𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒫𑒡𑓁॥𑓗॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधः॥७॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥

ऋषिरुवाच॥१॥

𑒂𑒖𑓂𑒘𑒣𑓂𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔𑒮𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒣𑒳𑒩𑒼𑒑𑒧𑒰𑓁।
𑒔𑒞𑒳𑒩𑒓𑓂𑒑𑒥𑒪𑒼𑒣𑒹𑒞𑒰 𑒨𑒨𑒳𑒩𑒦𑓂𑒨𑒳𑒠𑓂𑒨𑒞𑒰𑒨𑒳𑒡𑒰𑓁॥𑓒॥

आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चसण्डमुण्डपुरोगमाः।
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः॥२॥

𑒠𑒠𑒵𑒬𑒳𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒲𑒭𑒠𑓂𑒡𑒰𑒮𑒰𑒫𑓂𑒫𑓂𑒨𑒿𑒫𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂।
𑒮𑒱𑓀𑒯𑒮𑓂𑒨𑒼𑒣𑒩𑒱 𑒬𑒻𑒪𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒬𑒵𑒓𑓂𑒑𑒹 𑒧𑒯𑒞𑒱 𑒏𑒰𑒘𑓂𑒔𑒢𑒹॥𑓓॥

ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासाव्व्यँवस्थिताम्।
सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्‌गे महति काञ्चने॥३॥

𑒞𑒹 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒰𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒠𑒰𑒞𑒳𑒧𑒳𑒠𑓂𑒨𑒧𑒘𑓂𑒔𑒏𑓂𑒩𑒳𑒩𑒳𑒠𑓂𑒨𑒞𑒰𑓁।
𑒂𑒏𑒵𑒭𑓂𑒙𑒔𑒰𑒣𑒰𑒮𑒱𑒡𑒩𑒰𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒞𑒞𑓂𑒮𑒧𑒲𑒣𑒑𑒰𑓁॥𑓔॥

ते दृष्ट्‌वा तां समादातुमुद्यमञ्चक्रुरुद्यताः।
आकृष्टचापासिधरास्तथाऽन्ये तत्समीपगाः॥४॥

𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒘𑓂𑒔𑒏𑒰𑒩𑒼𑒔𑓂𑒔𑒻𑒩𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰 𑒞𑒰𑒢𑒩𑒲𑒢𑓂𑒣𑓂𑒩𑒞𑒱।
𑒏𑒼𑒣𑒹𑒢 𑒔𑒰𑒮𑓂𑒨𑒰𑒫𑒠𑒢𑒧𑓂𑒧𑒭𑒲𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒧𑒦𑒴𑒞𑓂𑒞𑒠𑒰॥𑓕॥

ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्प्रति।
कोपेन चास्यावदनम्मषीवर्ण्णमभूत्तदा॥५॥

𑒦𑓂𑒩𑒳𑒏𑒳𑒙𑒲 𑒏𑒳𑒙𑒱𑒪𑒰𑒞𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰 𑒪𑒪𑒰𑒙𑒤𑒪𑒏𑒰𑒠𑓂𑒠𑓂𑒩𑒳𑒞𑒧𑓂।
𑒏𑒰𑒪𑒲𑒏𑒩𑒰𑒪𑒫𑒠𑒢𑒰 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒭𑓂𑒏𑓂𑒩𑒰𑓄𑒢𑓂𑒞𑒰𑒮𑒱𑒣𑒰𑒬𑒱𑒢𑒲॥𑓖॥

भ्रुकुटी कुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्द्रुतम्।
कालीकरालवदना विनिष्क्राऽन्तासिपाशिनी॥६॥

𑒫𑒱𑒔𑒱𑒞𑓂𑒩𑒐𑒙𑓂𑒫𑒰𑒓𑓂𑒑𑒡𑒩𑒰 𑒢𑒩𑒧𑒰𑒪𑒰𑒫𑒱𑒦𑒴𑒭𑒝𑒰।
𑒠𑓂𑒫𑒲𑒣𑒱𑒔𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒣𑒩𑒲𑒡𑒰𑒢𑒰 𑒬𑒳𑒭𑓂𑒏𑒧𑒰𑓀𑒮𑒰𑒞𑒱𑒦𑒻𑒩𑒫𑒰॥𑓗॥

विचित्रखट्‌वाङ्‌गधरा नरमालाविभूषणा।
द्वीपिचर्म्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा॥७॥

𑒁𑒞𑒱𑒫𑒱𑒮𑓂𑒞𑒰𑒩𑒫𑒠𑒢𑒰 𑒖𑒱𑒯𑓂𑒫𑒰𑒪𑒪𑒢𑒦𑒲𑒭𑒝𑒰।
𑒢𑒱𑒧𑒑𑓂𑒢𑒰 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒢𑒨𑒢𑒰 𑒢𑒰𑒠𑒰𑒣𑒴𑒩𑒱𑒞𑒠𑒱𑒓𑓂𑒧𑒳𑒐𑒰॥𑓘॥

अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा।
निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्‌मुखा॥८॥

𑒮𑒰 𑒫𑒹𑒑𑒹𑒢𑒰𑒦𑒱𑒣𑒞𑒱𑒞𑒰 𑒒𑒰𑒞𑒨𑒢𑓂𑒞𑒲 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑒢𑓂।
𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒮𑒳𑒩𑒰𑒩𑒲𑒝𑒰𑒧𑒦𑒏𑓂𑒭𑒨𑒞 𑒞𑒠𑓂𑒥𑒪𑒧𑓂॥𑓙॥

सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महाऽसुरान्।
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्‌बलम्॥९॥

𑒣𑒰𑒩𑓂𑒭𑓂𑒝𑒱𑒑𑓂𑒩𑒰𑒯𑒰𑒓𑓂𑒏𑒳𑒬𑒑𑓂𑒩𑒰𑒯𑒱 𑒨𑒼𑒡𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰𑒮𑒧𑒢𑓂𑒫𑒱𑒞𑒰𑒢𑓂।
𑒮𑒧𑒰𑒠𑒰𑒨𑒻𑒏𑒯𑒮𑓂𑒞𑒹𑒢 𑒧𑒳𑒐𑒹 𑒔𑒱𑒏𑓂𑒭𑒹𑒣 𑒫𑒰𑒩𑒝𑒰𑒢𑓂॥𑓑𑓐॥

पार्ष्णिग्राहाङ्‌कुशग्राहि योधघण्टासमन्वितान्।
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्॥१०॥

𑒞𑒟𑒻𑒫 𑒨𑒼𑒡𑒢𑓂𑒞𑒳𑒩𑒑𑒻 𑒩𑒟𑓀 𑒮𑒰𑒩𑒟𑒱𑒢𑒰 𑒮𑒯।
𑒢𑒱𑓁𑒏𑓂𑒭𑒱𑒣𑓂𑒨 𑒫𑒏𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹 𑒠𑒬𑒢𑒻𑒬𑓂𑒔𑒢𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒨𑒢𑓂𑒞𑓂𑒨𑒞𑒱𑒦𑒻𑒩𑒫𑒧𑓂॥𑓑𑓑॥

तथैव योधन्तुरगै रथं सारथिना सह।
निःक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चनर्व्वयन्त्यतिभैरवम्॥११॥

𑒋𑒏𑒘𑓂𑒖𑒑𑓂𑒩𑒰𑒯 𑒏𑒹𑒬𑒹𑒭𑒳 𑒑𑓂𑒩𑒲𑒫𑒰𑒨𑒰𑒧𑒟 𑒔𑒰𑒣𑒩𑒧𑓂।
𑒣𑒰𑒠𑒹𑒢𑒰𑒏𑓂𑒩𑒧𑓂𑒨 𑒔𑒻𑒫𑒰𑒢𑓂𑒨𑒧𑒳𑒩𑒮𑒰𑒢𑓂𑒨𑒧𑒣𑒼𑒟𑒨𑒞𑓂॥𑓑𑓒॥

एकञ्जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्।
पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्॥१२॥

𑒞𑒻𑒩𑓂𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒰𑒢𑒱 𑒔 𑒬𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒧𑒯𑒰𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒞𑒟𑒰𑒮𑒳𑒩𑒻𑓁।
𑒧𑒳𑒐𑒹𑒢 𑒖𑒑𑓂𑒩𑒰𑒯 𑒩𑒳𑒭𑒰 𑒠𑒬𑒧𑓂𑒢𑒻𑒩𑓂𑒧𑒟𑒱𑒞𑒰𑒢𑓂𑒨𑒣𑒱॥𑓑𑓓॥

तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः।
मुखेन जग्राह रुषा दशम्नैर्मथितान्यपि॥१३॥

𑒥𑒪𑒱𑒢𑒰𑒢𑓂𑒞𑒠𑓂𑒥𑒪𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒮𑒳𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑓂𑒧𑒯𑒰𑓄𑒞𑓂𑒧𑒢𑒰𑒧𑓂।
𑒧𑒧𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒰𑒦𑒏𑓂𑒭𑒨𑒔𑓂𑒔𑒰𑒢𑓂𑒨𑒰𑒢𑒢𑓂𑒨𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒰𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨𑒞𑓂𑒞𑒠𑒰॥𑓑𑓔॥

बलिनान्तद्बलं सर्व्वमसुराणाम्महाऽत्मनाम्।
ममर्द्दाभक्षयच्चान्यानन्याँश्चाताड़यत्तदा॥१४॥

𑒁𑒮𑒱𑒢𑒰 𑒢𑒱𑒯𑒞𑒰𑓁 𑒏𑒹𑒔𑒱𑒞𑓂𑒏𑒹𑒔𑒱𑒞𑓂𑒐𑒙𑓂𑒫𑒰𑒓𑓂𑒑𑒞𑒰𑒛𑓃𑒱𑒞𑒰𑓁।
𑒖𑒑𑓂𑒧𑒳𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒢𑒰𑒬𑒧𑒮𑒳𑒩𑒰 𑒠𑒢𑓂𑒞𑒰𑒑𑓂𑒩𑒰𑒦𑒱𑒯𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰॥𑓑𑓕॥

असिना निहताः केचित्केचित्खट्‌वाङ्‌गताड़िताः।
जग्मुर्व्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा॥१५॥

𑒏𑓂𑒭𑒝𑒹𑒢 𑒞𑒠𑓂𑒥𑒪𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑒮𑒳𑒩𑒰𑒝𑒰𑒢𑓂𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒧𑓂।
𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒼𑓄𑒦𑒱𑒠𑒳𑒠𑓂𑒩𑒰𑒫 𑒞𑒰𑓀 𑒏𑒰𑒪𑒲𑒧𑒞𑒱𑒦𑒲𑒭𑒝𑒰𑒧𑓂॥𑓑𑓖॥

क्षणेन तद्बलं सर्व्वमसुराणान्निपातितम्।
दृष्ट्‌वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्॥१६॥

𑒬𑒩𑒫𑒩𑓂𑒭𑒻𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒯𑒰𑒦𑒲𑒧𑒻𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒲𑒧𑒰𑒏𑓂𑒭𑒲𑒢𑓂𑒞𑒰𑒧𑓂𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑓁।
𑒕𑒰𑒠𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒻𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑓁 𑒏𑓂𑒭𑒱𑒣𑓂𑒞𑒻𑓁 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑒬𑓁॥𑓑𑓗॥

शरवर्षैर्म्महाभीमैर्ब्भीमाक्षीन्ताम्महाऽसुरः।
छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः॥१७॥

𑒞𑒰𑒢𑒱 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒰𑒝𑓂𑒨𑒢𑒹𑒏𑒰𑒢𑒱 𑒫𑒱𑒬𑒧𑒰𑒢𑒰𑒢𑒱 𑒞𑒢𑓂𑒧𑒳𑒐𑒧𑓂।
𑒥𑒦𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒟𑒰𑓄𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒥𑒱𑒧𑓂𑒥𑒰𑒢𑒱 𑒮𑒳𑒥𑒯𑒴𑒢𑒱 𑒒𑒢𑒼𑒠𑒩𑒧𑓂॥𑓑𑓘॥

तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्।
बभुर्य्यथाऽर्क्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्॥१८॥

𑒞𑒞𑒼 𑒖𑒯𑒰𑒮𑒰𑒞𑒱𑒩𑒳𑒭𑒰 𑒦𑒲𑒧𑒧𑓂𑒦𑒻𑒩𑒫𑒢𑒰𑒠𑒱𑒢𑒲।
𑒏𑒰𑒪𑒲𑒏𑒩𑒰𑒪𑒫𑒏𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒢𑓂𑒞𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒳𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒩𑓂𑒬𑒠𑒬𑒢𑒼𑒖𑓂𑒖𑓂𑒫𑒪𑒰॥𑓑𑓙॥

ततो जहासातिरुषा भीमम्भैरवनादिनी।
कालीकरालवक्त्रान्तर्द्दुर्द्दर्शदशनोज्ज्वला॥१९॥

𑒅𑒞𑓂𑒟𑒰𑒨 𑒔 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒱𑓀𑒯𑒰𑒠𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧𑒡𑒰𑒫𑒞।
𑒑𑒵𑒯𑒲𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒔𑒰𑒮𑓂𑒨 𑒏𑒹𑒬𑒹𑒭𑒳 𑒬𑒱𑒩𑒮𑓂𑒞𑒹𑒢𑒰𑓄𑒮𑒱𑒢𑒰𑓄𑒔𑓂𑒕𑒱𑒢𑒞𑓂॥𑓒𑓐॥

उत्थाय च महासिंहाद्देवी चण्डमधावत।
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाऽसिनाऽच्छिनत्॥२०॥

𑒁𑒟 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒼𑓄𑒣𑓂𑒨𑒡𑒰𑒫𑒞𑓂𑒞𑒰𑓀 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒢𑓂𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒧𑓂।
𑒞𑒧𑒣𑓂𑒨𑒣𑒰𑒞𑒨𑒠𑓂𑒦𑒴𑒧𑒾 𑒮𑒰 𑒐𑒛𑓂𑒑𑒰𑒦𑒱𑒯𑒞𑓀 𑒩𑒳𑒭𑒰॥𑓒𑓑॥

अथ मुण्डोऽप्यधावत्तां दृष्ट्‌वा चण्डन्निपातितम्।
तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा॥२१॥

𑒯𑒞𑒬𑒹𑒭𑒢𑓂𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒢𑓂𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒢𑓂𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒧𑓂।
𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒘𑓂𑒔 𑒮𑒳𑒧𑒯𑒰𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒢𑓂𑒠𑒱𑒬𑒼 𑒦𑒹𑒖𑒹 𑒦𑒨𑒰𑒞𑒳𑒩𑒧𑓂॥𑓒𑓒॥

हतशेषन्ततः सैन्यन्दृष्ट्‌वा चण्डन्निपातितम्।
मुण्डञ्च सुमहावीर्य्यन्दिशो भेजे भयातुरम्॥२२॥

𑒬𑒱𑒩𑒬𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒮𑓂𑒨 𑒏𑒰𑒪𑒲 𑒔 𑒑𑒵𑒯𑒲𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒧𑒹𑒫 𑒔।
𑒣𑓂𑒩𑒰𑒯 𑒣𑓂𑒩𑒔𑒝𑓂𑒛𑒰𑒙𑓂𑒙𑒯𑒰𑒮𑒧𑒱𑒬𑓂𑒩𑒧𑒦𑓂𑒨𑒹𑒞𑓂𑒨 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓒𑓓॥

शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च।
प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्॥२३॥

𑒧𑒨𑒰 𑒞𑒫𑒰𑒞𑓂𑒩𑒼𑒣𑒯𑒵𑒞𑒾 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒾 𑒧𑒯𑒰𑒣𑒬𑒴।
𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑒨𑒖𑓂𑒘𑒹 𑒮𑓂𑒫𑒨𑓀 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑓂𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓀 𑒔 𑒯𑒢𑒱𑒭𑓂𑒨𑒮𑒱॥𑓒𑓔॥

मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू।
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भन्निशुम्भं च हनिष्यसि॥२४॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓒𑓕॥

ऋषिरुवाच॥२५॥

𑒞𑒰𑒫𑒰𑒢𑒲𑒞𑒾 𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒾 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒾।
𑒅𑒫𑒰𑒔 𑒏𑒰𑒪𑒲𑓀 𑒏𑒪𑓂𑒨𑒰𑒝𑒲 𑒪𑒪𑒱𑒞𑓀 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 𑒫𑒔𑓁॥𑓒𑓖॥

तावानीतौ ततो दृष्ट्‌वा चण्डमुण्डौ महाऽसुरौ।
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः॥२६॥

𑒨𑒮𑓂𑒧𑒰𑒔𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒘𑓂𑒔 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒘𑓂𑒔 𑒑𑒵𑒯𑒲𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒞𑓂𑒫𑒧𑒳𑒣𑒰𑒑𑒞𑒰।
𑒔𑒰𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒹𑒞𑒱 𑒞𑒞𑒼 𑒪𑒼𑒏𑒹 𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒱 𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒮𑒱 ॥𑓒𑓗॥

यस्माच्चण्डञ्च मुण्डञ्च गृहीत्वा त्वमुपागता।
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥२७॥

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹
𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒫𑒡𑓁॥𑓗॥

इति श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये
चण्डमुण्डवधः॥७॥

Leave a Reply