𑒁𑒟 𑒏𑒫𑒔𑒧𑓂 अथ कवचम्

॥ 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑓃 𑒅𑒫𑒰𑒔 ॥

॥ मार्क्कण्डेय़ उवाच ॥

𑒨𑒠𑓂𑒑𑒳𑒯𑓂𑒨𑓀 𑒣𑒩𑒧𑒪𑓂𑒪𑒼𑒿𑒏𑒹 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒩𑒏𑓂𑒭𑒰𑒏𑒩𑓀 𑒢𑒵𑒝𑒰𑒧𑓂 ।
𑒨𑒢𑓂𑒢 𑒏𑒮𑓂𑒨𑒔𑒱𑒠𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒞𑒢𑓂𑒧𑒹 𑒥𑓂𑒩𑒴𑒯𑒱 𑒣𑒱𑒞𑒰𑒧𑒯 ||
यद्गुह्यं परमल्लोँके सर्व्वरक्षाकरं नृणाम् ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ||

॥ 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒼𑒫𑒰𑒔 ॥
॥ ब्रह्मोवाच ॥

𑒁𑒮𑓂𑒞𑒱 𑒑𑒳𑒯𑓂𑒨𑒞𑒧𑓀 𑒫𑒱𑒣𑓂𑒩 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒦𑒴𑒞𑒼𑒣𑒏𑒰𑒩𑒏𑒧𑓂 ।
𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒏𑒫𑒔𑓀 𑒣𑒳𑒝𑓂𑒨𑓀 𑒞𑒔𑓂𑒕𑒵𑒝𑒳𑒭𑓂𑒫 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒳𑒢𑒹 ||
अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्व्वभूतोपकारकम् ।
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ||

𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧𑓀 𑒬𑒻𑒪𑒣𑒳𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒔 𑒠𑓂𑒫𑒱𑒞𑒲𑒨𑓀 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒔𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 ।
𑒞𑒵𑒞𑒲𑒨𑓀 𑒔𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒒𑒝𑓂𑒙𑒹𑒞𑒱 𑒏𑒴𑒭𑓂𑒧𑒰𑒝𑓂𑒛𑒹𑒞𑒱 𑒔𑒞𑒳𑒩𑓂𑒟𑒏𑒧𑓂 ॥
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।।

𑒣𑒘𑓂𑒔𑒧𑓀 𑒮𑓂𑒏𑒢𑓂𑒠𑒧𑒰𑒞𑒹𑒞𑒱 𑒭𑒭𑓂𑒚𑓀 𑒏𑒰𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨𑒢𑒲𑒞𑒱 𑒔 ।
𑒮𑒣𑓂𑒞𑒧𑓀 𑒏𑒰𑒪𑒩𑒰𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒔 𑒧𑒯𑒰𑒑𑒾𑒩𑒲𑒞𑒱 𑒔𑒰𑒭𑓂𑒙𑒧𑒧𑓂 ॥
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ।
सप्तमं कालरात्री च महागौरीति चाष्टमम् ॥

𑒢𑒫𑒧𑓀 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑒠𑒰𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒔 𑒢𑒫𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒏𑒲𑒞𑒱𑒞𑒰𑓁 ।
𑒅𑒏𑓂𑒞𑒰𑒢𑓂𑒨𑒹𑒞𑒰𑒢𑒱 𑒢𑒰𑒧𑒰𑒢𑒱 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒝𑒻𑒫 𑒧𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑒢𑒰 ||
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीतिताः ।
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ||

𑒁𑒑𑓂𑒠𑒢𑒱𑒢𑒰 𑒠𑒯𑓂𑒨𑒧𑒰𑒢𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒬𑒞𑓂𑒩𑒳𑒧𑒡𑓂𑒨𑒹 𑒑𑒞𑒼𑒩𑒝𑒹 ।
𑒫𑒱𑒭𑒧𑒹 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒧𑒹 𑒫𑒰𑓄𑒣𑒱 𑒦𑒨𑒰𑒩𑓂𑒞𑒰𑓁 𑒬𑒩𑒝𑓀 𑒑𑒞𑒰𑓁 ॥
अग्दनिना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे ।
विषमे दुर्गमे वाऽपि भयार्ताः शरणं गताः ॥

𑒢 𑒞𑒹𑒭𑒰𑓀 𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹 𑒏𑒱𑒘𑓂𑒔𑒱𑒠𑒬𑒳𑒦𑓀 𑒩𑒝𑒮𑒓𑓂𑒏𑒙𑒹 ।
𑒢𑒰𑒣𑒠𑓀 𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒣𑒬𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 𑒬𑒼𑒏𑒠𑒳𑓁𑒐𑒦𑒨𑒢𑓂𑒢𑒯𑒱 ||
न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे ।
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयन्नहि ||

𑒨𑒻𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒦𑒏𑓂𑒞𑒨𑒰 𑒮𑓂𑒧𑒵𑒞𑒰 𑒢𑒴𑒢𑓀 𑒞𑒹𑒭𑒰𑓀 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹 ।
𑒣𑓂𑒩𑒹𑒞𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒰 𑒞𑒳 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰 𑒫𑒰𑒩𑒰𑒯𑒲 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒢𑒰 ॥
यैस्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते ।
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ॥

𑒌𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒲 𑒑𑒖𑒮𑒧𑒰𑒩𑒴𑒜𑓃𑒰 𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑒲 𑒑𑒩𑒳𑒛𑓃𑒰𑒮𑒢𑒰 |
𑒧𑒰𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒫𑒵𑒭𑒰𑒩𑒴𑒜𑓃𑒰 𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒬𑒱𑒐𑒱𑒫𑒰𑒯𑒢𑒰 ||
ऐन्द्री गजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना |
माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना ||

𑒥𑓂𑒩𑒰𑒯𑓂𑒧𑒲 𑒯𑓀𑒮𑒮𑒧𑒰𑒩𑒴𑒜𑓃𑒰 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒦𑒩𑒝𑒦𑒴𑒭𑒱𑒞𑒰 ।
𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑓁 𑒣𑒠𑓂𑒧𑒰𑒮𑒢𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒣𑒠𑓂𑒧𑒯𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒯𑒩𑒱𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰 ||
ब्राह्मी हंससमारूढ़ा सर्व्वाभरणभूषिता ।
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ||

𑒬𑓂𑒫𑒹𑒞𑒩𑒴𑒣𑒡𑒩𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒄𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒫𑒵𑒭𑒫𑒰𑒯𑒢𑒰।
𑒃𑒞𑓂𑒨𑒹𑒞𑒰 𑒧𑒰𑒞𑒩𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫 𑒨𑒼𑒑𑒮𑒧𑒢𑓂𑒫𑒱𑒞𑒰𑓁 ॥
श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना।
इत्येता मातरः सर्व्वाः सर्व्व योगसमन्विताः ॥

𑒬𑓂𑒩𑒼𑒭𑓂𑒚𑒻𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒾𑒏𑓂𑒞𑒱𑒏𑒻𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰 𑒠𑒱𑒫𑓂𑒨𑒯𑒰𑒩𑒣𑓂𑒩𑒪𑒧𑓂𑒥𑒱𑒦𑒱𑓁 ।
𑒃𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒢𑒲𑒪𑒻𑒩𑓂𑒧𑒯𑒰𑒢𑒲𑒪𑒻𑓁 𑒣𑒠𑓂𑒧𑒩𑒰𑒑𑒻𑓁 𑒮𑒳𑒬𑒼𑒦𑒱𑒞𑒻𑓁 ॥
श्रोष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्व्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः ।
इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभितैः ॥

𑒢𑒰𑒢𑒰𑒦𑒩𑒝𑒬𑒼𑒦𑒰𑒜𑒨𑒰 𑒢𑒰𑒢𑒰𑒩𑒞𑓂𑒢𑒼𑒣𑒬𑒼𑒦𑒱𑒞𑒰 |
𑒠𑒵𑒬𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒩𑒟𑒧𑒰𑒩𑒴𑒜𑓃𑒰 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑓁 𑒏𑓂𑒩𑒼𑒡𑒮𑒧𑒰𑒏𑒳𑒪𑒰𑓁 ॥
नानाभरणशोभाढया नानारत्नोपशोभिता |
दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः ॥

𑒬𑓀𑒐 𑒔𑒏𑓂𑒩𑓀 𑒑𑒠𑒰𑓀 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑓀 𑒯𑒪𑓀 𑒔 𑒧𑒳𑒮𑒪𑒰𑒨𑒳𑒡𑒧𑓂 ।
𑒐𑒹𑒙𑒏𑓀 𑒞𑒼𑒧𑒩 𑒔𑒻𑒫 𑒣𑒩𑒬𑒳𑓀 𑒣𑒰𑒬𑒧𑒹𑒫 𑒔 ॥
शंख चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् ।
खेटकं तोमर चैव परशुं पाशमेव च ॥

𑒏𑒳𑒢𑓂𑒞𑒰𑒨𑒳𑒡𑓀 𑒔 𑒐𑒓𑓂𑒑𑒘𑓂𑒔 𑒬𑒰𑒩𑓂𑒓𑓂𑒑𑒧𑒰𑒨𑒳𑒡𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂 ।
𑒏𑒳𑒪𑒱𑒬𑒘𑓂𑒔 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒬𑒴𑒪𑒘𑓂𑒔 𑒣𑒙𑓂𑒙𑒱𑒬𑓀 𑒧𑒳𑒠𑓂𑒑𑒩𑒢𑓂𑒞𑒟𑒰 ॥
कुन्तायुधं च खङ्गञ्च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् ।
कुलिशञ्च त्रिशूलञ्च पट्टिशं मुद्गरन्तथा ॥

𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒢𑓂𑒠𑒹𑒯𑒢𑒰𑒬𑒰𑒨 𑒦𑒏𑓂𑒞𑒰𑒢𑒰𑒧𑒦𑒨𑒰𑒨 𑒔 ।
𑒡𑒰𑒩𑒨𑒢𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰𑓄𑓄𑒨𑒳𑒡𑒰𑒢𑒲𑒞𑓂𑒟𑓀 𑒠𑒹𑒫𑒰𑒢𑒰𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒯𑒱𑒞𑒰𑒨 𑒫𑒻 ॥
दैत्यानान्देहनाशाय भक्तानामभयाय च ।
धारयन्त्याऽऽयुधानीत्थं देवानान्तु हिताय वै ॥

𑒢𑒧𑒮𑓂𑒞𑒹𑓄𑒞𑒳 𑒧𑒯𑒰𑒩𑒾𑒠𑓂𑒩𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒒𑒼𑒩𑒣𑒩𑒰𑒏𑓂𑒩𑒧𑒹 ।
𑒧𑒯𑒰𑒥𑒪𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒨𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒦𑒨𑒫𑒱𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒱 ॥
नमस्तेऽतु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे ।
महाबले महाकाये महाभयविनाशिनि ॥

𑒞𑓂𑒩𑒰𑒯𑒱 𑒧𑒰𑓀 𑒠𑒹𑒫𑒱 𑒠𑒳𑒭𑓂𑒣𑒹𑒨𑒹 𑒬𑒞𑓂𑒩𑒴𑒝𑒰𑒧𑓂𑒦𑒨𑒥𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡𑒢𑒱 ।
𑒣𑓂𑒩𑒰𑒔𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒧𑒰𑒧𑒻𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒲 𑒂𑒑𑓂𑒢𑒹𑒨𑓂𑒨𑒰𑒧𑒧𑒱𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰 ||
त्राहि मां देवि दुष्पेये शत्रूणाम्भयबर्द्धनि ।
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्याममिदेवता ||

𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒫𑒰𑒩𑒰𑒯𑒲 𑒢𑒻𑒇𑒞𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒐𑒓𑓂𑒑𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 ।
𑒣𑓂𑒩𑒞𑒲𑒔𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒫𑒰𑒩𑒳𑒝𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒠𑓂𑒫𑒰𑒨𑒫𑓂𑒨𑒰𑒧𑒵𑒑𑒫𑒰𑒯𑒱𑒢𑒲 ||
याम्यां रक्षतु वाराही नैऋत्यां खङ्गधारिणी ।
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यामृगवाहिनी ||

𑒅𑒠𑒲𑒔𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒌𑒬𑒰𑒢𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒬𑒴𑒪𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 ।
𑒆𑒩𑓂𑒡𑓂𑒫𑓀 𑒥𑓂𑒩𑒰𑒯𑓂𑒧𑒲 𑒔 𑒧𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒠𑒒𑒮𑓂𑒞𑒰𑒠𑓂𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑒲 𑒞𑒟𑒰 ॥
उदीच्यां रक्षतु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ।
ऊर्ध्वं ब्राह्मी च मे रक्षेदघस्ताद्वैष्णवी तथा ॥

𑒋𑒫𑓀 𑒠𑒬𑒠𑒱𑒬𑒼 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒔𑓂𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰 𑒬𑒫𑒫𑒰𑒯𑒢𑒰 ।
𑒖𑒨𑒰 𑒧𑒹 𑒔𑒰𑒑𑓂𑒩𑒞𑓁 𑒣𑒰𑒞𑒳 𑒫𑒱𑒖𑒨𑒰 𑒣𑒰𑒞𑒳 𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒞𑓁 ॥
एवं दशदिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना ।
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥

𑒁𑒖𑒱𑒞𑒰 𑒫𑒰𑒧𑒣𑒰𑒩𑓂𑒬𑓂𑒫𑒹 𑒞𑒳 𑒠𑒏𑓂𑒭𑒱𑒝𑒹 𑒔𑒰𑒣𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑒰 ।
𑒬𑒱𑒐𑒰𑒧𑒳𑒠𑓂𑒨𑒼𑒞𑒱𑒢𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒠𑒳𑒧𑒰 𑒧𑒴𑒠𑓂𑒡𑓂𑒩𑓂𑒢𑒱 𑒫𑓂𑒨𑒫𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ॥
अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता ।
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूद्ध्र्नि व्यवस्थिता ॥

𑒧𑒰𑒪𑒰𑒡𑒩𑒲 𑒪𑒪𑒰𑒙𑒹𑒞𑒳 𑒦𑓂𑒩𑒳𑒫𑒼𑒩𑓂𑒧𑒡𑓂𑒨𑒹 𑒨𑒬𑒮𑓂𑒫𑒱𑒢𑒲 ।
𑒞𑓂𑒩𑒱𑒢𑒹𑒞𑓂𑒩𑒰 𑒔 𑒦𑓂𑒩𑒳𑒫𑒾 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒠𑓂𑒨𑒧𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰 𑒔 𑒢𑒰𑒮𑒱𑒏𑒹 ॥
मालाधरी ललाटेतु भ्रुवोर्मध्ये यशस्विनी ।
त्रिनेत्रा च भ्रुवौ रक्षेद्यमघण्टा च नासिके ॥

𑒬𑓀𑒐𑒱𑒢𑒲 𑒔𑒏𑓂𑒭𑒳𑒭𑒼𑒩𑓂𑒧𑒡𑓂𑒨𑒹 𑒬𑓂𑒩𑒼𑒞𑓂𑒩𑒨𑒼𑒩𑓂𑒠𑓂𑒫𑒰𑒩𑒫𑒰𑒮𑒱𑒢𑒲 ।
𑒏𑒣𑒼𑒪𑒾 𑒏𑒰𑒪𑒱𑒏𑒰 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒞𑓂𑒏𑒩𑓂𑒝𑒧𑒴𑒪𑒹 𑒞𑒳 𑒬𑒰𑒓𑓂𑒏𑒩𑒲 ॥
शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी ।
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी ॥

𑒢𑒰𑒮𑒱𑒏𑒰𑒨𑒰𑓀 𑒮𑒳𑒑𑒢𑓂𑒡𑒰 𑒔 𑒅𑒞𑓂𑒞𑒩𑒾𑒭𑓂𑒚𑒹 𑒔 𑒔𑒩𑓂𑒔𑒱𑒏𑒰 ।
𑒁𑒟𑒩𑒹 𑒔𑒰𑒧𑒵𑒞𑒏𑒪𑒰 𑒖𑒱𑒯𑓂𑒫𑒰𑒨𑒰𑓀 𑒞𑒳 𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲 ॥
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरौष्ठे च चर्चिका ।
अथरे चामृतकला जिह्वायां तु सरस्वती ॥

𑒠𑒢𑓂𑒞𑒰𑒢𑓂𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒏𑒝𑓂𑒚𑒧𑒡𑓂𑒨𑒹 𑒞𑒳 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 ।
𑒒𑒝𑓂𑒙𑒱𑒏𑒰𑓀 𑒔𑒱𑒞𑓂𑒩𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰 𑒔 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒰𑒨𑒰 𑒔 𑒞𑒰𑒪𑒳𑒏𑒹 ॥
दन्तान्रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका ।
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥

𑒏𑒰𑒧𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰 𑒔𑒱𑒥𑒳𑒏𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒠𑓂𑒡𑒰𑒔𑒧𑓂𑒧𑒹 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒓𑓂𑒑𑒪𑒰 |
𑒑𑓂𑒩𑒲𑒫𑒰𑒨𑒰𑒧𑓂𑒦𑒠𑓂𑒩𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒔 𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒠𑒹𑒬𑒹 𑒡𑒢𑒳𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡𑒩𑒲 ॥
कामाख्या चिबुकं रक्षेद्धाचम्मे सर्व्वमङ्गला |
ग्रीवायाम्भद्रकाली च पृष्ठदेशे धनुर्द्धरी ॥

𑒢𑒲𑒪𑒑𑓂𑒩𑒲𑒫𑒰 𑒥𑒯𑒱𑒭𑓂𑒏𑒝𑓂𑒚𑒹 𑒢𑒪𑒱𑒏𑒰𑓀 𑒢𑒪𑒏𑒴𑒫𑒩𑒲 ।
𑒐𑒓𑓂𑒑𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑓂𑒨𑒳𑒦𑒾 𑒮𑓂𑒏𑒢𑓂𑒡𑒾 𑒥𑒰𑒯𑒴 𑒧𑒹 𑒫𑒖𑓂𑒩𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 ॥
नीलग्रीवा बहिष्कण्ठे नलिकां नलकूवरी ।
खङ्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी ॥

𑒯𑒮𑓂𑒞𑒨𑒼𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒝𑓂𑒛𑒱𑒢𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒠𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰 𑒔𑒰𑒓𑓂𑒑𑒳𑒪𑒲𑒭𑒳 𑒔 ।
𑒢𑒐𑒰𑒘𑓂𑒪𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒞𑓂𑒏𑒳𑒏𑓂𑒭𑒾 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒢𑓂𑒢𑒪𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 ॥
हस्तयोर्द्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च ।
नखाञ्लेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी ॥

𑒮𑓂𑒞𑒢𑒾 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒢𑓂𑒧𑒯𑒰𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒧𑒢𑓁 𑒬𑒼𑒏-𑒫𑒱𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲 ।
𑒯𑒵𑒠𑒨𑒹 𑒪𑒪𑒱𑒞𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒅𑒠𑒩𑒹 𑒬𑒴𑒪𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 ॥
स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोक-विनाशिनी ।
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥

𑒢𑒰𑒦𑒾 𑒔 𑒏𑒰𑒧𑒱𑒢𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒠𑓂𑒑𑒳𑒯𑓂𑒨𑓀 𑒑𑒳𑒯𑓂𑒨𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒞𑒟𑒰 ।
𑒣𑒴𑒞𑒢𑒰 𑒏𑒰𑒧𑒱𑒏𑒰 𑒧𑒹𑒜𑓂𑒩𑓀 𑒑𑒳𑒠𑒹 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒫𑒰𑒯𑒱𑒢𑒲 ॥
नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ।
पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी ॥

𑒏𑒙𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒦𑒑𑒫𑒞𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒖𑓂𑒖𑒰𑒢𑒳𑒢𑒲 𑒫𑒱𑒢𑓂𑒡𑓂𑒨𑒫𑒰𑒮𑒱𑒢𑒲 ।
𑒖𑒓𑓂𑒒𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒥𑒪𑒰 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒞𑓂𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒏𑒰𑒧𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰𑒨𑒱𑒢𑒲 ॥
कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी ।
जङ्घे महाबला रक्षेत्सर्व्वकामप्रदायिनी ॥

𑒑𑒳𑒪𑓂𑒤𑒨𑒼𑒢𑓂𑒢𑒩𑓂𑒩𑒮𑒱𑓀𑒯𑒲 𑒔 𑒣𑒰𑒠𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒹 𑒔 𑒞𑒻𑒖𑒮𑒲 ।
𑒣𑒰𑒠𑒰𑒓𑓂𑒑𑒳𑒪𑒲𑓁 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒡𑒩𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒞𑓂𑒣𑒰𑒠𑒰𑒡𑒮𑓂𑒞𑒪𑒫𑒰𑒮𑒱𑒢𑒲 ॥
गुल्फयोन्नर्रसिंही च पादपृष्ठे च तैजसी ।
पादाङ्गुलीः श्रीधरी रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥

𑒢𑒐𑒰𑒢𑓂 𑒠𑓀𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒰𑒏𑒩𑒰𑒪𑒲 𑒔 𑒏𑒹𑒬𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒻𑒫𑒼𑒠𑓂𑒡𑓂𑒫𑒏𑒹𑒬𑒱𑒢𑒲।
𑒩𑒼𑒧𑒏𑒴𑒣𑒹𑒭𑒳 𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒞𑓂𑒫𑒔𑓀 𑒫𑒰𑒑𑒲𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒞𑒟𑒰 ॥
नखान् दंष्ट्राकराली च केशाँश्चैवोद्ध्वकेशिनी।
रोमकूपेषु कौमारी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥

𑒩𑒏𑓂𑒞𑒧𑒖𑓂𑒖𑒰𑒫𑒮𑒰𑒧𑒰𑓀𑒮𑒰𑒢𑓂𑒨𑒮𑓂𑒟𑒱𑒧𑒹𑒠𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒣𑒰𑒩𑓂𑒫𑒞𑒲 ।
𑒁𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒏𑒰𑒪𑒩𑒰𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒔 𑒣𑒱𑒞𑓂𑒞𑓀 𑒔 𑒧𑒳𑒏𑒳𑒙𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 ||
रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ।
अन्त्राणि कालरात्री च पित्तं च मुकुटेश्वरी ||

𑒣𑒠𑓂𑒧𑒰𑒫𑒞𑒲 𑒣𑒠𑓂𑒧𑒏𑒼𑒬𑒹 𑒏𑒤𑒹 𑒔𑒴𑒛𑓃𑒰𑒧𑒝𑒱𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 ।
𑒖𑓂𑒫𑒰𑒪𑒰𑒧𑒳𑒐𑒲 𑒢𑒐𑒖𑓂𑒫𑒰𑒪𑒰𑒧𑒦𑒹𑒠𑓂𑒨𑒰 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑒢𑓂𑒡𑒱𑒭𑒳 ||
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ।
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्व्वसन्धिषु ||

𑒬𑒳𑒏𑓂𑒩𑓀 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝𑒲 𑒧𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒔𑓂𑒕𑒰𑒨𑒰𑓀 𑒕𑒞𑓂𑒩𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒞𑒟𑒰 ।
𑒁𑒯𑒓𑓂𑒏𑒩𑒧𑓂𑒧𑒢𑒼𑒥𑒳𑒠𑓂𑒡𑒱𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒢𑓂𑒧𑒹 𑒡𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 ॥
शुक्रं ब्रह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ।
अहङ्करम्मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्म्मधारिणी ॥

𑒣𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑒣𑒰𑒢𑒾 𑒞𑒟𑒰 𑒫𑓂𑒨𑒰𑒢𑒧𑒳𑒠𑒰𑒢𑒘𑓂𑒔 𑒮𑒧𑒰𑒢𑒏𑒧𑓂 ।
𑒫𑒖𑓂𑒩𑒯𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒔 𑒧𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒰𑒝𑓀 𑒏𑒪𑓂𑒨𑒰𑒝𑒠𑒰𑒨𑒱𑒢𑒲 ॥
प्राणापानौ तथा व्यानमुदानञ्च समानकम् ।
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणदायिनी ॥

𑒩𑒮𑒹 𑒩𑒴𑒣𑒹 𑒔 𑒑𑒢𑓂𑒡𑒹 𑒔 𑒬𑒠𑓂𑒫𑒮𑓂𑒣𑒩𑓂𑒬𑒹 𑒔 𑒨𑒼𑒑𑒱𑒢𑒲 |
𑒮𑒞𑓂𑒫𑓀 𑒩𑒖𑒮𑓂𑒞𑒧𑒬𑓂𑒔𑒻𑒫 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒢𑓂𑒢𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒲 𑒮𑒠𑒰 ||
रसे रूपे च गन्धे च शद्वस्पर्शे च योगिनी |
सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा ||

𑒂𑒨𑒴 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒫𑒰𑒩𑒰𑒯𑒲 𑒡𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑒲 ।
𑒨𑒬𑓁 𑒏𑒲𑒩𑓂𑒞𑒱𑒘𑓂𑒔 𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒘𑓂𑒔 𑒮𑒠𑒰 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒰𑒞𑒩𑓁 ॥
आयू रक्षतु वाराही धर्म्मं रक्षतु वैष्णवी ।
यशः कीर्तिञ्च लक्ष्मीञ्च सदा रक्षन्तु मातरः ॥

𑒑𑒼𑒞𑓂𑒩𑒧𑒱𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑒝𑒲 𑒧𑒹 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒞𑓂𑒣𑒬𑒴𑒞𑓂𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 ।
𑒣𑒳𑒞𑓂𑒩𑒰𑒞𑓂𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒢𑓂𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒩𑓂𑒦𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑒲 ||
गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षेत्पशूत्रक्षतु चण्डिका ।
पुत्रात्रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्य्यां रक्षतु वैष्णवी ||

𑒡𑒢𑓀 𑒡𑒢𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒞𑓂𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒏𑒢𑓂𑒨𑒏𑒰𑒢𑓂𑒞𑒟𑒰 ।
𑒣𑒢𑓂𑒟𑒰𑒢𑓀 𑒮𑒳𑒣𑒟𑒰 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒢𑓂𑒧𑒰𑒩𑓂𑒑𑓀 𑒏𑓂𑒭𑒹𑒧𑒓𑓂𑒏𑒩𑒲 𑒞𑒟𑒰 ||
धनं धनेश्वरी रक्षेत्कौमारी कन्यकान्तथा ।
पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमङ्करी तथा ||

𑒩𑒰𑒖𑒠𑓂𑒫𑒰𑒩𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒩𑓂𑒫𑒱𑒖𑒨𑒰 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒞𑓁 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒢𑓂𑒧𑒹 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒑𑒰𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒣𑒯𑒰𑒩𑒱𑒝𑒲 ॥
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्व्वतः स्थिता ।
रक्षेन्मे सर्व्वगात्राणि दुर्गा दुर्गापहारिणी ॥

𑒩𑒏𑓂𑒭𑒰𑒯𑒲𑒢𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒨𑒞𑓂𑒮𑓂𑒟𑒰𑒢𑓀 𑒫𑒩𑓂𑒖𑒱𑒞𑓀 𑒏𑒫𑒔𑒹𑒢 𑒔 ।
𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒞𑒳 𑒧𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒖𑒨𑒢𑓂𑒞𑒲 𑒣𑒰𑒣𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲 ||
रक्षाहीनन्तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन च ।
सर्व्व रक्षतु मे देवी जयन्ती पापनाशिनी ||

𑒣𑒠𑒧𑒹𑒏𑒢𑓂𑒢 𑒑𑒔𑓂𑒕𑒹𑒞𑓂𑒞𑒳 𑒨𑒠𑒲𑒔𑓂𑒕𑒹𑒔𑓂𑒕𑒳𑒦𑒧𑒰𑒞𑓂𑒧𑒢𑓁 ।
𑒏𑒫𑒔𑒹𑒢𑒰𑒫𑒵𑒞𑒼 𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑓀 𑒨𑒞𑓂𑒩 𑒨𑒞𑓂𑒩𑒻𑒫 𑒑𑒔𑓂𑒕𑒞𑒱 ||
पदमेकन्न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः ।
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ||

𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒞𑒞𑓂𑒩𑒰𑒩𑓂𑒟𑒪𑒰𑒦𑒬𑓂𑒔 𑒫𑒱𑒖𑒨𑒮𑓂𑒮𑒰𑒩𑓂𑒫𑒏𑒰𑒧𑒱𑒏𑓁 ।
𑒨𑓀 𑒨𑓀 𑒔𑒱𑒢𑓂𑒞𑒨𑒞𑒹 𑒏𑒰𑒧𑓀 𑒞𑓀 𑒞𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒢𑒼𑒞𑒱 𑒧𑒰𑒢𑒫𑓁 ||
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयस्सार्वकामिकः ।
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति मानवः ||

𑒣𑒩𑒧𑒻𑒬𑓂𑒫𑒩𑓂𑒨𑒧𑒞𑒳𑒪𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒢𑒼𑒞𑓂𑒨𑒫𑒱𑒏𑒪𑓁 𑒣𑒳𑒧𑒰𑒢𑓂 ।
𑒢𑒱𑒥𑓂𑒩𑓂𑒦𑒨𑒼 𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹 𑒧𑒩𑓂𑒞𑓂𑒨𑓁 𑒮𑓀𑒑𑓂𑒩𑒰𑒧𑒹𑒭𑓂𑒫𑒣𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑓁 ||
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्नोत्यविकलः पुमान् ।
निब्र्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः ||

𑒞𑓂𑒩𑒻𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨𑒹 𑒮 𑒦𑒫𑒹𑒞𑓂𑒣𑒴𑒖𑓂𑒨𑓁 𑒏𑒫𑒔𑒹𑒢𑒰𑒫𑒵𑒞𑓁 𑒣𑒳𑒧𑒰𑒢𑓂 ।
𑒃𑒠𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒏𑒫𑒔𑓀 𑒠𑒹𑒫𑒰𑒢𑒰𑒧𑒣𑒱 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒪𑓂𑒪𑒦𑒧𑓂 ||
त्रैलोक्ये स भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् ।
इदन्तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्ल्लभम् ||

𑒨 𑒃𑒠𑓀 𑒏𑒫𑒔𑓀 𑒡𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒮𑒓𑓂𑒑𑓂𑒩𑒰𑒧𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒫𑒱𑒬𑒹𑒢𑓂𑒢𑒩𑓁 ।
𑒖𑒱𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒔𑒮 𑒩𑒱𑒣𑒴𑒢𑓂𑒞 𑒮𑒩𑓂𑒫𑒰𑒢𑓂𑒏𑒪𑓂𑒨𑒰𑒝𑒲 𑒑𑒵𑒯𑒧𑒰𑒣𑓂𑒢𑒳𑒨𑒰𑒞𑓂 ॥
य इदं कवचं धृत्वा सङ्ग्रामं प्रविशेन्नरः ।
जित्वा चस रिपून्त सर्वान्कल्याणी गृहमाप्नुयात् ॥

𑒨𑓁 𑒣𑒚𑒹𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒨𑒞𑒼 𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑓀 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒮𑒢𑓂𑒡𑓂𑒨𑓀 𑒬𑓂𑒩𑒠𑓂𑒡𑒨𑒰𑒢𑓂𑒫𑒱𑒞𑓁 |
𑒠𑒻𑒫𑒲𑒏𑒪𑒰 𑒦𑒫𑒹𑒞𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒞𑓂𑒩𑒻𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨𑒹 𑒔𑒰𑒣𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑓁 ॥
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः |
दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः ॥

𑒖𑒲𑒫𑒹𑒠𑓂𑒫𑒩𑓂𑒭𑒬𑒞𑓀 𑒮𑒰𑒑𑓂𑒩𑒧𑒣𑒧𑒵𑒞𑓂𑒨𑒳 – 𑒫𑒱𑒫𑒖𑒱𑒞𑓁 ।
𑒢𑒬𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒫𑓂𑒨𑒰𑒡𑒨𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒹 𑒪𑒴𑒞𑒰𑒫𑒱𑒮𑓂𑒤𑒼𑒙𑒏𑒰𑒠𑒨𑓁 ॥
जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु – विवजितः ।
नश्यन्ति व्याधयः सर्व्वे लूताविस्फोटकादयः ।।

𑒮𑓂𑒟𑒰𑒫𑒩𑓀 𑒖𑒓𑓂𑒑𑒧𑓀 𑒔𑒰𑒣𑒱 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒩𑒱𑒧𑓀 𑒔𑒰𑒣𑒱 𑒨𑒠𑓂𑒫𑒱𑒭𑒧𑓂 ।
𑒁𑒦𑒱𑒔𑒰𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒝𑒱 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒨𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒦𑒴𑒞𑒪𑒹 ॥
स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् ।
अभिचाराणि सर्व्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ॥

𑒦𑒴𑒔𑒩𑒰𑓁 𑒐𑒹𑒔𑒩𑒰𑒬𑓂𑒔𑒻𑒫 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒖𑒰𑒬𑓂𑒩𑒼𑒣𑒠𑒹𑒬𑒱𑒏𑒰𑓁 ।
𑒮𑒯𑒖𑒰 𑒏𑒳𑒪𑒖𑒰 𑒧𑒰𑒪𑒰 𑒛𑒰𑒏𑒱𑒢𑒲 𑒬𑒰𑒏𑒱𑒢𑒲𑒞𑒱 𑒔 ||
भूचराः खेचराश्चैव सर्व्वजाश्रोपदेशिकाः ।
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनीति च ||

𑒁𑒢𑓂𑒞𑒩𑒱𑒏𑓂𑒭𑒔𑒩𑒰 𑒒𑒼𑒩𑒰 𑒛𑒰𑒏𑒱𑒢𑓂𑒨𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒯𑒰𑒥𑒪𑒰𑓁 ।
𑒑𑓂𑒩𑒯𑒦𑒵𑒞𑒣𑒱𑒬𑒰𑒔𑒰𑒬𑓂𑒩 𑒨𑒏𑓂𑒭𑒑𑒢𑓂𑒡𑒩𑓂𑒫𑒩𑒰𑒏𑓂𑒭𑒮𑒰𑓁 ||
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ।
ग्रहभृतपिशाचाश्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ||

𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒩𑒰𑒏𑓂𑒭𑒮𑒫𑒹𑒞𑒰𑒪𑒰𑓁 𑒏𑒵𑒭𑓂𑒧𑒰𑒝𑓂𑒛𑒰 𑒦𑒻𑒩𑒫𑒰𑒠𑒨𑓁 ।
𑒢𑒬𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒠𑒩𑓂𑒬𑒢𑒰𑒞𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒏𑒫𑒔𑒹 𑒯𑒵𑒠𑒱 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒹 ।
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कृष्माण्डा भैरवादयः ।
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ।

𑒧𑒰𑒢𑒼𑒢𑓂𑒢𑒞𑒱𑒩𑓂𑒦𑒫𑒹𑒠𑓂𑒩𑒰𑒖𑓂𑒘𑓁 𑒞𑒹𑒖𑒼𑒫𑒵𑒠𑓂𑒡𑒱𑓁 𑒣𑒩𑒰 𑒦𑒫𑒹𑒞𑓂 ।
𑒨𑒬𑒮𑒰 𑒫𑒩𑓂𑒡𑒞𑒹 𑒮𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒏𑒲𑒩𑓂𑒞𑒱𑒧𑒝𑓂𑒛𑒱𑒞 𑒦𑒵𑒞𑒪𑒹 ॥
मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञः तेजोवृद्धिः परा भवेत् ।
यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भृतले ।।

𑒞𑒮𑓂𑒧𑒰𑒖𑒣𑒹𑒞𑓂𑒮𑒠𑒰 𑒦𑒏𑓂𑒞𑒔𑒰 𑒏𑒫𑒔𑓀 𑒏𑒰𑒧𑒠𑓀 𑒧𑒳𑒢𑒹 ।
𑒖𑒣𑒹𑒞𑓂𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲𑓀 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒲𑓀 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒏𑒫𑒔𑒧𑒑𑓂𑒩𑒞𑓁 ||
तस्माजपेत्सदा भक्तचा कवचं कामदं मुने ।
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा कवचमग्रतः ||

𑒁𑒫𑒱𑒒𑓂𑒢𑒹𑒢 𑒦𑒫𑒹𑒞𑓂𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒱𑒬𑓂𑒩𑒝𑓂𑒛𑒲𑒖𑒣-𑒮𑒧𑒳𑒠𑓂𑒦𑒫𑒰 ।
𑒨𑒰𑒫𑒠𑓂𑒦𑒴𑒧𑒝𑓂𑒛𑒪𑓀 𑒡𑒞𑓂𑒞𑒹 𑒮𑒬𑒻𑒪𑒫𑒢𑒏𑒰𑒢𑒢𑒧𑓂 ||
अविघ्नेन भवेत्सिद्धिश्रण्डीजप-समुद्भवा ।
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ||

𑒞𑒰𑒫𑒞𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒞𑒱 𑒧𑒹𑒠𑒱𑒢𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒮𑒢𑓂𑒞𑒞𑒱𑓁 𑒣𑒳𑒞𑓂𑒩𑒣𑒾𑒞𑓂𑒩𑒱𑒏𑒲 ।
𑒠𑒹𑒯𑒰𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒣𑒩𑒧𑓀 𑒮𑓂𑒟𑒰𑒢𑓀 𑒨𑒞𑓂𑒮𑒳𑒩𑒻𑒩𑒣𑒱 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒪𑒦𑒧𑓂 ||
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ।
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् ||

𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒢𑒼𑒞𑒱 𑒣𑒳𑒩𑒳𑒭𑒼 𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑓀 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒰𑒨𑒰 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒰𑒠𑒞𑓁  ॥
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः  ॥

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒏𑒫𑒔𑓀 𑒮𑒧𑓂𑒣𑒴𑒩𑓂𑒝𑒧𑓂 ॥
इति श्री देव्याः कवचं सम्पूर्णम् ॥

Leave a Reply