𑒁𑒟 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 – अथ नवार्ण्णविधिः

𑒁𑒟 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 ।

अथ नवार्ण्णविधिः ।

𑒁𑒮𑓂𑒨 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒰𑒇𑒭𑒨𑓁 𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳𑒭𑓂𑒝𑒱𑒑𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒦𑒬𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑓂𑒨𑒼𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑓁, 𑒌𑒿 𑒥𑒲𑒖𑒧𑓂; 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑓁; 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒏𑒲𑒪𑒧𑓂, 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒟𑒹 𑒖𑒣𑒹 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥

अस्य श्री नवार्ण्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराऋषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्योदेवताः, ऐँ बीजम्; ह्रीँ शक्तिः; क्लीँ कीलम्, श्री महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥

𑒁𑒟 𑒇𑒭𑓂𑒨𑒰𑒠𑒱𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 ।

अथ ऋष्यादिन्यासः ।

𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒇𑒭𑒱𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁 𑒬𑒱𑒩𑒮𑒱 ।
𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳 𑒭𑓂𑒝𑓂𑒑𑒱𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒣𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒼𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁, 𑒧𑒳𑒐𑒹 ।
𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒢𑒧𑓁 𑒯𑒵𑒠𑒱 ।
𑒌𑒿 𑒥𑒲𑒖𑒰𑒨 𑒢𑒧𑓁, 𑒑𑒵𑒯𑓂𑒨𑒹 ।
𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒨𑒹 𑒢𑒧𑓁, 𑒣𑒰𑒠𑒨𑒼𑓁, 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒏𑒲𑒪𑒏𑒰𑒨 𑒢𑒧𑓁, 𑒢𑒰𑒦𑒾 ॥

ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषिभ्यो नमः शिरसि ।
गायत्र्यु ष्ण्गिनुष्टुप्छन्दोभ्यो नमः, मुखे ।
महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः हृदि ।
ऐँ बीजाय नमः, गृह्ये ।
ह्रीँ शक्तये नमः, पादयोः, क्लीँ कीलकाय नमः, नाभौ ॥

𑒁𑒟 𑒏𑒩𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 |

अथ करन्यासः |

𑓇 𑒌𑒿 𑒁𑒓𑓂𑒑𑒳𑒭𑓂𑒙𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒢𑒧𑓁 ।
𑓇 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒞𑒩𑓂𑒖𑒢𑒲𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒮𑓂𑒫𑒰𑒯𑒰 ।
𑓇 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒧𑒡𑓂𑒨𑒧𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒫𑒭𑒙𑓂 |
𑓇 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰𑒨𑒻 𑒁𑒢𑒰𑒧𑒱𑒏𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒯𑒳𑒿 ।
𑓇 𑒫𑒱𑒔𑓂𑒔𑒹 𑒏𑒢𑒱𑒭𑓂𑒚𑒱𑒏𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒫𑒾𑒭𑒙𑓂 ।
𑓇 𑒌𑓀 𑒯𑓂𑒩𑒲𑓀 𑒏𑓂𑒪𑒲𑓀 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰𑒨𑒻 𑒫𑒱𑒔𑓂𑒔𑒹 𑒏𑒩𑒞𑒪𑒏𑒩𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒢𑒧𑓁 ।
𑒋𑒫𑓀 𑒯𑒵𑒠𑒨𑒰𑒠𑒱𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 । 𑒞𑒞𑒼𑓄𑒏𑓂𑒭𑒩𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 ।
𑓇 𑒌𑓀 𑒢𑒧𑓁, 𑒬𑒱𑒐𑒰𑒨𑒰𑒧𑓂 ।
𑓇 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒢𑒧𑓁, 𑒠𑒏𑓂𑒭𑒱𑒝𑒢𑒹𑒞𑓂𑒩𑒹 |
𑓇 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒢𑒧𑓁, 𑒫𑒰𑒧𑒢𑒹𑒞𑓂𑒩𑒹 |
𑓇 𑒔𑒰𑒿 𑒢𑒧𑓁, 𑒠𑒏𑓂𑒭𑒱𑒝𑒏𑒩𑓂𑒝𑒹 |
𑓇 𑒧𑒳𑒿 𑒢𑒧𑓁, 𑒫𑒰𑒧𑒏𑒩𑓂𑒝𑒹 |
𑓇 𑒛𑒰𑒿 𑒢𑒧𑓁, 𑒠𑒏𑓂𑒭𑒱𑒝𑒢𑒰𑒮𑒰𑒨𑒰𑒧𑓂 ।
𑓇 𑒨𑒹𑒿 𑒢𑒧𑓁, 𑒫𑒰𑒧𑒢𑒰𑒮𑒰𑒨𑒰𑒧𑓂 ।
𑓇 𑒫𑒱𑒿 𑒢𑒧𑓁, 𑒧𑒳𑒐𑒹 ।
𑓇 𑒔𑓂𑒔𑒹𑒿 𑒢𑒧𑓁, 𑒑𑒳𑒯𑓂𑒨𑒹 ।
𑒋𑒫𑓀 𑒫𑒱𑒢𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨𑒰𑒭𑓂𑒙𑒫𑒰𑒩𑓀 𑒧𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒫𑓂𑒨𑒰𑒣𑒏𑓀 𑒏𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒞𑓂 ||
𑓇 𑒌𑒿 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒔𑓂𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 |
𑓇 𑒌𑒿 𑒂𑒑𑓂𑒢𑒹𑒨𑓂𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ।
𑓇 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒠𑒏𑓂𑒭𑒱𑒝𑒰𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ।
𑓇 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒢𑒻𑒇𑒞𑓂𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ।
𑓇 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒲𑒔𑓂𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ।
𑒍𑒿 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒫𑒰𑒨𑒫𑓂𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ।
𑒍𑒿 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰𑒨𑒻 𑒅𑒠𑒲𑒔𑓂𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ।
𑒍𑒿 𑒫𑒱𑒔𑓂𑒔𑒹 𑒄𑒬𑒰𑒢𑓂𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ।
𑒍𑒿 𑒌𑒿 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰𑒨𑒻 𑒫𑒱𑒔𑓂𑒔𑒹 𑒆𑒩𑓂𑒡𑓂𑒫𑒰𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ।
𑒍𑒿 𑒌𑒿 𑒯𑓂𑒩𑒲𑒿 𑒏𑓂𑒪𑒲𑒿 𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒰𑒨𑒻 𑒫𑒱𑒔𑓂𑒔𑒹 𑒦𑒴𑒧𑓂𑒨𑒻 𑒢𑒧𑓁 ||

ॐ ऐँ अङ्गुष्टाभ्यान्नमः ।
ॐ ह्रीँ तर्जनीभ्यां स्वाहा ।
ॐ क्लीँ मध्यमाभ्यां वषट् |
ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां हुँ ।
ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां वौषट् ।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।
एवं हृदयादिन्यासः । ततोऽक्षरन्यासः ।
ॐ ऐं नमः, शिखायाम् ।
ॐ ह्रीँ नमः, दक्षिणनेत्रे |
ॐ क्लीँ नमः, वामनेत्रे |
ॐ चाँ नमः, दक्षिणकर्णे |
ॐ मुँ नमः, वामकर्णे |
ॐ डाँ नमः, दक्षिणनासायाम् ।
ॐ येँ नमः, वामनासायाम् ।
ॐ विँ नमः, मुखे ।
ॐ च्चेँ नमः, गुह्ये ।
एवं विन्यस्याष्टवारं मूलेन व्यापकं कुर्य्यात् ||
ॐ ऐँ प्राच्यै नमः |
ॐ ऐँ आग्नेय्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ दक्षिणायै नमः ।
ॐ ह्रीँ नैऋत्यै नमः ।
ॐ क्लीँ प्रतीच्यै नमः ।
ओँ क्लीँ वायव्यै नमः ।
ओँ चामुण्डायै उदीच्यै नमः ।
ओँ विच्चे ईशान्यै नमः ।
ओँ ऐँ ह्रीँ क्लीँ चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः ।
ओँ ऐँ ह्रीँ क्लीँ चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः ||

* 𑒁𑒟 𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑒧𑓂 *

* अथ ध्यानम् *

𑒐𑒛𑓃𑒑𑒘𑓂𑒔𑒏𑓂𑒩𑒑𑒠𑒹𑒭𑒳 𑒔𑒰𑒣𑒣𑒩𑒱𑒒𑒰𑒘𑓂𑒕𑒴𑒪𑒧𑓂𑒦𑒳𑒬𑒳𑒝𑓂𑒛𑒲𑓀 𑒬𑒱𑒩𑓁,
𑒬𑒓𑓂𑒐𑓀 𑒮𑒢𑓂𑒠𑒡𑒞𑒲𑓀 𑒏𑒩𑒻𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒱𑒢𑒨𑒢𑒰𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒓𑓂𑒑𑒦𑒴𑒭𑒰𑒫𑒵𑒞𑒰𑒧𑓂।
𑒢𑒲𑒪𑒰𑒬𑓂𑒧𑒠𑓂𑒨𑒳𑒞𑒱𑒧𑒰𑒮𑓂𑒨𑒣𑒰𑒠𑒠𑒬𑒏𑒰𑓀 𑒮𑒹𑒫𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒱𑒏𑒰𑓀,
𑒨𑒰𑒧𑒮𑓂𑒞𑒾𑒞𑓂𑒮𑓂𑒫𑒣𑒱𑒞𑒹 𑒯𑒩𑒾 𑒏𑒧𑒪𑒖𑒼-𑒯𑒢𑓂𑒞𑒳𑒧𑓂𑒧𑒡𑒳𑒓𑓂𑒏𑒻𑒙𑒦𑒧𑓂॥𑓑॥

खड़गञ्चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलम्भुशुण्डीं शिरः,
शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्व्वाङ्गभूषावृताम्।
नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां,
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो-हन्तुम्मधुङ्कैटभम्॥१॥

𑒁𑒏𑓂𑒭𑒮𑓂𑒩𑒏𑓂𑒣𑒩𑒬𑒳𑒓𑓂𑒑𑒠𑒹𑒭𑒳𑒏𑒳𑒪𑒱𑒬𑒧𑓂𑒣𑒠𑓂𑒧𑒢𑓂𑒡𑒢𑒳𑓁 𑒏𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂,
𑒠𑒝𑓂𑒛𑓀 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒧𑒮𑒱𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧 𑒖𑒪𑒖𑓀 𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰𑓀 𑒮𑒳𑒩𑒰𑒦𑒰𑒖𑒢𑒧𑓂।
𑒬𑒴𑒪𑒧𑓂𑒣𑒰𑒬𑒮𑒳𑒠𑒩𑓂𑒬𑒢𑒹 𑒔 𑒠𑒡𑒞𑒲𑓀 𑒯𑒮𑓂𑒞𑒻𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒮𑒢𑓂𑒢𑒰𑒢𑒢𑒰𑓀,
𑒮𑒹𑒫𑒹 𑒮𑒻𑒩𑒱𑒦𑒧𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒱𑒢𑒲𑒧𑒱𑒯 𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑓀 𑒮𑒩𑒼𑒖𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂॥𑓒॥

अक्षस्रक्परशुङ्गदेषुकुलिशम्पद्मन्धनुः कण्डिकाम्,
दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्।
शूलम्पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां,
सेवे सैरिभमर्द्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्॥२॥

𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰𑒬𑒴𑒪𑒯𑒪𑒰𑒢𑒱 𑒬𑒓𑓂𑒐𑒧𑒳𑒮𑒪𑒹 𑒔𑒏𑓂𑒩𑓀 𑒡𑒢𑒳𑓁 𑒮𑒰𑒨𑒏𑓀,
𑒯𑒮𑓂𑒞𑒰𑒥𑓂𑒖𑒻𑒩𑓂𑒠𑒡𑒞𑒲𑓀 𑒒𑒢𑒰𑒢𑓂𑒞𑒫𑒱𑒪𑒮𑒔𑓂𑒕𑒲𑒞𑒰𑓀𑒬𑒳𑒞𑒳𑒪𑓂𑒨𑒣𑓂𑒩𑒦𑒰𑒧𑓂।
𑒑𑒾𑒩𑒲𑒠𑒹𑒯-𑒮𑒧𑒳𑒠𑓂𑒦𑒫𑒰𑓀 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒢𑒨𑒢𑒰𑒧𑒰𑒡𑒰𑒩𑒦𑒴𑒞𑒰𑓀 𑒧𑒯𑒰-
𑒣𑒴𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒧𑒞𑓂𑒩 𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲𑒧𑒢𑒳𑒦𑒖𑒹𑒔𑓂𑒕𑒳𑒧𑓂𑒦𑒰𑒠𑒱 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒱𑒢𑒲𑒧𑓂॥𑓓॥

घण्टाशूलहलानि शङ्‌खमुसले चक्रं धनुः सायकं,
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्।
गौरीदेह-समुद्भवां त्रिनयनामाधारभूतां महा-
पूर्व्वामत्र सरस्वतीमनुभजेच्छुम्भादि दैत्यार्द्दिनीम्॥३॥

𑒃𑒞𑒱 𑒣𑒚𑒱𑒞𑓂𑒫𑒰𑓄𑒭𑓂𑒙𑒼𑒞𑓂𑒞𑒩𑒬𑒞𑒮𑓀𑒐𑓂𑒨𑒨𑒰 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒩𑒰𑒖𑓀 𑒖𑒣𑒹𑒞𑓂 ॥

इति पठित्वाऽष्टोत्तरशतसंख्यया मन्त्रराजं जपेत् ॥

𑒃𑒞𑒱 𑒢𑒫𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝 𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 ॥

इति नवार्ण्ण विधिः ॥

Leave a Reply