๐‘’‡๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“‘॥

เค‹เคทिเคฐुเคตाเคš॥เฅง॥

๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น ๐‘’” ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น ๐‘’” ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’น।
๐‘’ฅ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ณ ๐‘’” ๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ณ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’จ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’น๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“॥๐‘“’॥

เคšเคฃ्เคกे เคš เคจिเคนเคคे เคฆैเคค्เคฏे เคฎुเคฃ्เคกे เคš เคตिเคจिเคชाเคคिเคคे।
เคฌเคนुเคฒेเคทु เคš เคธैเคจ्เคฏेเคทु เค•्เคทเคฏिเคคेเคท्เคตเคธुเคฐेเคถ्เคตเคฐः॥เฅจ॥

๐‘’ž๐‘’ž๐‘“ ๐‘’๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ก๐‘’ฒ๐‘’ข๐‘’”๐‘’น๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’…๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’‘๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ฌ ๐‘’ฏ॥๐‘““॥
เคคเคคः เค•ोเคชเคชเคฐाเคงीเคจเคšेเคคाः เคถुเคฎ्เคญः เคช्เคฐเคคाเคชเคตाเคจ्।
เค‰เคฆ्เคฏोเค—ं เคธเคฐ्เคต्เคตเคธैเคจ्เคฏाเคจाเคจ्เคฆैเคค्เคฏाเคจाเคฎाเคฆिเคฆेเคถ เคน॥เฅฉ॥

๐‘’๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ช๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ญ๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’ฌ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ด๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’”๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“”॥

เค…เคฆ्เคฏ เคธเคฐ्เคต्เคตเคฒैเคฐ्เคฆ्เคฆैเคค्เคฏाः เคทเฅœเคถीเคคिเคฐुเคฆाเคฏुเคงाः।
เค•เคฎ्เคฌूเคจां เคšเคคुเคฐเคถीเคคिเคฐ्เคจ्เคจिเคฐ्เคฏ्เคฏाเคจ्เคคु เคธ्เคตเคฌเคฒैเคฐ्เคต्เคตृเคคाः॥เฅช॥

๐‘’๐‘’ผ๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฑ ๐‘’ฃ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ซ๐‘’ป।
๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’“๐‘“‚๐‘’๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฑ ๐‘’ก๐‘’พ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’‘๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ง๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’จ๐‘’ฐ॥๐‘“•॥

เค•ोเคŸिเคตीเคฐ्เคฏ्เคฏाเคฃि เคชเคž्เคšाเคถเคฆเคธुเคฐाเคฃां เค•ुเคฒाเคจि เคตै।
เคถเคคเค™्เค•ुเคฒाเคจि เคงौเคฎ्เคฐाเคฃां เคจिเค—्เค—เคš्เค›เคจ्เคคु เคฎเคฎाเคœ्เคžเคฏा॥เฅซ॥

๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’พ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฏ๐‘’ต๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’พ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’๐‘’น๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’–๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’‚๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ง॥๐‘“–॥

เค•ाเคฒเค•ाเคฆौเคฐ्เคนृเคฆाเคฎौเคฐ्เคฏ्เคฏाः เค•ाเคฒเค•ेเคฏाเคธ्เคคเคฅाเคฝเคธुเคฐाः।
เคฏुเคฆ्เคงाเคฏ เคธเคž्เคœा เคจिเคฐ्เคฏ्เคฏाเคจ्เคคु เค†เคœ्เคžเคฏा เคค्เคตเคฐिเคคा เคฎเคฎ॥เฅฌ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ผ ๐‘’ฆ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ข।
๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’–๐‘“‚๐‘’–๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ง ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘“॥๐‘“—॥

เค‡เคค्เคฏाเคœ्เคžाเคช्เคฏाเคธुเคฐเคชเคคिः เคถुเคฎ्เคญो เคญैเคฐเคตเคถाเคธเคจ।
เคจिเคฐ्เคœ्เคœเค—ाเคฎ เคฎเคนाเคธैเคจ्เคฏเคธเคนเคธ्เคฐैเคฐ्เคฌ्เคฌเคนुเคญिเคฐ्เคต्เคตृเคคः॥เฅญ॥

๐‘’‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘’๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ข๐‘’ป๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฎ ๐‘’ก๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฒ๐‘’‘๐‘’‘๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“˜॥

เค†เคฏाเคคं เคšเคฃ्เคกिเค•ा เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตा เคคเคค्เคธैเคจ्เคฏเคฎเคคिเคญीเคทเคฃเคฎ्।
เคœ्เคฏाเคธ्เคตเคจैः เคชूเคฐเคฏाเคฎाเคธ เคงเคฐเคฃीเค—เค—เคจाเคจ्เคคเคฐเคฎ्॥เฅฎ॥

๐‘’ž๐‘’ž๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ผ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ง๐‘’ž๐‘’ฒ๐‘’ซ ๐‘’๐‘’ต๐‘’ž๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ต๐‘’ฃ।
๐‘’’๐‘’๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ข๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ง๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ฅ๐‘’ต๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’จ๐‘’ž๐‘“‚॥๐‘“™॥

เคคเคคः เคธिंเคนो เคฎเคนाเคจाเคฆเคฎเคคीเคต เค•ृเคคเคตाเคจ्เคจृเคช।
เค˜เคฃ्เคŸाเคธ्เคตเคจेเคจ เคคเคจ्เคจाเคฆเคฎเคฎ्เคฌिเค•ा เคšोเคชเคฌृंเคนเคฏเคค्॥เฅฏ॥

๐‘’ก๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’–๐‘“‚๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’’๐‘’๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘“„๐‘’ฃ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’“๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’ฐ।
๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘’๐‘’ป๐‘“ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ ๐‘’–๐‘’ฑ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“„๐‘“„๐‘’ข๐‘’ข๐‘’ฐ॥๐‘“‘๐‘“॥

เคงเคจुเคฐ्เคœ्เคœ्เคฏाเคธिंเคนเค˜เคฃ्เคŸाเคจां เคจाเคฆाเคฝเคฝเคชूเคฐिเคคเคฆिเค™्‌เคฎुเค–ा।
เคจिเคจाเคฆैเคฐ्เคญीเคทเคฃैः เค•ाเคฒी เคœिเค—्เคฏे เคตिเคธ्เคคाเคฐिเคคाเคฝเคฝเคจเคจा॥เฅงเฅฆ॥

๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ฃ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’ญ๐‘’ป๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“‘๐‘“‘॥

เคคเคจ्เคจिเคจाเคฆเคฎुเคชเคถ्เคฐुเคค्เคฏ เคฆैเคค्เคฏเคธैเคจ्เคฏैเคถ्เคšเคคुเคฐ्เคฆ्เคฆिเคถเคฎ्।
เคฆेเคตी เคธिंเคนเคธ्เคคเคฅा เค•ाเคฒी เคธเคฐोเคทैः เคชเคฐिเคตाเคฐिเคคाः॥เฅงเฅง॥

๐‘’‹๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ฃ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“‘๐‘“’॥

เคเคคเคธ्เคฎिเคจ्เคจเคจ्เคคเคฐे เคญूเคช เคตिเคจाเคถाเคฏ เคธुเคฐเคฆ्เคตिเคทाเคฎ्।
เคญเคตाเคฏाเคฎเคฐเคธिंเคนाเคจाเคฎเคคिเคตीเคฐ्เคฏ्เคฏเคฌเคฒाเคจ्เคตिเคคाः॥เฅงเฅจ॥

๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’‘๐‘’ณ๐‘’ฏ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ด๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’น๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’” ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’จ๐‘“।
๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ผ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ž๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ฃ๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฟ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘“॥๐‘“‘๐‘““॥

เคฌ्เคฐเคน्เคฎेเคถเค—ुเคนเคตिเคท्เคฃूเคจां เคคเคฅेเคจ्เคฆ्เคฐเคธ्เคฏ เคš เคถเค•्เคคเคฏः।
เคถเคฐीเคฐेเคญ्เคฏो เคตिเคจिเคท्เค•्เคฐเคฎ्เคฏ เคคเคฆ्เคฐूเคชैเคถ्เคš्เคฃ्เคกिเค•ाเคฏ्เคฏँเคฏुः॥เฅงเฅฉ॥

๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’จ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ฃ๐‘“€ ๐‘’จ๐‘’Ÿ๐‘’ฐ ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ญ๐‘’๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ข๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ฎ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ ๐‘’ฏ๐‘’ฑ ๐‘’ž๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ณ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’จ๐‘’พ॥๐‘“‘๐‘“”॥

เคฏเคธ्เคฏ เคฆेเคตเคธ्เคฏ เคฏเคฆ्เคฐूเคชं เคฏเคฅा เคญूเคทเคฃเคตाเคนเคจเคฎ्।
เคธเคฆ्เคตเคฆेเคต เคนि เคคเคš्เค›เค•्เคคिเคฐเคธुเคฐाเคจ्เคฏोเคฆ्เคงु เคฎाเคฏเคฏौ॥เฅงเฅช॥

๐‘’ฏ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฎ๐‘’ด๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ง๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ช๐‘’ณ๐‘“।
๐‘’‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ก๐‘’ฒ๐‘’จ๐‘’ž๐‘’น॥๐‘“‘๐‘“•॥

เคนंเคธเคฏुเค•्เคคเคตिเคฎाเคจाเค—्เคฐे เคธाเค•्เคทเคธूเคค्เคฐเค•เคฎเคฃ्เคกเคฒुः।
เค†เคฏाเคคा เคฌ्เคฐเคน्เคฎเคฃः เคถเค•्เคคिเคฐ्เคฌ्เคฌ्เคฐเคน्เคฎाเคฃी เคธाเคฝเคญिเคงीเคฏเคคे॥เฅงเฅซ॥

๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’œ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ด๐‘’ช๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฒ।
๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ช๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’๐‘’ฐ-๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ญ๐‘’๐‘’ฐ॥๐‘“‘๐‘“–॥

เคฎाเคนेเคถ्เคตเคฎเคฐी เคตृเคทाเคฐूเคขा เคค्เคฐिเคถूเคฒเคตเคฐเคงाเคฐिเคฃी।
เคฎเคนाเคนिเคตเคฒเคฏा เคช्เคฐाเคช्เคคा เคšเคจ्เคฆ्เคฐเคฐेเค–ा-เคตिเคญूเคทเคฃा॥เฅงเฅฌ॥

๐‘’๐‘’พ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’ง๐‘’จ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ข๐‘’ฐ।
๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ณ๐‘’ง๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’จ๐‘’พ ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’‘๐‘’ณ๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ฃ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฒ॥๐‘“‘๐‘“—॥

เค•ौเคฎाเคฐी เคถเค•्เคคिเคนเคธ्เคคा เคš เคฎเคฏूเคฐเคตเคฐเคตाเคนเคจा।
เคฏोเคฆ्เคงुเคฎเคญ्เคฏाเคฏเคฏौ เคฆैเคค्เคฏाเคจเคฎ्เคฌिเค•ा เค—ुเคนเคฐूเคชिเคฃी॥เฅงเฅญ॥

๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ।
๐‘’ฌ๐‘’“๐‘“‚๐‘’๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’‘๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’๐‘’›๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’จ๐‘’พ॥๐‘“‘๐‘“˜॥

เคคเคฅैเคต เคตैเคท्เคฃเคตी เคถเค•्เคคिเคฐ्เค—्เค—เคฐुเฅœोเคชเคฐि เคธंเคธ्เคฅिเคคा।
เคถเค™्‌เค–เคšเค•्เคฐเค—เคฆाเคถाเค™्‌เคฐ्เค—เค–เคก्‌เค—เคนเคธ्เคคाเคฝเคญ्เคฏुเคชाเคฏเคฏौ॥เฅงเฅฎ॥

๐‘’จ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ง๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ช๐‘“€ ๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ฃ๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฟ ๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘’น๐‘“।
๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’จ๐‘’พ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘“™॥

เคฏเคœ्เคžเคตाเคฐाเคนเคฎเคคुเคฒं เคฐूเคชเคฏ्เคฏाँ เคฌिเคญ्เคฐเคคो เคนเคฐेः।
เคถเค•्เคคिः เคธाเคฝเคช्เคฏाเคฏเคฏौ เคคเคค्เคฐ เคตाเคฐाเคนीเคฎ्เคฌिเคญ्เคฐเคคी เคคเคจुเคฎ्॥เฅงเฅฏ॥

๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฒ ๐‘’ข๐‘’ต๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ฌ๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘“।
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฎ๐‘’™๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’น๐‘’ฃ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ข๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“॥๐‘“’๐‘“॥

เคจाเคฐเคธिंเคนी เคจृเคธिंเคนเคธ्เคฏ เคฌिเคญ्เคฐเคคी เคธเคฆृเคถं เคตเคชुः।
เคช्เคฐाเคช्เคคा เคคเคค्เคฐ เคธเคŸाเค•्เคทेเคชเค•्เคทिเคช्เคคเคจเค•्เคทเคค्เคฐเคธंเคนเคคिः॥เฅจเฅฆ॥

๐‘’ซ๐‘’–๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ป๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’‘๐‘’–๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ।
๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ข๐‘’จ๐‘’ข๐‘’ฐ ๐‘’จ๐‘’Ÿ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ॥๐‘“’๐‘“‘॥

เคตเคœ्เคฐเคนเคธ्เคคा เคคเคฅैเคตैเคจ्เคฆ्เคฐी เค—เคœเคฐाเคœोเคชเคฐि เคธ्เคฅिเคคा।
เคช्เคฐाเคช्เคคा เคธเคนเคธ्เคฐเคจเคฏเคจा เคฏเคฅा เคถเค•्เคฐเคธ्เคคเคฅैเคต เคธा॥เฅจเฅง॥

๐‘’ž๐‘’ž๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘“।
๐‘’ฏ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’ฒ๐‘’’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ง ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘“„๐‘’ฏ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“’๐‘“’॥

เคคเคคः เคชเคฐिเคตृเคคเคธ्เคคाเคญिเคฐीเคถाเคจो เคฆेเคตเคถเค•्เคคिเคญिः।
เคนเคจ्เคฏเคจ्เคคाเคฎเคธुเคฐाः เคถीเค˜्เคฐं เคฎเคฎ เคช्เคฐीเคค्เคฏाเคฝเคฝเคน เคšเคฃ्เคกिเค•ाเคฎ्॥เฅจเฅจ॥

๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘’๐‘’ฐ।
๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฒ॥๐‘“’๐‘““॥

เคคเคคो เคฆेเคตीเคถเคฐीเคฐाเคค्เคคु เคตिเคจिเคท्เค•्เคฐाเคจ्เคคाเคฝเคคिเคญीเคทเคฃा।
เคšเคฃ्เคกिเค•ाเคถเค•्เคคिเคฐเคค्เคฏुเค—्เคฐा เคถिเคตाเคถเคคเคจिเคจाเคฆिเคจी॥เฅจเฅฉ॥

๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฏ ๐‘’ก๐‘’ด๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’–๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘’ง๐‘’ฒ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ง๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ।
๐‘’ ๐‘’ด๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’‘๐‘’”๐‘“‚๐‘’• ๐‘’ฆ๐‘’‘๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘“॥๐‘“’๐‘“”॥

เคธा เคšाเคน เคงूเคฎ्เคฐเคœเคŸिเคฒเคฎीเคถाเคจเคฎเคชเคฐाเคœिเคคा।
เคฆूเคคเคค्เคตं เค—เคš्เค› เคญเค—เคตเคจ्เคชाเคฐ्เคถ्เคตं เคถुเคฎ्เคญเคจिเคถुเคฎ्เคญเคฏोः॥เฅจเฅช॥

๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ฏ๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘“€ ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’‘๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’พ।
๐‘’จ๐‘’น ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ฃ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“’๐‘“•॥

เคฌ्เคฐूเคนि เคถुเคฎ्เคญं เคจिเคถुเคฎ्เคญเคž्เคš เคฆाเคจเคตाเคตเคคिเค—เคฐ्เคต्เคตिเคคौ।
เคฏे เคšाเคจ्เคฏे เคฆाเคจเคตाเคธ्เคคเคค्เคฐ เคฏुเคฆ्เคงाเคฏ เคธเคฎुเคชเคธ्เคฅिเคคाः॥เฅจเฅซ॥

๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ป๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ผ ๐‘’ช๐‘’ฆ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ฏ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ณ๐‘’–๐‘“।
๐‘’จ๐‘’ด๐‘’จ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ž ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฟ๐‘’ ๐‘’ฑ ๐‘’–๐‘’ฒ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’Ÿ॥๐‘“’๐‘“–॥

เคค्เคฐैเคฒोเค•्เคฏเคฎिเคจ्เคฆ्เคฐो เคฒเคญเคคाเคจ्เคฆेเคตाः เคธเคจ्เคคु เคนเคตिเคฐ्เคฌ्เคญुเคœः।
เคฏूเคฏเคฎ्เคช्เคฐเคฏाเคค เคชाเคคाเคฒเคฏ्เคฏँเคฆि เคœीเคตिเคคुเคฎिเคš्เค›เคฅ॥เฅจเฅฌ॥

๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’น๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’Ÿ ๐‘’”๐‘’น๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’๐‘“।
๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘“„๐‘’‘๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’ž ๐‘’ž๐‘’ต๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ง๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ซ๐‘“॥๐‘“’๐‘“—॥

เคฌเคฒाเคฌเคฒेเคชाเคฆเคฅ เคšेเคฆ्เคญเคตเคจ्เคคो เคฏुเคฆ्เคงเค•ाเค™्‌เค•्เคทिเคฃः।
เคคเคฆाเคฝเคฝเค—เคš्เค›เคค เคคृเคช्เคฏเคจ्เคคु เคฎเคš्เค›िเคตाः เคชिเคถिเคคेเคจ เคตः॥เฅจเฅญ॥

๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’พ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ž๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’จ๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ ๐‘’ด๐‘’ž๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ช๐‘’ผ๐‘’๐‘’น๐‘“„๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ฟ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘’ž๐‘’ฐ॥๐‘“’๐‘“˜॥

เคฏเคคो เคจिเคฏुเค•्เคคो เคฆौเคค्เคฏेเคจ เคคเคฏा เคฆेเคต्เคฏा เคถिเคตः เคธ्เคตเคฏเคฎ्।
เคถिเคตเคฆूเคคीเคคि เคฒोเค•ेเคฝเคธ्เคฎिँเคธ्เคคเคคः เคธा เค–्เคฏाเคคिเคฎाเค—เคคा॥เฅจเฅฎ॥

๐‘’ž๐‘’น๐‘“„๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’”๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ข๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ॥๐‘“’๐‘“™॥

เคคेเคฝเคชि เคถ्เคฐुเคค्เคตा เคตเคšो เคฆेเคต्เคฏाः เคถเคฐ्เคตाเค–्เคฏाเคคं เคฎเคนाเคธुเคฐाः।
เค…เคฎเคฐ्เคทाเคชूเคฐिเคคा เคœเค—्เคฎुเคฐ्เคฏ्เคฏเคค्เคฐ เค•ाเคค्เคฏाเคฏเคจी เคธ्เคฅिเคคा॥เฅจเฅฏ॥

๐‘’ž๐‘’ž๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’Ÿ๐‘’ง๐‘’ง๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘“।
๐‘’ซ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘“॥๐‘““๐‘“॥

เคคเคคः เคช्เคฐเคฅเคฎเคฎेเคตाเค—्เคฐे เคถเคฐเคถเค•्เคค्เคฏृเคท्เคŸिเคตृเคท्เคŸिเคญिः।
เคตเคตเคฐ्เคทुเคฐुเคฆ्เคงเคคाเคฎเคฐ्เคทाเคธ्เคคाเคจ्เคฆेเคตीเคฎเคฎเคฐाเคฐเคฏः॥เฅฉเฅฆ॥

๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’•๐‘’ด๐‘’ช๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’”๐‘’ฑ๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’น๐‘’  ๐‘’ช๐‘’ฒ๐‘’ช๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘“„๐‘’ก๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ก๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ณ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘“॥๐‘““๐‘“‘॥

เคธा เคš เคคाเคค्เคช्เคฐเคนिเคคाเคจ्เคฌाเคฃाเคž्เค›ूเคฒเคถเค•्เคคिเคชเคฐเคถ्เคตเคงाเคจ्।
เคšिเคš्เค›ेเคฆ เคฒीเคฒเคฏाเคฝเคฝเคง्เคฎाเคคเคงเคจुเคฐ्เคฎ्เคฎुเค•्เคคैเคฐ्เคฎ्เคฎเคนेเคทुเคญिः॥เฅฉเฅง॥

๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ ๐‘’ฌ๐‘’ด๐‘’ช๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฃ๐‘’ผ๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’”๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฐ॥๐‘““๐‘“’॥

เคคเคธ्เคฏाเค—्เคฐเคคเคธ्เคคเคฅा เค•ाเคฒी เคถूเคฒเคชाเคคเคตिเคฆाเคฐिเคคाเคจ्।
เค–เคŸ्‌เคตाเค™्‌เค—เคชोเคฅिเคคाँเคถ्เคšाเคฐीเคจ्เค•ुเคฐ्เคต्เคตเคจ्เคคी เคต्เคฏเคšเคฐเคค्เคคเคฆा॥เฅฉเฅจ॥

๐‘’๐‘’ง๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ช๐‘’ณ๐‘’–๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’น๐‘’ฃ-๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’พ๐‘’–๐‘’ฎ๐‘“।
๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น๐‘’ข ๐‘’จ๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง ๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ž๐‘’ฑ॥๐‘““๐‘““॥

เค•เคฎเคฃ्เคกเคฒुเคœเคฒाเค•्เคทेเคช-เคนเคคเคตीเคฐ्เคฏ्เคฏाเคจ्เคนเคคौเคœเคธः।
เคฌ्เคฐเคน्เคฎाเคฃी เคšाเคฝเค•เคฐोเคš्เค›เคค्เคฐूเคจ्เคฏेเคจ เคฏेเคจ เคธ्เคฎ เคงाเคตเคคि॥เฅฉเฅฉ॥

๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ด๐‘’ช๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ซ๐‘’ฒ।
๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’–๐‘’’๐‘’ฐ๐‘’ข ๐‘’๐‘’พ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ข๐‘’ฐ॥๐‘““๐‘“”॥

เคฎाเคนेเคถ्เคตเคฃเคฐी เคค्เคฐिเคถूเคฒेเคจ เคคเคฅा เคšเค•्เคฐेเคฃ เคตैเคท्เคฃเคตी।
เคฆैเคค्เคฏाเคž्เคœเค˜ाเคจ เค•ौเคฎाเคฐी เคคเคฅा เคถเค•्เคค्เคฏाเคฝเคคिเค•ोเคชเคจा॥เฅฉเฅช॥

๐‘’Œ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘’ฌ๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’ฃ๐‘’น๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ต๐‘’Ÿ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’พ๐‘’’๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’๐‘“॥๐‘““๐‘“•॥

เคเคจ्เคฆ्เคฐीเค•ुเคฒिเคถเคชाเคคेเคจ เคถเคคเคถो เคฆैเคค्เคฏเคฆाเคจเคตाः।
เคชेเคคुเคฐ्เคต्เคตिเคฆाเคฐिเคคाः เคชृเคฅ्เคต्เคฏां เคฐुเคงिเคฐौเค˜เคช्เคฐเคตเคฐ्เคทिเคฃः॥เฅฉเฅซ॥

๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ก๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘“€๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ž๐‘’ซ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฎ๐‘“।
๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ง๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฟ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’” ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘““๐‘“–॥

เคคुเคฃ्เคกเคช्เคฐเคนाเคฐเคตिเคง्เคตเคธ्เคคा เคฆंเคท्เคŸ्เคฐाเค—्เคฐเค•्เคทเคคเคตเค•्เคทเคธः।
เคตाเคฐाเคนเคฎूเคฐ्เคค्เคคเคฏाเคจ्เคฏเคชเคคँเคถ्เคšाเค•्เคฐेเคฃ เคš เคตिเคฆाเคฐिเคคाः॥เฅฉเฅฌ॥

๐‘’ข๐‘’๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘“€๐‘’ฏ๐‘’ฒ ๐‘’”๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘’พ ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’‘๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฉ๐‘’ฐ॥๐‘““๐‘“—॥

เคจเค–ैเคฐ्เคต्เคตिเคฆाเคฐिเคคाँเคถ्เคšाเคคเคจ्เคฏाเคจ्เคญเค•्เคทเคฏเคจ्เคคी เคฎเคนाเคธुเคฐाเคจ्।
เคจाเคฐเคธिंเคนी เคšเคšाเคฐाเคœौ เคจाเคฆाเคชूเคฐ्เคฃเคฆिเค—เคฎ्เคฌเคฐा॥เฅฉเฅญ॥

๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฐ๐‘’™๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ ๐‘’ด๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ด๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’ฃ๐‘’น๐‘’ž๐‘’ณ๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ต๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฆ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’Ÿ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฐ॥๐‘““๐‘“˜॥

เคšเคฃ्เคกाเคŸ्เคŸเคนाเคธैเคฐเคธुเคฐाः เคถिเคตเคฆूเคค्เคฏเคญिเคฆूเคทिเคคाः।
เคชेเคคुः เคชृเคฅिเคต्เคฏाเคฎ्เคชเคคिเคคाँเคธ्เคคाँเคถ्เคšเคญเค–ाเคฆाเคฅ เคธा เคคเคฆा॥เฅฉเฅฎ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ต๐‘’‘๐‘’๐‘“€ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ก๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’น๐‘’ฌ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘““๐‘“™॥

เค‡เคคि เคฎाเคคृเค—เคฃं เค•्เคฐुเคฆ्เคงเคฎ्เคฎเคฐ्เคฆ्เคฆเคฏเคจ्เคคं เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐाเคจ्।
เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตाเคฝเคญ्เคฏुเคชाเคฏैเคฐ्เคต्เคตिเคตिเคงैเคฐ्เคจ्เคจेเคถुเคฐ्เคฆ्เคฆेเคตाเคฐिเคธैเคจिเค•ाः॥เฅฉเฅฏ॥

๐‘’ฃ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ข๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ต๐‘’‘๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ณ๐‘’ง๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’จ๐‘’พ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ผ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ผ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“॥๐‘“”๐‘“॥

เคชเคฒाเคฏเคจเคชเคฐाเคจ्เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตा เคฆैเคค्เคฏाเคจ्เคฎाเคคृเค—เคฃाเคฐ्เคฆ्เคฆिเคคाเคจ्।
เคฏोเคฆ्เคงुเคฎเคญ्เคฏाเคฏเคฏौ เค•्เคฐुเคฆ्เคงो เคฐเค•्เคคเคฌीเคœो เคฎเคนाเคธुเคฐः॥เฅชเฅฆ॥

๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ ๐‘’ฐ ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ง๐‘’พ ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘“।
๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“॥๐‘“”๐‘“‘॥

เคฐเค•्เคคเคฌिเคจ्เคฆुเคฐ्เคฏ्เคฏเคฆा เคญूเคฎौ เคชเคคเคค्เคฏเคธ्เคฏ เคถเคฐीเคฐเคคः।
เคธเคฎुเคค्เคชเคคเคคि เคฎेเคฆिเคจ्เคฏाเคจ्เคคเคค्เคช्เคฐเคฎाเคฃเคธ्เคคเคฆाเคฝเคธुเคฐः॥เฅชเฅง॥

๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ก๐‘’น ๐‘’ฎ ๐‘’‘๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“।
๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ป๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ซ๐‘’–๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ง๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’จ๐‘’ž๐‘“‚॥๐‘“”๐‘“’॥

เคฏुเคฏुเคงे เคธ เค—เคฆाเคชाเคฃिเคฐिเคจ्เคฆ्เคฐเคถเค•्เคค्เคฏा เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐः।
เคคเคคเคถ्เคšैเคฏเคจ्เคฆ्เคฐी เคธ्เคตเคตเคœ्เคฐेเคฃ เคฐเค•्เคคเคฌीเคœเคฎเคคाเฅœเคฏเคค्॥เฅชเฅจ॥

๐‘’๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’น๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘“„๐‘’ฌ๐‘’ณ ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ซ ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ด๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“”๐‘““॥

เค•ुเคฒिเคถेเคจाเคนเคคเคธ्เคฏाเคฝเคฝเคถु เคคเคธ्เคฏ เคธुเคธ्เคฐाเคต เคถोเคฃिเคคเคฎ्।
เคธเคฎुเคค्เคคเคธ्เคฅुเคธ्เคคเคคो เคฏोเคงाเคธ्เคคเคฆ्เคฐूเคชाเคธ्เคคเคค्เคชเคฐाเค•्เคฐเคฎाः॥เฅชเฅฉ॥

๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ซ๐‘“।
๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“”๐‘“”॥

เคฏाเคตเคจ्เคคः เคชเคคिเคคाเคธ्เคคเคธ्เคฏ เคถเคฐीเคฐाเคฆ्เคฐเค•्เคคเคฌिเคจ्เคฆเคตः।
เคคाเคตเคจ्เคคः เคชुเคฐुเคทा เคœाเคคाเคธ्เคคเคฆ्เคตीเคฐ्เคฏ्เคฏเคฌเคฒเคตिเค•्เคฐเคฎाः॥เฅชเฅช॥

๐‘’ž๐‘’น ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ก๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘“।
๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ต๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฌ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฒ๐‘’ญ๐‘’๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“”๐‘“•॥

เคคे เคšाเคชि เคฏुเคฏुเคงुเคธ्เคคเคค्เคฐ เคชुเคฐुเคทा เคฐเค•्เคคเคธเคฎ्เคญเคตाः।
เคธเคฎं เคฎाเคคृเคญिเคฐเคค्เคฏुเค—्เคฐ เคถเคธ्เคค्เคฐเคชाเคคाเคคिเคญीเคทเคฃเคฎ्॥เฅชเฅซ॥

๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ข๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ซ๐‘’–๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’น๐‘’ข ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฌ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ผ ๐‘’จ๐‘’ ๐‘’ฐ।
๐‘’ซ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฏ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘“॥๐‘“”๐‘“–॥

เคชुเคจเคถ्เคš เคตเคœ्เคฐเคชाเคคेเคจ เค•्เคทเคคเคฎเคธ्เคฏ เคถिเคฐो เคฏเคฆा।
เคตเคตाเคน เคฐเค•्เคคं เคชुเคฐुเคทाเคธ्เคคเคคो เคœाเคคाः เคธเคนเคธ्เคฐเคถः॥เฅชเฅฌ॥

๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’”๐‘’ป๐‘’ข๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’–๐‘’’๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฏ।
๐‘’‘๐‘’ ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’›๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฎ ๐‘’Œ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“”๐‘“—॥

เคตैเคท्เคฃเคตी เคธเคฎเคฐे เคšैเคจเคž्เคšเค•्เคฐेเคฃाเคญिเคœเค˜ाเคจเคน।
เค—เคฆเคฏा เคคाเคกเฅœเคฏाเคฎाเคธ เคเคจ्เคฆ्เคฐी เคคเคฎเคธुเคฐेเคถ्เคตเคฐเคฎ्॥เฅชเฅญ॥

๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ป๐‘“।
๐‘’ฎ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’–๐‘’‘๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ป๐‘“॥๐‘“”๐‘“˜॥

เคตैเคท्เคฃเคตीเคšเค•्เคฐเคญिเคจ्เคจเคธ्เคฏ เคฐुเคงिเคฐเคธ्เคฐाเคตเคธเคฎ्เคญเคตैः।
เคธเคนเคธ्เคฐเคถोเคœเค—เคฆ्‌เคต्เคฏाเคช्เคคเคจ्เคคเคค्เคช्เคฐเคฎाเคฃैเคฐ्เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐैः॥เฅชเฅฎ॥

๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’’๐‘’ฐ๐‘’ข ๐‘’๐‘’พ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฒ ๐‘’” ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ।
๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ด๐‘’ช๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“”๐‘“™॥

เคถเค•्เคค्เคฏा เคœเค˜ाเคจ เค•ौเคฎाเคฐी เคตाเคฐाเคนी เคš เคคเคฅाเคฝเคธिเคจा।
เคฎाเคนेเคถ्เคตเคฐी เคค्เคฐिเคถूเคฒेเคจ เคฐเค•्เคคเคฌीเคœं เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐเคฎ्॥เฅชเฅฏ॥

๐‘’ฎ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’‘๐‘’ ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’‹๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ข๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ต๐‘’Ÿ๐‘’๐‘“‚।
๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ถ๐‘“ ๐‘’๐‘’ผ๐‘’ฃ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’ผ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ผ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“॥๐‘“•๐‘“॥

เคธ เคšाเคชि เค—เคฆเคฏा เคฆैเคค्เคฏः เคธเคฐ्เคต्เคตा เคเคตाเคนเคจเคค्เคชृเคฅเค•्।
เคฎाเคคॄः เค•ोเคชเคธเคฎाเคตिเคท्เคŸो เคฐเค•्เคคเคฌीเคœो เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐः॥เฅซเฅฆ॥

๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฅ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ก๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฌ๐‘’ด๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฑ।
๐‘’ฃ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ซ๐‘’ป ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’พ๐‘’’๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’•๐‘’ž๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“•๐‘“‘॥

เคคเคธ्เคฏाเคนเคคเคธ्เคฏ เคฌเคนुเคงा เคถเค•्เคคिเคถूเคฒाเคฆिเคญिเคฐ्เคฌ्เคญुเคตि।
เคชเคชाเคค เคฏोเคตै เคฐเค•्เคคौเค˜เคธ्เคคेเคจाเคธเคž्เค›เคคเคถोเคฝเคธुเคฐाः॥เฅซเฅง॥

๐‘’ž๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ต๐‘’๐‘“‚๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ž๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ป๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’๐‘’ช๐‘’˜๐‘“‚๐‘’–๐‘’‘๐‘’ž๐‘“‚।
๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฆ๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’–๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“•๐‘“’॥

เคคैเคถ्เคšाเคธुเคฐाเคธृเค•्เคธเคฎ्เคญूเคคैเคฐเคธुเคฐैः เคธเค•เคฒเคž्เคœเค—เคค्।
เคต्เคฏाเคช्เคคเคฎाเคธीเคค्เคคเคคो เคฆेเคตा เคญเคฏเคฎाเคœเค—्เคฎुเคฐुเคค्เคคเคฎเคฎ्॥เฅซเฅจ॥

๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฎ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’…๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’” ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ๐‘“€ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’ ๐‘’ข๐‘“€ ๐‘’๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ณ॥๐‘“•๐‘““॥

เคคाเคจ्เคตिเคทเคฃ्เคฃाเคจ्เคคเคธुเคฐाเคจ्เคฆृเคท्เคŸ्‌เคตा เคšเคฃ्เคกिเค•ा เคช्เคฐाเคนเคธเคค्เคคเคฐाเคฎ्।
เค‰เคตाเคš เค•ाเคฒीं เคšाเคฎुเคฃ्เคกे เคตिเคธ्เคคเคฐं เคตเคฆเคจं เค•ुเคฐु॥เฅซเฅฉ॥

๐‘’ง๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ด๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ผ๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฒ๐‘’”๐‘“‚๐‘’• ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ซ๐‘’น๐‘’‘๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฐ॥๐‘“•๐‘“”॥

เคฎเคš्เค›เคธ्เคค्เคฐเคชाเคคเคธเคฎ्เคญूเคคाเคจ् เคฐเค•्เคคเคฌिเคจ्เคฆूเคจ्เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐाเคจ्।
เคฐเค•्เคคเคฌिเคจ्เคฆोः เคช्เคฐเคคीเคš्เค› เคค्เคตं เคตเค•्เคค्เคฐेเคฃाเคจेเคจ เคตेเค—िเคจा॥เฅซเฅช॥

๐‘’ฆ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฒ ๐‘’”๐‘’ฉ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’น ๐‘’ž๐‘’ ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’‹๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ญ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ป๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘“ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฒ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’‘๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฑ॥๐‘“•๐‘“•॥

เคญเค•्เคทเคฏเคจ्เคคी เคšเคฐ เคฐเคฃे เคคเคฆुเคค्เคชเคจ्เคจाเคจ्เคฎเคนाเคฝเคธुเคฐाเคจ्।
เคเคตเคฎेเคท เค•्เคทเคฏเคจ्เคฆैเคค्เคฏः เค•्เคทीเคฃเคฐเค•्เคคो เค—เคฎिเคท्เคฏเคคि॥เฅซเฅซ॥

๐‘’ฆ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’”๐‘’ผ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘’”๐‘’ผ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’น।
๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’ฌ๐‘’ด๐‘’ช๐‘’น๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’–๐‘’’๐‘’ฐ๐‘’ข ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“•๐‘“–॥

เคญเค•्เคท्เคฏเคฎाเคฃाเคธ्เคค्เคตเคฏा เคšोเค—्เคฐा เคจเคšोเคค्เคชเคค्เคธ्เคฏเคจ्เคคि เคšाเคชเคฐे।
เค‡เคค्เคฏुเค•्เคค्เคตा เคคां เคคเคคो เคฆेเคตी เคถूเคฒेเคจाเคญिเคœเค˜ाเคจ เคคเคฎ्॥เฅซเฅฌ॥

๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’น๐‘’ข ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ช๐‘’ฒ ๐‘’–๐‘’‘๐‘’ต๐‘’ฏ๐‘’น ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘’’๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’Ÿ ๐‘’‘๐‘’ ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“•๐‘“—॥

เคฎुเค–ेเคจ เค•ाเคฒी เคœเค—ृเคนे เคฐเค•्เคคเคฌीเคœเคธ्เคฏ เคถोเคฃिเคคเคฎ्।
เคคเคคोเคฝเคธाเคตाเคœเค˜ाเคจाเคฅ เค—เคฆเคฏा เคคเคค्เคฐ เคšเคฃ्เคกिเค•ाเคฎ्॥เฅซเฅญ॥

๐‘’ข ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’‘๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ช๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฃ๐‘’ฑ।
๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ฅ๐‘’ฏ๐‘’ณ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ซ ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“•๐‘“˜॥

เคจ เคšाเคธ्เคฏा เคตेเคฆเคจाเคž्เคšเค•्เคฐे เค—เคฆाเคชाเคคोเคฝเคฒ्เคชिเค•ाเคฎเคชि।
เคคเคธ्เคฏाเคนเคคเคธ्เคฏ เคฆेเคนाเคค्เคคु เคฌเคนु เคธुเคธ्เคฐाเคต เคถोเคฃिเคคเคฎ्॥เฅซเฅฎ॥

๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฒ๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’ž๐‘’ฑ।
๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’จ๐‘’น๐‘“„๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘“॥๐‘“•๐‘“™॥

เคฏเคคเคธ्เคคเคคเคธ्เคคเคฆ्เคตเค•्เคค्เคฐेเคฃ เคšाเคฎुเคฃ्เคกा เคธเคฎ्เคช्เคฐเคคीเคš्เค›เคคि।
เคฎुเค–े เคธเคฎुเคฆ्เค—เคคा เคฏेเคฝเคธ्เคฏा เคฐเค•्เคคเคชाเคคाเคจ्เคฎเคนाเคธुเคฐाः॥เฅซเฅฏ॥

๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’Ÿ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฐ ๐‘’ฃ๐‘’ฃ๐‘’พ ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’” ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’ฌ๐‘’ด๐‘’ช๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ซ๐‘’–๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‡๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘“ ॥๐‘“–๐‘“॥

เคคाँเคถ्เคšเค–ाเคฆाเคฅ เคšाเคฎुเคฃ्เคกा เคชเคชौ เคคเคธ्เคฏ เคš เคถोเคฃिเคคเคฎ्।
เคฆेเคตी เคถूเคฒेเคจ เคตเคœ्เคฐेเคฃ เคฌाเคฃैเคฐเคธिเคญिเคฐ्เค‹เคท्เคŸिเคญिः ॥เฅฌเฅฆ॥

๐‘’–๐‘’’๐‘’ฐ๐‘’ข ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฒ๐‘’ž๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ฎ ๐‘’ฃ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฒ๐‘’ฃ๐‘’ต๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’š๐‘’น ๐‘’ฌ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฎ๐‘’“๐‘“‚๐‘’’๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘“॥๐‘“–๐‘“‘॥

เคœเค˜ाเคจ เคฐเค•्เคคเคฌीเคœเคคเคจ्เคšाเคฎुเคฃ्เคกाเคชीเคคเคถोเคฃिเคคเคฎ्।
เคธ เคชเคชाเคค เคฎเคนीเคชृเคท्เค े เคถเคธ्เคค्เคฐเคฃเคธเค™्เค˜เคธเคฎाเคนเคคः॥เฅฌเฅง॥

๐‘’ข๐‘’ฒ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฒ๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ช ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ผ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“।
๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ง๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ง๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘’ต๐‘’ฃ॥๐‘“–๐‘“’॥

เคจीเคฐเค•्เคคเคถ्เคš เคฎเคนीเคชाเคฒ เคฐเค•्เคคเคฌीเคœो เคฎเคนाเคธुเคฐः।
เคคเคคเคธ्เคคे เคนเคฐ्เคทเคฎเคคुเคฒเคฎเคตाเคชुเคธ्เคค्เคฐिเคฆเคถा เคจृเคช॥เฅฌเฅจ॥

๐‘’ž๐‘’น๐‘’ญ๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ต๐‘’‘๐‘’๐‘’ผ ๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ข๐‘’ข๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ต๐‘’“๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ ๐‘’ผ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ž๐‘“ ॥๐‘“–๐‘““॥

เคคेเคทां เคฎाเคคृเค—เคฃो เคœाเคคो เคจเคจเคฐ्เคค्เคคाเคธृเค™्‌เคฎเคฆोเคฆ्เคงเคคः ॥เฅฌเฅฉ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น๐‘’จ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ฑ๐‘’๐‘’น ๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฅ๐‘’ฒ๐‘’–๐‘’ซ๐‘’ก๐‘“॥๐‘“˜॥

เค‡เคคि เคถ्เคฐीเคฎाเคฐ्เค•्เค•เคฃ्เคกेเคฏเคชुเคฐाเคฃे เคธाเคตเคฐ्เคฃ्เคฃिเค•े เคฎเคจ्เคตเคจ्เคคเคฐे เคฆेเคตीเคฎाเคนाเคค्เคฎ्เคฏे เคฐเค•्เคคเคฌीเคœเคตเคงः॥เฅฎ॥