𑒁𑒟 𑒏𑒲𑒪𑒏𑒧𑓂 अथ कीलकम्

𑓇 𑒢𑒧𑒬𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒨𑒻

ॐ नमश्चण्डिकायै

𑒫𑒱𑒬𑒳𑒠𑓂𑒡𑒖𑓂𑒘𑒰𑒢𑒠𑒹𑒯𑒰𑒨 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒫𑒹𑒠𑒲 𑒠𑒱𑒫𑓂𑒨𑒔𑒏𑓂𑒭𑒳𑒭𑒹 ।
𑒬𑓂𑒩𑒹𑒨𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒞𑒱𑒢𑒱𑒧𑒱𑒞𑓂𑒞𑒰𑒨 𑒢𑒧𑓁 𑒮𑒼𑒧𑒰𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒹 ॥
विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे ।
श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्द्धधारिणे ॥

𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒠𑒻𑒫 𑒣𑒚𑒹𑒠𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑒣𑒱 𑒏𑒲𑒪𑒏𑒧𑓂 ।
𑒮𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒏𑓂𑒭𑒹𑒧𑒧𑒫𑒰𑒣𑓂𑒢𑒼𑒞𑒱 𑒮𑒞𑒞𑓀 𑒖𑒣𑒞𑒞𑓂𑒣𑒩𑓁 ॥
सर्व्वदैव पठेद्यस्तु मन्त्राणामपि कीलकम् ।
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जपतत्परः ॥

𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒨𑒢𑓂𑒞𑓂𑒨𑒳𑒔𑓂𑒔𑒰𑒙𑒢𑒰𑒠𑒲𑒢𑒱 𑒫𑒮𑓂𑒞𑒴𑒢𑒱 𑒮𑒏𑓂𑒪𑒰𑒢𑓂𑒨𑒣𑒱 ।
𑒋𑒞𑒹𑒢 𑒮𑓂𑒞𑒳𑒫𑒞𑒰𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑒫𑒵𑒢𑓂𑒠𑒹𑒢 𑒮𑒱𑒡𑓂𑒨𑒞𑒱 ॥
सिद्धयन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सक्लान्यपि ।
एतेन स्तुवतान्देवी स्तोत्रवृन्देन सिध्यति ॥

𑒢 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒼 𑒢𑒾𑒭𑒡𑒢𑓂𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒢 𑒏𑒱𑒘𑓂𑒔𑒱𑒠𑒣𑒱 𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒞𑒹 ।
𑒫𑒱𑒢𑒰 𑒖𑒣𑓂𑒨𑒹𑒢 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒨𑒹𑒞 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒳𑒔𑓂𑒔𑒰𑒙𑒢𑒰𑒠𑒱𑒏𑒧𑓂 ||
न मन्त्रो नौषधन्तत्र न किञ्चिदपि विद्यते ।
विना जप्येन सिद्धयेत सर्व्वमुच्चाटनादिकम् ||

𑒮𑒧𑒑𑓂𑒩𑒰𑒝𑓂𑒨𑒣𑒱 𑒮𑒹𑒞𑓂𑒮𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒪𑒼𑒏𑒹 𑒬𑒓𑓂𑒏𑒰𑒧𑒱𑒧𑒰𑓀 𑒯𑒩𑓁 ।
𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒢𑒱𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒹𑒫𑒧𑒱𑒠𑓀 𑒬𑒳𑒦𑒧𑓂 ॥
समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोके शङ्कामिमां हरः ।
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्व्वमेवमिदं शुभम् ॥

𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑓀 𑒫𑒻 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒨𑒰𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒞𑒔𑓂𑒔 𑒑𑒳𑒣𑓂𑒞𑒘𑓂𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒮𑓁 ।
𑒮𑒧𑒰𑒣𑓂𑒢𑒼𑒞𑒱 𑒮𑒳𑒣𑒳𑒝𑒨𑒹𑒢 𑒞𑒰𑓀 𑒨𑒟𑒰𑒫𑒢𑓂𑒢𑒱𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒝𑒰𑒧𑓂 ||
स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तञ्चकार सः ।
समाप्नोति सुपुणयेन तां यथावन्निमन्त्रणाम् ||

𑒮𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒏𑓂𑒭𑒹𑒧𑒧𑒫𑒰𑒣𑓂𑒢𑒼𑒞𑒱 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒹𑒞𑒢𑓂𑒢 𑒮𑓀𑒬𑒨𑓁 ।
𑒏𑒵𑒭𑓂𑒝𑒰𑒨𑒰𑓀 𑒫𑒰 𑒔𑒞𑒳𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒬𑓂𑒨𑒰𑒧𑒭𑓂𑒙𑒧𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒫𑒰 𑒮𑒧𑒰𑒯𑒱𑒞𑓁 ॥
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्व्वमेतन्न संशयः ।
कृष्णायां वा चतुर्द्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥

𑒠𑒠𑒰𑒞𑒱 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱𑒑𑒵𑒯𑓂𑒝𑒰𑒞𑒱 𑒢𑒰𑒢𑓂𑒨𑒟𑒻𑒭𑒰 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒨𑒞𑒱 ।
𑒃𑒞𑓂𑒟𑓀 𑒩𑒴𑒣𑒹𑒝 𑒤𑒲𑒪𑒹𑒢 𑒧𑒯𑒰𑒠𑒹𑒫𑒹𑒢 𑒏𑒲𑒪𑒱𑒞𑒧𑓂 ॥
ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसिद्धयति ।
इत्थं रूपेण फीलेन महादेवेन कीलितम् ॥

𑒮 𑒋𑒫 𑒏𑓂𑒭𑒹𑒧𑒧𑒰𑒣𑓂𑒢𑒼𑒞𑒱 𑒮𑒠𑒰 𑒖𑒣𑓂𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒢 𑒮𑓀𑒬𑒨𑓁 ।
𑒨𑒼 𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑒲𑒪𑒰𑓀 𑒫𑒱𑒡𑒰𑒨𑒻𑒢𑒰𑓀 𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑓀𑒖𑒣𑒞𑒱 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒤𑒳𑒙𑒧𑓂 ॥
स एव क्षेममाप्नोति सदा जप्त्वा न संशयः ।
यो निष्कीलां विधायैनां नित्यंजपति संस्फुटम् ॥

𑒮 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑓁 𑒮𑒑𑒝𑓁 𑒮𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒑𑒢𑓂𑒡𑒩𑓂𑒫𑒼 𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹 𑒢𑒩𑓁 ।
𑒢 𑒔𑒻𑒫𑒰𑒣𑓂𑒨𑒙𑒞𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒦𑒨𑓀 𑒏𑓂𑒫𑒰𑒣𑒱 𑒯𑒱 𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹 ॥
स सिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः ।
न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते ॥

𑒢𑒰𑒣𑒧𑒵𑒞𑓂𑒨𑒳𑒫𑒬𑓀 𑒨𑒰𑒞𑒱 𑒧𑒵𑒞𑒼 𑒧𑒼𑒏𑓂𑒭𑒧𑒫𑒰𑒣𑓂𑒢𑒳𑒨𑒰𑒞𑓂 ।
𑒖𑓂𑒘𑒰𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒩𑒦𑓂𑒨 𑒏𑒳𑒩𑓂𑒫𑒲𑒞 𑒯𑓂𑒨𑒏𑒳𑒩𑓂𑒫𑒰𑒝𑒼 𑒫𑒱𑒢𑒬𑓂𑒨𑒞𑒱 ||
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ।
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ||

𑒞𑒞𑒼 𑒖𑓂𑒘𑒰𑒞𑓂𑒫𑒻𑒫 𑒮𑒧𑓂𑒣𑒢𑓂𑒢𑒧𑒱𑒠𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒰𑒩𑒦𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒖𑒢𑒻𑓁 ।
𑒮𑒾𑒦𑒰𑒑𑓂𑒨𑒰𑒠𑒱 𑒔 𑒨𑒞𑓂𑒏𑒱𑒘𑓂𑒔𑒱𑒠𑒵𑒬𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒪𑒪𑒢𑒰𑒖𑒢𑒹 ॥
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम्प्रारभ्यते जनैः ।
सौभाग्यादि च यत्किञ्चिदृश्यते ललनाजने ॥

𑒞𑒞𑓂𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑓀 𑒞𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒮𑒰𑒠𑒹𑒢 𑒞𑒹𑒢 𑒖𑒰𑒣𑓂𑒨𑒧𑒱𑒠𑓀 𑒬𑒳𑒦𑒧𑓂 ।
𑒬𑒢𑒻𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒖𑒣𑓂𑒨𑒧𑒰𑒢𑒹𑓄𑒮𑓂𑒧𑒱𑒿𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑒹 𑒮𑒧𑓂𑒣𑒞𑓂𑒞𑒱𑒩𑒳𑒔𑒏𑒻𑓁 ॥
तत्सर्व्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् ।
शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिँस्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः ॥

𑒦𑒫𑒞𑓂𑒨𑒹𑒫 𑒮𑒧𑒑𑓂𑒩𑒰𑓄𑒣𑒱 𑒞𑒞𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒩𑒦𑓂𑒨𑒧𑒹𑒫 𑒞𑒞𑓂 ।
𑒌𑒬𑓂𑒫𑒩𑓂𑒨𑓀 𑒞𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒮𑒰𑒠𑒹𑒢 𑒮𑒾𑒦𑒰𑒑𑓂𑒨𑒰𑒩𑒼𑒑𑓂𑒨𑒮𑒧𑓂𑒣𑒠𑓁 ॥
भवत्येव समग्राऽपि ततः प्रारभ्यमेव तत् ।
ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः ॥

𑒬𑒞𑓂𑒩𑒳𑒯𑒰𑒢𑒱𑓁 𑒣𑒩𑒼𑒧𑒼𑒏𑓂𑒭𑓁 𑒮𑓂𑒞𑒴𑒨𑒞𑒹 𑒮𑒰 𑒢 𑒏𑒱𑓀 𑒖𑒢𑒻𑓁 ।
𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧𑓀 𑒣𑒚𑒞𑒹 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒯𑓂𑒨𑒑𑓂𑒩𑒹 𑒦𑒴𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒬𑒳𑒔𑒱𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 ॥
शत्रुहानिः परोमोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ।
प्रथमं पठते देव्या ह्यग्रे भूत्वा शुचिस्तथा ॥

𑒏𑒲𑒪𑒏𑒹𑒨𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑒰 𑒣𑒬𑓂𑒔𑒰𑒞𑓂𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲 𑒮𑓂𑒞𑒳𑒞𑒱𑓁 ।
𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑒲𑒪𑒏𑒢𑓂𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑒰 𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑒲𑒪𑒏𑒰𑒩𑒝𑒰𑒞𑓂 ||
कीलकेयं समाख्याता पश्चात्सप्तशती स्तुतिः ।
निष्कीलकन्ततः कृत्वा ख्याता निष्कीलकारणात् ||

𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔𑒻𑒫 𑒫 𑒧𑒯𑒰𑒦𑒏𑓂𑒞𑒨𑒰 𑒞𑒹𑒢𑒰𑒦𑒲𑒭𑓂𑒙𑒤𑒪𑒰 𑒦𑒫𑒹𑒞𑓂 ।
देव्याश्चैव व महाभक्तया तेनाभीष्टफला भवेत् ।

𑒨𑓁 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑒧𑒹𑒞𑒠𑒢𑒳𑒫𑒰𑒮𑒩𑒧𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰𑒨𑒰𑓁
𑒬𑓂𑒩𑒹𑒨𑒮𑓂𑒏𑒩𑒧𑓂𑒣𑒚𑒞𑒱 𑒫𑒰 𑒨𑒠𑒱 𑒫𑒰 𑒬𑒵𑒝𑒼𑒞𑒱 ॥
𑒮𑒯𑓂𑒨𑒻𑒯𑒱𑒏𑓀 𑒤𑒪𑒧𑒫𑒰𑒣𑓂𑒨 𑒫𑒱𑒩𑒰𑒖𑒞𑒹𑓄𑒮𑒾
𑒖𑒰𑒨𑒹𑒞 𑒮 𑒣𑓂𑒩𑒱𑒨𑒞𑒧𑒼 𑒧𑒠𑒱𑒩𑒹𑒏𑓂𑒭𑒝𑒰𑒢𑒰𑒧𑓂 ॥
यः स्तोत्रमेतदनुवासरमम्बिकायाः
श्रेयस्करम्पठति वा यदि वा शृणोति ।।
सह्यैहिकं फलमवाप्य विराजतेऽसौ
जायेत स प्रियतमो मदिरेक्षणानाम् ॥

* 𑒃𑒞𑒱 𑒏𑒲𑒪𑒏𑒮𑓂𑒞𑒼𑒞𑓂𑒩𑒧𑓂 *
* इति कीलकस्तोत्रम् *

Leave a Reply