𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒫𑒡𑓁॥𑓙॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधः॥९॥

𑒩𑒰𑒖𑒼𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥

राजोवाच॥१॥

𑒫𑒱𑒔𑒱𑒞𑓂𑒩𑒧𑒱𑒠𑒧𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒦𑒑𑒫𑒢𑓂𑒦𑒫𑒞𑒰 𑒧𑒧।
𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔𑒠𑒩𑒱𑒞𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒫𑒡𑒰𑒬𑓂𑒩𑒱𑒞𑒧𑓂॥𑓒॥

विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्भवता मम।
देव्याश्चदरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्॥२॥

𑒦𑒴𑒨𑒬𑓂𑒔𑒹𑒔𑓂𑒕𑒰𑒧𑓂𑒨𑒯𑓀 𑒬𑓂𑒩𑒼𑒞𑒳𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒹 𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹।
𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼 𑒨𑒞𑓂𑒏𑒩𑓂𑒧 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒬𑓂𑒔𑒰𑒞𑒱𑒏𑒼𑒣𑒢𑓁॥𑓓॥

भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते।
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः॥३॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓔॥

ऋषिरुवाच॥४॥

𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒏𑒼𑒣𑒧𑒞𑒳𑒪𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒥𑒲𑒖𑒹 𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹।
𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒰𑒮𑒳𑒩𑒼 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒬𑓂𑒔𑒹 𑒯𑒞𑒹𑒭𑓂𑒫𑒢𑓂𑒨𑒹𑒭𑒳 𑒔𑒰𑒯𑒫𑒹॥𑓕॥

चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते।
शुम्भासुरो निशुम्भश्चे हतेष्वन्येषु चाहवे॥५॥

𑒯𑒢𑓂𑒨𑒧𑒰𑒢𑓀 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑓀 𑒫𑒱𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨𑒰𑒧𑒩𑓂𑒭𑒧𑒳𑒠𑓂𑒫𑒯𑒢𑓂।
𑒁𑒦𑓂𑒨𑒡𑒰𑒫𑒢𑓂𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼𑓄𑒟 𑒧𑒳𑒐𑓂𑒨𑒨𑒰𑒮𑒳𑒩𑒮𑒹𑒢𑒨𑒰॥𑓖॥

हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्।
अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया॥६॥

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒑𑓂𑒩𑒞𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒹 𑒣𑒰𑒩𑓂𑒬𑓂𑒫𑒩𑒨𑒼𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁।
𑒮𑒢𑓂𑒠𑒭𑓂𑒙𑒾𑒭𑓂𑒚𑒣𑒳𑒙𑒰𑓁 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒰 𑒯𑒢𑓂𑒞𑒳𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒳𑒣𑒰𑒨𑒨𑒳𑓁॥𑓗॥

तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वरयोश्च महाऽसुराः।
सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुन्देवीमुपाययुः॥७॥

𑒂𑒖𑒑𑒰𑒧 𑒧𑒯𑒰𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑓁 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒮𑓂𑒫𑒥𑒪𑒻𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒵𑒞𑓁।
𑒢𑒱𑒯𑒢𑓂𑒞𑒳𑒘𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑓀 𑒏𑒼𑒣𑒰𑒞𑓂𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑒢𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒰𑒞𑒵𑒦𑒱𑓁॥𑓘॥

आजगाम महावीर्य्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्व्वृतः।
निहन्तुञ्चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः॥८॥

𑒞𑒞𑒼 𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑒧𑒞𑒲𑒫𑒰𑒮𑒲𑒠𑓂𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒨𑒼𑓁।
𑒬𑒩𑒫𑒩𑓂𑒭𑒧𑒞𑒲𑒫𑒼𑒑𑓂𑒩𑓀 𑒧𑒹𑒒𑒨𑒼𑒩𑒱𑒫 𑒫𑒩𑓂𑒭𑒞𑒼𑓁॥𑓙॥

ततो युद्धमतीवासीद्देव्याः शुम्भनिशुम्भयोः।
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः॥९॥

𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰𑒘𑓂𑒕𑒩𑒰𑒿𑒮𑓂𑒞𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒮𑓂𑒫𑒬𑒩𑒼𑒞𑓂𑒏𑒩𑒻𑓁।
𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒔𑒰𑒓𑓂𑒑𑒹𑒭𑒳 𑒬𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒾𑒒𑒻𑒩𑒮𑒳𑒩𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒾॥𑓑𑓐॥

चिच्छेदास्ताञ्छराँस्ताभ्यां चण्डिकास्वशरोत्करैः।
ताड़यामास चाङ्‌गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ॥१०॥

𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼 𑒢𑒱𑒬𑒱𑒞𑓀 𑒐𑒛𑓂𑒑𑒘𑓂𑒔𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒔𑒰𑒠𑒰𑒨 𑒮𑒳𑒣𑓂𑒩𑒦𑒧𑓂।
𑒁𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨𑒢𑓂𑒧𑒴𑒩𑓂𑒡𑓂𑒢𑒱 𑒮𑒱𑓀𑒯𑓀 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒰𑒯𑒢𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂॥𑓑𑓑॥

निशुम्भो निशितं खड्‌गञ्चर्म्मचादाय सुप्रभम्।
अताड़यन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्॥११॥

𑒞𑒰𑒛𑓃𑒱𑒞𑒹 𑒫𑒰𑒯𑒢𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒏𑓂𑒭𑒳𑒩𑒣𑓂𑒩𑒹𑒝𑒰𑒮𑒱𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂।
𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒮𑓂𑒨𑒰𑒬𑒳 𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒔𑒩𑓂𑒧 𑒔𑒰𑒣𑓂𑒨𑒭𑓂𑒙𑒔𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒏𑒧𑓂॥𑓑𑓒॥

ताड़िते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्।
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्॥१२॥

𑒕𑒱𑒢𑓂𑒢𑒹 𑒔𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒝𑒱 𑒐𑒛𑓂𑒑𑒹 𑒔 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑓀 𑒔𑒱𑒏𑓂𑒭𑒹𑒣𑒮𑒼𑓄𑒮𑒳𑒩:।
𑒞𑒰𑒧𑒣𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒠𑓂𑒫𑒱𑒡𑒰 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹𑒝𑒰𑒦𑒱𑒧𑒳𑒐𑒰𑒑𑒞𑒰𑒧𑓂॥𑓑𑓓॥

छिन्ने चर्म्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुर:।
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्॥१३॥

𑒏𑒼𑒣𑒰𑒡𑓂𑒧𑒰𑒞𑒼 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼𑓄𑒟 𑒬𑒴𑒪𑓀 𑒖𑒑𑓂𑒩𑒰𑒯 𑒠𑒰𑒢𑒫𑓁।
𑒂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒧𑒳𑒭𑓂𑒙𑒱𑒣𑒰𑒞𑒹𑒢 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒞𑒔𑓂𑒔𑒰𑒣𑓂𑒨𑒔𑒴𑒩𑓂𑒝𑒨𑒞𑓂॥𑓑𑓔॥

कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः।
आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्॥१४॥

𑒂𑒫𑒱𑒡𑓂𑒨𑒰𑒟 𑒑𑒠𑒰𑓀 𑒮𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒔𑒱𑒏𑓂𑒭𑒹𑒣 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱।
𑒮𑒰𑒣𑒱 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒦𑒱𑒢𑓂𑒢𑒰 𑒦𑒮𑓂𑒧𑒞𑓂𑒫𑒧𑒰𑒑𑒞𑒰॥𑓑𑓕॥

आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकाम्प्रति।
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता॥१५॥

𑒞𑒞𑓁 𑒣𑒩𑒬𑒳𑒯𑒮𑓂𑒞𑓀 𑒞𑒧𑒰𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑓀 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒣𑒳𑒓𑓂𑒑𑒫𑒧𑓂।
𑒂𑒯𑒞𑓂𑒨 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒥𑒰𑒝𑒾𑒒𑒻𑒩𑒣𑒰𑒞𑒨𑒞 𑒦𑒴𑒞𑒪𑒹॥𑓑𑓖॥

ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्‌गवम्।
आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले॥१६॥

𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱𑒢𑓂𑒢𑒱𑒣𑒞𑒱𑒞𑒹 𑒦𑒴𑒧𑒾 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒹 𑒦𑒲𑒧𑒫𑒱𑒏𑓂𑒩𑒧𑒹।
𑒦𑓂𑒩𑒰𑒞𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒲𑒫 𑒮𑓀𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒨𑒨𑒾 𑒯𑒢𑓂𑒞𑒳𑒧𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓑𑓗॥

तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे।
भ्रातर्य्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्॥१७॥

𑒮 𑒩𑒟𑒮𑓂𑒟𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄𑒞𑓂𑒨𑒳𑒔𑓂𑒔𑒻𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒵𑒯𑒲𑒞𑒣𑒩𑒧𑒰𑓄𑓄𑒨𑒳𑒡𑒻𑓁।
𑒦𑒳𑒖𑒻𑒩𑒭𑓂𑒙𑒰𑒦𑒱𑒩𑒞𑒳𑒪𑒻𑒩𑒖𑓂𑒘𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑓂𑒨𑒰𑒣𑓂𑒨𑒰𑒬𑒹𑒭𑒧𑓂𑒥𑒦𑒾 𑒢𑒦𑓁॥𑓑𑓘॥
स रथस्थस्तथाऽत्युच्चैर्ग्गृहीतपरमाऽऽयुधैः।
भुजैरष्टाभिरतुलैरज्ञर्व्व्याप्याशेषम्बभौ नभः॥१८॥

𑒞𑒧𑒰𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒪𑒼𑒏𑓂𑒨 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒬𑒓𑓂𑒐𑒧𑒫𑒰𑒠𑒨𑒞𑓂।
𑒖𑓂𑒨𑒰𑒬𑒥𑓂𑒠𑒘𑓂𑒔𑒰𑒣𑒱 𑒡𑒢𑒳𑒭𑒬𑓂𑒔𑒏𑒰𑒩𑒰𑒞𑒲𑒫 𑒠𑒳𑒮𑓂𑒮𑒯𑒧𑓂॥𑓑𑓙॥

तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्‌खमवादयत्।
ज्याशब्दञ्चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम्॥१९॥

𑒣𑒴𑒩𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒏𑒏𑒳𑒦𑒼 𑒢𑒱𑒖𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰𑒮𑓂𑒫𑒢𑒹𑒢 𑒔।
𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒢𑓂𑒞𑒹𑒖𑒼𑒫𑒡𑒫𑒱𑒡𑒰𑒨𑒱𑒢𑒰॥𑓒𑓐॥

पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च।
समस्तदैत्यसैन्यानान्तेजोवधविधायिना॥२०॥

𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒱𑓀𑒯𑒼 𑒧𑒯𑒰𑒢𑒰𑒠𑒻𑒮𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰𑒖𑒱𑒞𑒹𑒦𑒧𑒯𑒰𑒧𑒠𑒻𑓁।
𑒣𑒴𑒩𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒑𑒑𑒢𑓀 𑒑𑒰𑒢𑓂𑒞𑒟𑒼𑒣𑒠𑒱𑒬𑒼𑒠𑒬॥𑓒𑓑॥
ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः।
पूरयामास गगनं गान्तथोपदिशोदश॥२१॥

𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒮𑒧𑒳𑒞𑓂𑒣𑒞𑓂𑒨 𑒑𑒑𑒢𑓀 𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒰𑒧𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨𑒞𑓂।
𑒏𑒩𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒞𑒢𑓂𑒢𑒱𑒢𑒰𑒠𑒹𑒢 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒏𑓂𑒮𑓂𑒫𑒢𑒰𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒱𑒩𑒼𑒯𑒱𑒞𑒰𑓁॥𑓒𑓒॥
ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताड़यत्।
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः॥२२॥

𑒁𑒙𑓂𑒙𑒰𑒙𑓂𑒙𑒯𑒰𑒮𑒧𑒬𑒱𑒫𑓀 𑒬𑒱𑒫𑒠𑒴𑒞𑒲 𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒯।
𑒞𑒻𑓁 𑒬𑒥𑓂𑒠𑒻𑒩𑒮𑒳𑒩𑒰𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹𑒮𑒳𑓁 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒧𑓂𑒣𑒩𑒨𑓂𑒿𑒨𑒨𑒾॥𑓒𑓓॥
अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकार ह।
तैः शब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपम्परय्ँययौ॥२३॥

𑒠𑒳𑒩𑒰𑒞𑓂𑒧𑒿𑒮𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒹𑒞𑒱 𑒫𑓂𑒨𑒰𑒖𑒯𑒰𑒩𑒰𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰 𑒨𑒠𑒰।
𑒞𑒠𑒰 𑒖𑒨𑒹𑒞𑓂𑒨𑒦𑒱𑒯𑒱𑒞𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒻𑒩𑒰𑒏𑒰𑒬𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒻𑓁॥𑓒𑓔॥
दुरात्मँस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा।
तदा जयेत्यभिहितन्देवैराकाशसंस्थितैः॥२४॥

𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒹𑒢𑒰𑒑𑒞𑓂𑒨 𑒨𑒰 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑓂𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒖𑓂𑒫𑒰𑒪𑒰𑒞𑒱𑒦𑒲𑒭𑒝𑒰।
𑒂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒲 𑒫𑒯𑓂𑒢𑒱𑒏𑒴𑒙𑒰𑒦𑒰 𑒮𑒰 𑒢𑒱𑒩𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒧𑒯𑒼𑒪𑓂𑒏𑒨𑒰॥𑓒𑓕॥
शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा।
आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया॥२५॥

𑒮𑒱𑓀𑒯𑒢𑒰𑒠𑒹𑒢 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒮𑓂𑒨 𑒫𑓂𑒨𑒰𑒣𑓂𑒞𑓀 𑒪𑒼𑒏𑒞𑓂𑒩𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒩𑒧𑓂।
𑒢𑒱𑒩𑓂𑒒𑒰𑒞𑒢𑒱𑓁𑒮𑓂𑒫𑒢𑒼 𑒒𑒼𑒩𑒼 𑒖𑒱𑒞𑒫𑒰𑒢𑒫𑒢𑒲𑒣𑒞𑒹॥𑓒𑓖॥
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्।
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते॥२६॥

𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒰𑒘𑓂𑒕𑒩𑒰𑒢𑓂𑒠𑒹𑓂𑒫𑒲 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒯𑒱𑒞𑒰𑒘𑓂𑒕𑒩𑒰𑒢𑓂।
𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒮𑓂𑒫𑒬𑒩𑒻𑒩𑒳𑒑𑓂𑒩𑒻𑓁 𑒬𑒞𑒬𑒼𑓄𑒟 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑒬𑓁॥𑓒𑓗॥
शुम्भमुक्ताञ्छरान्दे्वी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्।
चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः॥२७॥

𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒰 𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢𑒰𑒦𑒱𑒖𑒒𑒰𑒢 𑒞𑒧𑓂।
𑒮 𑒞𑒠𑒰𑒦𑒱𑒯𑒞𑒼 𑒦𑒴𑒧𑒾 𑒧𑒴𑒩𑓂𑒔𑓂𑒕𑒱𑒞𑒼 𑒢𑒱𑒣𑒣𑒰𑒞𑒯॥𑓒𑓘॥
ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्।
स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातह॥२८॥

𑒞𑒞𑒼 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒮𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒨 𑒔𑒹𑒞𑒢𑒰𑒧𑒰𑒞𑓂𑒞𑒏𑒰𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒳𑒏𑓁।
𑒂𑒖𑒒𑒰𑒢 𑒬𑒩𑒻𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲𑒓𑓂𑒏𑒰𑒪𑒲𑓀 𑒏𑒹𑒮𑒩𑒱𑒝𑓀 𑒞𑒟𑒰॥𑓒𑓙॥
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्म्मुकः।
आजघान शरैर्द्देवीङ्कालीं केसरिणं तथा॥२९॥

𑒣𑒳𑒢𑒬𑓂𑒔𑒬 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒥𑒰𑒯𑒴𑒢𑒰𑒧𑒨𑒳𑒞𑒢𑓂𑒠𑒢𑒳𑒖𑒹𑒬𑓂𑒫𑒟𑒩𑓁।
𑒔𑒏𑓂𑒩𑒰𑒨𑒳𑒡𑒹𑒢 𑒠𑒱𑒞𑒱𑒖𑒬𑓂𑒕𑒰𑒠𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓓𑓐॥
पुनश्चश कृत्वा बाहूनामयुतन्दनुजेश्वथरः।
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्॥३०॥

𑒞𑒞𑒼 𑒦𑒑𑒫𑒞𑒲 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒰 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰 𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞𑒱𑒢𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲।
𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒞𑒰𑒢𑒱 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒮𑓂𑒫𑒬𑒩𑒻𑓁 𑒮𑒰𑒨𑒏𑒰𑓀𑒬𑓂𑒔𑒬 𑒞𑒰𑒢𑓂॥𑓓𑓑॥
ततो भगवती क्रुद्धा दुर्ग्गा दुर्ग्गार्त्तिनाशिनी।
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्चश तान्॥३१॥

𑒞𑒞𑒼 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒼 𑒫𑒹𑒑𑒹𑒢 𑒑𑒠𑒰𑒧𑒰𑒠𑒰𑒨 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂।
𑒁𑒦𑓂𑒨𑒡𑒰𑒫𑒞 𑒫𑒻 𑒯𑒢𑓂𑒞𑒳𑒢𑓂𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒮𑒹𑒢𑒰𑒮𑒧𑒰𑒫𑒵𑒞𑓁॥𑓓𑓒॥
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्।
अभ्यधावत वै हन्तुन्दैत्यसेनासमावृतः॥३२॥

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒣𑒞𑒞 𑒋𑒫𑒰𑒬𑒳 𑒑𑒠𑒰𑒘𑓂𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰।
𑒐𑒛𑓂𑒑𑒹𑒢 𑒬𑒱𑒞𑒡𑒰𑒩𑒹𑒝 𑒮 𑒔 𑒬𑒴𑒪𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒠𑒠𑒹॥𑓓𑓓॥
तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेद चण्डिका।
खड्‌गेन शितधारेण स च शूलं समाददे॥३३॥

𑒬𑒴𑒪𑒯𑒮𑓂𑒞𑒢𑓂𑒮𑒧𑒰𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑓀 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒧𑒧𑒩𑒰𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒢𑒧𑓂।
𑒯𑒵𑒠𑒱 𑒫𑒱𑒫𑓂𑒨𑒰𑒡 𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒫𑒹𑒑𑒰𑒫𑒱𑒠𑓂𑒡𑒹𑒢 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰॥𑓓𑓔॥
शूलहस्तन्समायान्तं निशुम्भममरार्द्दनम्।
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका॥३४॥

𑒦𑒱𑒢𑓂𑒢𑒮𑓂𑒨 𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒯𑒵𑒠𑒨𑒰𑒢𑓂𑒢𑒱𑓁 𑒮𑒵𑒞𑒼𑓄𑒣𑒩𑓁।
𑒧𑒯𑒰𑒥𑒪𑒼 𑒧𑒯𑒰𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒹𑒞𑒱 𑒣𑒳𑒩𑒳𑒭𑒼𑓄𑒫𑒠𑒢𑓂॥𑓓𑓕॥
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निः सृतोऽपरः।
महाबलो महावीर्य्यस्तिष्ठेति पुरुषोऽवदन्॥३५॥

𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑓂𑒩𑒰𑒧𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒣𑓂𑒩𑒯𑒮𑓂𑒨 𑒮𑓂𑒫𑒢𑒫𑒞𑓂𑒞𑒞𑓁।
𑒬𑒱𑒩𑒬𑓂𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒐𑒛𑓂𑒑𑒹𑒢 𑒞𑒞𑒼𑓄𑒮𑒰𑒫𑒣𑒞𑒠𑓂𑒦𑒳𑒫𑒱॥𑓓𑓖॥
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः।
शिरश्चिच्छेद खड्‌‍गेन ततोऽसावपतद्भुवि॥३६॥

𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒱𑓀𑒯𑒬𑓂𑒔𑒐𑒰𑒠𑒼𑒑𑓂𑒩𑒢𑓂𑒠𑓀𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒰𑒏𑓂𑒭𑒳𑒝𑓂𑒝𑒬𑒱𑒩𑒼𑒡𑒩𑒰𑒢𑓂।
𑒁𑒮𑒳𑒩𑒰𑒿𑒮𑓂𑒞𑒰𑒿𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒬𑒱𑒫𑒠𑒴𑒞𑒲 𑒞𑒟𑒰𑓄𑒣𑒩𑒰𑒢𑓂॥𑓓𑓗॥
ततः सिंहश्चखादोग्रन्दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्।
असुराँस्ताँस्तथा काली शिवदूती तथाऽपरान्॥३७॥

𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒢𑒱𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒱𑒢𑓂𑒢𑒰𑓁 𑒏𑒹𑒔𑒱𑒢𑓂𑒢𑒹𑒬𑒳𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁।
𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝𑒲 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒣𑒴𑒞𑒹𑒢 𑒞𑒼𑒨𑒹𑒢𑒰𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒢𑒱𑒩𑒰𑒏𑒵𑒞𑒰𑓁॥𑓓𑓘॥
कौमारी शक्तिनिर्ब्भिन्नाः केचिन्नेशुर्म्महाऽसुराः।
ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः॥३८॥

𑒧𑒰𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒝𑒩𑒲 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒦𑒱𑒢𑓂𑒢𑒰𑓁 𑒣𑒹𑒞𑒳𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄𑒣𑒩𑒹।
𑒫𑒰𑒩𑒰𑒯𑒲 𑒞𑒳𑒝𑓂𑒛𑒒𑒰𑒞𑒹𑒢 𑒏𑒹𑒔𑒱𑒔𑓂𑒔𑒴𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒲𑒏𑒵𑒞𑒰 𑒦𑒳𑒫𑒱॥𑓓𑓙॥
माहेश्वणरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथाऽपरे।
वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्ण्णीकृता भुवि॥३९॥

𑒐𑒝𑓂𑒛𑒐𑒝𑓂𑒛𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒫𑒻𑒭𑓂𑒝𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒠𑒰𑒢𑒫𑒰𑓁 𑒏𑒵𑒞𑒰𑓁।
𑒫𑒖𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒔𑒻𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒲𑒯𑒮𑓂𑒞𑒰𑒑𑓂𑒩𑒫𑒱𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒹𑒢 𑒞𑒟𑒰𑓄𑒣𑒩𑒹॥𑓔𑓐॥
खण्डखण्डञ्च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः।
वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथाऽपरे॥४०॥

𑒏𑒹𑒔𑒱𑒠𑓂𑒫𑒱𑒢𑒹𑒬𑒳𑒩𑒮𑒳𑒩𑒰𑓁 𑒏𑒹𑒔𑒱𑒢𑓂𑒢𑒭𑓂𑒙𑒰 𑒧𑒯𑒰𑓄𑓄𑒯𑒫𑒰𑒞𑓂।
𑒦𑒏𑓂𑒭𑒱𑒞𑒰𑒬𑓂𑒔𑒰𑒣𑒩𑒹 𑒏𑒰𑒪𑒲𑒬𑒱𑒫𑒠𑒴𑒞𑒲𑒧𑒵𑒑𑒰𑒡𑒱𑒣𑒻𑓁॥𑓔𑓑॥
केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाऽऽहवात्।
भक्षिताश्चापरे कालीशिवदूतीमृगाधिपैः॥४१॥

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒫𑒡𑓁॥𑓙॥

इति श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधः॥९॥

Leave a Reply