𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 ॥𑓑𑓓॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये ॥१३॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥

ऋषिरुवाच॥१॥

𑒋𑒞𑒞𑓂𑒞𑒹 𑒏𑒟𑒱𑒞𑓀 𑒩𑒰𑒖𑒢𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂।
𑒋𑒫𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒦𑒰𑒫𑒰 𑒮𑒰 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒨𑒨𑒹𑒠𑒢𑒡𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒖𑒑𑒞𑓂॥𑓒॥

एतत्ते कथितं राजन्देवीमाहात्म्यमुत्तमम्।
एवं प्रभावा सा देवी ययेदनधार्य्यते जगत्॥२॥

𑒫𑒱𑒠𑓂𑒨𑒰 𑒞𑒟𑒻𑒫 𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒞𑒹 𑒦𑒑𑒫𑒠𑓂𑒫𑒱𑒭𑓂𑒝𑒳𑒧𑒰𑒨𑒨𑒰।
𑒞𑒨𑒰 𑒞𑓂𑒫𑒧𑒹𑒭 𑒫𑒻𑒬𑓂𑒨𑒬𑓂𑒔 𑒞𑒟𑒻𑒫𑒰𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒫𑒱𑒫𑒹𑒏𑒱𑒢𑓁॥𑓓॥

विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया।
तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः॥३॥

𑒧𑒼𑒯𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒧𑒼𑒯𑒱𑒞𑒰𑒬𑓂𑒔𑒻𑒫 𑒧𑒼𑒯𑒧𑒹𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒔𑒰𑒣𑒩𑒹।
𑒞𑒰𑒧𑒳𑒣𑒻𑒯𑒱 𑒧𑒯𑒰𑒩𑒰𑒖 𑒬𑒩𑒝𑓀 𑒣𑒩𑒧𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩𑒲𑒧𑓂॥𑓔॥

मोह्यन्ते मोहिताश्चै‍व मोहमेष्यन्ति चापरे।
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्॥४॥

𑒂𑒩𑒰𑒡𑒱𑒞𑒰 𑒮𑒻𑒫 𑒢𑒵𑒝𑒰𑒧𑓂𑒦𑒼𑒑𑒮𑓂𑒫𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑒣𑒫𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒠𑒰॥𑓕॥

आराधिता सैव नृणाम्भोगस्वर्ग्गापवर्ग्गदा॥५॥

𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒅𑒫𑒰𑒔॥𑓖॥

मार्क्कण्डेयउवाच॥६॥

𑒃𑒞𑒱 𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒫𑒔𑓁 𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒮𑒳𑒩𑒟𑓁 𑒮 𑒢𑒩𑒰𑒡𑒱𑒣𑓁॥𑓗॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः॥७॥

𑒣𑓂𑒩𑒝𑒱𑒣𑒞𑓂𑒨 𑒧𑒯𑒰𑒦𑒰𑒑𑓀 𑒞𑒧𑒵𑒭𑒱𑓀 𑒬𑓀𑒮𑒱𑒞𑒫𑓂𑒩𑒞𑒧𑓂।
𑒢𑒱𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒝𑓂𑒝𑒼𑓄𑒞𑒱𑒧𑒧𑒞𑓂𑒫𑒹𑒢 𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑒰𑒣𑒯𑒩𑒝𑒹𑒢 𑒔॥𑓘॥

प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम्।
निर्व्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च॥८॥

𑒖𑒑𑒰𑒧 𑒮𑒠𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒣𑒮𑒹 𑒮 𑒔 𑒫𑒻𑒬𑓂𑒨𑒼 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒳𑒢𑒹।
𑒮𑒢𑓂𑒠𑒩𑓂𑒬𑒢𑒰𑒩𑓂𑒟𑒧𑒧𑓂𑒥𑒰𑒨𑒰 𑒢𑒠𑒲𑒣𑒳𑒪𑒱𑒢𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑓁॥𑓙॥

जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने।
सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः॥९॥

𑒮 𑒔 𑒫𑒻𑒬𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒣𑒮𑓂𑒞𑒹𑒣𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒮𑒴𑒏𑓂𑒞𑓀 𑒣𑒩𑓀 𑒖𑒣𑒢𑓂।
𑒞𑒾 𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱𑒢𑓂𑒣𑒳𑒪𑒱𑒢𑒹 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒏𑒵𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒧𑒴𑒩𑓂𑒞𑒱𑓀 𑒧𑒯𑒲𑒧𑒨𑒲𑒧𑓂॥𑓑𑓐॥

स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्।
तौ तस्मिन्पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्॥१०॥

𑒁𑒩𑓂𑒯𑒝𑒰𑓀 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒞𑒳𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒣𑒳𑒭𑓂𑒣𑒡𑒴𑒣𑒰𑒑𑓂𑒢𑒱𑒞𑒩𑓂𑒣𑓂𑒣𑒝𑒻𑓁।
𑒢𑒱𑒩𑒰𑒯𑒰𑒩𑒾 𑒨𑒞𑒰𑒯𑒰𑒩𑒾 𑒞𑒢𑓂𑒧𑒢𑒮𑓂𑒏𑒾 𑒮𑒧𑒰𑒯𑒱𑒞𑒾॥𑓑𑓑॥

अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्प्पणैः।
निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ॥११॥

𑒠𑒠𑒞𑒳𑒮𑓂𑒞𑒾 𑒥𑒪𑒱𑒘𑓂𑒔𑒻𑒫 𑒢𑒱𑒖𑒑𑒰𑒞𑓂𑒩𑒰𑒮𑒵𑒑𑒳𑒏𑓂𑒭𑒱𑒞𑒧𑓂।
𑒋𑒫𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒩𑒰𑒡𑒨𑒞𑒼𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒱𑒦𑒱𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒩𑓂𑒭𑒻𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒰𑒞𑓂𑒧𑒢𑒼𑓁॥𑓑𑓒॥

ददतुस्तौ बलिञ्चैव निजगात्रासृगुक्षितम्।
एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्व्वर्षैर्य्यतात्मनोः॥१२॥

𑒣𑒩𑒱𑒞𑒳𑒭𑓂𑒙𑒰 𑒖𑒑𑒠𑓂𑒡𑒰𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒣𑓂𑒩𑒞𑓂𑒨𑒏𑓂𑒭𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒯 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰॥𑓑𑓓॥

परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका॥१३॥

𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑𑓔॥

देव्युवाच॥१४॥

𑒨𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒰𑒩𑓂𑒟𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒞𑓂𑒫𑒨𑒰 𑒦𑒴𑒣 𑒞𑓂𑒫𑒨𑒰 𑒔 𑒏𑒳𑒪𑒢𑒢𑓂𑒠𑒢।॥𑓑𑓕॥

यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन।॥१५॥

𑒧𑒞𑓂𑒞𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒰𑒩𑓂𑒟𑓂𑒨𑒞𑒰𑓀 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑓂𑒣𑒩𑒱𑒞𑒳𑒭𑓂𑒙𑒰 𑒠𑒠𑒰𑒧𑒱 𑒞𑒹𑓀॥𑓑𑓖॥
मत्तस्तत्प्रार्थ्यतां सर्व्वम्परितुष्टा ददामि तें॥१६॥

𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨 𑒅𑒫𑒰𑒔॥𑓑𑓗॥

मार्क्कण्डेय उवाच॥१७॥

𑒞𑒞𑒼 𑒫𑒥𑓂𑒩𑒹 𑒢𑒵𑒣𑒼 𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑒧𑒫𑒱𑒦𑓂𑒩𑓀𑒬𑓂𑒨𑒢𑓂𑒨𑒖𑒢𑓂𑒧𑒢𑒱।
𑒁𑒞𑓂𑒩𑒻𑒫 𑒔 𑒢𑒱𑒖𑓀 𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑓀 𑒯𑒞𑒬𑒞𑓂𑒩𑒳𑒥𑒪𑒧𑓂𑒥𑒪𑒰𑒞𑓂॥𑓑𑓘॥

ततो वब्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि।
अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलम्बलात्॥१८॥

𑒮𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒫𑒻𑒬𑓂𑒨𑒖𑒮𑓂𑒞𑒞𑒼𑒖𑓂𑒘𑒰𑒢𑓀 𑒫𑒫𑓂𑒩𑒹 𑒢𑒱𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒝𑓂𑒝𑒧𑒰𑒢𑒮𑓁॥𑓑𑓙॥

सोऽपि वैश्यजस्ततोज्ञानं वव्रे निर्व्विण्णमानसः॥१९॥

𑒧𑒧𑒹𑒞𑓂𑒨𑒯𑒧𑒱𑒞𑒱 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒖𑓂𑒘𑓁 𑒮𑒓𑓂𑒑𑒫𑒱𑒔𑓂𑒨𑒳𑒞𑒱𑒏𑒰𑒩𑒏𑒧𑓂॥𑓒𑓐॥

ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्‌गविच्युतिकारकम्॥२०॥

𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓒𑓑॥

देव्युवाच॥२१॥

𑒮𑓂𑒫𑒪𑓂𑒣𑒻𑒩𑒯𑒼𑒦𑒱𑒩𑓂𑒢𑒵𑒣𑒞𑒹 𑒮𑓂𑒫𑓀 𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒮𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒦𑒫𑒰𑒢𑓂
𑒯𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒩𑒱𑒣𑒴𑒢𑒮𑓂𑒐𑒪𑒱𑒞𑓀 𑒞𑒫 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱॥𑓒𑓒॥

स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति॥२२॥

𑒧𑒵𑒞𑒬𑓂𑒔 𑒦𑒴𑒨𑓁 𑒮𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒰𑒣𑓂𑒨 𑒖𑒢𑓂𑒧 𑒠𑒹𑒫𑒰𑒠𑓂𑒫𑒱𑒫𑒮𑓂𑒫𑒞𑓁॥𑓒𑓓॥

मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः॥२३॥

𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒼𑒢𑒳𑒩𑓂𑒢𑓂𑒢𑒰𑒧 𑒦𑒫𑒰𑒢𑓂𑒦𑒳𑒫𑒱 𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱
𑒫𑒻𑒬𑓂𑒨𑒫𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨 𑒞𑓂𑒫𑒨𑒰 𑒨𑒬𑓂𑒔 𑒫𑒩𑒼𑓄𑒮𑓂𑒧𑒞𑓂𑒞𑒼𑓄𑒦𑒱𑒫𑒰𑒘𑓂𑒕𑒱𑒞𑓁॥𑓒𑓔॥

सावर्ण्णिकोनुर्न्नाम भवान्भुवि भविष्यति
वैश्यवर्य्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः॥२४॥

𑒞𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒨𑒔𑓂𑒕𑒰𑒧𑒱 𑒮𑓀𑒮𑒱𑒠𑓂𑒡𑓂𑒨𑒻 𑒞𑒫 𑒖𑓂𑒘𑒰𑒢𑓀 𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱॥𑓒𑓕॥

तम्प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति॥२५॥

𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒅𑒫𑒰𑒔॥𑓒𑓖॥

मार्क्कण्डेयउवाच॥२६॥

𑒃𑒞𑒱 𑒠𑒞𑓂𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒞𑒨𑒼𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒨𑒟𑒰𑓄𑒦𑒱𑒪𑒭𑒱𑒞𑓀 𑒫𑒩𑒧𑓂॥𑓒𑓗॥
इति दत्त्वा तयोर्द्देवी यथाऽभिलषितं वरम्॥२७॥

𑒥𑒦𑒴𑒫𑒰𑒢𑓂𑒞𑒩𑓂𑒯𑒱𑒞𑒰 𑒮𑒠𑓂𑒨𑒼 𑒦𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒞𑒰𑒦𑓂𑒨𑒰𑒧𑒦𑒱𑒭𑓂𑒙𑒳𑒞𑒰।
𑒋𑒫𑓀 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒩𑒪𑓂𑒪𑒿𑒥𑓂𑒡𑓂𑒫𑒰 𑒮𑒳𑒩𑒟𑓁 𑒏𑓂𑒭𑒞𑓂𑒩𑒱𑒨𑒩𑓂𑒭𑒦𑓁॥𑓒𑓘॥
बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता।
एवं देव्या वरल्लँब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः॥२८॥

𑒮𑒴𑒩𑓂𑒨𑒰𑒖𑓂𑒖𑒢𑓂𑒧 𑒮𑒧𑒰𑒮𑒰𑒠𑓂𑒨 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒫𑒱𑒞𑒰 𑒧𑒢𑒳𑓁॥𑓒𑓙॥
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्ण्णिर्ब्भविता मनुः॥२९॥

𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒫𑒱𑒞𑒰 𑒧𑒢𑒳𑓁॥

सावर्ण्णिर्ब्भविता मनुः॥

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒮𑒧𑓂𑒣𑒴𑒩𑓂𑒝𑒧𑓂॥𑓑𑓓॥

इति श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये सम्पूर्णम्॥१३॥

Leave a Reply