𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑒫𑒡𑒼𑓁॥𑓖॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये धूम्रलोचनवधोः॥६॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥

ऋषिरुवाच॥१॥

𑒃𑒞𑓂𑒨𑒰𑒏𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑓂𑒨 𑒫𑒔𑒼𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒮 𑒠𑒴𑒞𑒼𑓄𑒧𑒩𑓂𑒭𑒣𑒴𑒩𑒱𑒞𑓁।
𑒮𑒧𑒰𑒔𑒭𑓂𑒙 𑒮𑒧𑒰𑒑𑒧𑓂𑒨 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒩𑒰𑒖𑒰𑒨 𑒫𑒱𑒮𑓂𑒞𑒩𑒰𑒞𑓂॥𑓒॥

इत्याकर्ण्ण्य वचोदेव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः।
समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्॥२॥

 

𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒠𑒴𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒞𑒠𑓂𑒫𑒰𑒏𑓂𑒨𑒧𑒰𑒏𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑓂𑒨𑒰𑒮𑒳𑒩𑒩𑒰𑒙𑓂 𑒞𑒞𑓁।
𑒮𑒏𑓂𑒩𑒼𑒡𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒯 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒧𑒡𑒱𑒣𑓀 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑒧𑓂॥𑓓॥

तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्ण्यासुरराट् ततः।
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्॥३॥

 

𑒯𑒹 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑒰𑓄𑓄𑒬𑒳 𑒞𑓂𑒫𑓀 𑒮𑓂𑒫𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨-𑒣𑒩𑒱𑒫𑒰𑒩𑒱𑒞𑓁।
𑒞𑒰𑒧𑒰𑒢𑒨 𑒥𑒪𑒰𑒠𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒙𑒰𑓀 𑒏𑒹𑒬𑒰𑒏𑒩𑓂𑒭𑒝𑒫𑒱𑒯𑓂𑒫𑒪𑒰𑒧𑓂॥𑓔॥

हे धूम्रलोचनाऽऽशु त्वं स्वसैन्य-परिवारितः।
तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्॥४॥

 

𑒞𑒞𑓂𑒣𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒠𑓁 𑒏𑒬𑓂𑒔𑒱𑓀𑒠𑓂𑒨𑒠𑒱𑒫𑒼𑒞𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒞𑒹𑓄𑒣𑒩𑓁।
𑒮 𑒯𑒢𑓂𑒞𑒫𑓂𑒨𑒼𑓄𑒧𑒩𑒼 𑒫𑒰𑓄𑒣𑒱 𑒨𑒏𑓂𑒭𑒼 𑒑𑒢𑓂𑒡𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒋𑒫 𑒫𑒰॥𑓕॥

तत्परित्राणदः कश्चिंद्यदिवोत्तिष्ठतेऽपरः।
स हन्तव्योऽमरो वाऽपि यक्षो गन्धर्व्वएव वा॥५॥

 

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓖॥

ऋषिरुवाच॥६॥

 

𑒞𑒹𑒢𑒰𑓄𑓄𑒖𑓂𑒘𑒣𑓂𑒞𑒮𑓂𑒞𑒞𑓁 𑒬𑒲𑒒𑓂𑒩𑓀 𑒮 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒼𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑓁।
𑒫𑒵𑒞𑓁 𑒭𑒭𑓂𑒙𑓂𑒨𑒰 𑒮𑒯𑒮𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑒮𑒳𑒩𑒰𑒝𑒰𑒢𑓂𑒠𑓂𑒩𑒳𑒞𑒨𑓂𑒨𑒿𑒨𑒾॥𑓗॥

तेनाऽऽज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्योधूम्रलोचनः।
वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणान्द्रुतय्यँयौ॥७॥

 

𑒮 𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒰𑒢𑓂𑒞𑒞𑒼 𑒠𑒹𑒫𑒲𑓀 𑒞𑒳𑒯𑒱𑒢𑒰𑒔𑒪𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂।
𑒖𑒑𑒰𑒠𑒼𑒔𑓂𑒔𑒻𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒨𑒰𑒯𑒲𑒞𑒱 𑒧𑒴𑒪𑓀 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒨𑒼𑓁॥𑓘॥

स दृष्ट्‌वा तान्ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्।
जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः॥८॥

 

𑒢 𑒔𑒹𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒰𑓄𑒠𑓂𑒨 𑒦𑒫𑒞𑒲 𑒧𑒠𑓂𑒦𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞𑒰𑒩𑒧𑒳𑒣𑒻𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱।
𑒞𑒞𑒼 𑒥𑒪𑒰𑒢𑓂𑒢𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒹𑒭 𑒏𑒹𑒬𑒰𑒏𑒩𑓂𑒭𑒝-𑒫𑒱𑒯𑓂𑒫𑒪𑒰𑒧𑓂॥𑓙॥

न चेत्प्रीत्याऽद्य भवती मद्भर्त्तारमुपैष्यति।
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण-विह्वलाम्॥९॥

 

𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑𑓐॥

देव्युवाच॥१०॥

 

𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒹𑒝 𑒣𑓂𑒩𑒯𑒱𑒞𑒼 𑒥𑒪𑒫𑒰𑒢𑓂𑒥𑒪-𑒮𑒫𑓂𑒫𑒵𑒿𑒞𑓁।
𑒥𑒪𑒰𑒢𑓂𑒢𑒨𑒮𑒱 𑒧𑒰𑒧𑒹𑒫𑒢𑓂𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒱𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒏𑒩𑒼𑒧𑓂𑒨𑒯𑒧𑓂॥𑓑𑓑॥

 

दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्बल-सव्वृँतः।
बलान्नयसि मामेवन्ततः किन्ते करोम्यहम्॥११॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑𑓒॥

ऋषिरुवाच॥१२॥

 

𑒃𑒞𑓂𑒨𑒳𑒏𑓂𑒞𑓁 𑒮𑒼𑓄𑒦𑓂𑒨𑒡𑒰𑒫𑒞𑓂𑒞𑒰𑒧𑒮𑒳𑒩𑒼𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑓁।
𑒯𑒴𑒓𑓂𑒏𑒰𑒩𑒹𑒝𑒻𑒫 𑒞𑒧𑓂𑒦𑒮𑓂𑒧𑒮𑒰𑒔𑓂𑒔𑒏𑒰𑒩𑒰𑓄𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰 𑒞𑒞𑓁॥𑓑𑓓॥

इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरोधूम्रलोचनः।
हूङ्कारेणैव तम्भस्मसाच्चकाराऽम्बिका ततः॥१३॥

 

𑒁𑒟 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒧𑓂𑒧𑒯𑒰𑒮𑒻𑒢𑓂𑒨𑒧𑒮𑒳𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒞𑒟𑒰𑓄𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰।
𑒫𑒫𑒩𑓂𑒭 𑒮𑒰𑒨𑒏𑒻𑒮𑓂𑒞𑒲𑒏𑓂𑒭𑓂𑒝𑒻𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒬𑒏𑓂𑒞𑒱𑒣𑒩𑒬𑓂𑒫𑒡𑒻𑓁॥𑓑𑓔॥

अथ क्रुद्धम्महासैन्यमसुराणां तथाऽम्बिका।
ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः॥१४॥

 

𑒞𑒞𑒼𑒡𑒳𑒞𑒮𑒙𑓁 𑒏𑒼𑒣𑒰𑒞𑓂𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒢𑒰𑒠𑓀 𑒮𑒳𑒦𑒻𑒩𑒫𑒧𑓂।
𑒣𑒣𑒰𑒞𑒰𑒮𑒳𑒩𑒮𑒹𑒢𑒰𑒨𑒰𑓀 𑒮𑒱𑓀𑒯𑒼𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒮𑓂𑒫𑒫𑒰𑒯𑒢𑓁॥𑓑𑓕॥

ततोधुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्।
पपातासुरसेनायां सिंहोदेव्याः स्ववाहनः॥१५॥

 

𑒏𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔𑒱𑒩𑒞𑓂𑒏𑒩𑒣𑓂𑒩𑒯𑒰𑒩𑒹𑒝 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒢𑒰𑒮𑓂𑒨𑒹𑒢 𑒔𑒰𑒣𑒩𑒰𑒢𑓂।
𑒂𑒏𑓂𑒩𑒰𑒢𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒔𑒰𑒡𑒩𑒹𑒝𑒰𑒢𑓂𑒨𑒰𑒘𑓂𑒖𑒒𑒰𑒢𑒰𑒬𑒳 𑒧𑒯𑒰𑓄𑒮𑒳𑒩𑒰𑒢𑓂॥𑓑𑓖॥

काँश्चिरत्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्।
आक्रान्त्या चाधरेणान्याञ्जघानाशु महाऽसुरान्॥१६॥

 

𑒏𑒹𑒭𑒰𑒘𑓂𑒔𑒱𑒞𑓂𑒣𑒰𑒙𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒢𑒐𑒻𑓁 𑒏𑒼𑒭𑓂𑒚𑒰𑒢𑒱 𑒏𑒹𑒮𑒩𑒲।
𑒞𑒟𑒰 𑒞𑒪𑒣𑓂𑒩𑒯𑒰𑒩𑒹𑒝 𑒬𑒱𑒩𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒏𑒵𑒞𑒫𑒰𑒢𑓂𑒣𑒵𑒟𑒏𑓂॥𑓑𑓗॥

केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी।
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्पृथक्॥१७॥

 

𑒫𑒱𑒔𑓂𑒕𑒱𑒢𑓂𑒢𑒥𑒰𑒯𑒳𑒬𑒱𑒩𑒮𑓁 𑒏𑒵𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒹𑒢 𑒞𑒟𑒰𑓄𑒣𑒩𑒹।
𑒣𑒣𑒾 𑒔 𑒩𑒳𑒡𑒱𑒩𑒓𑓂𑒏𑒼𑒭𑓂𑒚𑒰𑒠𑒢𑓂𑒨𑒹𑒭𑒰𑒢𑓂𑒡𑒳𑒞𑒏𑒹𑒮𑒩𑓁॥𑓑𑓘॥

विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथाऽपरे।
पपौ च रुधिरङ्कोष्ठादन्येषान्धुतकेसरः॥१८॥

 

𑒏𑓂𑒭𑒝𑒹𑒢 𑒞𑒠𑓂𑒥𑒪𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑓀 𑒏𑓂𑒭𑒨𑒢𑓂𑒢𑒲𑒞𑒧𑓂𑒧𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑒢𑒰।
𑒞𑒹𑒢 𑒏𑒹𑒮𑒩𑒱𑒝𑒰 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰𑒫𑒰𑒯𑒢𑒹𑒢𑒰𑓄𑒞𑒱𑒏𑒼𑒣𑒱𑒢𑒰॥𑓑𑓙॥

क्षणेन तद्‌बलं सर्व्वं क्षयन्नीतम्महात्मना।
तेन केसरिणा देव्यावाहनेनाऽतिकोपिना॥१९॥

 

𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒧𑒮𑒳𑒩𑓀 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒢𑒱𑒯𑒞𑓀 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑒧𑓂।
𑒥𑒪𑒘𑓂𑒔 𑒏𑓂𑒭𑒨𑒱𑒞𑓀 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒮𑓂𑒢𑓀 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒏𑒹𑒮𑒩𑒱𑒝𑒰 𑒞𑒞𑓁॥𑓒𑓐॥

श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्।
बलञ्च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः॥२०॥

 

𑒔𑒳𑒏𑒼𑒣 𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒡𑒱𑒣𑒞𑒱𑓁 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒮𑓂𑒤𑒳𑒩𑒱𑒞𑒰𑒡𑒩𑓁।
𑒂𑒖𑓂𑒘𑒰𑒣𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒔 𑒞𑒾 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛𑒾 𑒧𑒯𑒰𑒮𑒳𑒩𑒾॥𑓒𑓑॥

चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः।
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ॥२१॥

 

𑒯𑒹 𑒔𑒝𑓂𑒛 𑒯𑒹 𑒧𑒳𑒝𑓂𑒛 𑒥𑒪𑒻𑒩𑓂𑒥𑓂𑒥𑒯𑒳𑒪𑒻𑓁 𑒣𑒩𑒱𑒫𑒰𑒩𑒱𑒞𑒾।
𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒑𑒔𑓂𑒕𑒞𑓀 𑒑𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒔 𑒮𑒰 𑒮𑒧𑒰𑒢𑒲𑒨𑒞𑒰𑒪𑓂𑒪𑒿𑒒𑒳॥𑓒𑓒॥

हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्ब्बहुलैः परिवारितौ।
तत्र गच्छतं गत्वा च सा समानीयताल्लँघु॥२२॥

 

𑒏𑒹𑒬𑒹𑒭𑓂𑒫𑒰𑒏𑒵𑒭𑓂𑒨 𑒥𑒠𑓂𑒡𑓂𑒫𑒰 𑒫𑒰 𑒨𑒠𑒱 𑒫𑓁 𑒮𑓀𑒬𑒨𑒼𑒨𑒳𑒡𑒱।
𑒞𑒠𑒰𑓄𑒬𑒹𑒭𑒰𑒨𑒳𑒡𑒻𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑒻𑒩𑒮𑒳𑒩𑒻𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒢𑒱-𑒯𑒢𑓂𑒨𑒞𑒰𑒧𑓂॥𑓒𑓓॥

केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयोयुधि।
तदाऽशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्व्विनि-हन्यताम्॥२३॥

 

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒯𑒞𑒰𑒨𑒰 𑒠𑒳𑒭𑓂𑒙𑒰𑒨𑒰𑓀 𑒮𑒱𑓀𑒯𑒹 𑒔 𑒫𑒱𑒢𑒱𑒣𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹।
𑒬𑒲𑒒𑓂𑒩𑒧𑒰𑒑𑒧𑓂𑒨𑒞𑒰𑒧𑓂𑒥𑒠𑓂𑒡𑓂𑒫𑒰 𑒑𑒵𑒯𑒲𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒰𑒧𑒟𑒰𑒧𑓂𑒥𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓇॥𑓒𑓔॥

तस्यां हताया दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते।
शीघ्रमागम्यताम्बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्॥ॐ॥२४॥

 

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹
𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒪𑒼𑒔𑒢𑒫𑒡𑒼𑓁॥𑓖॥

इति श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये
धूम्रलोचनवधोः॥६॥

Leave a Reply