๐‘’‡๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“‘॥

เค‹เคทिเคฐुเคตाเคš॥เฅง॥

๐‘’‹๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น ๐‘’๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’‹๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’จ๐‘’จ๐‘’น๐‘’ ๐‘’ข๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’น ๐‘’–๐‘’‘๐‘’ž๐‘“‚॥๐‘“’॥

เคเคคเคค्เคคे เค•เคฅिเคคं เคฐाเคœเคจ्เคฆेเคตीเคฎाเคนाเคค्เคฎ्เคฏเคฎुเคค्เคคเคฎเคฎ्।
เคเคตं เคช्เคฐเคญाเคตा เคธा เคฆेเคตी เคฏเคฏेเคฆเคจเคงाเคฐ्เคฏ्เคฏเคคे เคœเค—เคค्॥เฅจ॥

๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ฆ๐‘’‘๐‘’ซ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’๐‘’ณ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’จ๐‘’ฐ।
๐‘’ž๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ญ ๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ž๐‘’Ÿ๐‘’ป๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’น๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“॥๐‘““॥

เคตिเคฆ्เคฏा เคคเคฅैเคต เค•्เคฐिเคฏเคคे เคญเค—เคตเคฆ्เคตिเคท्เคฃुเคฎाเคฏเคฏा।
เคคเคฏा เคค्เคตเคฎेเคท เคตैเคถ्เคฏเคถ्เคš เคคเคฅैเคตाเคจ्เคฏे เคตिเคตेเค•िเคจः॥เฅฉ॥

๐‘’ง๐‘’ผ๐‘’ฏ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ง๐‘’ผ๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’”๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’ง๐‘’ผ๐‘’ฏ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’”๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’น।
๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ฃ๐‘’ป๐‘’ฏ๐‘’ฑ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’– ๐‘’ฌ๐‘’ฉ๐‘’๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’น๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“”॥

เคฎोเคน्เคฏเคจ्เคคे เคฎोเคนिเคคाเคถ्เคšै‍เคต เคฎोเคนเคฎेเคท्เคฏเคจ्เคคि เคšाเคชเคฐे।
เคคाเคฎुเคชैเคนि เคฎเคนाเคฐाเคœ เคถเคฐเคฃं เคชเคฐเคฎेเคถ्เคตเคฐीเคฎ्॥เฅช॥

๐‘’‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’ข๐‘’ต๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ผ๐‘’‘๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’‘๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ ๐‘’ฐ॥๐‘“•॥

เค†เคฐाเคงिเคคा เคธैเคต เคจृเคฃाเคฎ्เคญोเค—เคธ्เคตเคฐ्เค—्เค—ाเคชเคตเคฐ्เค—्เค—เคฆा॥เฅซ॥

๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น๐‘’จ๐‘’…๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“–॥

เคฎाเคฐ्เค•्เค•เคฃ्เคกेเคฏเค‰เคตाเคš॥เฅฌ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ซ๐‘’”๐‘“ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’Ÿ๐‘“ ๐‘’ฎ ๐‘’ข๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ก๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘“॥๐‘“—॥

เค‡เคคि เคคเคธ्เคฏ เคตเคšः เคถ्เคฐुเคค्เคตा เคธुเคฐเคฅः เคธ เคจเคฐाเคงिเคชः॥เฅญ॥

๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’ง๐‘’ต๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘“€ ๐‘’ฌ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’ง๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’น๐‘’ข ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฏ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’น๐‘’ข ๐‘’”॥๐‘“˜॥

เคช्เคฐเคฃिเคชเคค्เคฏ เคฎเคนाเคญाเค—ं เคคเคฎृเคทिं เคถंเคธिเคคเคต्เคฐเคคเคฎ्।
เคจिเคฐ्เคต्เคตिเคฃ्เคฃोเคฝเคคिเคฎเคฎเคค्เคตेเคจ เคฐाเคœ्เคฏाเคชเคนเคฐเคฃेเคจ เคš॥เฅฎ॥

๐‘’–๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ง ๐‘’ฎ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฃ๐‘’ฎ๐‘’น ๐‘’ฎ ๐‘’” ๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ผ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ข๐‘’น।
๐‘’ฎ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฌ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ง๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ข๐‘’ ๐‘’ฒ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’ฎ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“॥๐‘“™॥

เคœเค—ाเคฎ เคธเคฆ्เคฏเคธ्เคคเคชเคธे เคธ เคš เคตैเคถ्เคฏो เคฎเคนाเคฎुเคจे।
เคธเคจ्เคฆเคฐ्เคถเคจाเคฐ्เคฅเคฎเคฎ्เคฌाเคฏा เคจเคฆीเคชुเคฒिเคจเคธंเคธ्เคฅिเคคः॥เฅฏ॥

๐‘’ฎ ๐‘’” ๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฃ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’น๐‘’ฃ๐‘’น ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ฎ๐‘’ด๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘“€ ๐‘’–๐‘’ฃ๐‘’ข๐‘“‚।
๐‘’ž๐‘’พ ๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘’น ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ต๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘“€ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’จ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘“॥

เคธ เคš เคตैเคถ्เคฏเคธ्เคคเคชเคธ्เคคेเคชे เคฆेเคตीเคธूเค•्เคคं เคชเคฐं เคœเคชเคจ्।
เคคौ เคคเคธ्เคฎिเคจ्เคชुเคฒिเคจे เคฆेเคต्เคฏा เค•ृเคค्เคตा เคฎूเคฐ्เคคिं เคฎเคนीเคฎเคฏीเคฎ्॥เฅงเฅฆ॥

๐‘’๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฏ๐‘’๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘“ ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ก๐‘’ด๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’๐‘’ป๐‘“।
๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’พ ๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’พ ๐‘’ž๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’๐‘’พ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’พ॥๐‘“‘๐‘“‘॥

เค…เคฐ्เคนเคฃां เคšเค•्เคฐเคคुเคธ्เคคเคธ्เคฏाः เคชुเคท्เคชเคงूเคชाเค—्เคจिเคคเคฐ्เคช्เคชเคฃैः।
เคจिเคฐाเคนाเคฐौ เคฏเคคाเคนाเคฐौ เคคเคจ्เคฎเคจเคธ्เค•ौ เคธเคฎाเคนिเคคौ॥เฅงเฅง॥

๐‘’ ๐‘’ ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’พ ๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’”๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’–๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ต๐‘’‘๐‘’ณ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚।
๐‘’‹๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ก๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ผ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ผ๐‘“॥๐‘“‘๐‘“’॥

เคฆเคฆเคคुเคธ्เคคौ เคฌเคฒिเคž्เคšैเคต เคจिเคœเค—ाเคค्เคฐाเคธृเค—ुเค•्เคทिเคคเคฎ्।
เคเคตं เคธเคฎाเคฐाเคงเคฏเคคोเคธ्เคค्เคฐिเคญिเคฐ्เคต्เคตเคฐ्เคทैเคฐ्เคฏ्เคฏเคคाเคค्เคฎเคจोः॥เฅงเฅจ॥

๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฐ ๐‘’–๐‘’‘๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฏ ๐‘’”๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ॥๐‘“‘๐‘““॥

เคชเคฐिเคคुเคท्เคŸा เคœเค—เคฆ्เคงाเคค्เคฐी เคช्เคฐเคค्เคฏเค•्เคทं เคช्เคฐाเคน เคšเคฃ्เคกिเค•ा॥เฅงเฅฉ॥

๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“‘๐‘“”॥

เคฆेเคต्เคฏुเคตाเคš॥เฅงเฅช॥

๐‘’จ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ฃ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’” ๐‘’๐‘’ณ๐‘’ช๐‘’ข๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘’ข।॥๐‘“‘๐‘“•॥

เคฏเคค्เคช्เคฐाเคฐ्เคฅ्เคฏเคคे เคค्เคตเคฏा เคญूเคช เคค्เคตเคฏा เคš เค•ुเคฒเคจเคจ्เคฆเคจ।॥เฅงเฅซ॥

๐‘’ง๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’Ÿ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘“€ ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ณ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’ฐ ๐‘’ ๐‘’ ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฑ ๐‘’ž๐‘’น๐‘“€॥๐‘“‘๐‘“–॥
เคฎเคค्เคคเคธ्เคคเคค्เคช्เคฐाเคฐ्เคฅ्เคฏเคคां เคธเคฐ्เคต्เคตเคฎ्เคชเคฐिเคคुเคท्เคŸा เคฆเคฆाเคฎि เคคें॥เฅงเฅฌ॥

๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น๐‘’จ ๐‘’…๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“‘๐‘“—॥

เคฎाเคฐ्เค•्เค•เคฃ्เคกेเคฏ เค‰เคตाเคš॥เฅงเฅญ॥

๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ ๐‘’ซ๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ข๐‘’ต๐‘’ฃ๐‘’ผ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ง๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘“€๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’–๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ฑ।
๐‘’๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ป๐‘’ซ ๐‘’” ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’–๐‘“€ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘“€ ๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘’ฌ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘“˜॥

เคคเคคो เคตเคฌ्เคฐे เคจृเคชो เคฐाเคœ्เคฏเคฎเคตिเคญ्เคฐंเคถ्เคฏเคจ्เคฏเคœเคจ्เคฎเคจि।
เค…เคค्เคฐैเคต เคš เคจिเคœं เคฐाเคœ्เคฏं เคนเคคเคถเคค्เคฐुเคฌเคฒเคฎ्เคฌเคฒाเคค्॥เฅงเฅฎ॥

๐‘’ฎ๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ฃ๐‘’ฑ ๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’–๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ž๐‘’ผ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ฎ๐‘“॥๐‘“‘๐‘“™॥

เคธोเคฝเคชि เคตैเคถ्เคฏเคœเคธ्เคคเคคोเคœ्เคžाเคจं เคตเคต्เคฐे เคจिเคฐ्เคต्เคตिเคฃ्เคฃเคฎाเคจเคธः॥เฅงเฅฏ॥

๐‘’ง๐‘’ง๐‘’น๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฏ๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’“๐‘“‚๐‘’‘๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’”๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“’๐‘“॥

เคฎเคฎेเคค्เคฏเคนเคฎिเคคि เคช्เคฐाเคœ्เคžः เคธเค™्‌เค—เคตिเคš्เคฏुเคคिเค•ाเคฐเค•เคฎ्॥เฅจเฅฆ॥

๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“’๐‘“‘॥

เคฆेเคต्เคฏुเคตाเคš॥เฅจเฅง॥

๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ช๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ป๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ผ๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ต๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’จ๐‘“€ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’น ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚
๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’ฃ๐‘’ด๐‘’ข๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’๐‘’ช๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ž๐‘’ซ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฑ॥๐‘“’๐‘“’॥

เคธ्เคตเคฒ्เคชैเคฐเคนोเคญिเคฐ्เคจृเคชเคคे เคธ्เคตं เคฐाเคœ्เคฏं เคช्เคฐाเคช्เคธ्เคฏเคคे เคญเคตाเคจ्
เคนเคค्เคตा เคฐिเคชूเคจเคธ्เค–เคฒिเคคं เคคเคต เคคเคค्เคฐ เคญเคตिเคท्เคฏเคคि॥เฅจเฅจ॥

๐‘’ง๐‘’ต๐‘’ž๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’จ๐‘“ ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’–๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ž๐‘“॥๐‘“’๐‘““॥

เคฎृเคคเคถ्เคš เคญूเคฏः เคธเคฎ्เคช्เคฐाเคช्เคฏ เคœเคจ्เคฎ เคฆेเคตाเคฆ्เคตिเคตเคธ्เคตเคคः॥เฅจเฅฉ॥

๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ผ๐‘’ข๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’ง ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ณ๐‘’ซ๐‘’ฑ ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฑ
๐‘’ซ๐‘’ป๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’จ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’” ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ผ๐‘“„๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’˜๐‘“‚๐‘’•๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“॥๐‘“’๐‘“”॥

เคธाเคตเคฐ्เคฃ्เคฃिเค•ोเคจुเคฐ्เคจ्เคจाเคฎ เคญเคตाเคจ्เคญुเคตि เคญเคตिเคท्เคฏเคคि
เคตैเคถ्เคฏเคตเคฐ्เคฏ्เคฏ เคค्เคตเคฏा เคฏเคถ्เคš เคตเคฐोเคฝเคธ्เคฎเคค्เคคोเคฝเคญिเคตाเคž्เค›िเคคः॥เฅจเฅช॥

๐‘’ž๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’จ๐‘’”๐‘“‚๐‘’•๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘“€๐‘’ฎ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ป ๐‘’ž๐‘’ซ ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“€ ๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฑ॥๐‘“’๐‘“•॥

เคคเคฎ्เคช्เคฐเคฏเคš्เค›ाเคฎि เคธंเคธिเคฆ्เคง्เคฏै เคคเคต เคœ्เคžाเคจं เคญเคตिเคท्เคฏเคคि॥เฅจเฅซ॥

๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น๐‘’จ๐‘’…๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’”॥๐‘“’๐‘“–॥

เคฎाเคฐ्เค•्เค•เคฃ्เคกेเคฏเค‰เคตाเคš॥เฅจเฅฌ॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ ๐‘’จ๐‘’Ÿ๐‘’ฐ๐‘“„๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘’ญ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘“€ ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“’๐‘“—॥
เค‡เคคि เคฆเคค्เคค्เคตा เคคเคฏोเคฐ्เคฆ्เคฆेเคตी เคฏเคฅाเคฝเคญिเคฒเคทिเคคं เคตเคฐเคฎ्॥เฅจเฅญ॥

๐‘’ฅ๐‘’ฆ๐‘’ด๐‘’ซ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฏ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ผ ๐‘’ฆ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฆ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ฆ๐‘’ฑ๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’™๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ।
๐‘’‹๐‘’ซ๐‘“€ ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘’ช๐‘“‚๐‘’ช๐‘’ฟ๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ก๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ฐ ๐‘’ฎ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’Ÿ๐‘“ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฆ๐‘“॥๐‘“’๐‘“˜॥
เคฌเคญूเคตाเคจ्เคคเคฐ्เคนिเคคा เคธเคฆ्เคฏो เคญเค•्เคค्เคฏा เคคाเคญ्เคฏाเคฎเคญिเคท्เคŸुเคคा।
เคเคตं เคฆेเคต्เคฏा เคตเคฐเคฒ्เคฒँเคฌ्เคง्เคตा เคธुเคฐเคฅः เค•्เคทเคค्เคฐिเคฏเคฐ्เคทเคญः॥เฅจเฅฎ॥

๐‘’ฎ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’–๐‘“‚๐‘’–๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ณ๐‘“॥๐‘“’๐‘“™॥
เคธूเคฐ्เคฏाเคœ्เคœเคจ्เคฎ เคธเคฎाเคธाเคฆ्เคฏ เคธाเคตเคฐ्เคฃ्เคฃिเคฐ्เคฌ्เคญเคตिเคคा เคฎเคจुः॥เฅจเฅฏ॥

๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’ฆ๐‘’ซ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ ๐‘’ง๐‘’ข๐‘’ณ๐‘“॥

เคธाเคตเคฐ्เคฃ्เคฃिเคฐ्เคฌ्เคญเคตिเคคा เคฎเคจुः॥

๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’๐‘“‚๐‘’›๐‘’น๐‘’จ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’ฉ๐‘’ฐ๐‘’๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ซ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘“‚๐‘’๐‘’ฑ๐‘’๐‘’น ๐‘’ง๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ซ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฉ๐‘’น ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ซ๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ง๐‘“‚๐‘’จ๐‘’น ๐‘’ฎ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ด๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’๐‘’ง๐‘“‚॥๐‘“‘๐‘““॥

เค‡เคคि เคถ्เคฐीเคฎाเคฐ्เค•्เค•เคฃ्เคกेเคฏเคชुเคฐाเคฃे เคธाเคตเคฐ्เคฃ्เคฃिเค•े เคฎเคจ्เคตเคจ्เคคเคฐे เคฆेเคตीเคฎाเคนाเคค्เคฎ्เคฏे เคธเคฎ्เคชूเคฐ्เคฃเคฎ्॥เฅงเฅฉ॥