๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘’ต๐‘’๐‘’ณ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’‘๐‘’น๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฑ ।

๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฐ ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฒ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’ฒ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’Ÿ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ ॥ ๐‘“‘ ॥
๐‘’’๐‘’ผ๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘“€๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ญ๐‘’๐‘’ฐ ।
๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’ฒ ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ซ๐‘’ช๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ฆ๐‘’ฐ ॥ ๐‘“’ ॥

เคฆुเคฐ्เค—ाเคฏाः เคถเคคเคจाเคฎाเคจि เคถृเคฃु เคค्เคตเคฎ्เคญเคตเค—ेเคนिเคจि ।
เคฆुเคฐ्เค—ा เคญเคตाเคจी เคฆेเคตेเคถी เคตिเคถ्เคตเคจाเคฅเคช्เคฐिเคฏा เคถिเคตा ॥ เฅง ॥
เค˜ोเคฐเคฆंเคท्เคŸ्เคฐा เค•เคฐाเคฒाเคธ्เคฏा เคฎुเคฃ्เคกเคฎाเคฒाเคตिเคญूเคทเคฃा ।
เคฐूเคฆ्เคฐाเคฃी เคคाเคฐिเคฃी เคคाเคฐा เคฎाเคนेเคถी เคญเคตเคตเคฒ्เคฒเคญा ॥ เฅจ ॥

๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’–๐‘’‘๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’จ๐‘’ฐ |
๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’–๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’–๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘“„๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ก๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ช๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ฆ๐‘’ฐ ॥ ๐‘““ ॥
๐‘’๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’ช๐‘’’๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’ฐ ๐‘’‘๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ ।
๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’ฒ ๐‘’‘๐‘’พ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ž๐‘’ข๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ॥ ๐‘“” ॥

เคจाเคฐाเคฏเคฃी เคœเค—เคฆ्เคงाเคค्เคฐी เคฎเคนाเคฆेเคตเคช्เคฐिเคฏा เคœเคฏा |
เคตिเคœเคฏा เคš เคœเคฏाเคฝเคฝเคฐाเคง्เคฏा เคถเคฐ्เคต्เคตाเคฃी เคนเคฐเคตเคฒ्เคฒเคญा ॥ เฅฉ ॥
เค…เคธिเคคाเคšाเคฃिเคฎा เคฆेเคตी เคฒเค˜िเคฎा เค—เคฐिเคฎा เคคเคฅा ।
เคฎเคนेเคถเคถเค•्เคคिเคฐ्เคตिเคถ्เคตेเคถी เค—ौเคฐी เคชเคฐ्เคต्เคตเคคเคจเคจ्เคฆिเคจी ॥ เฅช ॥

๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ช๐‘’“๐‘“‚๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ฏ๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘’ด๐‘’ž๐‘’ข๐‘’ฐ ।
๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘’ฐ ॥ ๐‘“• ॥
๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’’๐‘’ณ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’Ÿ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘’ฐ ।
๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘’ฐ ॥ ๐‘“– ॥

เคจिเคค्เคฏा เคš เคจिเคท्เค•เคฒเค™्เค•ा เคš เคจिเคฐीเคนा เคจिเคค्เคฏเคจूเคคเคจा ।
เคฐเค•्เคคा เคฐเค•्เคคเคฎुเค–ी เคตाเคฃी เคตเคธुเคฏुเค•्เคคा เคตเคธुเคช्เคฐเคฆा ॥ เฅซ ॥
เคฐाเคฎเคช्เคฐिเคฏा เคฐाเคฎเคฐเคคा เคฐเค˜ुเคจाเคฅเคตเคฐเคช्เคฐเคฆा ।
เคฐाเคœ्เคฏेเคถ्เคตเคฐी เคฐाเคœ्เคฏเคฐเคคाเค•ृเคท्เคฃा เค•ृเคท्เคฃเคตเคฐเคช्เคฐเคฆा ॥ เฅฌ ॥

๐‘’จ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’ ๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฒ ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’พ๐‘’ฃ๐‘’ ๐‘’ฒ ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ ।
๐‘’‘๐‘’ต๐‘’ฏ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’‘๐‘’ณ๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’‘๐‘’ณ๐‘’ฏ๐‘’ซ๐‘“€๐‘’ฌ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ॥ ๐‘“— ॥
๐‘’‘๐‘’๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’–๐‘’ข๐‘’ข๐‘’ฒ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ฃ๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ซ๐‘’ฒ ।
๐‘’‘๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ ๐‘’” ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฒ ๐‘’” ๐‘’ฆ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’ฆ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ॥ ๐‘“˜ ॥

เคฏเคถोเคฆा เคฐाเคงिเค•ा เคšเคฃ्เคกी เคฆ्เคฐौเคชเคฆी เคฐुเค•्เคฎिเคฃी เคคเคฅा ।
เค—ृเคนเคช्เคฐिเคฏा เค—ुเคนเคฐเคคा เค—ुเคนเคตंเคถเคตिเคฒाเคธिเคจी ॥ เฅญ ॥
เค—เคฃेเคถเคœเคจเคจी เคฎाเคคा เคตिเคถ्เคตเคฐूเคชा เคš เคœाเคน्เคจเคตी ।
เค—เค™्เค—ा เค•ाเคฒी เคš เค•ाเคถी เคš เคญैเคฐเคตी เคญुเคตเคจेเคถ्เคตเคฐी ॥ เฅฎ ॥

๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ช๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’‘๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฃ๐‘’ด๐‘’–๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ ।
๐‘’ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’–๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’จ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ॥ ๐‘“‘ ॥
๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฌ๐‘’ฒ๐‘’ช๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘’พ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฒ ๐‘’๐‘’ง๐‘’ช๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ช๐‘’ฐ ।
๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ॥ ๐‘“‘๐‘“ ॥

เคจिเคฐ्เคฎ्เคฎเคฒा เคš เคธुเค—เคจ्เคงा เคš เคฆेเคตเค•ी เคฆेเคตเคชूเคœिเคคा ।
เคฆเค•्เคทเคœा เคฆเค•्เคทिเคฃा เคฆเค•्เคทा เคฆเค•्เคทเคฏเคœ्เคžเคตिเคจाเคถिเคจी ॥ เฅง ॥
เคธुเคถीเคฒा เคธुเคจ्เคฆเคฐी เคธौเคฎ्เคฏा เคฎाเคคเค™्เค—ी เค•เคฎเคฒा เค•เคฒा ।
เคจिเคถुเคฎ्เคญเคจाเคถिเคจी เคถुเคฎ्เคญเคจाเคถिเคจी เคšเคฃ्เคกเคจाเคถिเคจी ॥ เฅงเฅฆ ॥

๐‘’ก๐‘’ด๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’”๐‘’ข – ๐‘’ฎ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ ๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ।
๐‘’ง๐‘’ก๐‘’ณ๐‘’๐‘’ป๐‘’™๐‘’ฆ ๐‘’ฎ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’– – ๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘’ฐ ॥ ๐‘“‘๐‘“‘
๐‘’–๐‘’‘๐‘’ ๐‘’ฒ๐‘’ฌ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ।
๐‘’’๐‘’ผ๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’ช๐‘’ช๐‘’–๐‘“‚๐‘’–๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’™๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’‘๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฉ๐‘’ฐ ॥ ๐‘“‘๐‘“’ ॥

เคงूเคฎ्เคฐเคฒोเคšเคจ – เคธंเคนเคฐ्เคค्เคฐी เคฎเคนिเคทाเคธुเคฐ เคฎเคฐ्เคฆिเคจी ।
เคฎเคงुเค•ैเคŸเคญ เคธंเคนเคฐ्เคค्เคฐी เคฐเค•्เคคเคฌीเคœ – เคนเคฐाเคฝเคฎเคฐा ॥ เฅงเฅง
เคœเค—เคฆीเคถเคช्เคฐिเคฏा เคœเคจ्เคฎเคจाเคถिเคจी เคญเคตเคจाเคถिเคจी ।
เค˜ोเคฐเคตเค•्เคค्เคฐा เคฒเคฒเคœ्เคœिเคน्เคตा เค…เคŸ्เคŸเคนाเคธा เคฆिเค—เคฎ्เคฌเคฐा ॥ เฅงเฅจ ॥

๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ ๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ ๐‘’ฆ๐‘’ผ๐‘’‘ – ๐‘’ง๐‘’ผ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ-๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ |
๐‘’…๐‘’ง๐‘’ฐ ๐‘’‘๐‘’พ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ผ๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ ॥ ๐‘“‘๐‘““ ॥
๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ข๐‘’น ।
๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’–๐‘’ฒ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’น๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฉ๐‘“ ॥ ๐‘“‘๐‘“” ॥

เคญाเคฐเคคी เคธ्เคตเคฐ्เค—เคฆा เคฐाเคฎा เคญोเค— – เคฎोเค•्เคท-เคช्เคฐเคฆाเคฏिเคจी |
เค‰เคฎा เค—ौเคฐी เค•เคฐाเคฒा เคš เค•ाเคฎिเคจी เคตिเคถ्เคตเคฎोเคนिเคจी ॥ เฅงเฅฉ ॥
เค‡เคค्เคฏेเคตं เคถเคคเคจाเคฎाเคจि เค•เคฅिเคคाเคจि เคตเคฐाเคจเคจे ।
เคจाเคฎเคธ्เคฎเคฐเคฃเคฎाเคค्เคฐेเคฃ เคœीเคตเคจ्เคฎुเค•्เคคो เคญเคตेเคจ्เคจเคฐः ॥ เฅงเฅช ॥

๐‘’จ๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’จ๐‘’ง๐‘“‚ ।
๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’”๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’น ๐‘’–๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ก๐‘’น๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ผ ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฐ ॥ ๐‘“‘๐‘“• ॥
๐‘’ฎ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ก๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’น ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘’น ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฟ ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’น ।
๐‘’ฃ๐‘’š๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ฟ๐‘’ฆ๐‘’น๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ง๐‘“‚ ॥ ๐‘“‘๐‘“– ॥
๐‘’๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘’˜๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’–๐‘’น๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ ๐‘’ฑ ।
๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’ข๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚ ๐‘’ฎ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฑ ॥ ๐‘“‘๐‘“— ॥

เคฏः เคชเค ेเคค् เคช्เคฐाเคคเคฐुเคค्เคฅाเคฏ เคธ्เคฎृเคค्เคตा เคฆुเคฐ्เค—ाเคชเคฆเคฆ्เคตเคฏเคฎ् ।
เคฎुเคš्เคฏเคคे เคœเคจ्เคฎเคตเคจ्เคงेเคญ्เคฏो เคจाเคค्เคฐ เค•ाเคฐ्เคฏ्เคฏा เคตिเคšाเคฐเคฃा ॥ เฅงเฅซ ॥
เคธเคจ्เคง्เคฏाเค•ाเคฒे เคฆिเคตाเคญाเค—े เคจिเคถाเคฏाเคต्เคตाँ เคจिเคถाเคฎुเค–े ।
เคชเค िเคค्เคตा เคถเคคเคจाเคฎाเคจि เคฎเคจ्เคค्เคฐเคธिเคฆ्เคงिเคฒ्เคฒँเคญेเคฆ्เคง्เคฐुเคตเคฎ् ॥ เฅงเฅฌ ॥
เค…เคœ्เคžाเคค्เคตा เคธ्เคคเคตเคฐाเคœเคž्เคš เคฆเคถเคตिเคฆ्เคฏाเคญเคœेเคฆ्เคฏเคฆि ।
เคคเคฅाเคชि เคจैเคต เคธिเคฆ्เคงिः เคธ्เคฏाเคค् เคธเคค्เคฏं เคธเคค्เคฏเคฎ्เคฎเคนेเคถ्เคตเคฐि ॥ เฅงเฅญ ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฒ๐‘’จ๐‘’ฃ๐‘’™๐‘’ช๐‘’น ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ผ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚ ॥

เค‡เคคि เคฎुเคฃ्เคกเคฎाเคฒाเคคเคจ्เคค्เคฐे เคฆ्เคตिเคคीเคฏเคชเคŸเคฒे เคถ्เคฐी เคฆुเคฐ्เค—ाเคฆेเคต्เคฏाः เคถเคคเคจाเคฎเคธ्เคคोเคค्เคฐं เคธเคฎाเคช्เคคเคฎ् ।।