๐‘’‡๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“‘॥

เค‹เคทिเคฐुเคตाเคš॥เฅง॥

๐‘’‚๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฎ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’‘๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’”๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’จ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“’॥

เค†เคœ्เคžเคช्เคคाเคธ्เคคे เคคเคคो เคฆैเคค्เคฏाเคถ्เคšเคธเคฃ्เคกเคฎुเคฃ्เคกเคชुเคฐोเค—เคฎाः।
เคšเคคुเคฐเค™्เค—เคฌเคฒोเคชेเคคा เคฏเคฏुเคฐเคญ्เคฏुเคฆ्เคฏเคคाเคฏुเคงाः॥เฅจ॥

๐‘’ ๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฟ๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘’ป๐‘’ช๐‘’น๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘’ต๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘๐‘’น ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’ข๐‘’น॥๐‘““॥

เคฆเคฆृเคถुเคธ्เคคे เคคเคคो เคฆेเคตीเคฎीเคทเคฆ्เคงाเคธाเคต्เคต्เคฏँเคตเคธ्เคฅिเคคाเคฎ्।
เคธिंเคนเคธ्เคฏोเคชเคฐि เคถैเคฒेเคจ्เคฆ्เคฐเคถृเค™्‌เค—े เคฎเคนเคคि เค•ाเคž्เคšเคจे॥เฅฉ॥

๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’‚๐‘’๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ก๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฒ๐‘’ฃ๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“”॥

เคคे เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตा เคคां เคธเคฎाเคฆाเคคुเคฎुเคฆ्เคฏเคฎเคž्เคšเค•्เคฐुเคฐुเคฆ्เคฏเคคाः।
เค†เค•ृเคท्เคŸเคšाเคชाเคธिเคงเคฐाเคธ्เคคเคฅाเคฝเคจ्เคฏे เคคเคค्เคธเคฎीเคชเค—ाः॥เฅช॥

๐‘’ž๐‘’ž๐‘“ ๐‘’๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’”๐‘“‚๐‘’”๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ।
๐‘’๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’น๐‘’ข ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ ๐‘’ข๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ญ๐‘’ฒ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ง๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฐ॥๐‘“•॥

เคคเคคः เค•ोเคชเคž्เคšเค•ाเคฐोเคš्เคšैเคฐเคฎ्เคฌिเค•ा เคคाเคจเคฐीเคจ्เคช्เคฐเคคि।
เค•ोเคชेเคจ เคšाเคธ्เคฏाเคตเคฆเคจเคฎ्เคฎเคทीเคตเคฐ्เคฃ्เคฃเคฎเคญूเคค्เคคเคฆा॥เฅซ॥

๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฒ ๐‘’๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ช๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’™๐‘’ค๐‘’ช๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ซ๐‘’ ๐‘’ข๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ॥๐‘“–॥

เคญ्เคฐुเค•ुเคŸी เค•ुเคŸिเคฒाเคค्เคคเคธ्เคฏा เคฒเคฒाเคŸเคซเคฒเค•ाเคฆ्เคฆ्เคฐुเคคเคฎ्।
เค•ाเคฒीเค•เคฐाเคฒเคตเคฆเคจा เคตिเคจिเคท्เค•्เคฐाเคฝเคจ्เคคाเคธिเคชाเคถिเคจी॥เฅฌ॥

๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’”๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ก๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ญ๐‘’๐‘’ฐ।
๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ฃ๐‘’ฑ๐‘’”๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฐ॥๐‘“—॥

เคตिเคšिเคค्เคฐเค–เคŸ्‌เคตाเค™्‌เค—เคงเคฐा เคจเคฐเคฎाเคฒाเคตिเคญूเคทเคฃा।
เคฆ्เคตीเคชिเคšเคฐ्เคฎ्เคฎเคชเคฐीเคงाเคจा เคถुเคท्เค•เคฎांเคธाเคคिเคญैเคฐเคตा॥เฅญ॥

๐‘’๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ ๐‘’ข๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ช๐‘’ข๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘’๐‘’ฐ।
๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ข๐‘’จ๐‘’ข๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’“๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’ฐ॥๐‘“˜॥

เค…เคคिเคตिเคธ्เคคाเคฐเคตเคฆเคจा เคœिเคน्เคตाเคฒเคฒเคจเคญीเคทเคฃा।
เคจिเคฎเค—्เคจा เคฐเค•्เคคเคจเคฏเคจा เคจाเคฆाเคชूเคฐिเคคเคฆिเค™्‌เคฎुเค–ा॥เฅฎ॥

๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’น๐‘’‘๐‘’น๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’’๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฆ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’จ๐‘’ž ๐‘’ž๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“™॥

เคธा เคตेเค—ेเคจाเคญिเคชเคคिเคคा เค˜ाเคคเคฏเคจ्เคคी เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐाเคจ्।
เคธैเคจ्เคฏे เคคเคค्เคฐ เคธुเคฐाเคฐीเคฃाเคฎเคญเค•्เคทเคฏเคค เคคเคฆ्‌เคฌเคฒเคฎ्॥เฅฏ॥

๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ฑ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’๐‘’ณ๐‘’ฌ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฑ ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ก๐‘’’๐‘’๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ป๐‘’๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’น ๐‘’”๐‘’ฑ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’น๐‘’ฃ ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘“॥

เคชाเคฐ्เคท्เคฃिเค—्เคฐाเคนाเค™्‌เค•ुเคถเค—्เคฐाเคนि เคฏोเคงเค˜เคฃ्เคŸाเคธเคฎเคจ्เคตिเคคाเคจ्।
เคธเคฎाเคฆाเคฏैเค•เคนเคธ्เคคेเคจ เคฎुเค–े เคšिเค•्เคทेเคช เคตाเคฐเคฃाเคจ्॥เฅงเฅฆ॥

๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ก๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’‘๐‘’ป ๐‘’ฉ๐‘’Ÿ๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ฏ।
๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘“๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ซ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ข๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ข๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘“‘॥

เคคเคฅैเคต เคฏोเคงเคจ्เคคुเคฐเค—ै เคฐเคฅं เคธाเคฐเคฅिเคจा เคธเคน।
เคจिःเค•्เคทिเคช्เคฏ เคตเค•्เคค्เคฐे เคฆเคถเคจैเคถ्เคšเคจเคฐ्เคต्เคตเคฏเคจ्เคค्เคฏเคคिเคญैเคฐเคตเคฎ्॥เฅงเฅง॥

๐‘’‹๐‘’๐‘’˜๐‘“‚๐‘’–๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ ๐‘’๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ณ ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’Ÿ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’”๐‘’ป๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ฃ๐‘’ผ๐‘’Ÿ๐‘’จ๐‘’ž๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘“’॥

เคเค•เคž्เคœเค—्เคฐाเคน เค•ेเคถेเคทु เค—्เคฐीเคตाเคฏाเคฎเคฅ เคšाเคชเคฐเคฎ्।
เคชाเคฆेเคจाเค•्เคฐเคฎ्เคฏ เคšैเคตाเคจ्เคฏเคฎुเคฐเคธाเคจ्เคฏเคฎเคชोเคฅเคฏเคค्॥เฅงเฅจ॥

๐‘’ž๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’” ๐‘’ฌ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฑ ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ป๐‘“।
๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’น๐‘’ข ๐‘’–๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฃ๐‘’ฑ॥๐‘“‘๐‘““॥

เคคैเคฐ्เคฎुเค•्เคคाเคจि เคš เคถเคธ्เคค्เคฐाเคฃि เคฎเคนाเคธ्เคค्เคฐाเคฃि เคคเคฅाเคธुเคฐैः।
เคฎुเค–ेเคจ เคœเค—्เคฐाเคน เคฐुเคทा เคฆเคถเคฎ्เคจैเคฐ्เคฎเคฅिเคคाเคจ्เคฏเคชि॥เฅงเฅฉ॥

๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ง๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’จ๐‘’”๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’จ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฐ॥๐‘“‘๐‘“”॥

เคฌเคฒिเคจाเคจ्เคคเคฆ्เคฌเคฒं เคธเคฐ्เคต्เคตเคฎเคธुเคฐाเคฃाเคฎ्เคฎเคนाเคฝเคค्เคฎเคจाเคฎ्।
เคฎเคฎเคฐ्เคฆ्เคฆाเคญเค•्เคทเคฏเคš्เคšाเคจ्เคฏाเคจเคจ्เคฏाँเคถ्เคšाเคคाเคก़เคฏเคค्เคคเคฆा॥เฅงเฅช॥

๐‘’๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’๐‘’น๐‘’”๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’๐‘’น๐‘’”๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’–๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ॥๐‘“‘๐‘“•॥

เค…เคธिเคจा เคจिเคนเคคाः เค•ेเคšिเคค्เค•ेเคšिเคค्เค–เคŸ्‌เคตाเค™्‌เค—เคคाเคก़िเคคाः।
เคœเค—्เคฎुเคฐ्เคต्เคตिเคจाเคถเคฎเคธुเคฐा เคฆเคจ्เคคाเค—्เคฐाเคญिเคนเคคाเคธ्เคคเคฅा॥เฅงเฅซ॥

๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ž๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ซ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘“–॥

เค•्เคทเคฃेเคจ เคคเคฆ्เคฌเคฒं เคธเคฐ्เคต्เคตเคฎเคธुเคฐाเคฃाเคจ्เคจिเคชाเคคिเคคเคฎ्।
เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตा เคšเคฃ्เคกोเคฝเคญिเคฆुเคฆ्เคฐाเคต เคคां เค•ाเคฒीเคฎเคคिเคญीเคทเคฃाเคฎ्॥เฅงเฅฌ॥

๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฒ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“।
๐‘’•๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฎ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘“ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ป๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘“॥๐‘“‘๐‘“—॥

เคถเคฐเคตเคฐ्เคทैเคฐ्เคฎ्เคฎเคนाเคญीเคฎैเคฐ्เคฌ्เคญीเคฎाเค•्เคทीเคจ्เคคाเคฎ्เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐः।
เค›ाเคฆเคฏाเคฎाเคธ เคšเค•्เคฐैเคถ्เคš เคฎुเคฃ्เคกः เค•्เคทिเคช्เคคैः เคธเคนเคธ्เคฐเคถः॥เฅงเฅญ॥

๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘’น๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ฅ๐‘’ฆ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฅ๐‘’ฏ๐‘’ด๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’’๐‘’ข๐‘’ผ๐‘’ ๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘“˜॥

เคคाเคจि เคšเค•्เคฐाเคฃ्เคฏเคจेเค•ाเคจि เคตिเคถเคฎाเคจाเคจि เคคเคจ्เคฎुเค–เคฎ्।
เคฌเคญुเคฐ्เคฏ्เคฏเคฅाเคฝเคฐ्เค•्เค•เคฌिเคฎ्เคฌाเคจि เคธुเคฌเคนूเคจि เค˜เคจोเคฆเคฐเคฎ्॥เฅงเฅฎ॥

๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’–๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘’ฐ ๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ।
๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ซ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฌ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ข๐‘’ผ๐‘’–๐‘“‚๐‘’–๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ช๐‘’ฐ॥๐‘“‘๐‘“™॥

เคคเคคो เคœเคนाเคธाเคคिเคฐुเคทा เคญीเคฎเคฎ्เคญैเคฐเคตเคจाเคฆिเคจी।
เค•ाเคฒीเค•เคฐाเคฒเคตเค•्เคค्เคฐाเคจ्เคคเคฐ्เคฆ्เคฆुเคฐ्เคฆ्เคฆเคฐ्เคถเคฆเคถเคจोเคœ्เคœ्เคตเคฒा॥เฅงเฅฏ॥

๐‘’…๐‘’ž๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’” ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ง๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ž।
๐‘’‘๐‘’ต๐‘’ฏ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ณ ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ž๐‘“‚॥๐‘“’๐‘“॥

เค‰เคค्เคฅाเคฏ เคš เคฎเคนाเคธिंเคนाเคฆ्เคฆेเคตी เคšเคฃ्เคกเคฎเคงाเคตเคค।
เค—ृเคนीเคค्เคตा เคšाเคธ्เคฏ เค•ेเคถेเคทु เคถिเคฐเคธ्เคคेเคจाเคฝเคธिเคจाเคฝเคš्เค›िเคจเคค्॥เฅจเฅฆ॥

๐‘’๐‘’Ÿ ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’จ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ง๐‘’พ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’›๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘’ฐ॥๐‘“’๐‘“‘॥

เค…เคฅ เคฎुเคฃ्เคกोเคฝเคช्เคฏเคงाเคตเคค्เคคां เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตा เคšเคฃ्เคกเคจ्เคจिเคชाเคคिเคคเคฎ्।
เคคเคฎเคช्เคฏเคชाเคคเคฏเคฆ्เคญूเคฎौ เคธा เค–เคก्เค—ाเคญिเคนเคคं เคฐुเคทा॥เฅจเฅง॥

๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฌ๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’˜๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ผ ๐‘’ฆ๐‘’น๐‘’–๐‘’น ๐‘’ฆ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“’๐‘“’॥

เคนเคคเคถेเคทเคจ्เคคเคคः เคธैเคจ्เคฏเคจ्เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตा เคšเคฃ्เคกเคจ्เคจिเคชाเคคिเคคเคฎ्।
เคฎुเคฃ्เคกเคž्เคš เคธुเคฎเคนाเคตीเคฐ्เคฏ्เคฏเคจ्เคฆिเคถो เคญेเคœे เคญเคฏाเคคुเคฐเคฎ्॥เฅจเฅจ॥

๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ ๐‘’” ๐‘’‘๐‘’ต๐‘’ฏ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ง๐‘’น๐‘’ซ ๐‘’”।
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฐ๐‘’™๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“’๐‘““॥

เคถिเคฐเคถ्เคšเคฃ्เคกเคธ्เคฏ เค•ाเคฒी เคš เค—ृเคนीเคค्เคตा เคฎुเคฃ्เคกเคฎेเคต เคš।
เคช्เคฐाเคน เคช्เคฐเคšเคฃ्เคกाเคŸ्เคŸเคนाเคธเคฎिเคถ्เคฐเคฎเคญ्เคฏेเคค्เคฏ เคšเคฃ्เคกिเค•ाเคฎ्॥เฅจเฅฉ॥

๐‘’ง๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ฏ๐‘’ต๐‘’ž๐‘’พ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’พ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฌ๐‘’ด।
๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’จ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’จ๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘“€ ๐‘’” ๐‘’ฏ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘’ฑ॥๐‘“’๐‘“”॥

เคฎเคฏा เคคเคตाเคค्เคฐोเคชเคนृเคคौ เคšเคฃ्เคกเคฎुเคฃ्เคกौ เคฎเคนाเคชเคถू।
เคฏुเคฆ्เคงเคฏเคœ्เคžे เคธ्เคตเคฏं เคถुเคฎ्เคญเคจ्เคจिเคถुเคฎ्เคญं เคš เคนเคจिเคท्เคฏเคธि॥เฅจเฅช॥

๐‘’‡๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“’๐‘“•॥

เค‹เคทिเคฐुเคตाเคš॥เฅจเฅซ॥

๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘’พ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’พ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’พ।
๐‘’…๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’” ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ๐‘“€ ๐‘’๐‘’ช๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ช๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’”๐‘“॥๐‘“’๐‘“–॥

เคคाเคตाเคจीเคคौ เคคเคคो เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตा เคšเคฃ्เคกเคฎुเคฃ्เคกौ เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐौ।
เค‰เคตाเคš เค•ाเคฒीं เค•เคฒ्เคฏाเคฃी เคฒเคฒिเคคं เคšเคฃ्เคกिเค•ा เคตเคšः॥เฅจเฅฌ॥

๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’”๐‘“‚๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’˜๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’˜๐‘“‚๐‘’” ๐‘’‘๐‘’ต๐‘’ฏ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘’ž๐‘’ฐ।
๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’น ๐‘’๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฑ ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘’ฑ ॥๐‘“’๐‘“—॥

เคฏเคธ्เคฎाเคš्เคšเคฃ्เคกเคž्เคš เคฎुเคฃ्เคกเคž्เคš เค—ृเคนीเคค्เคตा เคค्เคตเคฎुเคชाเค—เคคा।
เคšाเคฎुเคฃ्เคกेเคคि เคคเคคो เคฒोเค•े เค–्เคฏाเคคा เคฆेเคตि เคญเคตिเคท्เคฏเคธि ॥เฅจเฅญ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น๐‘’จ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ฑ๐‘’๐‘’น ๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น
๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ซ๐‘’ก๐‘“॥๐‘“—॥

เค‡เคคि เคถ्เคฐीเคฎाเคฐ्เค•्เค•เคฃ्เคกेเคฏเคชुเคฐाเคฃे เคธाเคตเคฐ्เคฃ्เคฃिเค•े เคฎเคจ्เคตเคจ्เคคเคฐे เคฆेเคตीเคฎाเคนाเคค्เคฎ्เคฏे
เคšเคฃ्เคกเคฎुเคฃ्เคกเคตเคงः॥เฅญ॥