰𑒣𑓂𑒞𑒧𑒰𑒮𑒲𑒞𑓂𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒰 𑒦𑒨𑒧𑒰𑒖𑒑𑓂𑒧𑒳𑒩𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂॥𑓕𑓒॥

तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलञ्जगत्।
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्॥५२॥

𑒞𑒰𑒢𑓂𑒫𑒱𑒭𑒝𑓂𑒝𑒰𑒢𑓂𑒞𑒮𑒳𑒩𑒰𑒢𑓂𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒯𑒮𑒞𑓂𑒞𑒩𑒰𑒧𑓂।
𑒅𑒫𑒰𑒔 𑒏𑒰𑒪𑒲𑓀 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒹 𑒫𑒱𑒮𑓂𑒞𑒩𑓀 𑒫𑒠𑒢𑓀 𑒏𑒳𑒩𑒳॥𑓕𑓓॥

तान्विषण्णान्तसुरान्दृष्ट्‌वा चण्डिका प्राहसत्तराम्।
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तरं वदनं कुरु॥५३॥

𑒧𑒔𑓂𑒕𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒣𑒰𑒞𑒮𑒧𑓂𑒦𑒴𑒞𑒰𑒢𑓂 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒱𑒢𑓂𑒠𑒴𑒢𑓂𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑒢𑓂।
𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒱𑒢𑓂𑒠𑒼𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒲𑒔𑓂𑒕 𑒞𑓂𑒫𑓀 𑒫𑒏𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹𑒝𑒰𑒢𑒹𑒢 𑒫𑒹𑒑𑒱𑒢𑒰॥𑓕𑓔॥

मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महाऽसुरान्।
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना॥५४॥

𑒦𑒏𑓂𑒭𑒨𑒢𑓂𑒞𑒲 𑒔𑒩 𑒩𑒝𑒹 𑒞𑒠𑒳𑒞𑓂𑒣𑒢𑓂𑒢𑒰𑒢𑓂𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑒢𑓂।
𑒋𑒫𑒧𑒹𑒭 𑒏𑓂𑒭𑒨𑒢𑓂𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑓁 𑒏𑓂𑒭𑒲𑒝𑒩𑒏𑓂𑒞𑒼 𑒑𑒧𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱॥𑓕𑓕॥

भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महाऽसुरान्।
एवमेष क्षयन्दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति॥५५॥

𑒦𑒏𑓂𑒭𑓂𑒨𑒧𑒰𑒝𑒰𑒮𑓂𑒞𑓂𑒫𑒨𑒰 𑒔𑒼𑒑𑓂𑒩𑒰 𑒢𑒔𑒼𑒞𑓂𑒣𑒞𑓂𑒮𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒔𑒰𑒣𑒩𑒹।
𑒃𑒞𑓂𑒨𑒳𑒏𑓂𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒰𑓀 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢𑒰𑒦𑒱𑒖𑒒𑒰𑒢 𑒞𑒧𑓂॥𑓕𑓖॥

भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा नचोत्पत्स्यन्ति चापरे।
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्॥५६॥

𑒧𑒳𑒐𑒹𑒢 𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒖𑒑𑒵𑒯𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒮𑓂𑒨 𑒬𑒼𑒝𑒱𑒞𑒧𑓂।
𑒞𑒞𑒼𑓄𑒮𑒰𑒫𑒰𑒖𑒒𑒰𑒢𑒰𑒟 𑒑𑒠𑒨𑒰 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓕𑓗॥

मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्।
ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्॥५७॥

𑒢 𑒔𑒰𑒮𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒹𑒠𑒢𑒰𑒘𑓂𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹 𑒑𑒠𑒰𑒣𑒰𑒞𑒼𑓄𑒪𑓂𑒣𑒱𑒏𑒰𑒧𑒣𑒱।
𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒯𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒠𑒹𑒯𑒰𑒞𑓂𑒞𑒳 𑒥𑒯𑒳 𑒮𑒳𑒮𑓂𑒩𑒰𑒫 𑒬𑒼𑒝𑒱𑒞𑒧𑓂॥𑓕𑓘॥

न चास्या वेदनाञ्चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि।
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्॥५८॥

𑒨𑒞𑒮𑓂𑒞𑒞𑒮𑓂𑒞𑒠𑓂𑒫𑒏𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰 𑒮𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒞𑒲𑒔𑓂𑒕𑒞𑒱।
𑒧𑒳𑒐𑒹 𑒮𑒧𑒳𑒠𑓂𑒑𑒞𑒰 𑒨𑒹𑓄𑒮𑓂𑒨𑒰 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒣𑒰𑒞𑒰𑒢𑓂𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁॥𑓕𑓙॥

यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति।
मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः॥५९॥

𑒞𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒐𑒰𑒠𑒰𑒟 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰 𑒣𑒣𑒾 𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒔 𑒬𑒼𑒝𑒱𑒞𑒧𑓂।
𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒫𑒖𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒥𑒰𑒝𑒻𑒩𑒮𑒱𑒦𑒱𑒩𑓂𑒇𑒭𑓂𑒙𑒱𑒦𑒱𑓁 ॥𑓖𑓐॥

ताँश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्।
देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्ऋष्टिभिः ॥६०॥

𑒖𑒒𑒰𑒢 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒞𑒢𑓂𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰𑒣𑒲𑒞𑒬𑒼𑒝𑒱𑒞𑒧𑓂।
𑒮 𑒣𑒣𑒰𑒞 𑒧𑒯𑒲𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒹 𑒬𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒝𑒮𑒓𑓂𑒒𑒮𑒧𑒰𑒯𑒞𑓁॥𑓖𑓑॥

जघान रक्तबीजतन्चामुण्डापीतशोणितम्।
स पपात महीपृष्ठे शस्त्रणसङ्घसमाहतः॥६१॥

𑒢𑒲𑒩𑒏𑓂𑒞𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒯𑒲𑒣𑒰𑒪 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒼 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑓁।
𑒞𑒞𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒯𑒩𑓂𑒭𑒧𑒞𑒳𑒪𑒧𑒫𑒰𑒣𑒳𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒱𑒠𑒬𑒰 𑒢𑒵𑒣॥𑓖𑓒॥

नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः।
ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप॥६२॥

𑒞𑒹𑒭𑒰𑓀 𑒧𑒰𑒞𑒵𑒑𑒝𑒼 𑒖𑒰𑒞𑒼 𑒢𑒢𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞𑒰𑒮𑒵𑒓𑓂𑒧𑒠𑒼𑒠𑓂𑒡𑒞𑓁 ॥𑓖𑓓॥

तेषां मातृगणो जातो ननर्त्तासृङ्‌मदोद्धतः ॥६३॥

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒫𑒡𑓁॥𑓘॥

इति श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधः॥८॥

Leave a Reply