𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒇𑒑𑓂𑒫𑒹𑒠𑒼𑒏𑓂𑒞𑓀 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒮𑒴𑒏𑓂𑒞𑓀 – श्री ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तं

𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒳𑒠𑓂𑒩𑒹𑒦𑒱𑒩𑒱𑒞𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒫𑒰𑒑𑒰𑒧𑓂𑒦𑒵𑒝𑒲 𑒇𑒭𑒮𑓂𑒩𑒱𑒭𑓂𑒙𑒳𑒣𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒼𑒫𑒰𑒑𑒰𑒧𑓂𑒦𑒵𑒝𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒮𑒴𑒏𑓂𑒞𑒖𑒣𑒹 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥

अहं रुद्रेभिरित्यस्य वागाम्भृणी ऋषस्रिष्टुप्छन्दोवागाम्भृणी देवता देवीसूक्तजपे विनियोगः ॥

𑓇 𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒳𑒠𑓂𑒩𑒹𑒦𑒱𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑒳𑒦𑒱𑒬𑓂𑒔𑒩𑒰𑒧𑓂𑒨𑒯𑒧𑒰𑒠𑒱𑒞𑓂𑒨𑒻𑒩𑒳𑒞 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒠𑒹𑒫𑒻𑓁 ।
𑒁𑒯𑓀 𑒧𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒫𑒩𑒳𑒝𑒼𑒦𑒰𑒫𑒱𑒦𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑓂𑒨𑒯𑒧𑒱𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑒑𑓂𑒢𑒲 𑒁𑒯𑒧𑒬𑓂𑒫𑒱𑒢𑒼𑒦𑒰 ॥ 𑓑 ॥

ॐ अहं रुद्रेभिर्व्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।
अहं मित्रावरुणोभाविभर्म्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥

𑒁𑒯𑓀 𑒮𑒼𑒧𑒧𑒰𑒯𑒢𑒮𑒧𑓂𑒥𑒱𑒦𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑓂𑒨𑒯𑒢𑓂𑒞𑓂𑒫𑒭𑓂𑒙𑒰𑒩𑒧𑒳𑒞 𑒣𑒴𑒭𑒝𑒧𑓂𑒦𑒑𑒧𑓂।
𑒁𑒯𑓀 𑒠𑒡𑒰𑒧𑒱 𑒠𑓂𑒩𑒫𑒱𑒝𑓀 𑒯𑒫𑒱𑒭𑓂𑒧𑒞𑒹 𑒮𑒳𑒣𑓂𑒩𑒰𑒫𑓂𑒨𑒹 𑒨𑒖𑒧𑒰𑒢𑒰𑒨 𑒮𑒳𑒢𑓂𑒫𑒞𑒹॥𑓒॥

अहं सोममाहनसम्बिभर्म्म्यहन्त्वष्टारमुत पूषणम्भगम्।
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥२॥

𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒰𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒲 𑒮𑒓𑓂𑒑𑒧𑒢𑒲 𑒫𑒮𑒴𑒢𑒰𑒘𑓂𑒔𑒱𑒏𑒱𑒞𑒳𑒭𑒲 𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧𑒰 𑒨𑒖𑓂𑒘𑒱𑒨𑒰𑒢𑒰𑒧𑓂।
𑒞𑒰𑒧𑓂𑒧𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒰 𑒫𑓂𑒨𑒠𑒡𑒳𑓁 𑒣𑒳𑒩𑒳𑒞𑓂𑒩𑒰 𑒦𑒴𑒩𑒱𑒮𑓂𑒟𑒰𑒞𑓂𑒩𑒰𑒧𑓂𑒦𑒴𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒫𑒹𑒬𑒨𑒢𑓂𑒞𑒲𑒧𑓂॥𑓓॥

अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनाञ्चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्।
ताम्मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्राम्भूर्य्यावेशयन्तीम्॥३॥

𑒧𑒨𑒰 𑒮𑒼 𑒁𑒢𑓂𑒢𑒧𑒞𑓂𑒞𑒱 𑒨𑒼𑒫𑒱𑒣𑒬𑓂𑒨𑒞𑒱 𑒨𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱𑒞𑒱 𑒨𑒄𑓀 𑒬𑒵𑒝𑒼𑒞𑓂𑒨𑒳𑒏𑓂𑒞𑒧𑓂।
𑒁𑒧𑒢𑓂𑒞𑒫𑒼𑒧𑒰𑒢𑓂𑒞𑒅𑒣𑒏𑓂𑒭𑒱𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒳𑒡𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞 𑒬𑓂𑒩𑒠𑓂𑒡𑒱𑒫𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒥𑒠𑒰𑒧𑒱॥𑓔॥

मया सो अन्नमत्ति योविपश्यति यः प्राणिति यईं शृणोत्युक्तम्।
अमन्तवोमान्तउपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवन्ते बदामि॥४॥

𑒁𑒯𑒧𑒹𑒫 𑒮𑓂𑒫𑒨𑒧𑒱𑒠𑒫𑓂𑒫𑒿𑒠𑒰𑒧𑒱 𑒖𑒳𑒭𑓂𑒙𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒹𑒦𑒱𑒩𑒳𑒞 𑒧𑒰𑒢𑒳𑒭𑒹𑒦𑒱𑓁।
𑒨𑓀 𑒏𑒰𑒧𑒨𑒹 𑒞𑒢𑓂𑒞𑒧𑒳𑒑𑓂𑒩𑓀 𑒏𑒵𑒝𑒼𑒧𑒱 𑒞𑒧𑓂𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝𑓀 𑒞𑒧𑒵𑒭𑒱𑓀 𑒞𑓀 𑒮𑒳𑒧𑒹𑒡𑒰𑒧𑓂॥𑓕॥

अहमेव स्वयमिदव्वँदामि जुष्टन्देवेभिरुत मानुषेभिः।
यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तम्ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्॥५॥

𑒁𑒯𑓀 𑒩𑒳𑒠𑓂𑒩𑒰𑒨 𑒡𑒢𑒳𑒩𑒰𑒞𑒢𑒼𑒧𑒱 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒠𑓂𑒫𑒱𑒭𑒹 𑒬𑒩𑒫𑒹 𑒯𑒢𑓂𑒞𑒫𑒰𑒅।
𑒁𑒯𑒘𑓂𑒖𑒢𑒰𑒨 𑒮𑒧𑒠𑓀 𑒏𑒵𑒝𑒼𑒧𑓂𑒨𑒯𑒢𑓂𑒠𑓂𑒨𑒰𑒫𑒰𑒣𑒵𑒟𑒱𑒫𑒲 𑒂𑒫𑒱𑒫𑒹𑒬॥𑓖॥

अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाउ।
अहञ्जनाय समदं कृणोम्यहन्द्यावापृथिवी आविवेश॥६॥

𑒁𑒯𑓀 𑒮𑒳𑒫𑒹 𑒣𑒱𑒞𑒩𑒧𑒮𑓂𑒨 𑒧𑒴𑒩𑓂𑒡𑒢𑓂𑒧𑒧 𑒨𑒼𑒢𑒱𑒩𑒣𑓂𑒮𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑓁 𑒮𑒧𑒳𑒠𑓂𑒩𑒹।
𑒞𑒞𑒼 𑒫𑒱𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒹 𑒦𑒳𑒫𑒢𑒰𑒢𑒳 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒼𑒞𑒰𑒧𑒴𑓀𑒢𑓂𑒠𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒫𑒩𑓂𑒭𑓂𑒧𑒝𑒼𑒣𑒮𑓂𑒣𑒵𑒬𑒰𑒧𑒱॥𑓗॥

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे।
ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूंन्द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि॥७॥

𑒁𑒯𑒧𑒹𑒫 𑒫𑒰𑒞𑒃𑒫 𑒣𑓂𑒩𑒫𑒰𑒧𑓂𑒨𑒰𑒩𑒦𑒧𑒰𑒝𑒰 𑒦𑒳𑒫𑒢𑒰𑒢𑒱 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒰 ।
𑒣𑒩𑒼𑒠𑒱𑒫𑒰 𑒣𑒩 𑒋𑒢𑒰 𑒣𑒵𑒟𑒱𑒫𑓂𑒨𑒻 𑒞𑒰𑒫𑒞𑒲 𑒧𑒯𑒱𑒢𑒰 𑒮𑒧𑓂𑒥𑒦𑒴𑒫॥𑓘॥

अहमेव वातइव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा ।
परोदिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव॥८॥

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲 𑒇𑒑𑓂𑒫𑒹𑒠𑒼𑒏𑓂𑒞𑓀 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒮𑒴𑒏𑓂𑒞𑓀 𑒮𑒧𑓂𑒣𑒴𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒧𑓂

इति श्री ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तं सम्पूर्ण्णम्

Leave a Reply