𑒁𑒟 𑒬𑒞𑒔𑒝𑓂𑒛𑒲𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁 – अथ शतचण्डीविधिः

𑒬𑒓𑓂𑒏𑒩𑒮𑓂𑒨 𑒦𑒫𑒰𑒢𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒰 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒮𑒰𑒠 – 𑒢𑒱𑒏𑒙𑒹 𑒬𑒳𑒦𑒧𑓂 ।
𑒧𑒝𑓂𑒛𑒣𑓀 𑒠𑓂𑒫𑒰𑒩𑒫𑒹𑒠𑓂𑒨𑒰𑒜𑓂𑒨𑓀 𑒏𑒳𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰𑒞𑓂𑒮𑒫𑒖𑒞𑒼𑒩𑒝𑒧𑓂 ॥ 𑓑 ॥
𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒏𑒳𑒝𑓂𑒛𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒏𑒳𑒩𑓂𑒫𑒲𑒞 𑒣𑓂𑒩𑒞𑒲𑒔𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒧𑒡𑓂𑒨𑒞𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒫𑒰 ।
𑒮𑓂𑒢𑒰𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰𑓀 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒫𑒵𑒝𑒳𑒨𑒰𑒠𑓂𑒠𑒬𑒫𑒰𑒛𑓃𑒫𑒰𑒢𑓂 ॥ 𑓒 ॥
𑒖𑒱𑒞𑒹𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰𑒢𑓂 𑒮𑒠𑒰𑒔𑒰𑒩𑒰𑒢𑓂 𑒏𑒳𑒪𑒲𑒢𑒰𑒢𑓂 𑒮𑒞𑓂𑒨𑒫𑒰𑒠𑒱𑒢𑓁 ।


प्रकुर्वीत प्रतीच्यां मध्यतोऽपि वा ।
स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा वृणुयाद्दशवाड़वान् ॥ २ ॥
जितेन्द्रियान् सदाचारान् कुलीनान् सत्यवादिनः ।

𑒫𑒰𑒛𑓃𑒫𑒰 𑒥𑓂𑒩𑒰𑒯𑓂𑒧𑒝𑒰𑓁

वाड़वा ब्राह्मणाः

𑒫𑓂𑒨𑒳𑒞𑓂𑒣𑒢𑓂𑒢𑒰𑒿𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒣𑒰𑒚𑒩𑒞𑒰𑒢𑓂 𑒪𑒖𑓂𑒖𑒰𑒠𑒨𑒰𑒫𑒞𑓁 ॥ 𑓓 ॥
𑒧𑒡𑒳𑒣𑒩𑓂𑒏𑒫𑒱𑒡𑒰𑒢𑒹𑒢 𑒮𑓂𑒫𑒩𑓂𑒝𑒫𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒠𑒱𑒠𑒰𑒢𑒞𑓁 ।
𑒖𑒣𑒰𑒩𑓂𑒟𑒧𑒰𑒮𑒢𑓀 𑒧𑒰𑒪𑒰𑓀 𑒠𑒠𑓂𑒨𑒰𑒞𑓂 𑒞𑒹𑒦𑓂𑒨𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒦𑒼𑒖𑒢𑒧𑓂 ॥ 𑓔 ॥
𑒞𑒹 𑒯𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒢𑓂𑒢𑒧𑒬𑓂𑒢𑒢𑓂𑒞𑒼 𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒩𑓂𑒟 – 𑒑𑒞𑒧𑒰𑒢𑒮𑒰𑓁 ।
𑒦𑒴𑒧𑒾 𑒬𑒨𑒰𑒢𑒰𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒞𑓂𑒨𑒹𑒏𑓀 𑒖𑒣𑒹𑒨𑒳𑒬𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 – 𑒮𑓂𑒞𑒫𑒧𑓂 ॥ 𑓕 ॥

व्युत्पन्नाँचण्डिकापाठरतान् लज्जादयावतः ॥ ३ ॥
मधुपर्कविधानेन स्वर्णवस्त्रादिदानतः ।
जपार्थमासनं मालां दद्यात् तेभ्योऽपि भोजनम् ॥ ४ ॥
ते हविष्यान्नमश्नन्तो मन्त्रार्थ – गतमानसाः ।
भूमौ शयानाः प्रत्येकं जपेयुश्चण्डिका – स्तवम् ।। ५ ।।

𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒼𑒏𑓂𑒞 𑒠𑒬𑒏𑒵𑒞𑓂𑒞𑓂𑒫𑓁 𑒮𑒔𑒹𑒞𑒮𑓁 ।
𑒢𑒫𑒰 𑒩𑓂𑒝𑓀 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑒢𑓂𑒞𑓂𑒩𑓀 𑒖𑒣𑒹𑒨𑒳𑒫𑒰𑒨𑒳𑒞𑓀 𑒣𑒵𑒟𑒏𑓂 ॥ 𑓖 ॥
𑒣𑒵𑒟𑒏𑓂𑒮𑒧𑓂𑒣𑒳𑒙𑒲𑒏𑒩𑒝𑒰𑒠𑒱𑒞𑒱𑒬𑒹𑒭𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒞𑓂𑒨𑒹𑒏𑓀 𑒥𑓂𑒩𑒰𑒯𑓂𑒧𑒝𑒻𑒩𑒨𑒳𑒞𑒖𑒣𑓁 𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑓁 ।
𑒁𑒭𑓂𑒙𑒧𑒲 𑒢𑒫𑒧𑒲 𑒔𑒞𑒳𑒩𑓂𑒠𑒬𑒲𑒣𑒾𑒩𑓂𑒝𑒧𑒰𑒮𑒲𑒭𑒳 𑒨𑒟𑒰 𑒬𑒞𑒰𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒱 𑒮𑒧𑒰𑒣𑓂𑒞𑒱𑒩𑓂𑒦𑒫𑒞𑒱 𑒞𑒟𑒰𑓄𑓄𑒩𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒏𑒩𑓂𑒞𑒫𑓂𑒨 𑒃𑒞𑒱 𑒮𑒰𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰𑒨𑒱𑒏𑒰𑓁 ॥
𑒨𑒖𑒧𑒰𑒢𑓁 𑒣𑒴𑒖𑒨𑒹𑒔𑓂𑒔 𑒏𑒢𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑓀 𑒢𑒫𑒏𑓀 𑒬𑒳𑒦𑒧𑓂 ।
𑒠𑓂𑒫𑒱𑒫𑒩𑓂𑒭𑒰𑒠𑓂𑒨𑒰𑒠𑒬𑒰 𑒥𑓂𑒠𑒰𑒢𑓂𑒞𑒰𑓁 𑒏𑒳𑒧𑒰𑒩𑒲𑓁 𑒣𑒩𑒱𑒣𑒴𑒖𑒨𑒹𑒞𑓂 ||𑓗||

मार्कण्डेयपुराणोक्त दशकृत्त्वः सचेतसः ।
नवा र्णं चण्डिकामन्त्रं जपेयुवायुतं पृथक् ।। ६ ।।
पृथक्सम्पुटीकरणादितिशेषः प्रत्येकं ब्राह्मणैरयुतजपः कार्य्यः ।
अष्टमी नवमी चतुर्दशीपौर्णमासीषु यथा शतावृत्ति समाप्तिर्भवति तथाऽऽरम्भः कर्तव्य इति साम्प्रदायिकाः ॥
यजमानः पूजयेच्च कन्यानां नवकं शुभम् ।
द्विवर्षाद्यादशा ब्दान्ताः कुमारीः परिपूजयेत् ||७||

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑒞𑒔𑒝𑓂𑒛𑒲 𑒫𑒱𑒡𑒱𑓁

इति शतचण्डी विधिः

Leave a Reply