𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒫𑒰𑒏𑓂𑒨𑒧𑓂॥𑓑𑓒॥ – श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देवीवाक्यम्॥१२॥

𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓑॥
देव्युवाच॥१॥
𑒋𑒦𑒱𑓁 𑒮𑓂𑒞𑒫𑒻𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒰𑒢𑓂𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑓀 𑒮𑓂𑒞𑒼𑒭𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒨𑒮𑓂𑒮𑒧𑒰𑒯𑒱𑒞𑓁।
𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒯𑓀 𑒮𑒏𑒪𑒰𑓀 𑒥𑒰𑒡𑒰𑓀 𑒢𑒰𑒬𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒮𑓀𑒬𑒨𑒧𑓂॥𑓒॥
एभिः स्तवैश्च मान्नित्यं स्तोष्यते यस्समाहितः।
तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्॥२॥

𑒧𑒡𑒳𑒏𑒻𑒙𑒦𑒢𑒰𑒬𑓀 𑒔 𑒧𑒯𑒱𑒭𑒰𑒮𑒳𑒩𑒒𑒰𑒞𑒢𑒧𑓂।
𑒏𑒲𑒩𑓂𑒞𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒨𑒹 𑒞𑒠𑓂𑒫𑒠𑓂𑒫𑒡𑓀 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒨𑒼𑓁॥𑓓॥

मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्।
कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः॥३॥

𑒁𑒭𑓂𑒙𑒧𑓂𑒨𑒰𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒞𑒳𑒩𑓂𑒠𑒬𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒢𑒫𑒧𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒔𑒻𑒏𑒔𑒹𑒞𑒮𑓁।
𑒬𑓂𑒩𑒼𑒭𑓂𑒨𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒔𑒻𑒫 𑒨𑒹 𑒦𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒧𑒧 𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂॥𑓔॥

अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः।
श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्॥४॥

𑒢 𑒞𑒹𑒭𑒰𑒢𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒏𑒵𑒞𑒓𑓂𑒏𑒱𑒘𑓂𑒔𑒱𑒠𑓂𑒠𑒳𑒭𑓂𑒏𑒵𑒞𑒼𑒞𑓂𑒟𑒰 𑒢 𑒔𑒰𑒣𑒠𑓁।
𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱 𑒢 𑒠𑒰𑒩𑒱𑒠𑓂𑒩𑓂𑒨𑓀 𑒢 𑒔𑒻𑒫𑒹𑒭𑓂𑒙𑒫𑒱𑒨𑒼𑒖𑒢𑒧𑓂॥𑓕॥

न तेषान्दुष्कृतङ्किञ्चिद्दुष्कृतोत्था न चापदः।
भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्॥५॥

𑒬𑒞𑓂𑒩𑒳𑒞𑒼 𑒢 𑒦𑒨𑓀 𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒠𑒮𑓂𑒨𑒳𑒞𑒼 𑒫𑒰 𑒢 𑒩𑒰𑒖𑒞𑓁।
𑒢 𑒬𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒢𑒪𑒞𑒼𑒨𑒾𑒒𑒰𑒞𑓂𑒏𑒠𑒰𑒔𑒱𑒞𑓂𑒮𑒧𑓂𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱॥𑓖॥

शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः।
न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्सम्भविष्यति॥६॥

𑒞𑒮𑓂𑒧𑒰𑒢𑓂𑒧𑒧𑒻𑒞 𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒣𑒚𑒱𑒞𑒫𑓂𑒨𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒯𑒱𑒞𑒻𑓁।
𑒬𑓂𑒩𑒼𑒞𑒫𑓂𑒨𑓀 𑒔 𑒮𑒠𑒰 𑒦𑒏𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒣𑒩𑓀 𑒮𑓂𑒫𑒮𑓂𑒞𑓂𑒨𑒨𑒢𑓀 𑒧𑒯𑒞𑓂॥𑓗॥

तस्मान्ममैत माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः।
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्॥७॥

𑒅𑒣𑒮𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑒢𑒬𑒹𑒭𑒰𑒿𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒰𑒩𑒲𑒮𑒧𑒳𑒠𑓂𑒦𑒫𑒰𑒢𑓂।
𑒞𑒟𑒰 𑒞𑓂𑒩𑒱𑒫𑒱𑒡𑒧𑒳𑒞𑓂𑒣𑒰𑒞𑓀 𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒬𑒧𑒨𑒹𑒢𑓂𑒧𑒧॥𑓘॥

उपसर्ग्गानशेषाँस्तु महामारीसमुद्भवान्।
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम॥८॥

𑒨𑒞𑓂𑒩𑒻𑒞𑒞𑓂𑒣𑒚𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒮𑒧𑓂𑒨𑒓𑓂𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑒧𑒰𑒨𑒞𑒢𑒹 𑒧𑒧।
𑒮𑒠𑒰 𑒢 𑒞𑒠𑓂𑒫𑒱𑒧𑒼𑒏𑓂𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 𑒮𑒰𑓀𑒢𑒱𑒡𑓂𑒨𑓀 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒧𑒹 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒧𑓂॥𑓙॥

यत्रैतत्पठ्यते सम्यङ्‌नित्यमायतने मम।
सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्॥९॥

𑒥𑒪𑒱𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰𑒢𑒹 𑒣𑒴𑒖𑒰𑒨𑒰𑒧𑒑𑓂𑒢𑒱𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑒹 𑒧𑒯𑒼𑒞𑓂𑒮𑒫𑒹।
𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑓀 𑒧𑒧𑒻𑒞𑒔𑓂𑒔𑒩𑒱𑒞𑒧𑒳𑒔𑓂𑒔𑒰𑒩𑓂𑒨𑓀 𑒬𑓂𑒩𑒰𑒫𑓂𑒨𑒧𑒹𑒫 𑒔॥𑓑𑓐॥

बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे।
सर्व्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च॥१०॥

𑒖𑒰𑒢𑒞𑒰𑓄𑒖𑒰𑒢𑒞𑒰 𑒫𑒰𑓄𑒣𑒱 𑒥𑒪𑒱𑒣𑒴𑒖𑒰𑒢𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒏𑒵𑒞𑒰𑒧𑓂।
𑒣𑓂𑒩𑒞𑒲𑒔𑓂𑒕𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒯𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒫𑒯𑓂𑒢𑒱𑒯𑒼𑒧𑓀 𑒞𑒟𑒰 𑒏𑒵𑒞𑒧𑓂॥𑓑𑓑॥

जानताऽजानता वाऽपि बलिपूजान्तथा कृताम्।
प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्॥११॥

𑒬𑒩𑒞𑓂𑒏𑒰𑒪𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒣𑒴𑒖𑒰 𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒞𑒹 𑒨𑒰 𑒔 𑒫𑒰𑒩𑓂𑒭𑒱𑒏𑒲।
𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒧𑓂𑒧𑒧𑒻𑒞𑒢𑓂𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒦𑒏𑓂𑒞𑒱𑒮𑒧𑒢𑓂𑒫𑒱𑒞𑓁॥𑓑𑓒॥

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी।
तस्याम्ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः॥१२॥

𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑒥𑒰𑒡𑒰𑒫𑒱𑒢𑒱𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒳𑒏𑓂𑒞𑒼 𑒡𑒢𑒡𑒰𑒢𑓂𑒨𑒮𑒳𑒞𑒰𑒢𑓂𑒫𑒱𑒞𑓁।
𑒧𑒢𑒳𑒭𑓂𑒨𑒼 𑒧𑒞𑓂𑒣𑓂𑒩𑒮𑒰𑒠𑒹𑒢 𑒦𑒫𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱 𑒢 𑒮𑓀𑒬𑒨𑓁॥𑓑𑓓॥

सर्व्वाबाधाविनिर्म्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः।
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥१३॥

𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒧𑒧𑒻𑒞𑒢𑓂𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒞𑒟𑒰𑒔𑒼𑒞𑓂𑒣𑒞𑓂𑒞𑒨𑓁 𑒬𑒳𑒦𑒰𑓁।
𑒣𑒩𑒰𑒏𑓂𑒩𑒧𑒘𑓂𑒔 𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑒹𑒭𑒳 𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹 𑒢𑒱𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒨𑓁 𑒣𑒳𑒧𑒰𑒢𑓂॥𑓑𑓔॥

श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथाचोत्पत्तयः शुभाः।
पराक्रमञ्च युद्धेषु जायते निर्ब्भयः पुमान्॥१४॥

𑒩𑒱𑒣𑒫𑓁 𑒮𑒓𑓂𑒏𑓂𑒭𑒨𑓀 𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒏𑒪𑓂𑒨𑒰𑒝𑓀 𑒔𑒼𑒣𑒣𑒠𑓂𑒨𑒞𑒹।
𑒢𑒢𑓂𑒠𑒞𑒹 𑒔 𑒏𑒳𑒪𑓀 𑒣𑒳𑓀𑒮𑒰𑓀 𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒧𑒧 𑒬𑒵𑒝𑒳𑒨𑒰𑒢𑓂𑒧𑓂॥𑓑𑓕॥

रिपवः सङ्क्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते।
नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृणुयान्म्॥१५॥

𑒬𑒰𑒢𑓂𑒞𑒱𑒏𑒩𑓂𑒧𑒝𑒱 𑒮𑒩𑓂𑒫𑒞𑓂𑒩 𑒞𑒟𑒰 𑒠𑒳𑓁𑒮𑓂𑒫𑒣𑓂𑒢𑒠𑒩𑓂𑒬𑒢𑒹।
𑒑𑓂𑒩𑒯𑒣𑒲𑒛𑒰𑒮𑒳 𑒔𑒼𑒑𑓂𑒩𑒰𑒮𑒳 𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒬𑒵𑒝𑒳𑒨𑒰𑒢𑓂𑒧𑒧॥𑓑𑓖॥

शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने।
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम॥१६॥

𑒅𑒣𑒮𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑓁 𑒬𑒧𑓀 𑒨𑒰𑒢𑓂𑒞𑒱𑒑𑓂𑒩𑒯𑒣𑒲𑒛𑓃𑒰𑒬𑓂𑒔𑒬 𑒠𑒰𑒩𑒳𑒝𑒰𑓁।
𑒠𑒳𑓁 𑒮𑓂𑒫𑒣𑓂𑒢𑓀 𑒔 𑒢𑒵𑒦𑒱𑒩𑓂𑒠𑒵𑒭𑓂𑒙𑓀 𑒮𑒳𑒮𑓂𑒫𑒣𑓂𑒢𑒧𑒳𑒣𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹॥𑓑𑓗॥

उपसर्ग्गाः शमं यान्तिग्रहपीड़ाश्चश दारुणाः।
दुः स्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते॥१७॥

𑒥𑒰𑒪𑒑𑓂𑒩𑒯𑒰𑒦𑒱𑒦𑒴𑒞𑒰𑒢𑒰𑓀 𑒥𑒰𑒪𑒰𑒢𑒰𑓀 𑒬𑒰𑒢𑓂𑒞𑒱𑒏𑒰𑒩𑒏𑒧𑓂।
𑒮𑒓𑓂𑒒𑒰𑒞𑒦𑒹𑓀𑒠𑒹 𑒔 𑒢𑒵𑒝𑒰𑓀 𑒧𑒻𑒞𑓂𑒩𑒲𑒏𑒩𑒝𑒧𑒳𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂॥𑓑𑓘॥

बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्।
सङ्घातभेंदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्॥१८॥

𑒠𑒳𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒵𑒞𑓂𑒞𑒰𑒢𑒰𑒧𑒬𑒹𑒭𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒥𑒪𑒯𑒰𑒢𑒱𑒏𑒩𑓀 𑒣𑒩𑒧𑓂।
𑒩𑒏𑓂𑒭𑒼 𑒦𑒴𑒞𑒣𑒱𑒬𑒰𑒔𑒰𑒢𑒰𑓀 𑒣𑒚𑒢𑒰𑒠𑒹𑒫 𑒢𑒰𑒬𑒢𑒧𑓂॥𑓑𑓙॥

दुर्व्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्।
रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्॥१९॥

𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒧𑓂𑒧𑒧𑒻𑒞𑒢𑓂𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑓀 𑒧𑒧 𑒮𑒢𑓂𑒢𑒱𑒡𑒱𑒏𑒰𑒩𑒏𑒧𑓂।
𑒣𑒬𑒳𑒣𑒳𑒭𑓂𑒣𑒰𑒩𑓂𑒒𑓂𑒨𑒡𑒴𑒣𑒻𑒬𑓂𑒔 𑒑𑒢𑓂𑒡𑒠𑒲𑒣𑒻𑒮𑓂𑒞𑒟𑒼𑒞𑓂𑒞𑒧𑒻𑓁॥𑓒𑓐॥

सर्व्वम्ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्।
पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः॥२०॥

𑒫𑒱𑒣𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑓂𑒦𑒼𑒖𑒢𑒻𑒩𑓂𑒯𑒼𑒧𑒻𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒼𑒏𑓂𑒭𑒝𑒲𑒨𑒻𑒩𑒯𑒩𑓂𑒢𑒱𑒬𑒧𑓂।
𑒁𑒢𑓂𑒨𑒻𑒬𑓂𑒔 𑒫𑒱𑒫𑒱𑒡𑒻𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒼𑒑𑒻𑓁 𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰𑒢𑒻𑒫𑓂𑒫𑒞𑓂𑒮𑒩𑒹𑒝 𑒨𑒰॥𑓒𑓑॥

विप्राणाम्भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्।
अन्यैश्च विविधैर्ब्भोगैः प्रदानैव्वत्सरेण या॥२१॥

𑒣𑓂𑒩𑒲𑒞𑒱𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒹 𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒞𑒹 𑒮𑒰𑒮𑓂𑒧𑒱𑒢𑓂𑒮𑒏𑒵𑒞𑓂𑒮𑒳𑒔𑒩𑒱𑒞𑒹 𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞𑒹।
𑒬𑓂𑒩𑒳𑒞𑓀 𑒯𑒩𑒞𑒱 𑒣𑒰𑒣𑒰𑒢𑒱 𑒞𑒟𑒰𑓄𑓄𑒩𑒼𑒑𑓂𑒨𑓀 𑒣𑓂𑒩𑒨𑒔𑓂𑒕𑒞𑒱॥𑓒𑓒॥

प्रीतिर्म्मे क्रियते सास्मिन्सकृत्सुचरिते श्रुते।
श्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति॥२२॥

𑒩𑒏𑓂𑒭𑒰𑓀 𑒏𑒩𑒼𑒞𑒱 𑒦𑒴𑒞𑒹𑒦𑓂𑒨𑒼 𑒖𑒢𑓂𑒧𑒢𑒰𑓀 𑒏𑒲𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞𑒢𑓀 𑒧𑒧।
𑒨𑒳𑒠𑓂𑒡𑒹𑒭𑒳 𑒔𑒩𑒱𑒞𑒨𑓂𑒨𑒿𑒢𑓂𑒧𑒹 𑒠𑒳𑒭𑓂𑒙𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒢𑒱𑒫𑒩𑓂𑒯𑒝𑒧𑓂॥𑓒𑓓॥

रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्त्तनं मम।
युद्धेषु चरितय्यँन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम्॥२३॥

𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱𑒘𑓂𑒕𑓂𑒩𑒳𑒞𑒹 𑒫𑒻𑒩𑒱𑒏𑒵𑒞𑒧𑓂𑒦𑒨𑓀 𑒣𑒳𑓀𑒮𑒰𑓀 𑒢 𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹।
𑒨𑒳𑒭𑓂𑒧𑒰𑒦𑒱𑓁 𑒮𑓂𑒞𑒳𑒞𑒨𑒼 𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔 𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒩𑓂𑒭𑒱𑒦𑒱𑓁𑒏𑒵𑒞𑒰𑓁॥𑓒𑓔॥

तस्मिञ्छ्रुते वैरिकृतम्भयं पुंसां न जायते।
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिःकृताः॥२४॥

𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒝𑒰 𑒔 𑒏𑒵𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒳 𑒣𑓂𑒩𑒨𑒔𑓂𑒕𑒢𑓂𑒞𑒱 𑒬𑒳𑒦𑒰𑓀 𑒧𑒞𑒱𑒧𑓂।
𑒁𑒩𑒝𑓂𑒨𑒹 𑒣𑓂𑒩𑒰𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒫𑒰𑓄𑒣𑒱 𑒠𑒰𑒫𑒰𑒑𑓂𑒢𑒱𑒣𑒩𑒱𑒫𑒰𑒩𑒱𑒞𑓁॥𑓒𑓕॥

ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्।
अरण्ये प्रान्तरे वाऽपि दावाग्निपरिवारितः॥२५॥

𑒠𑒮𑓂𑒨𑒳𑒦𑒱𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒰𑓄𑓄𑒫𑒵𑒞𑓁𑒬𑒴𑒢𑓂𑒨𑒹 𑒑𑒵𑒯𑒲𑒞𑒼𑓄𑒫𑒰𑒣𑒱 𑒬𑒞𑓂𑒩𑒳𑒦𑒱𑓁।
𑒮𑒱𑓀𑒯𑒫𑓂𑒨𑒰𑒒𑓂𑒩𑒰𑒢𑒳𑒨𑒰𑒞𑒼 𑒫𑒰 𑒫𑒢𑒹 𑒫𑒰 𑒫𑒢𑒯𑒮𑓂𑒞𑒱𑒦𑒱𑓁॥𑓒𑓖॥

दस्युभिर्व्वाऽऽवृतःशून्ये गृहीतोऽवापि शत्रुभिः।
सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः॥२६॥

𑒩𑒰𑒖𑓂𑒘𑒰 𑒏𑓂𑒩𑒳𑒠𑓂𑒡𑒹𑒢 𑒫𑒰𑓄𑓄𑒖𑓂𑒘𑒣𑓂𑒞𑒼 𑒥𑒡𑓂𑒨𑒼 𑒥𑒢𑓂𑒡𑒑𑒞𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒫𑒰।
𑒂𑒒𑒴𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒞𑒼 𑒫𑒰 𑒫𑒰𑒞𑒹𑒢 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑓁 𑒣𑒼𑒞𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒫𑒹॥𑓒𑓗॥

राज्ञा क्रुद्धेन वाऽऽज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा।
आघूर्ण्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्ण्णवे॥२७॥

𑒣𑒞𑒞𑓂𑒮𑒳 𑒔𑒰𑒣𑒱 𑒬𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹𑒭𑒳 𑒮𑒓𑓂𑒑𑓂𑒩𑒰𑒧𑒹 𑒦𑒵𑒬𑒠𑒰𑒩𑒳𑒝𑒹।
𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒥𑒰𑒡𑒰𑒮𑒳 𑒒𑒼𑒩𑒰𑒮𑒳 𑒫𑒹𑒠𑒢𑒰𑓄𑒦𑓂𑒨𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒱𑒞𑒼𑓄𑒣𑒱 𑒫𑒰॥𑓒𑓘॥

पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे।
सर्व्वबाधासु घोरासु वेदनाऽभ्यर्द्दितोऽपि वा॥२८॥

𑒮𑓂𑒧𑒩𑒢𑓂𑒧𑒧𑒻𑒞𑒔𑓂𑒔𑒩𑒱𑒞𑓀 𑒢𑒩𑒼 𑒧𑒳𑒔𑓂𑒨𑒹𑒞 𑒮𑒓𑓂𑒏𑒙𑒰𑒞𑓂।
𑒧𑒧 𑒣𑓂𑒩𑒦𑒰𑒫𑒰𑒞𑓂𑒮𑒱𑓀𑒯𑒰𑒠𑓂𑒨𑒰 𑒠𑒮𑓂𑒨𑒫𑒼 𑒫𑒻𑒩𑒱𑒝𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰॥𑓒𑓙॥

स्मरन्ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्।
मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा॥२९॥

𑒠𑒴𑒩𑒰𑒠𑒹𑒫 𑒣𑒪𑒰𑒨𑒢𑓂𑒞𑒹 𑒮𑓂𑒧𑒩𑒞𑒬𑓂𑒔𑒨𑒩𑒱𑒞𑓀 𑒧𑒧॥𑓓𑓐॥

दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चयरितं मम॥३०॥

𑒇𑒭𑒱𑒩𑒳𑒫𑒰𑒔॥𑓓𑓑॥

ऋषिरुवाच॥३१॥

𑒃𑒞𑓂𑒨𑒳𑒏𑓂𑒞𑓂𑒫𑒰 𑒮𑒰 𑒦𑒑𑒫𑒞𑒲 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒫𑒱𑒏𑓂𑒩𑒧𑒰॥𑓓𑓒॥

इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा॥३२॥

𑒣𑒬𑓂𑒨𑒞𑒰𑒧𑒹𑒫 𑒠𑒹𑒫𑒰𑒢𑒰𑓀 𑒞𑒞𑓂𑒩𑒻𑒫𑒰𑒢𑓂𑒞𑒩𑒡𑒲𑒨𑒞।
𑒞𑒹𑓄𑒣𑒱 𑒠𑒹𑒫𑒰 𑒢𑒱𑒩𑒰𑒞𑒓𑓂𑒏𑒰𑓁 𑒮𑓂𑒫𑒰𑒡𑒱𑒏𑒰𑒩𑒰𑒢𑓂𑒨𑒟𑒰 𑒣𑒳𑒩𑒰॥𑓓𑓓॥

पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत।
तेऽपि देवा निरातङ्‌काः स्वाधिकारान्यथा पुरा॥३३॥

𑒨𑒖𑓂𑒘𑒦𑒰𑒑𑒦𑒳𑒖𑓁 𑒮𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒹 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒳𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒢𑒱𑒯𑒞𑒰𑒩𑒨𑓁।
𑒠𑒻𑒞𑓂𑒨𑒰𑒬𑓂𑒔 𑒠𑒹𑒫𑓂𑒨𑒰 𑒢𑒱𑒯𑒞𑒹 𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒩𑒱𑒣𑒾 𑒨𑒳𑒡𑒱॥𑓓𑓔॥

यज्ञभागभुजः सर्व्वे चक्रुर्व्विनिहतारयः।
दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि॥३४॥

𑒖𑒑𑒠𑓂𑒫𑒱𑒡𑓂𑒫𑓀𑒮𑒱𑒢𑒱 𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱𑒢𑓂𑒧𑒯𑒼𑒑𑓂𑒩𑒹𑓄𑒞𑒳𑒪𑒫𑒱𑒏𑓂𑒩𑒧𑒹।
𑒢𑒱𑒬𑒳𑒧𑓂𑒦𑒹 𑒔 𑒧𑒯𑒰𑒫𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒹 𑒬𑒹𑒭𑒰𑓁 𑒣𑒰𑒞𑒰𑒪𑒧𑒰𑒨𑒨𑒳𑓁॥𑓓𑓕॥

जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्महोग्रेऽतुलविक्रमे।
निशुम्भे च महावीर्य्ये शेषाः पातालमाययुः॥३५॥

𑒋𑒫𑓀 𑒦𑒑𑒫𑒞𑒲 𑒠𑒹𑒫𑒲 𑒮𑒰 𑒢𑒱𑒞𑓂𑒨𑒰𑓄𑒣𑒱 𑒣𑒳𑒢𑓁 𑒣𑒳𑒢𑓁।
𑒮𑒧𑓂𑒦𑒴𑒨 𑒏𑒳𑒩𑒳𑒞𑒹 𑒦𑒴𑒣 𑒖𑒑𑒞𑓁 𑒣𑒩𑒱𑒣𑒰𑒪𑒢𑒧𑓂॥𑓓𑓖॥

एवं भगवती देवी सा नित्याऽपि पुनः पुनः।
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्॥३६॥

𑒞𑒨𑒻𑒞𑒢𑓂𑒧𑒼𑒯𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑓀 𑒮𑒻𑒫 𑒫𑒱𑒬𑓂𑒫𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒮𑒴𑒨𑒞𑒹।
𑒮𑒰 𑒨𑒰𑒔𑒱𑒞𑒰 𑒔 𑒫𑒱𑒖𑓂𑒘𑒰𑒢𑒢𑓂𑒞𑒳𑒭𑓂𑒙𑒰 𑒇𑒠𑓂𑒡𑒱𑒧𑓂𑒣𑓂𑒩𑒨𑒔𑓂𑒕𑒞𑒱॥𑓓𑓗॥

तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वम्प्रसूयते।
सा याचिता च विज्ञानन्तुष्टा ऋद्धिम्प्रयच्छति॥३७॥

𑒫𑓂𑒨𑒰𑒣𑓂𑒞𑒢𑓂𑒞𑒨𑒻𑒞𑒞𑓂𑒮𑒏𑒪𑓀 𑒥𑓂𑒩𑒯𑓂𑒧𑒰𑒝𑓂𑒛𑓀 𑒧𑒢𑒳𑒖𑒹𑒬𑓂𑒫𑒩।
𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑓂𑒨𑒰 𑒧𑒯𑒰𑒏𑒰𑒪𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒰𑒩𑒲𑒮𑓂𑒫𑒩𑒴𑒣𑒨𑒰॥𑓓𑓘॥

व्याप्तन्तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर।
महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया॥३८॥

𑒮𑒻𑒫 𑒏𑒰𑒪𑒹 𑒧𑒯𑒰𑒧𑒰𑒩𑒲 𑒮𑒻𑒫 𑒮𑒵𑒭𑓂𑒙𑒱𑒩𑓂𑒥𑓂𑒦𑒫𑒞𑓂𑒨𑒖𑒰।
𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒱𑓀 𑒏𑒩𑒼𑒞𑒱 𑒦𑒴𑒞𑒰𑒢𑒰𑓀 𑒮𑒻𑒫 𑒏𑒰𑒪𑒹 𑒮𑒢𑒰𑒞𑒢𑒲॥𑓓𑓙॥

सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्ब्भवत्यजा।
स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी॥३९॥

𑒦𑒫𑒏𑒰𑒪𑒹 𑒢𑒵𑒝𑒰𑓀 𑒮𑒻𑒫 𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒩𑓂𑒫𑒵𑒠𑓂𑒡𑒱𑒣𑓂𑒩𑒠𑒰 𑒑𑒵𑒯𑒹।
𑒮𑒻𑒥𑒰𑓄𑒦𑒰𑒫𑒹 𑒞𑒟𑒰𑓄𑒪𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒩𑓂𑒫𑓂𑒫𑒱𑒢𑒰𑒬𑒰𑒨𑒼𑒣𑒖𑒰𑒨𑒞𑒹॥𑓔𑓐॥

भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे।
सैबाऽभावे तथाऽलक्ष्मीर्व्विनाशायोपजायते॥४०॥

𑒮𑓂𑒞𑒳𑒞𑒰 𑒮𑒧𑓂𑒣𑒴𑒖𑒱𑒞𑒰 𑒣𑒳𑒭𑓂𑒣𑒻𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡𑒴𑒣𑒑𑒢𑓂𑒡𑒰𑒠𑒱𑒦𑒱𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰।
𑒠𑒠𑒰𑒞𑒱 𑒫𑒱𑒞𑓂𑒞𑒧𑓂𑒣𑒳𑒞𑓂𑒩𑒰𑒿𑒬𑓂𑒔 𑒧𑒞𑒱𑒢𑓂𑒡𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒹 𑒞𑒟𑒰 𑒬𑒳𑒦𑒰𑒧𑓂॥𑓔𑓑॥

स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्द्धूपगन्धादिभिस्तथा।
ददाति वित्तम्पुत्राँश्च मतिन्धर्म्मे तथा शुभाम्॥४१॥

𑒃𑒞𑒱 𑒬𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨𑒣𑒳𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰𑒫𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧𑒢𑓂𑒫𑒢𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒧𑒰𑒯𑒰𑒞𑓂𑒧𑓂𑒨𑒹 𑒠𑒹𑒫𑒲𑒫𑒰𑒏𑓂𑒨𑒧𑓂॥𑓑𑓒॥

इति श्रीमार्क्कण्डेयपुराणे सावर्ण्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देवीवाक्यम्॥१२॥

Leave a Reply