𑒁𑒟 𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 – अथ सप्तशती न्यासः

𑒁𑒟 𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 ।

अथ सप्तशती न्यासः ।

𑒁𑒟 𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧 – 𑒧𑒡𑓂𑒨𑒧𑒼𑒞𑓂𑒞𑒧 𑒔𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰-𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒯𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒰𑒇𑒭𑒨𑓁, 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲–𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑓂𑒨𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒞𑒰𑓁, 𑒑𑒰𑒨𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒳𑒭𑓂𑒝𑒱𑒑𑒢𑒳𑒭𑓂𑒙𑒳𑒦𑒬𑓂𑒕𑒢𑓂𑒠𑒰𑓀𑒮𑒱, 𑒢𑒢𑓂𑒠𑒰𑒬𑒰𑒏𑒧𑓂𑒦𑒩𑒲-𑒦𑒲𑒧𑒰𑓁 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒨𑓁, 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒠𑒢𑓂𑒞𑒱𑒏𑒰-𑒠𑒳𑒩𑓂𑒑𑒰𑒦𑓂𑒩𑒰𑒧𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒼𑒥𑒲𑒖𑒰𑒢𑒱, 𑒁𑒑𑓂𑒢𑒱𑒩𑓂𑒫𑒰𑒨𑒳𑓁 𑒮𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒱, 𑒇𑒑𑓂𑒨𑒖𑒳𑓁 𑒮𑒰𑒧𑒫𑒹𑒠𑒰𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒢𑒱 𑒮𑒏𑒪𑒏𑒰𑒧𑒢𑒰 𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑒨𑒹, 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲-𑒧𑒯𑒰𑒮𑒩𑒮𑓂𑒫𑒞𑒲-𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒩𑓂𑒟𑒹 𑒖𑒣𑒹 𑒣𑒰𑒚𑒹 𑒫𑒰 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒨𑒼𑒑𑓁 ॥

अथ प्रथम – मध्यमोत्तम चरित्राणां ब्रह्मा-विष्णुमहेश्वराऋषयः, श्रीमहाकाली–महालक्ष्मी-महासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, नन्दाशाकम्भरी-भीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिका-दुर्गाभ्रामर्य्योबीजानि, अग्निर्वायुः सुर्य्यस्तत्यानि, ऋग्यजुः सामवेदाध्यानानि सकलकामना सिद्धये, महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-प्रीत्यर्थे जपे पाठे वा विनियोगः ॥

𑒞𑒞𑓂𑒩𑒰𑒠𑒾 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑒰𑓁 ।

तत्रादौ न्यासाः ।

𑒐𑒛𑓂𑒑𑒱𑒢𑒲 𑒬𑒴𑒪𑒱𑒢𑒲 𑒒𑒼𑒩𑒹𑒞𑒱, 𑒁𑒓𑓂𑒑𑒳𑒭𑓂𑒚𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒢𑒧 ।
𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒣𑒰𑒯𑒲𑒞𑒱, 𑒞𑒩𑓂𑒖𑓂𑒖𑒢𑒲𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒮𑓂𑒫𑒰𑒯𑒰 ।
𑒣𑓂𑒩𑒰𑒔𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒲𑒔𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒔𑒹𑒞𑒱, 𑒧𑒡𑓂𑒨𑒧𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒫𑒭𑒙𑓂 ।
𑒮𑒾𑒧𑓂𑒨𑒰𑒢𑒱 𑒨𑒰𑒢𑒱 𑒩𑒴𑒣𑒰𑒝𑒲𑒞𑒱, 𑒁𑒢𑒰𑒧𑒱𑒏𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒯𑒳𑒿 ।
𑒐𑒛𑓂𑒑𑒬𑒴𑒪𑒑𑒠𑒰𑒠𑒲𑒢𑒲𑒞𑒱, 𑒏𑒢𑒱𑒭𑓂𑒚𑒱𑒏𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒫𑒾𑒭𑒙𑓂 ।
𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒹 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒹𑒬𑒹 𑒃𑒞𑒱, 𑒏𑒩𑒞𑒪𑒏𑒩𑒣𑒵𑒭𑓂𑒚𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒤𑒙𑓂 ॥
𑒋𑒫𑓀 𑒯𑒵𑒠𑒨𑒰𑒠𑒱𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑒼 𑒨𑒟𑒰𑒐𑒛𑓂𑒑𑒱𑒢𑒲 𑒬𑒴𑒪𑒱𑒢𑒲𑒞𑒱, 𑒯𑒵𑒠𑒨𑒰𑒨 𑒢𑒧𑓁 ।
𑒬𑒴𑒪𑒹𑒢 𑒣𑒰𑒯𑒲𑒞𑒱, – 𑒬𑒱𑒩𑒮𑒹 𑒮𑓂𑒫𑒰𑒯𑒰 ।
𑒣𑓂𑒩𑒰𑒔𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒭𑒹𑒞𑒱, 𑒬𑒱𑒐𑒰𑒨𑒻 𑒫𑒭𑒙𑓂 ।
𑒮𑒾𑒧𑓂𑒨𑒰𑒢𑒱 𑒨𑒰𑒢𑒲𑒞𑒱, 𑒏𑒫𑒔𑒰𑒨 𑒯𑒳𑒿 ।
𑒐𑒛𑓂𑒑𑒬𑒳𑒪𑒑𑒠𑒰𑒠𑒲𑒢𑒲𑒞𑒱; 𑒢𑒹𑒞𑓂𑒩𑒞𑓂𑒩𑒨𑒰𑒨 𑒫𑒾𑒭𑒙𑓂 ।
𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒮𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒹 𑒃𑒞𑒱,𑒁𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒰𑒨 𑒤𑒙𑓂 ||
𑒣𑓂𑒩𑒟𑒧 𑒔𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑓀 𑒨𑒟𑒰𑓁 – 𑒐𑒛𑓃𑒑𑒘𑓂𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹𑒞𑓂𑒨𑒰𑒠𑒱 ॥
𑒧𑒡𑓂𑒨𑒧 𑒔𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑓀 𑒨𑒟𑒰 : – 𑒁𑒏𑓂𑒭𑒮𑓂𑒩𑒑𑒱𑒞𑓂𑒨𑒰𑒠𑒱 ||
𑒅𑒞𑓂𑒞𑒧 𑒔𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒡𑓂𑒨𑒰𑒢𑓀 𑒨𑒟𑒰-𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰𑒬𑒳𑒪𑒹𑒞𑓂𑒨𑒰𑒠𑒲𑒞𑒱 𑒥𑒼𑒡𑓂𑒨𑒧𑓂 ॥

खड्गिनी शूलिनी घोरेति, अङ्गुष्ठाभ्यान्नम ।
शूलेन पाहीति, तर्ज्जनीभ्यां स्वाहा ।
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां चेति, मध्यमाभ्यां वषट् ।
सौम्यानि यानि रूपाणीति, अनामिकाभ्यां हुँ ।
खड्गशूलगदादीनीति, कनिष्ठिकाभ्यां वौषट् ।
सर्व्वस्वरूपे सर्व्वेशे इति, करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् ॥
एवं हृदयादिन्यासो यथाखड्गिनी शूलिनीति, हृदयाय नमः ।
शूलेन पाहीति, – शिरसे स्वाहा ।
प्राच्यां रक्षेति, शिखायै वषट् ।
सौम्यानि यानीति, कवचाय हुँ ।
खड्गशुलगदादीनीति; नेत्रत्रयाय वौषट् ।
सर्व्वस्वरूपे इति,अस्त्र्याय फट् ||
प्रथम चरित्रस्य ध्यानं यथाः – खड़गञ्चक्रेत्यादि ॥
मध्यम चरित्रस्य ध्यानं यथा : – अक्षस्रगित्यादि ||
उत्तम चरित्रस्य ध्यानं यथा-घण्टाशुलेत्यादीति बोध्यम् ॥

𑒃𑒞𑒱 𑒮𑒣𑓂𑒞𑒬𑒞𑒲 𑒢𑓂𑒨𑒰𑒮𑓁 𑒮𑒧𑒰𑒣𑓂𑒞𑓁 ||

इति सप्तशती न्यासः समाप्तः ||

𑒬𑓂𑒩𑒲𑒖𑒑𑒠𑒧𑓂𑒫𑒰𑒩𑓂𑒣𑒝𑒧𑒮𑓂𑒞𑒳 ।

श्रीजगदम्वार्पणमस्तु ।

Leave a Reply