๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ต๐‘’‘๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚ ।

๐‘’๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘“๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’๐‘’น๐‘’™๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘’ฎ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚ ॥
๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ป ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’‘๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’๐‘’น๐‘’™๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“€ ๐‘’‘๐‘’ณ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’–๐‘’ข๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘“‚ ।
๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ก๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ฆ๐‘’–๐‘’น ॥

เคตिเคฆ्เคฏु เคฆ्เคฆाเคฎเคธเคฎเคช्เคฐเคญां เคฎृเค—เคชเคคिเคธ्เค•เคจ्เคงเคธ्เคฅिเคคां เคญीเคทเคฃाเคฎ् ।
เค•เคจ्เคฏाเคญिःเค•เคฐเคตाเคฒเค–ेเคŸเคตिเคฒเคธเคฆ्เคงเคธ्เคคाเคญिเคฐाเคธेเคตिเคคाเคฎ् ॥
เคนเคธ्เคคै เคšเค•्เคฐเค—เคฆाเคฒिเค–ेเคŸเคตिเคถिเค–ाँเคถ्เคšाเคชं เค—ुเคฃं เคคเคฐ्เคœเคจीเคฎ् ।
เคตिเคญ्เคฐाเคฃाเคฎเคจเคฒाเคค्เคฎिเค•ां เคถเคถिเคงเคฐां เคฆुเคฐ्เค—ाเคค्เคฐिเคจेเคค्เคฐां เคญเคœे ॥

๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’‘๐‘’๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’ข๐‘’ง๐‘“

เคถ्เคฐी เค—เคฃेเคถाเคฏ เคจเคฎः

๐‘’๐‘’Ÿ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ข๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ॥
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’จ๐‘’ผ๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’น๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“‘॥

เค…เคฅ เคช्เคฐเคฏोเค—ाเคจ्เคคเคฐाเคฃि เค•ाเคค्เคฏाเคฏเคจी เคคเคจ्เคค्เคฐोเค•्เคคाเคจि ॥
เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•เคฎाเคฆ्เคฏเคจ्เคคเคฏोः เคช्เคฐเคฃเคตं เคœเคชेเคจ्เคฎเคจ्เคค्เคฐเคธिเคฆ्เคงिः ॥เฅง॥

|| ๐‘’๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฃ๐‘’ ๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’๐‘’ง๐‘“‚ ||

|| เค…เค—्เคฐे เคธเคฐ्เคต्เคตเคค्เคฐ เคถ्เคฒोเค•เคชเคฆं เคฎเคจ्เคค्เคฐोเคชเคฒเค•्เคทเคฃเคฎ् ||

๐‘’ฎ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’ง๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ต๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’พ, ๐‘’๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’ง๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’š๐‘’น๐‘“„๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ฒ๐‘’’๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“’॥

๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’พ ๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ซ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ฎ ๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ต๐‘’”๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘““॥
๐‘’๐‘’ฃ ๐‘’ง๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚ ॥
๐‘’‚๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น ๐‘’” ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘“। ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’–๐‘’ฃ ๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ॥ ๐‘“” ॥
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘’ด๐‘’ช๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’š๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฃ๐‘’ง๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘“ ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ช๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ง๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’น ๐‘’๐‘’ฃ๐‘’ง๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ง๐‘“‚ ॥๐‘“•॥

เคธเคช्เคฐเคฃเคตเคฎเคจुเคฒोเคฎเคต्เคฏाเคนृเคคिเคค्เคฐเคฏเคฎाเคฆौ, เค…เคจ्เคคे เคคु เคตिเคฒोเคฎं เคคเคฆिเคค्เคฏेเคตं เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เค•ृเคค्เคตा เคถเคคाเคตृเคค्เคคिเคชाเค ेเคฝเคคिเคถीเค˜्เคฐ เคธिเคฆ्เคงिः ॥เฅจ॥
เคช्เคฐเคคि เคถ्เคฒोเค•เคฎाเคฆौ เคœाเคคเคตेเคฆเคธ เค‡เคค्เคฏृเคšं เคชเค ेเคค्เคธเคฐ्เคต्เคตเค•ाเคฎ เคธिเคฆ्เคงिः ॥เฅฉ॥
เค…เคช เคฎृเคค्เคฏुเคตाเคฐเคฃाเคฏ เคค्เคฐ्เคฏเคฎ्เคฌเค•เคฎเคจ्เคค्เคฐं เคชเค ेเคค् ॥
เค†เคฆाเคตเคจ्เคคे เคš เคถเคคเคฎिเคค्เคฏเคฐ्เคฅः। เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคคเคจ्เคฎเคจ्เคค्เคฐเคœเคช เค‡เคค्เคฏเคจ्เคฏเคค्เคฐ ॥ เฅช ॥
เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคถूเคฒेเคจ เคชाเคนिเคจो เคฆेเคตीเคคि เคชाเค ाเคฆเคชเคฎृเคค्เคฏुเคจाเคถः เค…เคธ्เคฏ เค•ेเคตเคฒเคธ्เคฏाเคชि เคถ्เคฒोเค•เคธ्เคฏ เคฒเค•्เคทเคฎเคฏुเคคं เคธเคนเคธ्เคฐं เคถเคคं เคตा เคœเคชे เค…เคชเคฎृเคค्เคฏुเคตเคฐเคฃเคฎ् ॥เฅซ॥
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฒ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“–॥
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ฆ๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ’ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“—॥
๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’จ๐‘’น ๐‘’‹๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“€ ๐‘’ช๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚ ||๐‘“˜||
๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’น๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ต๐‘’ž๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚ । ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ช๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’ฃ๐‘“ ॥๐‘“‘॥
๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ก๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’น ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’š๐‘’น ๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ผ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž ๐‘’ค๐‘’ช๐‘’ง๐‘“‚ ॥๐‘“‘๐‘“॥

เคช्เคฐเคคि เคถ्เคฒोเค•ं เคถเคฐเคฃाเค—เคคเคฆीเคจाเคฐ्เคคेเคคि เคถ्เคฒोเค•ं เคชเค ेเคค्เคธเคฐ्เคต्เคตเค•ाเคฐ्เคฏ्เคฏं เคธिเคฆ्เคงिः ॥เฅฌ॥
เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เค•เคฐोเคคु เคธा เคจः เคถुเคญेเคค्เคฏ’ เคชเค ेเคค्เคธเคฐ्เคต्เคตเค•ाเคฐ्เคฏ เคธिเคฆ्เคงिः ॥เฅญ॥
เคธ्เคตाเคญीเคท्เคŸเคตเคฐเคช्เคฐाเคช्เคคเคฏे เคเคตं เคฆेเคต्เคฏा เคตเคฐं เคฒเคฌ्เคงेเคคि เคถ्เคฒोเค•ं เคชเค ेเคค् ||เฅฎ||
เคธเคฐ्เคตाเคชเคค्เคคिเคตाเคฐเคฃाเคฏ เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคฆुเคฐ्เค—ेเคธ्เคฎृเคคेเคคि เคชเค ेเคค् । เค…เคธ्เคฏ เค•ेเคตเคฒเคธ्เคฏाเคชि เคถ्เคฒोเค•เคธ्เคฏ เค•ाเคฐ्เคฏ्เคฏाเคจुเคธाเคฐेเคฃ เคฒเค•्เคท्เคฎเคฏुเคคं เคธเคนเคธ्เคฐ เคถเคคं เคตा เคœเคชः ॥เฅง॥
เคธเคฐ्เคต्เคตเคตाเคงेเคค्เคฏเคธ्เคฏ เคฒเค•्เคทเคœเคชे เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคชाเค े เคตा เคถ्เคฒोเค•ोเค•्เคค เคซเคฒเคฎ् ॥เฅงเฅฆ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘“€ ๐‘’จ๐‘’ ๐‘’ฐ ๐‘’จ๐‘’ ๐‘’ฐ ๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ก๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’น ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“‘๐‘“‘॥
๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ข๐‘’ต๐‘’ฃ๐‘’ผ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’น ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ข๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘“ ॥๐‘“‘๐‘“’ ||
๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’น๐‘’–๐‘’ฐ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘’ฑ ๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ฎ๐‘’ ๐‘’ฒ๐‘’ฃ ๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’น ๐‘’’๐‘“€๐‘’™๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ข๐‘’น ๐‘’” ๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฏ ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“ ||๐‘“‘๐‘““||
๐‘’‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’ฑ ๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฒ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ž๐‘’ต๐‘’ž๐‘’ฒ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ฒ๐‘’’๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“‘๐‘“”॥
๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ต๐‘’ž๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก ๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’จ๐‘’ ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’จ๐‘’”๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘’๐‘’น ๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ต๐‘’”๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ ๐‘’ณ๐‘“๐‘’๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ง๐‘“‚ । ๐‘’‹๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ง๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’ฃ๐‘“ ॥ ๐‘“‘๐‘“• ॥

เค‡เคค्เคฅं เคฏเคฆा เคฏเคฆा เคฌाเคงेเคคि เคถ्เคฒोเค•เคœเคชे เคฎเคนाเคฎाเคฐी เคถाเคจ्เคคिः ॥เฅงเฅง॥
เคคเคคो เคตเคฐ्เคค्เคฐे เคจृเคชो เคฐाเคœ्เคฏเคฎिเคคि เคฎเคจ्เคค्เคฐเคธ्เคฏ เคœเคชे เคชुเคจः เคธ्เคตเคฐाเคœ्เคฏเคฒाเคญः ॥เฅงเฅจ ||
เคนिเคจเคธ्เคคि เคฆैเคค्เคฏเคคेเคœांเคธि เค‡เคค्เคฏเคจेเคจ เคธเคฆीเคช เคฌเคฒिเคฆाเคจे เค˜ंเคŸाเคตเคจ्เคงเคจे เคš เคฌाเคฒเค—्เคฐเคน เคถाเคจ्เคคिः ||เฅงเฅฉ||
เค†เคฆ्เคฏाเคตृเคคिเคฎเคจुเคฒोเคฎेเคจ เคชเค ि เคตा เคคเคคो เคตिเคชเคฐीเคคเค•्เคฐเคฎेเคฃ เคฆ्เคตिเคคीเคฏाเคฎเคจुเคฒोเคฎेเคจ เคคृเคคीเคฏाเคฎिเคค्เคฏेเคตเคฎाเคตृเคค्เคคिเคค्เคฐเคฏेเคฃ เคถीเค˜्เคฐ เค•ाเคฐ्เคฏเคธिเคฆ्เคงिः ॥เฅงเฅช॥
เคธเคฐ्เคตाเคชเคค्เคคिเคตाเคฐเคฃाเคฏ เคฆुเคฐ्เค—े เคธ्เคฎृเคคेเคค्เคฏเคฐ्เคฆ्เคง เคคเคคो เคฏเคฆเคจ्เคคि เคฏเคš्เคš เคฆूเคฐเค•े เค‡เคค्เคฏृเคšं เคคเคฆเคจ्เคคे เคฆाเคฐिเคฆ्เคฐ्เคฏ เคฆुःเค–ेเคค्เคฏเคฐ्เคฆ्เคงเคฎ् । เคเคตं เค•ाเคฐ्เคฏ्เคฏाเคจुเคธाเคฐेเคฃ เคฒเค•्เคทเคฎเคฏुเคคं เคธเคนเคธ्เคฐं เคถเคคं เคตा เคœเคชः ।। เฅงเฅซ ।।

๐‘’๐‘’ฐ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘’ผ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ต๐‘’”๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฒ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“‘๐‘“–॥
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’๐‘’ข๐‘’ต๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ด๐‘’”๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ฏ๐‘’๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“ ||๐‘“‘๐‘“—||
๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ง๐‘“‚๐‘“ ๐‘’‹๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ผ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘“ ๐‘’ค๐‘’ช๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“‘๐‘“˜॥
๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’”๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘’ฑ ๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ฎ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ง๐‘’ผ๐‘’ฏ๐‘’ข๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ง๐‘“‚ । ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’š๐‘’น ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ซ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘“‚ ॥๐‘“‘๐‘“‘॥
๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฌ๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’š๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘’๐‘’ช๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’‘๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘“ | ๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’น๐‘“„๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘“ ॥๐‘“’๐‘“॥

เค•ांเคธोเคธ्เคฎीเคค्เคฏृเคšं เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคชเค ेเคฒเค•्เคท्เคฎीเคช्เคฐाเคช्เคคिः ॥เฅงเฅฌ॥
เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เค…เคจृเคฃा เค…เคธ्เคฎिเคจ्เคจिเคค्เคฏूเคšं เคชเค ेเคนเคฃเคชเคฐिเคนाเคฐः ||เฅงเฅญ||
เคฎाเคฐเคฃाเคฐ्เคฅเคฎ्ः เคเคตเคฎुเค•्เคค्เคตा เคธเคฎुเคค्เคชเคค्เคฏेเคคि เคถ्เคฒोเค•ं เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคชเค ेเคค् เคฎाเคฐเคฃोเค•्เคคाเคตृเคค्เคคिเคญिः เคซเคฒเคธिเคฆ्เคงिः ॥เฅงเฅฎ॥
เคœ्เคžाเคจिเคจाเคฎเคชि เคšेเคคांเคธि เค‡เคคि เคถ्เคฒोเค•เคœเคชเคฎाเคค्เคฐेเคฃ เคธเคฆ्เคฏोเคฎोเคนเคจเคฎिเคค्เคฏเคจुเคญเคตเคธिเคฆ्เคงเคฎ् । เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคคเคš्เค›्เคฒोเค•เคชाเค े เคค्เคตเคตเคถ्เคฏเคฎ् ॥เฅงเฅง॥
เคฐोเค—ाเคจเคถेเคทाเคจिเคคि เคถ्เคฒोเค•เคธ्เคฏ เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคชाเค े เคธเค•เคฒเคฐोเค—เคจाเคถः | เคคเคจ्เคฎाเคค्เคฐเคœเคชेเคฝเคชि เคธः ॥เฅจเฅฆ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’‘๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’š๐‘’น ๐‘’ฃ๐‘’ต๐‘’Ÿ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’น ๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’๐‘’ต๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” ||๐‘“’๐‘“‘||
๐‘’ฆ๐‘’‘๐‘’ซ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ต๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฑ ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฉ๐‘’ผ ๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ ๐‘“ | ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” ||๐‘“’๐‘“’||
๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฑ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฃ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’จ๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“€ ๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ž – ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘“€๐‘’๐‘“‚๐‘’จ-๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’น ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’š๐‘’น ๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” । ๐‘’‹๐‘’ญ๐‘’ณ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’‘๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ณ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ ๐‘’ฒ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ช๐‘’ง๐‘’น๐‘’ซ ๐‘’ข๐‘’ง ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘’ฒ๐‘’’๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ । ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’– ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’‹๐‘’๐‘’”๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฌ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“€ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’พ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ||๐‘“’๐‘““||
๐‘’‹๐‘’๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฏ๐‘“€ ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’พ ๐‘’ซ๐‘’ฌ๐‘’ฒ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ง๐‘“‚ ||๐‘“’๐‘“”||

เค‡เคค्เคฏुเค•्เคคा เคธा เคคเคฆा เคฆेเคตी เค—เคฎ्เคญीเคฐेเคคि เคถ्เคฒोเค•เคธ्เคฏ เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคชाเค े เคชृเคฅเค—्เคœเคชे เคตा เคตिเคฆ्เคฏाเคช्เคฐाเคช्เคคिเคฐ्เคตाเค—्เคตैเค•ृเคคिเคจाเคถเคถ्เคš ||เฅจเฅง||
เคญเค—เคตเคค्เคฏा เค•ृเคคं เคธเคฐ्เคต्เคตเคฎिเคค्เคฏाเคฆि เคฆ्เคตाเคฆเคถोเคค्เคคเคฐ เคถเคคाเค•्เคทเคฐो เคฎเคจ्เคค्เคฐः เคธเคฐ्เคต्เคตเค•ाเคฎเคฆः | เคธเคฐ्เคต्เคตाเคชเคค्เคคिเคตाเคฐเคถ्เคš ||เฅจเฅจ||
เคฆेเคตि เคช्เคฐเคชเคจ्เคจाเคฐ्เคคिเคนเคฐे เค‡เคคि เคถ्เคฒोเค•เคธ्เคฏ เคฏเคฅाเค•ाเคฐ्เคฏं เคฒเค•्เคทाเคฏुเคค – เคธเคนเคธ्เคฐเคถเคคाเคจ्เคฏเคคเคฎเคธंเค–्เคฏ-เคœเคชे เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคชाเค े เคตा เคธเคฐ्เคต्เคตाเคชเคจ्เคจिเคตृเคค्เคคिः เคธเคฐ्เคต्เคตเค•ाเคฎाเคตाเคคिเคถ्เคš । เคเคทु เคช्เคฐเคฏोเค—ेเคทु เคช्เคฐเคคि เคถ्เคฒोเค•ं เคฆीเคชाเค—्เคฐे เค•ेเคตเคฒเคฎेเคต เคจเคฎ เค•ाเคฐเค•เคฐเคฃोเคฝเคคि เคถीเค˜्เคฐ เคธिเคฆ्เคงिः । เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เค•ाเคฎเคฌीเคœ เคธเคฎ्เคชुเคŸिเคคเคธ्เคฏ เคเค•เคšเคค्เคตाเคฐिंเคถเคฆ्เคฆिเคจं เคค्เคฐिเคฐाเคตृเคค्เคคौ เคธเคฐ्เคต्เคตเค•ाเคฎเคธिเคฆ्เคงिः ||เฅจเฅฉ||
เคเค•เคตिंเคถเคคिเคฆिเคจเคชเคฐ्เคฏ्เคฏเคจ्เคคเคฎुเค•्เคคเคฐीเคค्เคฏा เคช्เคฐเคค्เคฏเคนं เคฆ्เคตाเคฆเคถाเคตृเคค्เคคौ เคตเคถीเค•เคฐเคฃเคฎ् ||เฅจเฅช||

๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ญ๐‘’™๐‘“‚ ๐‘’ฃ๐‘’ช๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฅ๐‘’ณ๐‘’”๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’™๐‘’ข๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“’๐‘“•॥ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ซ ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’”๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’จ๐‘’ง๐‘’น๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’พ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘“ ॥๐‘“’๐‘“–॥ ๐‘’‹๐‘’๐‘’ผ๐‘’ข๐‘’ฃ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฃ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’พ ๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฒ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“’๐‘“—॥
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“ ॥ ๐‘“’๐‘“˜ ॥

เคฎाเคฏाเคตीเคœเคธเคฎ्เคชुเคŸिเคคเคธ्เคฏ เคทเคŸ् เคชเคฒ्เคฒเคตเคธเคนिเคคเคธ्เคฏ เคธเคช्เคคเคฆिเคจเคชเคฐ्เคฏ्เคฏเคจ्เคคं เคค्เคฐเคฏोเคฆเคถाเคตृเคค्เคคाเคฌुเคš्เคšाเคŸเคจเคธिเคฆ्เคงिः ॥เฅจเฅซ॥ เคคाเคฆृเคถ्เคฏाเคฎेเคต เคฆिเคจเคšเคคुเคท्เคŸเคฏเคฎेเค•ाเคฆเคถाเคตृเคค्เคคौ เคธเคฐ्เคตोเคชเคฆ्เคฐเคตเคจाเคถः ॥เฅจเฅฌ॥ เคเค•ोเคจเคชเคž्เคšाเคถเคฆ्เคฆिเคจ เคชเคฐ्เคฏ्เคฏเคจ्เคคं เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคถ्เคฐीเคฌीเคœेเคจ เคธเคฎ्เคชुเคŸिเคคเคธ्เคฏ เคชเคž्เคšเคฆเคถाเคตृเคค्เคคौ เคฒเค•्เคท्เคฎी เคช्เคฐाเคช्เคคिः ॥เฅจเฅญ॥
เคช्เคฐเคคिเคถ्เคฒोเค•ं เคตाเค—्เคฌीเคœเคธเคฎ्เคชुเคŸिเคคเคธ्เคฏ เคถเคคाเคตृเคค्เคค्เคฏा เคตिเคฆ्เคฏाเคช्เคฐाเคช्เคคिः ॥ เฅจเฅฎ ॥

॥ ॥ ๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’‘ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“”॥

॥ ॥ เค‡เคคि เคช्เคฐเคฏोเค— เคตिเคงिः ॥เฅช॥